Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorier om lärande - Design för lärande 11 feb 2013

No description
by

Anna Åkerfeldt

on 3 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorier om lärande - Design för lärande 11 feb 2013

Anna Åkerfeldt, doktorand
Stockholms Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik och Data- System Vetenskap
(Staffan Selander)

anna.akerfeldt@edu.su.se

De tre lärandeteoriernas betydelse för modern forskning

Staffan Selander

Lärande teorier - olika tyngdpunkter
Lärsekvens - en modell
Beteende

Tänkande kognition
Mognad

Språk
Begreppsutveckling
Socialt samspel

Kommunikation
Kreativitet
Design för lärande - ett multimodalt perspektiv
Lärande som en meningsskapande och kreativ aktivitet

Transformation av information med hjälp av teckensystem och medier för att skapa en ny representation

Interaktion och institutionell inramningens betydelse för sammanhanget, social dimension
Referenser

Rostvall, A-L & Selander (red. 2008). Design för lärande. Norstedts

Lindstrand, F. & Selander, S. (red. 2009). Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker, kunskapsformer. Studentlitteratur

Selander, S. & Svärdemo Åberg, E. (red. 2009). Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande. Liber

Kempe, A-L & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Norstedts

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Norstedts

Selander, S. (u.a.). Didaktiken efter Vygotskij. Liber.

Danielsson, K. & Selander, S. (u.a.). Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Natur & Kultur.

Designs for Learning (Elektronisk tidskrift i samarbete med DPU, Aalborg univ. i Kbhvn)

Tre teorier, mot ett perspektiv, ett exempel och TwebCast
18-19 februari

Frivilligt

Enskilt eller i grupp

En student kommer att vara operator
- dator med sig
- kontrollerar TwebCasten

Participants
- Device (Smartphone, iPad, dator)

Anmälan sker på Mondo eller så väljer ni att organisera er själva

Experiment! Första gången!

Litar på er förmåga att organisera er

Demonstration av första delen
Burrhus Frederic Skinner
"Give me a child and I´ll shape him into anything"
ResponsBeteendepåverkan
Förstärkning
Bestraffning
Stimulus
Jean Piaget
Studerade kunskapsutvecklingen

Individens inre kognitiva utveckling

Variabla strukturer
Sensomotoriska
Pre-Operationella
Konkret operationellt
Formellt operationellt
Kylén (2013)
Lev S Vykotskij
Lärande i socialt samspel
Kylén (2013)
Vykotskij
Undersökte relationen mellan utveckling och lärande (inlärning)
Undersökning av vardagliga och vetenskapliga begrepp
Vardagliga och vetenskapliga begrepp
(Spontana och icke-spontana begrepp)
”I det ögonblick barnet för första gången tillägnat sig ett nytt ord som är förbundet med en viss betydelse slutar inte ordets utveckling, den har bara börjat.” s. 256
”… att vägen från barnets första bekantskap med ett nytt begrepp fram till det moment där ordet och begreppet blir barnets egendom är en komplicerad inre psykisk process som innehåller en förståelse av det nya ordet som stegvis utvecklas ur en dunkel föreställning, barnets eget sätt att tillämpa det nya ordet och till slut, som den sista länken – att barnet verkligen tillägnar sig det.” s. 259
Undersökte relationen mellan utveckling och lärande (inlärning)
Piagets teori kring individens utveckling reduceras till ett försvinnande. (s. 265)
V. menar att Tolstoj lägger för stor vikt vid det naturliga och spontana”…varje inblandning är en grov och klumpig kraft som fördröjer utvecklingsprocessen” s. 258
Inlärning och utveckling en komplex relation
Skola, utbildning är källan till att utveckla icke-spontana begrepp. (s. 300)
Viktigt! Ordningsföljden mellan utveckling och inlärning. Utvecklingen inte primär utan underordnad s. 303
Begreppsbildning är en generalisering. (exempel trafik)
Den proximala utvecklingszonen
Redskap/verktyg
Mediering
Centrala begrepp
(Exemplet finns beskrivet i Kempe & West, 2010)


1. Design för lärande (Förutsättningar: institutionell inramning, resurser, normer och värderingar)

2. Design i lärande (Den enskildes lärväg: representationer, deltagande, tecken på lärande) Ex. skrivbok

3. Erkännande kulturer (bedömning, vad som erkänns som kunskap)
Ett vidgat textbegrepp
1900-talet: Att lära sig läsa och skriva texter
2000-talet: Att lära sig läsa och skriva multimodala, visuella texter.
Behövs en bredare förståelse av läsning och skrivning

Läsa
förmågan att läsa texter och bilder
förmågan att läsa olika genrer

Skriva
förmågan att välja bland existerande, multimodala texter
förmågan att komponera texter
Kommunikation och lärande
Sändare
(encoder)
Mottagare
(decoder)
Informationskälla
Destination
brus
Iscensättning

Medium
Resurser

Transformation

Re-design

Ny representation
meddelande
signal
Kanal
ex. persikor och grädde
http://sportsillustrated.cnn.com/hockey/nhl/gameflash/2013/02/09/32431_recap.html
http://www.skanskan.se/
www.expressen.se
Lärsekvens i elementär form (vardagligt lärande - ex. skära bröd)

Lärsekvens i semi-formell miljö (ex museum)
Lärsekvens i formell miljö (ex. Observation av 1:1)
Tips på ställen där ni kan arbeta med TwebCasten:
SU Biblioteket
Hemma hos någon
Cafeer på campus, stan
http://www.wifikartan.se/Stockholm/
…två olika tankelinjer i skärningspunkten av ett didaktiskt och socialsemiotiskt perspektiv: att se lärande som en teckenskapande aktivitet, med didaktisk design och multimodalitet som de gemensamma analytiska grundbultarna. Detta innebär att vi ser lärande som meningsskapande kommunikation inom ramen för erkännandekulturer och institutionella avgränsningar (Kress, 2010; Selander, 2008a; 2008b; 2009a). (Selander & Kress, 2010, s. 20).
Förändrade förutsättningar och villkor för lärande
http://www.businessinsider.com/most-creative-countries-in-the-world-2011-10#1-sweden-16
"Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009." http://www.skolverket.se
”…the world of communication has changed and is changing still; and the reasons for that lies in a vast web of intertwined social, economic, cultural and technological changes.” (Kress, 2010, s. 5).
Didaktisk Design
"Den meningsskapande processen har både en individuell dimension som är förankrad i våra kroppars erfarenheter och en social dimension som är kopplad till historiskt framväxta sätt att tala, värdera och spela musik...." (Kempe & West, 2010)
Shannon och Weavers modell (1949)
Selander & Kress, (2010)
Vad menas med att kunna stava?
Tack för mig!
anna.akerfeldt@edu.su.se
Lärande i en digital miljö - observation av 1:1
http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg
Fyra delstudier
Delstudie ett: Videoobservationer
Vad kan lärande ses som?
Tecken på lärande
Full transcript