Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Lov og Rett"

No description
by

Hanna Norvoll

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Lov og Rett"

"Lov og Rett"
Rettssystemet
Rettssak
Begreper
Maktfordelingsprinsippet
Den utøvende makt
Den lovgivende makt
Den dømmende makt
Dommer
Meddommer(e)
Aktor
Anmelder
Forsvarer
Tiltalt
Vitner
Vitner
Heleri
å bevisst motta til eie, pante eller bruke, forsvare, skjule eller forbruke tyvegods.
er i Norge en strafferamme på inntil tre års fengsel, men kan også straffes med bøter.
Avhør
skjer enten som politiets eller rettens avhør av mistenkte/siktede og/eller vitner under etterforskningen i en straffesak.
Betinget dom
straffedom hvor retten på visse vilkår enten utsetter idømmelsen av straff, eller utsetter fullbyrdelsen av den idømte straff. Den idømte straff faller da bort etter en nærmere fastsatt tid, prøvetid.
Ubetinget dom
en dom hvor straffen fullbyrdes, dvs. at ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning uansett, uten prøvetid.
Lykke til i morgen!
Makt til å iverksette, håndheve og opprettholde lover og lovlige beslutninger
Makt til å vedta, endre og oppheve lover
Makt til å dømme
etter landets lover
Forhørsretten foretar rettslig avhør eller andre enkeltstående rettshandlinger på etterforskningsstadiet, f.eks. avgjørelse av om en pågrepet person skal undergis varetektsfengsling.
Forliksråd, meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådet megler mellom partene i sivile saker og kan i enklere saker avsi dom.
Tingretten er den
ordinære domstol i første instans.
Som hovedregel starter alle saker i tingretten.

Det er 65 tingretter i Norge.
Har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. Er ankeinstans for begge type saker
Utvalget avgjør anker over kjennelser og beslutninger i lagmannsrettene. Dessuten gjennomgår det anker over dommer og skal nekte anken fremmet til behandling i Høyesterett hvis ikke saken er svært viktig eller prinsipiell.
Høyesteretts oppgave er å dømme i siste instans. Det betyr at den som har tapt en sak i lagmannsretten, kan anke til Høyesterett. Likevel er det begrensninger i hvilke saker som rent faktisk kommer til Høyesterett.
Full transcript