Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.0 Metode

No description
by

Hanne Eide

on 7 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.0 Metode

Bachelor - Metode
Observasjonstudie som metode
- Observere bruken ved sjekklister.

- 5 / 5 operasjoner: forskjeller ved bruk av sjekkliste.

- Utarbeidet forskningsprotokoll og møte med FOR den 03.02.15.

- Svakheter: forskningseffekten, persepsjon og følelser.
Kilder:
Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget AS.

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt Forlag AS.

Dalland, O. (2010). Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal Akademisk AS.

Thornquist, E. (2012). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.

Malterud, K. (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring. Universitetsforlaget.
Valg av metode
- En fremgangsmåte for å bringe frem kunnskap eller etterprøve kunnskap (Dalland, 2010).

Litteraturstudie, observasjon og spørreskjema.
Kvantitative og kvalitative metoder
- Kvantitative: Spørreskjema, sjekkliste / observasjon.

- Kvalitative: Mening eller opplevelse som ikke lar seg tallfeste.
Spørreskjema
som metode
- Større gruppe enn ved intervju.

- Kvalitetsmål: standarisert skjema.

- Oversettes til tall og behandles kvantitativt.

- Anonymitet / innleveringsboks.

- Svakheter: tolking av spørsmål,
antall spørsmål, ukkorekte svar.
Etiske overveielser
- Informasjonsbrev.

- Taushetsplikt og sikker lagring.

- Publikasjon i forhold til loven.

- Frivillig.

- Pasientdata.
Samfunnsvitenskaplig tilnærming
- Hvordan vi går fram for å få informasjon og hvordan vi skal samle inn, analysere og tolke data.

- Mikroperspektiv

- Forskningsprosesses fire faser.
Litteraturstudie som metode
- Kvalitativ studie: nyeste kunnskap.

- Fordeler og ulemper.

- Litteratursøk og valg av litteratur.

- Kildekritikk.
Takk for meg !
Full transcript