Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slide Đường lối cách mạng của DCS VN

No description
by

Huyền My

on 21 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slide Đường lối cách mạng của DCS VN

1945
1954
1975
1946
1964
1965
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và
đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Phần I: Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng
(1945-1946)
• Trên thế giới: hệ thống XHCN do Liên Xô đứng đầu đã hình thành, phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao mạnh mẽ.
• Ở trong nước:
- Có được sự ủng hộ và lòng tin của nhân dân
- Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng nhân dân
- Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và bác Hồ

• Sự hiện diện của quân đội nước ngoài: quân Tưởng (đồng minh của Mỹ), quân Anh, quân Pháp, quân Nhật
• Các tổ chức phản động trong nước
• Kinh tế khó khăn
• Văn hóa – Xã hội: 95% dân số không biết chữ
• Ngoại giao: chưa có nước nào đặt quan hệ ngoại giao với VN

Quân Tưởng
Quân
Anh
Quân
Pháp
Quân
Nhật
Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng
-Về chỉ đạo chiến lược: mục tiêu vẫn là dân tộc giải phóng. Khẩu hiệu lúc này là “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”.
-Về xác định kẻ thù: “kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”
-Về phương hướng, nhiệm vụ: Đảng nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách cần khẩn trương thực hiện là:
+củng cố chính quyền
+chống thực dân Pháp xâm lược
+bài trừ nội phản
+cải thiện đời sống cho nhân dân

• Về chính trị - xã hội
• Về kinh tế - văn hóa
• Về bảo vệ chính quyền cách mạng


- Làm thất bại âm mưu xâm lược của kẻ thù
- Bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng
- Xây dựng được những nền móng đầu tiên và cơ bản cho 1 chế độ mới, chế độ VN dân chủ cộng hòa
- Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết, trực tiếp cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó

Ý nghĩa

• Đường lối đúng đắn của Đảng:
• Sự ủng hộ và lòng tin mạnh mẽ của nhân dân giành cho Đảng, chính phủ và Hồ Chí Minh

Nguyên nhân thắng lợi
Bài học kinh nghiệm
• Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
• Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ địch cũng là 1 biện pháp đấu tranh cách mạng cần thiết trong hoàn cảnh cụ thể
• Tận dụng khả năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, đồng thời đề cao cảnh giác, sẵn sằng ứng phó với khả năng chiến tranh lẩn cả nước khi kẻ địch bội ước.

Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng 8
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
(1945-1954)
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975)
Kết quả
Phần II: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân
(1946-1954)
Hoàn cảnh lịch sử
Nội dung đường lối kháng chiến trong giai đoạn 1946-1950
Mục đích kháng chiến
Tính chất của cuộc kháng chiến
Chính sách kháng chiến
Nội dung đường lối kháng chiến
Phương châm tiến hành kháng chiến
Ý nghĩa của đường lối:
- Đường lối
sáng tạo đúng đắn
, phù hợp với thực tiễn của đất nước lúc bấy giờ
- Kế thừa và
phát huy truyền thống
đánh giặc của dân tộc
-
Kịp thời, nhạy bén và chủ động
Nội dung Chính cương Đảng Lao động Việt Nam
Tính chất xã hội
15 chính sách lớn của Đảng để đẩy mạnh kháng chiến và kiến thiết quốc gia
Đối tượng cách mạng Việt Nam
Nhiệm vụ cách mạng
Tên gọi mới của cách mạng VN:
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Quan hệ quốc tế
Lực lượng của cách mạng VN
Ý nghĩa:
- Đánh dấu
sự trưởng thành
của Đảng về mọi mặt
- Đường lối được
bổ sung

hoàn thiện
để phù hợp với những thay đổi của lịch sử thể hiện sự

linh hoạt, nhạy bén
của Đảng
- Pháp tăng cường khiêu khích và lấn chiếm
- Trung ương Đảng và Hồ chủ tịch quyết định phát dộng toàn dân kháng chiến
- Nhân dân VN bước vào cuộc kháng chiến chống pháp với những thuận lợi và khó khăn sau đây
+

Thuận lợi:
sức mạnh của cuộc chiến tranh chính nghĩa cung với sự chủ động
+ Khó khăn:
• Kinh tế lạc hậu kém phát triển
• Lực lượng quân sự yếu hơn của địch, vũ khí thô sơ
• Nước ta bị bao vây tứ phía, không có viện trợ nước ngoài.

Kết quả của việc thực hiện đường lối
- Về chính trị
Bộ máy chính trị được củng cố
Chính sách ruộng đất được triển khai
- Về quân sự
Giành được những thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch quân sự: CD Biên giới (thu đông 1950) / CD Hòa Bình/ CD Tây Bắc/ CD Thượng Lào và đỉnh cao là
CD Điện Biên Phủ
,...
- Về ngoại giao:
Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết

Ý nghĩa lịch sử
- Đối với VN:
Bảo vệ được chính quyền cách mạng, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đề quốc Pháp
Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để tiến hành cách mạng trên phạm vi cả nước.
- Đối với quốc tế:
Nâng cao uy tín của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân
Nguyên nhân thắng lợi
- Sự
lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch HCM
- Sức mạnh của
khối đại đoàn kết dân tộc
- Sức chiến đấu của lực lượng vũ trang
- Sự hiệu quả của chính quyền dân chủ nhân dân
- Sức mạnh của sự đoàn kết quốc tế
Bài học kinh nghiệm
- Xác định đúng và quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện
- Kết hợp chặt chẽ đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến
- Vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương vững chắc
- Đề ra phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu
Hoàn cảnh lịch sử
Nội dung đường lối kháng chiến
Phần III: Đường lối trong giai đoạn
(1954-1964)
Ý nghĩa của đường lối:
Hoàn cảnh lịch sử
Phần IV: Đường lối trong giai đoạn
(1965-1975)
Nội dung đường lối kháng chiến
Ý nghĩa của đường lối:
Kết quả
Nguyên nhân thắng lợi
Bài học kinh nghiệm
- 9/1954:
Nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng
Cách mạng miền Bắc: Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
Cách mạng miền Nam: Đấu tranh chính trị
- 12/1957
: BCHTW Đảng đánh giá thắng lợi, đề ra đường lối cách mạng trong giai đoạn mới
- "Đường lối cách mạng miền Nam" của Lê Duẩn (8/1956) chỉ rõ: Chế độ Mỹ Diệm là chế độ độc tài phát xít, nhân dân miền Nam chỉ có 1 con đường duy nhất là con đường cách mạng.
- 1/1959:
HNTW 15 họp bàn về cách mạng miền Nam và ra nghị quyết:
Nhiệm vụ: CMXHCN ở miền Bắc và CMDTDCND ở miền Nam
Phương pháp CM: dùng bạo lực cách mạng để đánh đổ bạo lực phản cm, kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang.
Mặt trận: thành lập mặt trân dân tộc thống nhất ở miền Nam
Công tác xây dựng Đảng: XD Đảng vững mạnh để lãnh đạo trực tiếp CM miền Nam
- 9/1960:
Đại hội III của Đảng tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền: đẩy mạnh CMXHCN ở MB và tiến hành CMDTDCND ở miền Nam
Mục tiêu chiến lược và đặc điểm
Mối quan hệ giữa cách mạng 2 miền
Vị trí vai trò nhiệm vụ cụ thể
- Thể hiện tư tưởng chiến lược của Đảng
- Thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng
Hội nghị TW XI (3/1965) và XII (12/1965) đánh giá tình hình, đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước:
- Về nhận định tình hình: Ta có đủ điều kiện và sức mạnh để đánh Mỹ
- Về chủ trương: Phát động kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên toàn quốc
- Quyết tâm và mục tiêu
- Phương châm chỉ đạo chiến lược: Đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân ở 2 miền, thực hiện kháng chiến lâu dài, mở những cuộc tiến công lớn
- Tư tưởng và phương châm đấu tranh: Ở miền Nam, giữ vững và phát triển, kiên quyết, liên tục tiến công. Ở miền Bắc, chuyển toàn bộ hoạt động của miền Bắc sang hoạt động thời chiến. => "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

- Thể hiện rõ quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ trong điều kiện ác liệt gian khổ của Đảng ta
- Thể hiện tư tưởng nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
- Đó là đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào chính sức mình.
- Sự ra đời của đường lối kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước thể hiện sự linh hoạt kịp thời của Đảng
- Ở miền Bắc:
Chế độ XH mới-XHCN hình thành
Đứng vững và giáng trả thắng lợi 2 cuộc chiến tranh
Hoàn thành căn cứ địa CM và nhiệm vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam
- Ở miền Nam:

1954-1960
Đánh bại "Chiến tranh đơn phương" của Mỹ Ngụy
1961-1964
Giữ vững, phát triển thế tiến công, đánh bại "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ Ngụy
1965-1968
Đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" buộc Mỹ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại hội nghị Paris
1969-1975
Đánh bại chiến lược VN hóa chiến tranh buộc Mỹ ký hiệp định Paris
Ý nghĩa lịch sử
- Với Việt Nam:
Kết thúc 30 năm chiến tranh, giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn 1 thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta.
Đất nước hòa bình độc lập thống nhất và đi lên CNXH
Nâng cao vị thế, uy tín của VN trên trường quốc tế
- Với quốc tế:
Chứng minh được sự phá sản của CN thực dân kiểu mới, đẩy lùi và làm suy yếu toàn diện CN đế quốc
Góp phần tăng cường lực lượng của các nước XHCN, cổ vũ phong trào giai phóng dân tộc trên thế giới
Chứng minh được chân lý của thời đại.
• Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam
• Sự đấu tranh gian khổ, hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước ở miền Nam
• Xây dựng và bảo vệ hậu phương miền Bắc của đồng bào và chiến sĩ miền Bắc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương lớn, hết lòng chi viện cho miền Nam đánh Mỹ
• Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ to lớn của các nướ xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ nhiệt tình của Chính phủ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ

1. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ
3. Thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt
5. Phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở cả hậu phương và tiền tuyến; phải thực hiện liên minh ba nước Đông Dương và tranh thủ tối đa sự đồng tinhg, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân và chính phủ các mước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới.
- Cách mạng thế giới đang phát triển trên thế tiến công.
- Miền Bắc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960-1965), trở thành căn cứ địa vững chắc của cả nước.
- Đầu năm 1965, miền Nam dưới sự chi viện của miền Bắc đã làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ
- Việc Mỹ leo thang chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam đã bị nhân dân trên thế giới phản đối mạnh mẽ, thể hiện tính phi nghĩa của chúng

- Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc trở nên gay gắt, không có lợi cho Cách mạng VN.
- Miền Bắc bị bắn phá.
- Mỹ đưa quân viễn chinh và quân chư hầu vào miền Nam, mở cuộc "Chiến tranh cục bộ".

Nhóm 4
2. Tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng Mỹ xâm lược
4. Công tác tổ chức thực hiện giỏi, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đảng trong quân đội, của các ngành, các địa phương, thực hiện phương châm giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi hoàn toàn
THANK YOU FOR LISTENING!
Full transcript