Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Макро эдийн засгийн бодлого, уялдаа, хэрэгжилт

No description
by

budjav l

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Макро эдийн засгийн бодлого, уялдаа, хэрэгжилт

Sequence буюу Дэс дарааллын диаграм
Дэс дарааллын диаграм
давуу тал
Communication диаграм нь объектуудын мэдээлэл дамжуулах  дэс дарааллыг  арай болхи загварчилдаг.
Sequence буюу
Дэс дарааллын диаграм
Дэс дарааллын диаграм гэж процессын төлөвлөлтийн (process scheduling) ерөнхий дүрслэлийг илэрхийлдэг диаграмыг хэлнэ.
Дэс дарааллын диаграм /Sequence/ болон хамтын ажиллагааны диаграм /collaboration/ нь нийлээд харилцан ажиллагааны (interaction) диаграмыг бүрдүүлнэ.
Дэс дарааллын диаграм нь цаг хугацааг илүү ойлгомжтой харуулах буюу объектууд хэрхэн холбогдох дэс дарааллыг нарийн харуулдаг.
Обьектуудын хамтын ажиллагааг харуулахаасаа илүүтэйгээр тэдгээрийн хооронд дамжигдах мессежүүдийн дарааллыг чухалчилж харуулна
Дараалал нь дээрээс доош чиглэлд зурагдана. Диаграм нь онцгой шинжүүд болон шаардлагуудад зориулсан мессежүүдийн дэс дарааллыг харуулна.

UML диаграм
Анхаарал тависанд баярлалаа
Sequence буюу дэс дарааллын диаграм нь use case
диаграмыг илүү тодорхой ойлгомжтой болгох үүднээс гарагдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн системд ямар ямар үйлдлүүд хийгддэг, эдгээр үйлдлүүдийг ямар дэс дарааллаар явагддаг, мөн оролцох обьектуудыг тодорхой тусгаж өгөх зорилготой.

Тодхрхойлолт
Зорилго
Гүйцэтгэсэн: 5-р баг
Багын гишүүд: Л.Буджав
Н.Цэнд-аюуш
Л.Мөнхмандал
Б.Давааням
Д.Дуламсүрэн

Класс диаграм
/Class/
Бүрэлдэхүүний диаграм
/Component/
Нийлмэл бүтцийн диаграм
Байршлын диаграм
Обьектын диаграм
/Object/
Багцын диаграм
Илэрхийлэмжийн диаграм
Бүтцийн диаграм
/Structure/
Диаграм
Үйл явцын диаграм
/Behavior/
Үйл ажиллагааны диаграм
/Activity/
Төлөв шилжилтийн диаграм
/State machine/
Хэрэглэх нөхцлийн диаграм
/Use case/
Харилцан үйлчлэлийн диаграм
/Interaction/
Харилцааны диаграм
/Communication/
Харилцан үйлчлэлийн тойм диаграм
/Inter overview/
Дарааллын диаграм
/Sequence/
Хугацааны диаграм
/Timing/
Дараалын диаграмын үйл ажиллагаа
Тэгш өнцөгт бүрт дарааллыг харуулсан ба бэлэн болон төхөөрөмж дэх дараалал гэсэн 2 төрлийн дарааллыг үзүүлсэн.
Дугуйнд дараалал уруу орох нөөцүүдийг үзүүлсэн ба систем дэх процессуудын урсгалыг сумаар тэмдэглэсэн байна.
Шинэ процесс нь эхлэхээсээ бэлэн дараалалд орох ба процесс биелэгдэхээр сонгогдох эсвэл диспетчер процесс ажиллах хүртэл дарааллаа хүлээнэ.
Процесс оролт гаралтын төхөөрөмж ашиглагдах хүсэлт гаргасны дараагаар төхөөрөмж дэх дараалалд орно.
Процесс нь шинэ дэд процессоо үүсгэх ба дэд процессууд биелэгдэж дуустал хүлээнэ.
Процесс нь тасалдлын улмаас CPU-нээс устгагдсан бол эргээд бэлэн дараалалд орно.
Дүгнэлт
Дэс дарааллын диаграм нь объектууд хэрхэн холбогдох дэс дарааллыг
нарийн харуулдаг ба тэдгээрийн хооронд дамжигдах мессежүүдийн дарааллыг
чухалчилж харуулдаг.Өөрөөр хэлбэл системд ямар ямар үйлдлүүд хийгддэг,
эдгээр үйлдлүүд ямар дэс дарааллаар явагддаг, түүнд оролцож байгаа
объектуудыг тодорхой тусгаж өгдөг.

Sequence буюу дэс дарааллын диаграмын тэмдгэлгээ
Sequence диаграм байгуулах алхам.
1. Actor тодорхойлох.
2. Системд хэрэглэгдэх класс буюу объектуудыг тодорхойлох.
3. Boundary класс үүсгэх.
4. Control класс үүсгэх.
5.Actor болон систем хоорондын уялдаа холбоо хамаарлыг тодорхойлох
6. Үндсэн суурь диаграмыг дүрслэх
7. Нарийвчилсан диаграмыг дүрслэх
Sequence (дэс дарааллийн) диаграм
1. Sequence диаграмд буцаах утгыг юугаар тэмдэглэдэг вэ
a. ( ) b. ( ) c. ( - - - - - ) d. ( - - - - - )
2. Sequence диаграмд объект үүсгэхэд ямар түлхүүр үг ашиглах вэ
a. <<create>> b. <<destroy>> c. <<object>> d. ((create))
3. Бусад классудаа удирддаг, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг класс аль нь вэ
a. Boundary b. Control c. Entity d. аль нь ч биш
4. Системийг гадаад элементүүдтэй холбох гүүр бөгөөд системийн орлт гаралтыг зохицуулдаг класс аль нь вэ
a. Boundary b. Control c. Entity d. аль нь ч биш
5. Sequence диаграмд объект устгахад ямар түлхүүр үг ашиглах вэ
a. <<create>> b. <<destroy>> c. <<delete>> d. <<clear>>

6. Системийн шинжилгээний үе шатанд ямар класс тодорхойлогддог вэ
a. Control b. Boundary c. Entity d. аль нь ч биш
7. Объектын бичигдэх хэлбэр
a. [:class Name][object] c. [instance Name][:class Name]
b. [instance Name] d. [object][:class Name]
8. Sequence диаграмд мэдээлэл дамжуулахыг юугаар тэмдэглэдэг вэ
a. b. - - - - c. d.
9. Sequence диаграм хэвтээ тэнхлэгт юуг дүрсэлдэг вэ
a. Lifeline b. time c. objects d. actor
10. Sequence, Collaboration, State chart, Activity диаграмууд нь............загварт дүрслэгдэнэ.
a. Динамик b. Статик c. аль нь ч биш

11. Sequence диаграмын нөхцөл шалгалт
a. [‘expression’] b. ‘[’expression’]’ c. [condition] d. ‘[’if’]’
12. Sequence диаграмын давталт
a. ‘[‘expression’]’ b. *’[’expression’]’ c. [‘iteration’] d. ‘[‘while’]’
13. Sequence диаграм байгуулах хэдэн алхам байдаг вэ
a. 8 b. 5 c. 3 d. 7
14. Зөвхөн Actor-ууд ..................-т хандаж чаддаг.
a. Boundary class b. Entity class c. Control class d. аль нь ч биш
15. Sequence диаграм нь .................... –ын нэг.
a. Бүтцийн диаграм c. Харилцан хамаарлын диаграм
b. Үйл ажиллагааны диаграм d. Багцын диаграм

16. Процессын төлөвлөлтийн ерөнхий дүрслэлийг илэрхийлдэг диаграм аль нь вэ
a. Class diagram b. Activity diagram c. Object diagram d. Sequence diagram
17. Sequence диаграм босоо тэнхлэгт юуг дүрсэлдэг вэ
a. Lifeline b. Objects c. Actors d. time
18. Харилцан хамаарлын диаграмд ................... диаграмууд багтана.
a. Object, Collaboration, Sequence c. UML, Use case, Class
b. Class, Sequence, Collaboration d. UML, Collaboration, Sequence
19. Зөвхөн нөхцөл үнэн үед мэдээллийг дамжуулдаг диаграм
a. Object b. Class c. Sequence d. Activity
20. Boundary классын интерфейсүүд аль нь вэ
a. MainScreen class, Login class c. Mainscreen class, Loginscreen class
b. Main class, Loginscreen class
Full transcript