Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Bilişim Etiği

İbrahim Yıldırım
by

Sau Ron

on 28 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Bilişim Etiği

Kanunlar Bilisim Sucları Bilgisayar Çağının Etik Sorunları KAYNAKÇA Etik nedir? 5651 Sayılı Kanun Sorunlar Mason'un belirttiği gibi dört başlık altında incelenebilir. Bilişim Etiği Bilişim nedir? Bilişim etiği nedir? Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir. (İnal, 1996, 43) Bilişim kelimesi; “insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde işlenmesi, bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi, informatik” olarak açıklanmaktadır. (ÖZEL, Aralık, 2002, s.1) Bilişim; bilginin aktarılması, organize edilmesi, saklanması, tekrar elde edilmesi, değerlendirilmesi ve dağıtımı için gerekli kuram ve yöntemlerdir. Aydın’ın (2003, s.13) Akarsu’dan (1998) aktardığına göre etik; bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü ve felsefesini araştıran bir felsefe etkinliğidir. Elektronik ve network ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar bilişim etiğini ifade eder.

Bu normlar ve kodların temel amacı network ortamındaki kullanıcıların minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortamı kullanılmasını güvence altına almaktır.

Bilgisayar teknolojisinin kullanımı için ilkeler sağlayan kendi doğrusu içinde bir disiplindir.
1.Etik nedir?
2.Bilişim nedir?
3.Bilişim Etiği nedir?
4.Bilişim etiğiyle ilgilenen kurumlar 1.Kanunlar
2.Kanundaki Bilişim Suçları
3.Gizlilik 1.Erişim
2.Doğruluk
3.Fikri Mülkiyet Bilişim Suçları
Bilişim Suçluları Bilişim Etiğiyle İlgilenen Kurumlar Amerika
Amerika Birleşik Devletleri'nde teknolojik suçlar ve siber terörizmle mücadele eden pek çok kuruluş ve bu kuruluşlara ait özel birimler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri FBI ve CIA’dir. (KOM Daire Başkanlığı, 2008). Fransa 1) Haberleşme Sistemleri Güvenliği Merkez Birimi (DCSSI)
2) Haberleşme Teknolojisi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların soruşturulması birimi (SEFTI)
3) Bilgisayar ortamında işlenen suçların bastırılması birimi (BCRCI) (IRCGN)
4) Fransız İstihbarat Örgütü (DST) İngiltere ve Hollanda Cybercops İsviçre Ulusal Posta ve Telekomünikasyon Ajansı İtalya Posta ve İletişim Güvenliği Daire Başkanlığı TÜRKİYE Ülkemizde bilişim suçlarında başarı ve çözüm için bir çok kurum ve kuruluşlar vardır.

Bu kuruluşlar dan bazıları;
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV),
Türkiye Bilim Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER),
Bilişim Sektörü Derneği , (KOM Daire Başkanlığı, 2008). Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır.Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilir.Ayrıca kullanıcıların internet üzerinden aldatılmamaları ve yasal olmayan içeriklerden korunmaları amaçlanır. 5846 sayılı (Fikir ve Sanat Eserleri) kanun Bu kanunda telif haklarının aşağıda belirtilen unsurları düzenlenmektedir. Düzenleme Alanı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) Bilişim Suçları TCK Madde 243 (bilişim sistemine girme)
TCK Madde 244 (sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme)
TCK Madde 245 (banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma)
TCK Madde 246 (tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması)
TCK Madde 135 (kişisel verilerin kaydedilmesi)
TCK Madde 136 (verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme)
TCK Madde 138 (verileri yok etmeme)
TCK Madde 132 (haberleşmenin gizliliğini ihlâl etme)
TCK Madde 124 (haberleşmenin engellenmesi)
TCK Madde 125 (bilişim sistemi kanalıyla hakaret)
TCK Madde 142 (nitelikli hırsızlık)
TCK Madde 158 (nitelikli dolandırıcılık)
TCK Madde 226 (müstehcenlik) (**İlbaş,2009) -Gizlilik
-Erişim
-Doğruluk
-Fikri Mülkiyet Gizlilik Mason gizliliğin önemini, Bir kişi veya bir birlik hakkındaki hangi bilgi,hangi koşullar altında diğerlerine açıklanır? İnsanlar kendi aralarında hangi bilgileri saklar hangi bilgileri baskı altında kalmadan diğerlerine açıklar? sorularıyla dile getirmiştir.Gizlilik;düşünce, duygu, inanç, korku, plan ve fanteziler gibi kişisel bilgileri başka insanlardan saklama yeteneğidir. Gizlilik aynı zamanda bu bilgilerin başkaları ile ne zaman ve nasıl paylaşılacağınıda gösterir. Gizliliği Tehdit Eden Unsurlar Nelerdir? Mason bu tehditleri iki nedene bağlamıştır:Erişim, depolama, iletişim, hesaplama, gözetim, bulup çıkarma alanlarında bilgi teknolojilerinin büyüyen kapasitesidir. Karar verme sürecinde bilginin değerinin artmasıdır. Erişim

Bireylerin bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmaları ile ilgilidir. Bu bilgiler, bir Word belgesi, veri tabanındaki bilgiler, bir web sitesi gibi bilgisayar ortamındaki her türlü veri olabilir. Erişim aynı zamanda şahsi ve gizli verilere yetkisiz erişimi engellemek için geliştirilen önlemleri de içerir. Doğruluk Doğruluk, veri girişi hatalarından kaynaklanan yanlış bilgilerle ilgili olduğu gibi bireylerin kendileriyle ilgili bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme hakkıyla da ilgilidir. Yanlış veri girişi kasten yapılmış olabileceği gibi yanlışlıkla da yapılmış olabilir (Mollavelioğlu, 2003, s.21). Fikri Mülkiyet Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
(WIPO-World Intellectual Property Organization) Ülkeler arasında işbirliği ortamı yaratarak fikri hakların korunması ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla 1970 yılında kurulmuştur.

Örgütün kuruluş amacı fikri hakların dünya çapında korunmasını sağlamaktır. Örgüt ayrıca, fikri hakları hukuki ve idari yönden düzenleyen çok taraflı anlaşmalarca oluşturulan fikri haklar birliklerinin arasında koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir. Fikri Mülkiyet Mason (1986) Fikri Mülkiyet kavramını açıklamaya
Bilgi kime aittir?
Bilginin değisimi için gereken ücret nedir?
Bilgi iletisiminin sağlandığı kanallar kime aittir?
Ayrılan bu kaynaklara nasıl erisilebilir?

sorularını sorarak baslamıstır
Fikri mülkiyet hakları iki başlıkta incelenir. 1. Telif Hakları
2. Patent Telif hakkı Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir.

Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.. a. kopya veya iş taklitlerini üretmek için ve (genellikle, elektronik kopyalar da dahil olmak üzere bu kopyaları) satmak
b.iş almak veya vermek
c. Çalışılmadan türetilmiş eserler ortaya koymak
d. kamuyla iş yapmak ve görüntülemek
e haklarını satmak veya atamak
f. Video veya radyo aracılığıyla göstermek ya da yayınlamak c Patent Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.
“patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri,patent korumasının kapsamındadır. Patent neden önemlidir? Bilişim suçları konusunda herkesin ittifak ettiği bir tarif yoksa da en geniş kabul gören tarif Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris Toplantısı’nda yaptığı tanımlamadır. Bu tanımlamaya göre bilişim suçları’’Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış”tır. ( Yazıcıoğlu ,1997) Bilişim suçlarını bizimde üyesi olduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu beşe ayırmıştır. Bunlar; 1. Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları bozmak, silmek, yok etmek,

2. Bir sahtekârlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,

3. Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,

4. Ticari anlamda yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara uğratmak,

5. Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın konulmuş olan emniyet tedbirlerini asmak suretiyle sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır. Bilisim Sucluları Hacker: Genel olarak bir bilgisayar sistemine izinsiz girme “hacking” ve bunu yapana da “Hacker” denir. Hackerler kültür ve bilgi düzeyi oldukça yüksek olan, en az bir iletim sisteminin yapısını tam olarak bilen programcılık deneyimleri yüksek ve konusunda ileri eğitimler alarak uzun yıllarını bu ie adamı kiilerdir. Lamer: Hacker olmaya özenen ancak yetenek bazında yetersiz kişilerdir. Cracker: Lisanslı bir yazılımı kıran ve lisansız olarak kullanılmasını sağlayan kişilerdir.
Phreaker: Phreaker’lar bazı kaynaklarda ilk bilişim suçluları olarak geçmektedir. “Phreaking”, phreakerların yaptığı işlemin adıdır. Phreaking mavi kutu denilen bir cihaz sayesinde bedava telefon görüşmesi yapma işlemiydi. Script Kiddie: En tehlikeli ve en çok korkulması gereken kişiler bunlardır.Script Kiddie’ler çoğunlukla sistemlere / kişilere saldırmaya, hasar vermeye ve ele geçirdikleri bilgileri kötü amaçlarla kullanmaya çalışırlar. Onlar için bir güvenlik sistemini delmek araç değil, amaçtır. Hacker dünyasının anarşistleri olarak tanımlanabilirler. Newbie: Script Kiddie’lerden bir adım daha yukarıda olan kişiler için çıkarılmış bir kelimedir. Bu kişiler artık bazı şeyleri aşmış ve öğrenmeyi hedeflemiş zararsız kişilerdir.

Hacktivist: Toplumsal veya politik bir sorunu dile getirmek amacıyla hacking eylemlerinde bulunan kişilerdir. Amaçları, kendilerine göre “kötü” veya “yanlış” olan bir şeyi duyurmak ve ilgililere mesaj vermektir. (Tavukçuoğlu,2004) •Telif Hakları Genel Müdürlüğü (www.telifhaklari.gov.tr)

•Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (www.mfa.gov.tr)
•Ömer UYSAL, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Etiğine İlişkin Görüşleri, Yüksek LisansTezi, Eskişehir ,Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ağustos 2006
•Tavukçuoğlu, Cengiz, (2004), “Bilişim Terimleri Sözlüğü”, Ankara, Asil Yayınları

•İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2002.

•Esra Yaycı’nın bilişim suçları yüksek lisans tezinden alınmıştır.
•Cevat ÖZEL: Bilişim-İnternet Suçları, (Aralık, 2002), s.1

•KOM Daire Başkanlığı. (2008). Bilişim Suçları ile Mücadele Eğitimi Kurs Notları. Antalya.

•** Çığır İlbaşın bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelerine göre algı analizi isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır. 1.Ülkemizde Fikir ve Sanat Eserleri hangi kanunla korunmaktadır?
a.5651
b.5846
c.4676
d.2917

2.Aşağıdakilerden hangisi telif hakkı ile korunmamaktadır?
a.Matematiksel formüller
b.Bilgisayar programları
c.Müzik eserleri
d.Haritalar

3.Telif hakkı sahibi aşağıdaki haklardan hangisine sahip değidir?
a.iş almak veya vermek
b.Çalışılmadan türetilmiş eserler ortaya koyamaz
c.haklarını satmak veya atamak
d.Video veya radyo aracılığıyla göstermek ya da yayınlamak

4.Ülkemize telif hakkı ile korunan bir eserin koruma süresi kaç yıldır?
a.Eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıl
b.Eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 49 yıl
c.30 yıl
d.65 yıl Cevaplar

1.B
2.A
3.B
4.A İnternet alış-verişinde Güvenirlik. Siber Suçlar İçeriğin çocuklara

Ailelere uygunluğu İnternetteki Ahlaki konular Çok isteyipte okuyamadığım bölüm •Eser
•Eser sahibi
•Eser sahibinin hakları
•Koruma süreleri
•Eser sahibinin haklarına ilişkin istisna ve kısıtlamalar
•Meslek birlikleri
•Hakların devri (Sözleşmeler)
•Bağlantı hakları
•İhlal ve yaptırımlar
Full transcript