Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak vyzrát na citování

No description
by

Jana Otoupalikova

on 7 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak vyzrát na citování

Mgr. Jana Otoupalíková
otoupalikova@ped.muni.cz

Jak vyzrát na citování
Přiřaďte definice k základním pojmům:
1. Citování
Citování v českém prostředí
Proč je důležité citovat?
dodání ZDROJE
prokázání ORIENTACE
ukázka ZNALOSTÍ a SCHOPNOSTÍ
ODLIŠENÍ vlastních myšlenek
nastínění KONTEXTU
PŘEHLED ZDROJŮ k danému tématu
dodržování principů CITAČNÍ ETIKY
vyhnutí se PLAGIÁTORSTVÍ
norma ČSN ISO 690: 2011
aktualizovaná norma platí od 1. 4. 2011
nahrazuje předchozí normy
má doporučující charakter
Desatero citování
příspěvky, články
Vytvořte citaci tištěné monografie:
Co všechno lze citovat?
knihy
periodika
elektronické dokumenty
počítačové programy
filmy, videa, TV vysílání
hudbu
patenty
mapy
normy
audiovizuální dokumenty
Norma stanovuje:

obecná pravidla pro psaní údajů citací
formální úpravu citací
povinné a nepovinné údaje
metody odkazů
uspořádání seznamu použitých zdrojů

e-knihy
grafická díla
ÚKOL Č. 2
Co nás dnes čeká?
1 autor x 2 autoři x 3 autoři x více autorů x korporace

Příklady:
ŠAMAL, Petr.
NEKOLOVÁ, Věra a Irena CAMUTALIOVÁ.
TOTTERDELL, Anne, Jane GILL a Alan HORNSEY.
GRYCA, Danuta et al./aj./a kol.
THE BRITISH MUSEUM.
a další...
2. Bibliografická citace
d) data popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a tím umožňují jeho vyhledání
h) údaj v textu nebo jiném druhu obsahu dokumentu, který odkazuje na příslušnou bibliografickou citaci
4. Citát
c) text doslovně přebrán z citovaného dokumentu
6. Citovaný
dokument
i) zdroj informací, z něhož se přebírá nějaká část, myšlenka
apod.
7. Citující
dokument
a) dokument, který píšeme a kde použijeme něco z citovaného dokumentu
5. Parafráze
f) přeformulování cizích myšlenek takovým způsobem, aby byl zřejmý jejich původní význam
Metody citování
1. Forma jméno-datum (Harvardský styl)
ODKAZ V TEXTU:
Uvádíme příjmení tvůrce a rok vydání. Pokud je jméno součástí textu, v závorkách uvádíme pouze rok vydání.
Pokud je dokument číslován, píšeme také číslo strany.
Pokud u díla není uveden autor, v závorce uvádíme název díla.
Závorku dáváme před tečku.
Více děl jednoho autora se stejným rokem vydání odlišujeme malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání (písmena se uvádí i v závěrečném soupisu citací v použitých zdrojích).

PŘÍKLADY V TEXTU:
(Novák, 2013, s. 123-125)
(Masarykova univerzita, 2005)
(Principy sazby, 2007, s. 45)
(Novák, 2007a, s. 345)
(Novák, 2007, s. 345; Cihlář, 2011)

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE V SEZNAMU POUŽITÝCH ZDROJŮ:
Řazení je abecední dle příjmení autora. Rok je hned za jménem autora. Pokud dokument nemá autora, je rok přesunut za název.

NOVÁK, Tomáš. 2013.
Proč se mnou nemluvíš?!: z kulturních dějin prvního tisíciletí
. 2. upr. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4686-9.
2. Forma číselného odkazu
ODKAZ V TEXTU:
Uvádíme číselný odkaz na zdroj v textu, a to v kulatých či hranatých závorkách či v horním indexu.
Odkaz na danou práci bude mít v textu vždy stejné číslo dle prvního odkazu.
Odkazy lze propojit křížovými odkazy. Čísla stran můžeme uvést za číslem.
Závorku dáváme před tečku.

PŘÍKLADY V TEXTU:
[5, s. 123]
(5, s. 123)
(5, s. 123; 14, s. 65)

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE V SEZNAMU POUŽITÝCH ZDROJŮ:
Řadíme do číslovaného seznamu v číselném pořadí.

5. NOVÁK, Tomáš.
Proč se mnou nemluvíš?!: z kulturních dějin prvního tisíciletí
.
2. upr. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4686-9.
3. Průběžné poznámky
ODKAZ V TEXTU:
Jedná o poznámku pod čarou, která je uvedena číslem v horním indexu.
Odkazujeme na zdroj uvedený na stejné straně v pořadí, v jakém se zdroje objevují v textu (každá bibliografická citace tedy obdrží jiné číslo).
Citaci lze v poznámce pod čarou zkrátit do podoby: první autor, název a strana.
Když se stejný zdroj opakuje za sebou na stejné stránce, stačí napsat pouze tamtéž nebo ibid, případně číslo strany, pokud je informace z jiné strany než ta předešlá.
Číslo odkazu dáváme před tečku.

PŘÍKLADY V TEXTU:
11. NOVÁK, Tomáš.
Proč se mnou nemluvíš?!: z kulturních dějin prvního tísiciletí
, s. 95.
12. Tamtéž, s. 98.
13. Potupná smrt pro knížete, s. 56.

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE V SEZNAMU POUŽITÝCH ZDROJŮ:
Poznámky se uvádějí průběžně v celém dokumentu. U rozsáhlejších prací doporučeno uvádět na konci dokumentu abecední seznam veškerých použitých zdrojů.

NOVÁK, Tomáš.
Proč se mnou nemluvíš?!: z kulturních dějin prvního tisíciletí
. 2. upr. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4686-9.

Metody citování
Metody citování
ÚKOL Č. 3
Vyberte správně vytvořenou citaci elektronického zdroje:
Desatero citování
1. Citovaný zdroj musí být jednoznačně identifikovatelný.

2. Snažíme se do citace zahrnout všechny dostupné údaje (povinné i nepovinné); pokud údaj chybí, vynecháme jej a pokračujeme dalším v pořadí. Případně můžeme nahradit zástupnou formulací.

3. V některých případech lze údaj dohledat v jiných zdrojích. Když přebíráme údaje z jiného dokumentu či uvádíme opravy
a odhady, dáme je do hranaté závorky.

4. Citujeme konkrétní výtisk, vydání, verzi či část dokumentu.

5. Údaje přebíráme pouze z dokumentu, s nímž jsme pracovali. Využíváme primární dokumenty.

Hlavní změny aktualizované normy ČSN ISO 690
zabývá se citacemi i dalších dokumentů
uvedená interpunkce v normě je doporučující
odlišný zápis autorů
edice a její číslo je povinný údaj
celkový počet stran nepovinný údaj, rozsah stran u článku či příspěvku povinný je
1. vydání není nutné uvádět
u e-zdrojů zrušeny špičaté závorky
Citační styly
APA Style
styl Americké psychologické asociace
oblast psychologie
příklad - tištěná monografie v APA Style
Chicago Style
společenské vědy, historie, ekonomika
příklad - tištěná monografie v Chicago Style
Citační styly
AMA Style
styl Americké zdravotnické asociace
medicína, oblasti týkající se zdraví
příklad - tištěná monografie v AMA Style
MLA Style
styl Moderní jazykové asociace
humanitní studia, anglický jazyk, literatura, literární a interdisciplinární obory (např. film, divadlo)
příklad - tištěná monografie v MLA Style
ÚKOL Č. 4
Vyberte druh citovaného dokumentu k následujícím bibliografickým citacím:
...a mnoho dalších
ACS Style
AIP Style
ASA Style
CBE/CSE Style
IEEE Style
NLM Style
Turabian Style
Vancouver Style
Tištěné zdroje
Elektronické zdroje
Plagiátorství
přebírání cizích myšlenek a jejich vydávání za své
porušení etiky i právních předpisů
špatná vizitka autora
auto-plagiátorsví, kryptomnézie
uvádění všeobecně známých faktů
přímá citace, nepřímá citace (parafráze) s odkazem na zdroj
kompilace s odkazy na zdroje
Plagiátorství není
Odhalte chybné citace a určete typ dokumentu, který je citován.
ÚKOL Č. 4
Důležité zdroje
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
. Brno, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
ZBÍRAL, Robert.
Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací
. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 978-80-72017-79-9.
Citace.com
[online]. ©2004-2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.citace.com
Pokyn děkana č. 1/2015: K realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) prací. In:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
[online]. ©2009-2016 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_zaverecne_prace_finale__1_.pdf

Zdroj: ČERNÝ, Michal et al.
Kurz práce s informacemi, s. 111.
Použité zdroje
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od
1. dubna 2011
. Brno, 2. září 2011 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
TEPLÍKOVÁ, Zuzana, Hana ČECHOVÁ a Petra ŠOLCOVÁ. 2012. Jak se vyznat v citování. In:
E:Citace
[online]. Brno, 1. března 2012 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://e.citace.com/wp-content/uploads/2012/06/Metodicky_material_1.pdf
ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GREŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. In:
E:Citace
[online]. Brno, 1. března 2012 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: http://e.citace.com/wp-content/uploads/2012/06/Metodicky_material_2.pdf
Zdroj:
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat, s. 37-39.
Zdroj:
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat, s. 41-42.
Zdroj:
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat, s. 40-41.
Zdroj:
TEPLÍKOVÁ, Zuzana, Hana ČECHOVÁ a Petra ŠOLCOVÁ.
Jak se vyznat v citování
, s. 4
.
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK.
Metodika tvorby bibliografických citací.
Zdroj:
TEPLÍKOVÁ, Zuzana, Hana ČECHOVÁ a Petra ŠOLCOVÁ. Jak se vyznat v citování, s. 4.
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací.
Další informace:
E-citace
ecitace@gmail.com
Obvyklé pořadí údajů v bibliografické citaci
1. Tvůrce (autor)
2.
Název: podnázev
3. Vedlejší názvy
díl, název části [původní název nebo překlad]
4. [Typ nosiče] (v případě potřeby)
5. Vydání
6. Další tvůrci
7. Nakladatelské informace
Místo vydání: nakladatel, datum vydání
8. Název edice, číslo (pokud je k dispozici)
9. Číslování v rámci popisované jednotky - např. roč. 2, č. 1, s. 5-7 nebo
2
(1), 5-7 nebo vol. 2, no. 1, s. 5-7
10. Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI atd.)
11. Dostupnost, přístup nebo umístění (u online zdrojů)
12. Doplňující všeobecné informace (poznámky)
údaje
povinné
nepovinné
Citování v odborném textu
bibliografický soupis (seznam použité literatury)
seznam použitých zdrojů dáváme na konec dokumentu
v seznamu jsou bibliografické záznamy všech zdrojů, které jsme použili
záznamy řadíme abecedně dle autora či názvu, případně dle toho, jak se vyskytují v textu
řazení se může řídit dalšími poučkami (např. více děl stejného autora řadíme chronologicky)
záznamy můžeme různě dělit (např. dle oblastí, kterým se věnují)
odkaz v textu
doslovnou citaci i parafrázi musíme opatřit odkazem na zdroj
používají se tři způsoby, jak na použité zdroje odkazovat v textu
Tipy pro psaní závěrečných prací
Závěrečná práce.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
[online]. ©2009-2013 [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/studium/casto-kladene-dotazy/faq-studentu/zaverecna-prace/
CITOVÁNÍ
využívejte možnost generátorů citací Citace.com a CitacePRO.com
rozšiřte si své znalosti pomocí volně dostupných informací: http://kniha.citace.com nebo:
http://www.slideshare.net/e-citace
doslovnou citaci dávejte do uvozovek, případně kurzívou či do odstavce, parafrázi do uvozovek ani kurzívou nedáváme
u obou typů uvádějte čísla stran, z nichž byla myšlenka převzata
doslovné citace by neměly překročit 5-10 % k celkovému textu, používejte raději citace nepřímé
dodržujte jednotnou interpunkci, jednotný zápis citace
citujte i obrázky, tabulky, grafy apod.
dělejte si průběžné bibliografické zápisy
citujte odborné zdroje

ZDROJE
využívejte dokumenty pro PdF MU (např. pokyn děkana k realizaci závěrečných prací)
konzultujte vše nejasné se svým vedoucím práce či katedrou (každé pracoviště může mít jiné formální požadavky či styl citování)
poradit se můžete také s knihovníky, projektem e:Citace či odbornou literaturou
můžete si zaregistrovat předmět Kurz práce s informacemi (KPI11) nebo Seminář informačních dovedností přímo (UK0001) přímo na PdF MU
1. Odkaz na zdroj je uveden na chybném místě, chybí údaj o typu nosiče, tedy [online].

2. Tato citace je správně.

3. Chybí zde datum citování, tedy [cit. nebo vid. ...].

4. Název webového sídla není kurzívou.
1. b
2. c
3. d (poznámka: Národní knihovna ČR by jako autor neměla být vůbec uvedena, protože je tento údaj shodný s vydavatelem)
4. a
1. Článek v elektronickém časopise. Tato citace je správně.

2. Příspěvek ve sborníku. Chybí rozsah stran, což je
u příspěvku povinný údaj.

3. Příspěvek na webu. Chybí předložka In:.

4. Jedna stránka webového portálu. Chybí datum vydání.


6. Údaje pro citaci přebíráme v následujícím pořadí:
titulní list (úvodní obrazovka webové stránky, etiketa na CD apod.),
rub titulního listu, tiráž, hlavička webové stránky,
obálka, etiketa, obal, doprovodná dokumentace,
jiná část dokumentu.

7. Údaje necháváme v originálním jazyce (jméno, název, vydání...).
V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách.

8. Nelatinková písma transliterujeme.

9. Dodržujeme normou stanovené pořadí údajů v bibliografické citaci.

10. Dodržujeme jednotnou formu zápisu bibliografických citací
v dokumentu.
Děkuji za pozornost :-)
Citační manažery
HOŠKOVÁ, Kateřina. Zpracování textu. In: ČERNÝ, Michal.
Kurz práce s informacemi
[online]. 2012,
s. 106-117 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi
software pro správu bibliografických citací
umožňuje ukládaní, nahrávání a exportování citací
lze si vytvářet vlastní seznamy citovaných zdrojů a různé složky, v nichž můžete zdroje organizovat
vytvořené citace lze vkládat do textového editoru
na MU česká varianta
Citace PRO
(
www.citacepro.com
)
ZDARMA dostupné:
ZOTERO
Connotea
CiteULike
KOMERČNÍ:
EndNote
RefWorks
Reference Manager
ProCite
Licence pro MU:
EndNoteWeb:
http://www.myendnoteweb.com
Návod:
http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/ENW
Zdroj: ČERNÝ, Michal et al.
Kurz práce s informacemi
.
ZBÍRAL, Robert.
Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací
. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 978-80-72017-79-9.
ČERNÝ, Michal et al.
Kurz práce s informacemi
[online]. 2012 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi
Zejména kapitola 8 a 9
FIRSTOVÁ, Zdeňka.
Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace
[online]. [?2011] [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://sites.google.com/site/novaiso690/home
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK.
Metodika tvorby bibliografických citací
[online]. 2. revidované vydání. 2011 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK.
Metodika tvorby bibliografických citací
[online].
2. revidované vydání. 2011[cit. 2013-02-01]. ISSN 1802-128X. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni
- z této struktury lze vycházet i pro citaci obrázku či grafu, který je příspěvkem v tištěné monografii
Více informací a příkladů k jednotlivým stylům na:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Ukázka parafráze
Původní text:
Rozdílná řeč ženského a mužského těla:
Ženy – stojí k sobě při komunikaci blíž…

Parafráze:
Existuje několik rozdílů v řeči mužského a ženského těla – při komunikování mají mezi sebou ženy menší vzdálenost…
ŘEŠENÍ:
ŘEŠENÍ:
ŘEŠENÍ:
ŘEŠENÍ:
- z této struktury lze vycházet i pro citaci obrázku či grafu, který je součástí webového sídla
b) dává se do uvozovek, případně kurzívy, případně odstavce
e) nedává se do uvozovek ani kurzívy, může být v odstavci
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat
. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl. ISBN 9788026060741.
Rozšiřující zdroje můžete uvést v poznámce pod čarou slovy:
Viz, viz také, obecně k, podrobněji k...
...když nemáte primární zdroj k dispozici a je obtížné jej sehnat, můžete vytvořit sekundární citaci ve tvaru:
Bibliografická citace primárního (původního) zdroje
cit. podle
bibliografická

citace

sekundárního zdroje (toho, z něhož jste skutečně čerpali).
Odkaz v textu:
Bibliografický soupis použitých zdrojů:
Lze uvést obě díla v jedné citaci či alespoň to dílo, které mám k dispozici a z něhož byla informace převzata.
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat
. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl.
ISBN 9788026060741.
3. Odkaz
ŘEŠENÍ:
1. j)
2. d)
3. h)
4. c), b), g)
5. f), e), g)
6. i)
7. a)


j) proces, při kterém autor využívá myšlenek jiných autorů ve své práci a uvádí odkaz na zdroj a informace o zdroji, ze kterého čerpal
g) vždy uvádíme číslo strany, z níž informaci přebíráme
+
bibliografická citace dokumentu
Úkol č. 1
Zdroj: ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GREŠÁKOVÁ.
Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, s. 7.
Zdroj:
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ.
Naučte (se) citovat.
Zdroj: ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GREŠÁKOVÁ.
Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
, s. 26-35
.
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
, s. 5.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011
, s. 5.

FIRSTOVÁ, Zdeňka. Citování literatury a pramenů. In:
Slideplayer
[online]. 2012 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/2448851
[s.l.] = sine loco (bez místa)
[s.n.] = sine nomine (bez nakladatele)
- není nutné uvádět u elektronických dokumentů, kde nakladatelské údaje nejsou až tak důležité
[b.r.] = bez roku
související pojmy
důvody pro správné citování
citování v českém prostředí
citování nejrůznějších typů dokumentů
metody odkazování a citování
citační manažery
rady pro psaní závěrečných prací
praktická cvičení
ČSN ISO 690
Full transcript