Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISMPBA

No description
by

Zulazhan Ab. Halim

on 30 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISMPBA

IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN BAHASA ARAB
(DENGAN KEPUJIAN)
[ISMPBA] Syukran Jazilan FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 1) Memperihal isi kandungan dokumen penawaran ISMPBA kepada TNC(A&A) dan ahli mesyuarat.

2) Mendapatkan maklum balas sebagai persediaan untuk pembentangan di hadapan JKPT. TUJUAN PEMBENTANGAN - Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian)

- Tahun Dimulakan : Sem 1 Sesi 2013/2014

- Jangkamasa Pengajian : 8 semester (4 tahun) secara sepenuh masa

- Kaedah Pengajian : Kuliah interaktif, tutorial/amali/ kerja kursus, peperiksaan dan penyelidikan ilmiah 1)MAKLUMAT ASAS PROGRAM 2)JUSTIFIKASI MENGADAKAN PROGRAM

1) Bahasa Arab adalah antara bahasa asing utama dunia. Individu yang menguasai bahasa ini mempunyai kelebihan dari sudut keupayaan berkomunikasi di peringkat global.

2) Dalam konteks Malaysia, bahasa ini berkait rapat dengan agama rasmi Negara, iaitu Islam. Individu yang menguasai bahasa ini berupaya mendalami bidang agama.

3) Memenuhi keperluan RMK ke-9 dan ke-10. 2) JUSTIFIKASI MENGADAKAN PROGRAM

4) Menepati objektif penubuhan UniSZA.

5) Memberi nilai tambah kepada graduan untuk memasuki pasaran pekerjaan.

6) Memanfaatkan kepakaran tenaga akademik sedia ada. KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1) Maklumat Asas Program ISMPBA
2) Justifikasi Mengadakan Program
3) Matlamat Program
4) Hasil Pembelajaran
5) Kelebihan Program
6) Prospek Graduan
7) Struktur Kurikulum
8) Kajian Pasaran Memberi nilai tambah kepada graduan untuk memasuki pasaran pekerjaan Kenapa?

... kerana struktur kurikulum program :
a) Kursus Teras Program & Kursus Elektif (73%) mampu memperkasa graduan dari dua sudut :

1) Menguasai ilmu-ilmu asas bahasa Arab seperti ilmu sintaksis, morfologi, fonetik & fonologi, linguistik, kesusasteraan dan sebagainya.

2) Menguasai kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

b) Dipersetujui oleh ahli panel yang berpengalaman dalam bidang linguistik dan pendidikan bahasa Arab yang mengetahui kekurangan-kekurangan sedia ada dalam kurikulum ijazah bahasa Arab di universiti mereka.

- Pasaran Pekerjaan 1) Calon Guru J-QAF
2) Tutor di universiti
3) Calon KPLI
4) Keusahawanan (Buku)
5) PTD
6) Pelancongan
7) Penterjemahan & Penyarikataan
8) Penyiaran (stesen radio & tv, airport)
9) Perbankan Memanfaatkan kepakaran tenaga akademik
sedia ada - Jumlah kaki tangan akademik Jabatan Bahasa Arab pada sem 1 sesi 2013/14 ialah 18 orang.

- Prof. Madya : 1 orang
- Pensyarah (Dr. Falsafah) : 4 orang
- Pensyarah (Sarjana) : 13 orang 3) MATLAMAT PROGRAM ISMPBA dicadangkan untuk melahirkan graduan yang :
1) Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Arab.
2) Mampu menguasai disiplin ilmu bahasa Arab dari aspek pengaplikasiannya dalam kemahiran bahasa.
3) Berkebolehan berkomunikasi dengan efektif dalam bahasa Arab.
4) Mempunyai pengetahuan dalam aspek pengintegrasian kemahiran bahasa Arab dengan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
5) Bertanggungjawab, berketerampilan mulia dan berupaya mengamalkan ciri-ciri kepimpinan.
6) Berkeyakinan untuk membina dan membentuk kepakaran dalam bidang bahasa Arab ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. 4) HASIL PEMBELAJARAN Selepas mengikuti program ini, pelajar dapat :
1) Menjelaskan kandungan dan mempraktikkan pelbagai disiplin ilmu bahasa Arab secara bersepadu (Pengetahuan).
2) Mengintegrasikan kemahiran bahasa, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam melaksanakan perkongsian ilmu pengetahuan (Kemahiran Praktikal).
3) Mengkaji maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh kefahaman yang koheren tentang konsep dan teori kemahiran-kemahiran bahasa Arab (Kemahiran Penyelesaian Masalah dan Pemikiran Kritikal).
4) Menyampaikan pandangan dan pendapat secara berkesan melalui aspek-aspek yang efektif dalam pelbagai situasi komunikasi (Kemahiran Komunikasi). 4) HASIL PEMBELAJARAN 5) Mewujudkan perhubungan yang mesra di antara diri, komuniti dan kerajaan setempat (Kemahiran Kerja Berkumpulan).
6) Mempamerkan nilai-nilai integriti, kredibiliti dan bertanggungjawab secara berterusan (Moral dan Etika).
7) Membuat refleksi serta menilai tahap penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa Arab untuk penambahbaikan yang berterusan (Pembelajaran Sepanjang Hayat).
8) Mengenal pasti idea dan peluang yang wujud untuk menghasilkan perancangan baharu berkaitan dengan bahasa Arab (Kemahiran Keusahawanan). 5) KEKUATAN PROGRAM Kekuatan dan kelebihan yang terdapat pada cadangan program ini adalah seperti berikut :

1) Pendedahan tentang kandungan ilmu linguistik tulen dan linguistik terapan Arab.

2) Penawaran kursus-kursus baharu yang tidak ditawarkan oleh IPTA lain.

3) Kesepaduan ilmu linguistik dan ilmu pengajian Islam.

4) Perbincangan ilmu linguistik Arab berteraskan metode penulisan tokoh sarjana terpilih.

5) Penekanan terhadap bidang linguistik, sastera dan pengajaran.

6) Penggabungan antara ilmu klasik dan kontemporari.

7) Pengaplikasian bahasa dalam persekitaran semulajadi.

8) UniSZA sebagai IPTA Pantai Timur pertama menawarkan ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Arab. 6) PROSPEK GRADUAN 7) STRUKTUR KURIKULUM 7) STRUKTUR KURIKULUM 1) Kursus Teras Program
20 kursus = 59 jam kredit

2) Kursus Elektif Program
15 kursus = 33 jam kredit 8) KAJIAN PASARAN Bilangan Responden
42 orang
(31 ahli akademik, 11 bukan akademik)
Dapatan
100% responden berpandangan program ini memenuhi teori dalam bidang pengajian bahasa Arab
100% responden berpandangan konsep teori tersebut sesuai dengan situasi semasa
100% responden berpandangan kursus-kursus yang ditawarkan dapat menyumbang kepada kekuatan program.
100% responden bersetuju bahawa konsep semasa yang ditonjolkan dalam program ini adalah baik Dapatan 88.1% responden berpandangan program yang dicadangkan turut mengambil berat tentang tahap penggunaan ICT.
100% responden berpandangan program ini memenuhi keperluan pasaran atau industri.
100% responden berpandangan jangka masa pengajian adalah mencukupi
100% responden berpandangan program ini sesuai dilanjutkan ke peringkat sarjana & doktor falsafah.
92.9% responden mengakui program ini dapat menghasilkan graduan yang diingini. 1) Calon Guru J-QAF
2) Tutor di universiti
3) Calon KPLI
4) Keusahawanan (Buku)
5) PTD
6) Pelancongan
7) Penterjemahan & Penyarikataan
8) Penyiaran (stesen radio & tv, airport)
9) Perbankan
Full transcript