Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parlementaire Democratie leerjaar 4

politiek en besluitvorming in Nederland
by

Bas Olijerhoek

on 20 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parlementaire Democratie leerjaar 4

politiek wie krijgt wat, waar,wanneer
en in welke vorm de overheid heeft via verkiezingen de
bevoegdheid gekregen om datgene wat
voor mensen waardevol is, te
verdelen de wijze waarop overheidsbeleid tot stand komt, heet het proces van politieke besluitvorming politiek is het best te
omschrijven als de manier waarop een land bestuurd wordt. het gaat om zaken die van algemeen
belang zijn en waar jij nu of later mee te
maken krijgt... ° openbare orde en veiligheid
° buitenlandse betrekkingen
° infrastructuur
° welvaart
° welzijn
° onderwijs er zijn 4 verschillende
overheden ° gemeentelijke overheid
° provinciale overheid
° landelijke overheid
° Europese overheid gemeenteraad bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat en moet er voor zorgen dat het openbare leven in de gemeente goed verloop
denk aan ° huwelijken-geboorten-sterfgevallen
° politie
° ophalen van huisvuil
° wegen
° groenvoorzieningen
° openbare verlichting
° verlenen van bouwvergunningen laatste 4 taken is het uitvoeren van streekplan
door provincie opgesteld Dagelijks bestuur :
College van Burgemeester en wethouders (B&W) Wethouders worden voorgedragen door de
partijen in de gemeenteraad.

De burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd. De gemeenteraad stelt vertrouwenscommissie in en maakt een profielschets. De Commissaris vd Koningin selecteert een aantal
kandidaten en vertrouwenscommissie doet daarna een voordracht.
De Commissaris draagt 1 kandidaat voor bij minister van Binnenlandse Zaken die de eindbeslissing neemt. Provinciale Staten Belangrijkste taken liggen op gebied van
ruimtelijke ordening en milieu.
NL is dichtbevolkt, dus staan behoefte aan
woningen, de noodzaak van natuurgebieden,
industriële bedrijvigheid, landbouw en
recreatie soms op gespannen voet met elkaar. Provincie Belangrijkste taken liggen op gebied
van Ruimtelijke ordening en Milieu. NL is dichtbevolkt en dan staan de
behoefte aan woningen, de noodzaak
van natuurgebieden, industriële
bedrijvigheid, landbouw én recreatie
soms op gespannen voet met elkaar. Daarom maakt de Provincie streekplannen. Daarin staat precies aangegeven welke
activiteiten in een gebied passen, rekening
houdend met het Rijksbeleid. (Wat landelijk
besloten wordt, MOET de provincie uitvoeren) Om de 4 jaar verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Het aantal leden
is afhankelijk vh aantal inwoners.
Gedeputeerden worden voorgedragen
door partijen in de Provinciale Staten
die samen de coalitie hebben gevormd. De voorzitter van zowel de Provinciale Staten
als de Gedeputeerde Staten is de
Commissaris van de Koningin.
Deze wordt niet gekozen, maar benoemd door
de Koningin, die dat in opdracht doet van de
minister van Binnenlandse Zaken. (6 jaar) Politieke Spectrum Ideologie :
een samenhangend geheel
van ideeën over de mens en
de gewenste richting van de
samenleving Ideeën op gebied van :
1. waarden en normen
2. ideale sociaaleconomische verhoudingen
3. ideale machtsverdeling in samenleving Kiesrecht 1. Actief kiesrecht (stem uitbrengen)
Alle Nederlanders van >18
2. Passief kiesrecht (verkiesbaar stellen)
Alle Nederlanders van >18 Om de 4 jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op die manier wordt de gemeenteraad
samengesteld.
Mensen met een buitenlands paspoort die langer
dan 5 jaar in Nederland wonen, hebben alleen
actief en passief kiesrecht bij
gemeenteraadsverkiezingen. Rechter kan kiesrecht ontnemen, bijv.
bij een geestelijke stoornis Na verkiezingen gaat het om de
zetelverdeling Landelijk Bij verkiezingen gaat het om de
zetelverdeling, zowel in de 2e Kamer
als in de Provinciale Staten als in de
Gemeenteraad. Dit gaat volgens het stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging wat
inhoudt dat elke partij het aantal zetels
krijgt dat in verhouding is met het totaal
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Dat wordt uitgerekend via de kiesdeler.
(De hoeveelheid stemmen die een partij
nodig heeft voor 1 zetel)
BV: Bij een opkomstpercentage van 75% heb
je in ons land ongeveer 60.000 stemmen nodig
voor 1 kamerzetel.... Om zoveel mogelijk zetels te bemachtigen
starten voor de verkiezingen alle partijen aan
hun verkiezingscampagne. Een campagneteam
(partijleiders met hun spindoctors etc.) bepaalt
de verkiezingsstrategie. Tijdens de verkiezingscampagne worden
debatten geanalyseerd door commentatoren.
Welke lijsttrekkers doen het goed en welke
niet? Ook worden er dagelijks opiniepeilingen
gehouden.
Volgens sommige politicologen hebben deze
invloed op de uitslag. Mensen stemmen graag
op een winnende partij (bandwagon strategie).
Andere kiezers stemmen juist op een partij
die op verleis staat om te helpen aan de winst. Regering : koning(in)
en de ministers
Kabinet : de ministers en de staatssecretarissen Kabinetsformatie : een kabinet vormen
van bekwame ministers en staatssecretarissen
die;
* samen globaal eens zijn over toekomstig
beleid
* samen de steun hebben van de meerderheid
van de Tweede Kamer (min. 76 zetels) In de praktijk nog nooit 1 partij meer dan 50% van
de 2e Kamerzetels behaalt, dus zijn er altijd meer
partijen nodig om een kabinet te vormen. Verloop van kabinetsformatie :
1. adviezen (koningin ontvangt de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van de 1e en 2e Kamer en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de 2e Kamer. Zij adviseren elk welke partijen het beste een kabinet kunnen vormen.)
2. informateur (onderzoekt welke combinatie van partijen de meeste kans van slagen heeft. De informateur laat kandidaat partijen allerlei compromissen sluiten, als dat lukt, is een coalitie mogelijk.
Ze stellen dan een regeerakkoord op, waarin de hoofdlijnen van het
beleid staan voor komende jaren...) 3. formateur (na regeerakkoord brengt informateur
verslag uit aan koningin dat het gelukt is. De koningin benoemt dan een formateur die geschikte
ministers en staatssecretarissen bij elkaar zoekt. De formateur is bijna altijd afkomstig van de grootste regeringspartij en wordt meestal zelf de minister-president.)
4. bordes (als de formatie klaar is, benoemt de
koningin de ministers en staatssecretarissen en
volgt de bekende foto op het koninklijk bordes.) Nederland = Rechtsstaat Iedereen moet zich, ook de
koningin de ministers en
staatssecretarissen, houden
aan de grondwet of constitutie Constitutionele Monarchie Een staatsvorm waarin taken en bevoegdheden van het staatshoofd grondwettelijk zijn vastgelegd. Taken van de koningin
* handtekening
plaatsen onder wetten
* troonrede houden op
prinsjesdag
* ministers en (in)formateurs
benoemen
* overleg met minister-
president Actoren in de politiek 1. ambtenaren
2. adviesorganen
3. pressiegroepen
4. massamedia
5. politieke partijen Betrokken bij het voorbereiden en
uitvoeren van politieke besluiten.
- specialistische kennis
- werken langer op ministerie
Dus veel invloed en daarom ook wel
DE VIERDE MACHT genoemd. Kabinet doet regelmatig een beroep op adviesorganen om zo goed mogelijk
de belangen die in de samenleving
spelen tegen elkaar af te wegen. In zo'n adviesorgaan zitten vertegenwoordigers
van groepen in de samenleving. Voorbeelden : - SER (Sociaal Economische Raad)
- Raad van State
- WRR (wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
- Onderwijsraad
- Verschillende planbureau's Groepen die invloed willen uitoefenen
op de politieke besluitvorming. Er zijn
3 soorten :
1. Belangengroepen : belangen voor een bepaalde
groep uit samenleving.
2. Actiegroepen : voor een korte tijd inzetten voor
duidelijk doel.
3. Actieorganisaties : voor een langere tijd inzetten
voor duidelijk doel. Verschillende manieren om als
pressiegroep invloed uit te oefenen :
- politici persoonlijk benaderen
(brief, mail, telefoon, etc. Lobbyen!!
- demonstreren
- publiciteitscampagne via media
- wetenschappelijke bureau's
inschakelen om standpunten te
onderbouwen
- burgerlijke ongehoorzaamheid Politieke functies van massamedia :
1. informatieve functie
2. spreekbuisfunctie (waar zijn burgers en
politici mee bezig?)
3. agendafunctie (signaleren van problemen
die onder bevolking leven)
4. controlerende functie (worden beloften
wel ingelost?)
5. commentaarfunctie (kritiek leveren)
6. integratiefunctie (bevorderen van meer
eenheid in het land, bv.
verslag Koninginnedag) Een groep mensen met dezelfde politieke
opvattingen heet een politieke stroming.
Daar ligt een ideologie aan ten grondslag.
Als een groep mensen uit dezelfde
politieke stroming zich gaan organiseren,
heet dat een politieke partij. Functies van politieke partijen :
1. articulatiefunctie (wensen en eisen vanuit de
samenleving worden verwerkt
in partijprogramma's. Ieder
partijlid moet dat uit kunnen
leggen.)
2. informatieve functie (standpunten geven over
regeringsbeleid en de kiezer
daarover informeren.)
3. participatiefunctie (burgers overhalen actief deel
te nemen a/d politiek.)
4. selectiefunctie (indien je een politieke functie
ambieert, kun je het beste
lid worden v/e politieke partij)
5. integratiefunctie (van de verschillende
opvattingen uit de samenleving
een samenhangend geheel
maken) Politieke midden : Linkse en rechtse partijen
schuiven op naar het midden. De tegenstellingen
zijn minder scherp. Minder polarisatie.

Populisme : inspelen op wat in opiniepeilingen
als het meest gewenst naar voren komt. Wat de
meeste willen, onvrede mee hebben en graag
willen veranderen. Meer besluiten via directe
democratie. Sterk gebonden aan leider en
hebben geen partij-ideologie.

Rechts-extremisme : verzet zich tegen democratie,
omdat ze gelijkwaardigheid afkeuren. Ze benadrukken verschillen tussen rassen en volken.
Sterke leider en bereid tot geweld. Simpele oplossing voor problemen. Superioriteitsgevoel > racisme! DEMOCRATIE Staatsvorm waarbij
burgers invloed hebben op de politieke besluitvorming. Macht van de regeerders is afkomstig van de
burgers. Staat : internationaal erkend
gebied, met een bevolking
en een bevoegd gezag, een
overheid.
Bevoegd gezag : overheid heeft
van de bevolking bevoegd-
heid gekregen om macht
uit te oefenen.
Macht : vermogen om anderen je
wil op te leggen, zelfs tegen
hun zin. Elke burger kan door
middel van een gekozen
volksvertegenwoordiging
invloed uitoefenen op de
regering en de wetgeving.
De vrijheid van de burger
wordt ook nog eens
beschermt door de grondwet.
(grondrechten/mensenrechten) Directe Democratie Inwoners mogen zelf direct
meebeslissen over politieke
besluiten via een
referendum Indirecte Democratie Ook wel representatieve democratie,
waarin de bevolking niet rechtstreeks
maar indirect is betrokken bij
overheidsbeslissingen. De bevolking
kiest bestuurders die hen moeten
vertegenwoordigen :
(parlement) Parlementaire Democratie De regering wordt gecontroleerd door het
parlement. De regering kan niet regeren
zonder vertrouwen van parlement. Een
meerderheid van het parlement moet de
regering steunen. Kenmerken parlementaire democratie :
1. alle burgers zijn gelijk voor de wet
2. er is algemeen kiesrecht
3. volk wordt vertegenwoordigd door parlement,
dat door geheime en vrije verkiezingen wordt
gekozen
4. er wordt rekening gehouden met belangen
van minderheden
5. parlement controleert de regering, regering
is verantwoording schuldig aan parlement
6. besluiten worden genomen bij meerderheid
van stemmen
Full transcript