Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INKLUZE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

No description
by

Monika Tannenbergerová

on 21 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INKLUZE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

INKLUZE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:
Vývoj a ověřování evaluačního nástroje

Monika Tannenbergerová
KONTEXT
STRUKTURA
PRÁCE
SHRNUTÍ
KONTEXT
VÝBĚR TÉMATU PRÁCE
studium - filozofie, spravedlnost
zaměstnání - rozvojová pomoc, lidská práva, nno
světonázor

CÍLE PRÁCE
1. teoretické (kpt. 1., 2.)
přispět k objasnění problematiky
poskytnout obraz toho, co tvoří školu "inkluzivní"
2. praktické / metodologické (kpt. 3.)
vyvinout a ověřit nástroj pro evaluaci školy v oblasti inkluze
STRUKTURA PRÁCE
Požadavek
spravedlnosti
směřující k inkluzi
Inkluzivní
vzdělávání
Nástroj pro evaluaci školy v oblasti inkluze
1. kpt
2. kpt.
3. kpt.
POŽADAVEK SPRAVEDLNOSTI SMĚŘUJÍCÍ K INKLUZI
1. FILOZOFICKÁ VÝCHODISKA
Kant, Fromm, Bauman, Hayek, Rawls...
spravedlnost→spravedlnost ve vzdělávání→inkluze

2. HISTORICKO-PEDAGOGICKÁ VÝCHODISKA
historický průřez (starověk - vývoj po roce 1989)
nástin vývoje směrem k soudobému požadavku na spravedlnost
(logické vyústění do inkluze)
inspirativní milníky problematiky inkluze

3. LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ VÝCHODISKA
lidská práva, rovný přístup ke vzdělání
legislativní exkurz, právní předpisy zakotvující inkluzi
diskriminace v přístupu ke vzdělání

4. EKONOMICKÁ VÝCHODISKA
shrnutí a vyčíslení segregačního modelu/systému vzdělávání
INKLUZE / INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A ZÁKLADNÍCH POJMŮ
inkluzivní vzdělávání, integrace, aktéři, principy

INKLUZIVNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ
př. Finsko

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
vzdělávání v základních školách
šetření pomocí metody focus group
inkluzivně zaměřené školy
INSPIRAČNÍ
ZDROJE
TVORBA A OVĚŘOVÁNÍ
NÁSTROJE - design
SHRNUTÍ
VÝSLEDKŮ
1. teoretická východiska
2. existující nástroje
3. focus groups
4. zkušenosti z projektu FŠ
Dimenze pro evaluaci školy v oblasti inkluze:
-
Kultura
(kultura, politika, postoje),
-
Podmínky
(materiální, organiz., person.),
-
Praxe
(didaktika, individualizace, hodnocení),
-
Relace
(vztahy, komunikace, spolupráce).
- konceptualizace - dimenze Kultura:
škola přijímá všechny žáky
- operacionalizace:
Škola za posledních 5 let neodmítla přijmout žádného žáka (ze sp.obl).
- indikatorizace:
Můžete odhadnout, kolik dětí vaše škola odmítla za posledních 5 let?
- výzkumný vzorek:
6 základních škol, 135 učitelů
- popisná statistika:
jednotlivé položky, indexy dimenzí
- index dimenze: 0-100
(průměr, směrodatná odchylka)
- reliabilita; Crombachovo alfa: 0,75
- validita; Pearsonovo R
(korelace indexů)
- celkové hodnoty škol
(zjevná validita)
OTÁZKY:

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
1. Jsou (a pokud ano, tak jaké) podle Vás rozdíly v rolích asistenta pedagoga a učitele?
2. Můžete přesně popsat postup při výběru účastníků focus groups?
3. Z jakých důvodů byly voleny u některých dotazníkových položek dichotomické odpovědi?
4. Jak byla data získaná z pozorování zpracovávána?

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
1. Můžete doplnit přesnější charakteristiky vybraných škol?
2. Jaký rozdíl podle Vás existuje mezi školami pro-inkluzivně zaměřenými a školami na cestě k inkluzi?
3. Na základě jakých charakteristik a znaků jste posuzovali silný segregační charakter zbývajících 2 škol?
4. Jak odhadujete další možnosti využití nově vyvinutého nástroje měření inkluzivity škol v ČR?
Full transcript