Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metsän eläimiä

No description
by

Riikka-Liisa Salomaa

on 27 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metsän eläimiä

Metsän eläimiä
As-tu kans-sam-me met-sään. Kat-so ja kuun-te-le.
1F tu-tus-tui Suo-men met-sän e-läi-miin
Met-säs-tä löy-tyy
e-lol-lis-ta ja
e-lo-ton-ta luon-to-a.
E-lol-li-nen luon-to
E-lot-to-mat a-si-at ei-vät syö, kas-va tai kuo-le.

E-lo-ton luon-to
E-li-öt o-vat e-lol-lis-ta luon-to-a.
- Ne syn-ty-vät ja kuo-le-vat.
- Ne tar-vit-se-vat ra-vin-to-a.
- Ne kas-va-vat.
- Ne li-sään-ty-vät.

Met-sän a-suk-kaat
Sel-kä-ran-kai-set
Sel-kä-ran-kai-sil-la on luu-ran-ko ja pää-kal-lo.
Sel-kä-ran-gat-to-mat
Sel-kä-ran-gat-to-mil-la ei o-le luu-ran-ko-a ei-kä kal-lo-a.
Kyyh-ky-nen
E-lin-ym-pä-ris-tö
Syk-syi-sin pel-los-sa ja ke-säl-lä met-sis-sä ja puis-tois-sa ja puu-tar-hois-sa.
Ra-vin-to
Se-pel-kyyh-ky syö vil-jaa ja sie-men-ra-vin-to-a.
Ul-ko-nä-kö
42-44 cm, si-ni-har-maa
Se-pel-kyyh-kyl-lä on val-koi-set lai-kut kau-lan si-vuil-la ja sii-vis-sä sekä pit-kä, mus-ta-kär-ki-nen pyrs-tö
Vi-hol-li-set
Ket-tu ja ih-mi-nen
Muu-ta jän-nää
Jot-kut kyyh-kyt syö-vät ih-mi-sen kä-des-tä.
Ah-ma
Rai, Aaron, Daniel ja Kivi
E-lin-ym-pä-ris-tö
Ah-mat tar-vit-se-vat i-son e-lin-ym-pä-ris-tön.
Ah-ma e-lää e-rä-mais-sa.
Ra-vin-to
Ah-mat syö-vät jyr-si-jöi-tä ja li-haa.
Ul-ko-nä-kö
Ah-mat syö-vät jyr-si-jöi-tä ja li-haa.
Vi-hol-li-set
Ah-man vi-hol-li-si-a o-vat su-si, mut-ta y-leen-sä sil-lä ei ole vi-hol-li-si-a.
Ah-man eng-lan-nin-kie-li-nen ni-mi on wolverine.
Lii-to-o-ra-va
Olivia, Silja ja Máté
E-lin-ym-pä-ris-tö
Lii-to-ora-va viih-tyy van-hois-sa met-sis-sä, jois-sa kas-vaa leh-ti-pui-ta.
Ra-vin-to
Lii-to-o-ra-va on kas-vis-syö-jä.
Sen ruo-kaa ovat mar-jat, sie-net, ter-hot ja lin-nun-mu-nat.
Ul-ko-nä-kö
Suu-ret mus-tat sil-mät
Karvainen
Söpö
Vi-hol-li-set
Ket-tu, kar-hu, pöl-lö ja lin-nut.
Muu-ta jän-nää
Suur-ten sil-mi-en an-si-os-ta lii-to-o-ra-va on tot-tu-nut liik-ku-maan hä-mä-räs-sä.

O-ra-van poi-ka-set syn-ty-vät
so-kei-na ja kar-vat-to-mi-na.
Ket-tu
Aatos ja Axel
E-lin-ym-pä-ris-tö
Hiek-kai-set on-ka-lot ja kal-li-on ko-lot o-vat ke-tun mie-leen.
Ra-vin-to
Ke-tut syö-vät mel-kein mi-tä vain: jyr-si-jöi-tä, mar-jo-ja, raa-to-ja, touk-ki-a, sam-ma-koi-ta.
Ul-ko-nä-kö
Val-koi-nen ja tum-man-pu-nai-nen
Vi-hol-li-set
Suur-pe-dot, var-sin-kin su-si ja il-ves.
Muu-ta jän-nää
O-let var-mas-ti kuul-lut, et-tä ke-tut o-vat o-ve-li-a. En-nen us-kot-tiin muun muas-sa, et-tä ke-tut pyy-dys-ti-vät ra-pu-ja hän-näl-lään.
Jä-nis
E-lin-ym-pä-ris-tö
Jä-nis a-suu pie-nis-sä ko-lois-sa.
Ra-vin-to
Jä-nik-set syö-vät a-pi-laa, hei-nää, haa-paa, ver-so-ja, mus-tik-kaa, puo-luk-kaa ja pork-ka-naa.
Ul-ko-nä-kö
Tal-vel-la ne o-vat val-koi-si-a. Ke-säl-lä ne o-vat rus-kei-ta. Jä-nik-sil-lä on pie-net tassut.
Vi-hol-li-set
Ahma, ket-tu, kot-ka, il-ves, huuh-ka-ja ja kar-hu.
Muu-ta jän-nää
Jä-nis on hy-vä ui-ma-ri.

Jä-nis on jyr-si-jä.

Jä-nik-set on sö-pö-jä.
Hä-mä-häk-ki
Minni, Iiris ja Alisa
E-lin-ym-pä-ris-tö
Hä-mä-hä-kit a-su-vat ver-kois-sa.
Ra-vin-to
Hä-mä-hä-kit syö-vät hyön-tei-siä.
Ul-ko-nä-kö
Hä-mä-hä-kil-lä on kah-dek-san jal-kaa.
Vi-hol-li-set
Lin-nut, si-si-lis-kot, pie-net
ni-säk-käät, met-sä-luk-ki,
punk-ki
Ve-den al-la hä-mä-hä-kin verk-ko on täyn-nä il-ma-kup-li-a.
Pöl-lö
E-lin-ym-pä-ris-tö
Ra-vin-to
Pik-ku-jyr-si-jät
Hii-ret
Ma-dot
Ul-ko-nä-kö
Hy-vä nä-kö
Suu-ri pää
Ly-hyt kau-la
Kouk-ku-mai-nen nok-ka
Vi-hol-li-set
Muu-ta jän-nää
Pöl-löt o-vat met-sän sa-la-pe-räi-siä o-len-to-ja.

Pöl-lö on yö-e-läin. Pöl-löt nuk-ku-vat päi-vi-sin.
Kyy
Max, Paju, Ines ja Sydney
E-lin-ym-pä-ris-tö
Kyy a-suu saa-ris-tos-sa ja lä-hel-lä vet-tä.
Ravinto
Sammakot
Sisiliskot
Myyrät
Linnunpoikaset
Ul-ko-nä-kö
Sil-mä-kuo-pat, pit-kä sel-kä-ran-ka, myrk-ky-ham-paat
Vi-hol-li-set
Hau-kat ja mäy-rät
Sii-li, kettu ja linnut
Muu-ta jän-nää
Mu-nan si-säl-lä on lap-si-vet-tä.
Mu-nan kuo-ri on nah-ke-a.

Koi-rai-den pi-tuus on 50-56 sent-ti-ä. Naa-rai-den pi-tuus on jos-kus 90 sent-ti-ä.
Kii-tos!!
T: 1 F
Pöl-löt a-su-vat lin-nun-pön-töis-sä

Tunturipöllö asuu Lapissa.
Otto, Samuel ja Robin
Suo-jau-tu-mi-nen
Hä-mä-häk-ki ir-rot-taa yh-den ja-lan vi-hol-li-sen saaliiksi.
Lii-ke
Hä-mä-häk-ki liik-kuu
verk-ko-jen a-vul-la.
Muu-ta jän-nit-tä-vää
Tal-veen
val-mis-tau-tu-mi-nen
Hä-mä-häk-ki kai-vau-tuu maan al-le.
Tal-veen val-mis-tau-tu-mi-nen
O-ra-va te-kee tal-vek-si ruo-ka-va-ras-to-ja. O-ra-vil-la on tal-vel-la tup-sua kor-vis-sa.
Ää-ni
Hil-jai-nen pii-pi-tys
Suo-jau-tu-mi-nen
Me-ne-vät puun-ko-loi-hin ja vaih-ta-vat vä-ri-ä.
Tal-veen val-mis-tau-tu-mi-nen
Kyy me-nee ki-ven ko-loi-hin tai puun juu-reen. Kyy hor-ros-taa syys-kuus-ta huh-ti-tou-ko-kuu-hun.
Lii-ke ja ää-ni
Kyy lui-ker-te-lee. "Ssssss..."
Suo-jau-tu-mi-nen
Myr-kyt-tä-mi-nen
Lii-ke ja ää-ni
Muis-tut-taa koi-raa.

http://areena.yle.fi/1-1905356
Suo-jau-tu-mi-nen
Ket-tu suo-jau-tuu suo-ja-vä-rin a-vul-la, kyn-sil-lä ja ham-pail-la.
Tal-veen val-mis-tau-tu-mi-nen
Se-pel-kyyh-kyt muut-ta-vat Suo-mes-ta tal-vek-si pois.
Lii-ke ja ää-ni
Len-to on no-pe-aa. Soi-din-ää-ni on hu-hui-le-vaa, las-ke-vaa ja nou-see ryt-mik-kääs-ti.
Ää-ni
Pöl-löt hu-hui-le-vat.
Va-rik-set
Suo-jau-tu-mi-nen
Pöl-lö suo-jau-tuu ok-sien taak-se. Pöl-löl-lä on suo-ja-vä-ri.
Tal-veen val-mis-tau-tu-mi-nen
Jä-nik-set vaih-ta-vat tal-vel-la vä-ri-ä.
Lii-ke
Jä-nik-set loik-ki-vat.
Suo-jau-tu-mi-nen
Jä-nik-set suo-jau-tu-vat pen-sai-siin ja pus-kiin.
Suo-jau-tu-mi-nen
Ah-ma on vaa-ral-li-nen. Se suo-jau-tuu pu-re-mal-la.
Muu-ta jän-nää
Tal-veen val-mis-tau-tu-mi-nen
Ah-mat te-ke-vät pe-sän lu-men si-säl-le.
Liike
Ah-mat o-vat no-pei-ta.
Full transcript