Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол англи хэлний төлөөний үг

No description
by

М. Даваажаргал

on 25 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол англи хэлний төлөөний үг

Монгол хэлний төлөөний үг 6 төрөл байдаг бол англи хэлнийх 8 байдаг.
Төрөл биш учир бүрэн тулгах боломжгүй. Аливаа нэгэн үгсийг бүрэн төлөөлөн орлох, өгүүлбэрт тухайн үгийн үүргийг биелүүлж чадах үгс юм.

THE ENGLISH PRONOUN
Монгол англи хэлний төлөөний үг
Бодит ертөнцийн хүн, амьтан, юмс үзэгдэл, тэдгээрийн шинж чанар, тоо ширхэг, орон цаг, үйл байдлыг шууд нэрлэхгүй төлөөлөн заах, асуун лавлах утгатай
Төлөөний үгс бүх бодит үгсийг төлөөлнө.

Төлөөний үг (pronoun) гэдэг нь...

Гүйцэтгэсэн:Б.Отгондулам
М.даваажаргал

Монгол хэлний төлөөний үг
Хүний биеийг төлөөлөн заадаг би, бид, чи, та, та нар, энэ, тэр зэрэг үгсийг биеийн төлөөний үг гэнэ.
Биеийн төлөөний үгс ямагт жинхэнэ нэрийг төлөөлнө.

Биеийн төлөөний үг
Бодот ертөнцийн хүн, амьтан, юмс үзэгдэл тэдгээрийн шинж чанар, өнгө зүс, бэлгэ тэмдэг, тоо ширхэг, орон цаг, үйл хөдлөл зэргийг хол ойроос заан төлөөлдөг.Заах төлөөний үг

Биеийн
Асуух
Заах
Өөрийн
Ялгах
Тодорхойгүй

Асуух төлөөний үг
Хүн амьтан, юмс үзэгдэл, тэдгээрийн шинж чанар, бэлгэ тэмдэг, тоо ширхэг, орон байр, цаг хугацаа, үйл хөдлөл, зэргийг ялган мэдэх зорилгоор лавлан асуух утгатай
хэн, юу, аль, ямар, хэр, хэд, хэчнээн, хэзээ, хэдийд, хаана, хааш, хаагуур, яа-, хэрх- зэрэг үгсийг асуух төлөөний үг гэнэ.
Асуух төлөөний үгийн хувилал нь бодит үгтэйгээ адил.
Асуух төлөөний үгийг давтаж болно. Хэн хэн?

энэ, тэр, эдгээр, ийм, тийм, өд, төд, энд, тэнд, ийш, тийш, өдийд, төдийд, ингэх, тэгэх, өнөө, мөнөө, нөгөө, уг, тус, эл, сайх гэх мэт үгсийг заах төлөөний үг гэнэ.
Э язгууртай нь ойрын юмыг, тэ- язгууртай нь холын юмыг заана.
Ганц тоог заах өөрөө, олон тоог заах өөрсдөө
гэсэн хоёр хэлбэртэй байна.
Зөвхөн жинхэнэ нэрийг төлөөлөх тул тийн ялгал, хамаатуулах нөхцлөөр төгс хувилна.

Өөрийн төлөөний үг
Өгүүлбэрийн доторх үйлийн эзний нэрийг төлөөлөн
заах өөр(өө) гэдэг үгийг өөрийн төлөөний үг буюу reflexive pronoun гэнэ.

Англи хэлний төлөөний үг

Биеийн
төлөөний үг
Өөрийн төлөөний үг/reflexive
Монгол хэлний өөрөө бол 1, 2, 3 дугаар биеийн аль алиныг заадаг бол англи хэлнийх my, our, your, him, her, it, them, эс тухайлах one гэх зэрэг биеийн төлөөний үгийн араас ганц олон тоонд self/selves төгсгөлүүдийг залгаж үүснэ.
Хамаатуулах төлөөний үг/possessive
Хүн болон хүн биш зүйлс хэнд, юунд хамааралтай
болох, хэнийх, юуных болохыг заагч үгсийг хамаатуулах төлөөний үг гэнэ. 
Whose гэсэн асуултанд хариулагдана.
Хам. Төл. үг тэмдэг үг болон нэр үгийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
Ямагт нэр үгийнхээ өмнө орно. My book, his address
Хэрэв нэр үгийн өмнө тодотгол орвол тухайн тодотголын өмнө орно. My red pencil, his elder brother,
All, both гэдэг ялгамжийн дараа орно. All my pencils, both his brothers;
Холбох төлөөний үгийн онцлог
Энэ төл. үг (who, whom, whose, what, which) бол гишүүн өгүүлбэрүүдийг холбох гол үүрэгтэй. Монгол хэлэнд яг дүйлгэхэд төвөгтэй.
Асууж байгаа юм шиг боловч хэлбэржилт өөр. I don’t know which of them speaks Japanese. That is not what I want. Who has done it is unknown. The man who is sitting next to Mr.Smith is my university colleague.

Асуух төлөөний үг/Interrogative
Хэлзүйн хувьд монгол англи хэлний асуух төлөөний үг бараг тохирно.
Монгол хэлний асуух төлөөний үг бүр өөрийн гэсэн үүрэг, утгатай. Хэн, юу, аль?
Англи хэлний асуух төлөөний үг тийн ялгалаар хагас хувирна. Who, whom, whose, what, which,
Бүх асуух төлөөний үг зөвхөн асуух утгатай өгүүлбэрт хэрэглэгдэнэ.

Тодорхойгүй төлөөний үг
Монгол хэлэнд бие даасан тодорхойгүй төлөөний үг гэж байхгүй.

Тодорхогүй төлөөний үг нэр үйлийн нөхцөлөөр хувилах, үл хувилах нь бодот үгстэй адил байна.
Харин ихэвчлэн задлаг аргаар бүтсэн буй. Жнь: хэн ч, юу ч, аль ч, ямар ч, хэд ч, хэчнээн ч, хэзээ ч, хэдийд ч, хаана ч, хаашаа ч, хаагуур ч, яах ч, хэрхэх ч, хэзээ нэг, хаа нэг, аливаа, ямарваа гэх мэт.

Хүн амьтан юм үзэгдлийг ерөнхийлөн нэгтгэх, ялгах утгатай.
Бүх, бүхэн, бүгд, цөм нийт, хамаг, даяар, хотол, цуг, хамт, зарим, бусад, нөгөө г.м
Хүн болгон адилгүй
хүлэг болгон жороогүй

Ялгах төлөөний үг
THE ENGLISH PRONOUN
Аливаа нэгэн үгсийг бүрэн төлөөлөх орлож чадах чадвартай, өгүүлбэрт тухайн үгийн үүргийг биелүүлж чадах ийм үгсийг төлөөний үг гэнэ.

Англи хэлний төлөөний үгийн онцлог
Ганц ба олон тоонд өөр өөр байна. This-these; that-those;
Зарим үг нь ганц олон тоонд хувирахгүй.
ганц тоонд each, somebody, олон тоонд both, many бий.

Биеийн төлөөний үгс хэлзүйн гурван биеийг заахаас гадна тус
бүрдээ ганц, олон тоог заах нарийн тогтолцоотой.

Хүн болон хүн биш зүйлсийг төлөөлүүлэн хэлэхийг биеийн төлөөний үгс гэнэ. 

Ганц болон олон тоонд өөр өөр хэлбэртэй. Don’t hurt yourself, John! Don’t hurt yourselves, guys!

Нэр үгийн дараа хэрэглэгдэж байгаа учир үүний дараа нэр үг ордоггүй. For example: This is not my pencil, mine is blue. I have broken my pencil, please give me yours. This book is mine.
Ганц ба олон тоонд өөр өөр байна. This and these;
Нэр үгийн өмнө тухайлц болно. Bat lives in that house. Bat lives in that white house.
Монгол хэлтэй адил хол ойр байж ярьж байгаагаас шалтгаалан хэрэглэнэ. This and these ойр, that and those хол.
Цаг хугацаа заахад this нь одоо болж буйг, that нь өнгөрсөнийг заана. I am busy at this time. We had a lot of rain that summer.

Заах төлөөний үг/demonstrative
Full transcript