Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kort: Att hjälpa patienter med komplexa smärttillstånd - Beteende, Funktion och Livskvalitet

Föreläsningen varvas med praktiska övningar i syfte att lära oss mer om hur vi på bästa sätt kan bemöta och hjälpa patienter med komplexa smärttillstånd.
by

Martin Södermark

on 31 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kort: Att hjälpa patienter med komplexa smärttillstånd - Beteende, Funktion och Livskvalitet

Om bemötande
Bemötande av smärtpatienter
Ska ingå:
Information om patientens hälsotillstånd
Vilka metoder för undersökning och behandling som finns
Vilka biverkningar och risker som finns
Förväntade effekter eller följdverkningar
Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
Teoretiska modeller
Inre beteenden
Yttre beteenden
Kan innebära
mer begränsningar
Kan innebära ökad smärta samt mindre
tid till meningsfull aktivitet. Distraktion?
Påverkar andras bemötande.
Sjukroll, alltid självständig?
Överaktivitet
Kommunikation
Hypervigilans
Söka fel
Tolkningar och regler
Förväntningar
Emotionell reglering
Ökad uppmärksamhet och försiktighet kan innebära mer smärta och begränsningar
Söka fel och negativa konsekvenser påverkar mående, smärta och beteende.
Påverkar förmåga till anpassning, andra beteenden och smärta
Kan innebära ökad smärta, oro samt mer begränsningar
Oro, rädsla, nedstämdhet, stress och ilska påverkar andra beteenden och smärta
Smärta
Automatiserat
Mer begränsad
Svagare
Beroende
Kortsiktigt
Lättnad
Bättre funktion
Mindre obehagligt
Undvikande
Värdeorienterad aktivering
Exponering: göra med obehag
Pacing, närvaro i aktivitet
Prioritera utifrån meningsfullhet
Återkommande mönster?
Uppmuntra hälsobeteenden
Kommunikation utifrån värden
Exponering, nyinlärning
Acceptans och närmande
Värdeorienterad distraktion?
Närvaro i positiva upplevelser
och konsekvenser
Exponering, avslappning,
perspektivtagande, acceptans,
beteendeaktivering, närvaro
Kortsiktigt
mer obehag?
Smärta
Stresspåslag
Oro
Ångest
Farligt!
Obehagligt!
Undvik!
Att hjälpa patienter med komplexa smärttillstånd - Beteende, Funktion och Livskvalitet
"Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig"
Misdirected problem solving model

Katastrofierande/problemlösande ur faror ett evolutionärt +
Smärta tar fokus – triggar orostankar, hypervigilans – försök att lindra – misslyckande – mer oro…

Försök till smärtlindring och medicinska förklaringar del av problemet

Rikta fokus mot funktionell problemlösning, ökad aktivitet m.m.

Acceptance and commitment model

Psykologisk flexibilitet vs. oflexibilitet

Minska icke-funktionella försök att undvika eller kontrollera smärta och istället fokusera på deltagande i värderad aktivitet, uppnå relevanta mål.

Realistisk prognos/målsättning, fokus på funktion och hantering istället för smärtlindring.

Self-efficacy model

Behov av anpassning av vardag, livsstil, träning, socialaktivitet.

Aktiva hanteringsstrategier innebär upplevelse av hanterbarhet samt tro på egen förmåga (self-efficacy) vilket relateras till ökad funktion och välmående

Individuell målsättning, användbara hanteringsstrategier för ökad funktion.

Stress diathesis model

Stresskänslighet innebär ökad risk för kronisk smärta

Större risk att fastna i tidigare nämnda mönster

Martin Södermark, Leg. Psykolog, Smärt- och rehabenheten i Linköping
Faktorer som påverkar smärta och funktion
Positivt
Negativt
Acceptans
Engagemang
Aktivera sig

”Smärtan är inte farlig”
”Jag har kontroll över smärtan”
”Kan göra det jag tycker är viktigt trots smärtan”

Upplevelse av socialt stödUndvikande och passivitet
Lite (alt för mkt av "fel") fysisk aktivitet*
Katastrofierande
Sökande efter smärtlindring

”Jag kan inte på grund av smärtan”
”Smärtan = fysisk skada, farlig”
”Hjälplös”

Oroliga anhöriga som frågar om hälsa ofta och hjälper till mycket
Faktorer som förklarar varians i fysisk funktion, psykosocial funktion, depression, ångest och antal läkarbesök (McCracken 2011)
"Smärtbeteenden" - "hälsobeteenden"?
Smärtexponering och fMRI feedback
Psykologiska faktorer som påverkar smärta och funktion


Smärttillstånd som syns har hög status
Osynliga smärttillstånd har låg status

Komplexa smärttillstånd skapar osäkerhet hos vårdpersonalen

*Hasenbring & Pincus 2014
Jensen 2011
Allt patienten säger behöver inte vara ”sanning” även om vi kan validera deras upplevelser och tankar.

Detta görs genom mer än ord…
Kroppsspråk
Ansiktsmimik
Tonläge
Vad tänker du och känner inför patienten?

Bedömning och uppstart
Behandlingsplan, funktionsanalys,


målsättning och motivationsarbete
Avslut och uppföljning
Vidmakthållande och hantering av smärttoppar
Se över motivation avseende eget arbete framöver
Utbildning, övningar och hemuppgifter
9-65h
4-32 träffar
4-20 veckor
Upplägg KBT grupper - individuellt
I möjligaste mån ges i dialog med patienten med hänsyn till patientens behov i den aktuella vårdsituationen.
Hur bör informationen förmedlas?
Genom till exempel följdfrågor kan man kontrollera om patienten har uppfattat informationen på rätt sätt.
Personalen måste också ta hänsyn till de svårigheter att ta till sig information som kan bero på själva sjukdomen.
Det kan behövas en förmåga att lyssna både på det patienten säger och det som kan vara outtalat eller underförstått.
Den som lämnar informationen behöver förmåga att vara både ärlig och empatisk, vilket kräver såväl självinsikt som träning..
Hur skulle det kännas att berätta om något ni tycker är jobbigt för personen på bilden?
Han är uttråkad
eller ointresserad
Jag känner mig tillrättavisad
eller osäker
Han är
empatisk eller intresserad
Behöver jag ta hand om honom?
7
5
6
3
Gå via omsorg/validering?

”Det är inte lätt”…
”men det här verkar viktigt för dig?”

Compassion fatigue?
Tania Singer
expert on empathy
PhD
Empathy
Compassion
Jag ser att du lider och känner ditt lidande
Områden som bearbetar kroppssensationer, smärta och känslor aktiveras
Jag ser att du lider och känner omsorg
Områden som brukar associeras med belöningssystem aktiveras
Slitsamt och innebär stress
för behandlaren
Positivt för båda parter
Istället för att fastna i ”innehållet” och ”tankarna”


Vad händer i rummet?

”Hur kan vi gå vidare härifrån?”

Socialstyrelsen
Bemötande
International association for the study of pain:

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada”

”Smärta är vad patienten säger att det är”
(Basil Finer)

Smärtpatienters upplevelser av sjuksköterkans bemötande

"De tror inte att jag har ont och uppfattar mig som gnällig"

Ingen smärtorsak hittas

Avsaknad av förståelse och empati
Uppmärksammar inte när jag visar smärta
Uttrycker att jag ser för "pigg" eller "frisk" ut
Uttrycker att andra mår sämre, att det är naturligt att ha ont
Undviker mig, vill bli av med mig


"De tror på mig och engagerar sig"


Smärtorsak hittas

Visar förståelse och empati
Frågar om mina upplevelser, lyssnar och respekterar mina svar
Söker hjälp hos kollegor när de är osäkra
Helhetssyn; de har kännedom om fysisk, psykisk och social livsituation
Litteraturstudie; Bergman & Brattenhof, 2013
Ensam och uppgiven
Hoppfull och deltagande
Varning för psykologiserande!
Kan lätt upplevas som kränkande och att bli misstrodd.
Psykologiska faktorer viktiga men vi kan inte uttala oss om kausalitet. Dvs. De förklarar inte smärtupplevelsen.
Ej vetenskapligt beprövat att smärta skulle försvinna efter någon psykoterapeutisk intervention.
Psykologiska förklaringsmodeller används oftast vid brist på förklaring; ej utifrån undersökningsfynd och etiologi.
Vangronsveld, Linton 2011
Validering eller icke-validering av 28 sköterskor med smärta
Icke-validering
Upplevelser ifrågasätts eller bedöms som mindre troliga.


Utfall:
Missnöjda
Ökad negativ affekt (ex. frustration)
Validering

Acceptans (ej värdera/döma),
kommunicerar förståelse, Visar intresse, engagemang och omsorg.

Utfall:
Nöjda
Minskad negativ affekt
(ex. frustration)
Försök att informera patienten att deras smärta inte är ett allvarligt problem kan uppfattas som icke-validerande.

Mycket tyder på att liknande försök att "lugna" patienten ofta misslyckas och istället innebär ökad oro (Lucock et al., 1997; Linton et al., 2007).

Perspektivtagande
Se över tankars funktion
Hjälper den här tanken mig?
Beteendeexperiment
Stämmer förväntningar idag?
Full transcript