Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szentségek vételével az üdvösség útján

No description
by

Erika Bertalan

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szentségek vételével az üdvösség útján

Szentségek segítségével az üdvösség útján
Keresztség
Bérmálás
Oltáriszentség
Gyónás
Betegek kenete
Papság
Házasság
- Isten felé, hogy feltétel nélkül befogadjuk Őt, akit EGY Istennek vallunk, akit ÚRNAK vallunk, és akit ATYÁNAK szólítunk;
- egymás felé, hogy felfedezhessük, mit jelent a "Krisztus képmás" a másik emberben;
- önmagad felé, hogy merj fejlődni és megváltoztatni azokat a szokásokat, amelyekhez eddig kötődtél, holott nem egyeztethetők össze Jézus Krisztus tanításával és a keresztény ember méltóságával.
Természetesen ahhoz, hogy hűségesen képviselhessük és szolgáljuk az Egyház tanítását, tudni és érteni kell, mit tanít az Egyház. Talán már sok mindenről hallottál, és sok mindent tudsz. Remélem, hogy így van. Most valójában nem csupán "új" dolgokat akarunk bemutatni, hiszen az Egyháznak nincsenek "újabb" tanításai, hanem újabb szempontból nézzük meg azokat, amelyeket
már valamilyen szinten ismertek. Ezeket kell
az életetekbe bevezetni, átvenni, elsajátítani.
A szentségek Isten ingyenes ajándékai. Fontos, hogy a szentségeket ne úgy szemléljük, hogy bármelyik is "jár", hanem ajándékként, amit nem lehet kiérdemelni. De ez azt is jelenti, hogy nem lehet szigorúan előírni vagy "szabályozni" a szentségekhez járulás gyakoriságát. Ugyanakkor ha elhanyagoljuk, ha most nem járulunk rendszeresen szentségekhez, akkor később még nehezebb lesz beépíteni keresztény életünkbe.
Talán eddig nem kellett a hitedért kiállni, sem kényelmetlenséget vállalni érte. Talán nem vetted észre azokat az alkalmakat, amikor aktívabban lehetett volna képviselni az Egyház állásfoglalását az erkölcs terén. Ebben az évben fontos lenne megnézni, hogy képes leszel-e bátrabb lenni, mivel Jézus Lelke egyben a bátorság lelke is.
Mi Jézus Krisztustól tanuljuk, mit jelent egymást szeretni, és nem tehetünk mást, mint hogy az Ő példáját követjük. A bérmálás szentségében az Ő Lelkét fogadjuk be teljesen, és elkötelezzük magunkat mindarra, ami kedves Krisztusnak. Ő pedig azért jött, hogy szolgáljon.
Isten teljesen kinyilatkoztatta mindazt, amire szükségünk van, hogy üdvözüljünk, és az Egyházra bízta a kinyilatkoztatás ajándékát. Az Egyház ennek őrzője, és csak ő értelmezheti helyesen Jézus Krisztus tanítását és akaratát, mert az Egyházat Jézus Lelke vezeti. Éppen ezért a hűség az Egyház iránt egyben az Isten iránti hűséget is jelenti.
Túl gyakran okolunk másokat a saját hibánkért és mulasztásainkért. Az érett ember vállalja a felelősséget önmagáért és döntéseiért. A bérmálás szentségének felvételével azt ígéred az Egyház pásztorának, hogy mostantól kezdve a vallási életedért csak te vagy felelős. Érted azt, hogy mit jelent a Római Katolikus Egyház tagjának lenni, akarsz az Egyház tagja lenni, és vállalod ezért a teljes felelősséget.
„Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!” (Mt 13,3-9)
Nyitottság
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! – Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. – Nem adunk – felelték az okosak –, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. (Mt 25,1-13)
Alapismeret az egyház tanításában
„Egy ember nagy vendégséget rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma kezdetének ideje, elküldte szolgáit, mondják meg a meghívottaknak: Gyertek, már minden készen van. De elkezdtek mentegetőzni. Az egyik ezt üzente neki: Földet vettem, s el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Ismét más ezt mondta: Megnősültem, azért nem mehetek. Visszatért a szolga, s átadta urának az üzeneteket. Megharagudott a házigazda, és megparancsolta szolgájának: Fogd magad, és eredj ki a város tereire és utcáira, és hívd ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. A szolga jelentette: Uram, parancsod teljesült, de még mindig van hely. Az Úr erre ráparancsolt a szolgára: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts mindenkit, jöjjön el, hadd teljen meg a házam. Mondom nektek, azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem ízleli lakomámat.” (Lk 14,16-24)
Alázat és hála
a szentségi élet kialakításában
"Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. – Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” (Lk 15,11-32)
Bátorság a tanúságtételben
"Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.” (Lk 16,19-31)
Szolgálatkészség
A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. (Mt 13,44)
Hűség Isten és az egyháza iránt
"Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt 7,24-27)
Önálló
felelősség-vállalás
a közösségben
S
z
e
n
t
s
é
g
S
z
e
n
t
í
r
á
s
Kapcsolat
az élettel
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! – megteszi nektek.
(Lk 17,5-6)
Kedves Barátom!

Nagyon köszönöm a leveledet.
Megpróbálok válaszolni a kérdéseidre.

1. Ki nem keresztény?

2. Ki keresztény?

3. Hogyan lesz valaki keresztény?

Remélem, ezzel világosabb lett némely dolog számodra.

Üdvözlettel:
Milyen érzéseket kelt bennem?
Kié a kéz a plakáton?
Hogyan foglalnám össze egy mondatban a plakát üzenetét?

Mi jut eszünkbe ezekről a magokról?
Mire jó egy mag? Mivé válhat?
Mi kell ahhoz, hogy valami legyen belőle? Föld? Víz? Napfény? Törődés?
A világnak Krisztus kell
A világnak Krisztus kell
A világnak kellesz Te is,
mivel Te Krisztushoz tartozol.
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23)
Gondolkodtál már a szenvedésről? Mi mindentől szenvedhet az ember?
Ha túl sok szenvedés, fájdalom terhel, van-e értelme az életnek?
A szenvedés valóban "jobbá tesz", "nemesít"?
Gondolkodtató:

Mit válaszolna Isten, ha megkérdeznénk tőle:

Ő hogy érzi magát? Hogy van? Hogy vagy Uram? Megkérdezted már?
Szenvedések

világméretűen:
válságok, katasztrófák
balesetek, tragédiák
háború, terrorizmus
betegségek, fogyatékok
Istennélküliség
Szenvedések

egyes emberek számára - testi jellegű:
természeti csapás
baleset, szerencsétlenség
betegség, fájdalom
alkohol, drog
Szenvedések

lelki-szellemi természetű:
magány, depresszió
félelem, szorongás
bántás, rosszakarat
kiszolgáltatottság
igazságtalanság
negatív jövőkép
halál, váratlan esemény
Mondjunk példákat arra, amikor adtunk a kéregetőknek, s amikor nem! Milyen érveket tudnánk mondani mellette és ellene?
Te mit mérlegelsz, amikor ilyen szituációba kerülsz?
Mit tudnál felhozni a saját érveid ellen? Ugye milyen ellentmondásos ez az egész? Nemcsak az önigazolásunkat szolgálják kibúvóink?
Perem-helyzetben élők:

hajléktalanok, utcán, erdőben él
szegény, létminimum alatt él
koldus valamilyen okból
testi fogyatékossága miatt hátrányt szenved
szükséghelyzetben van
lecsúszott egy jó társadalmi rétegből
munkanélküli
lumpen életet él
Perem-helyzetek a Bibliában:

Jákób, Mózes, Dávid menekül (Ter 28; Kiv 2; 1Sám 21-30)
nyomorult, jövevény (Lev 19,10; MTörv 10,18; 24,14; Mt 25,31-46)
Jób betegsége (Jób könyve)
Jeremiás a ciszternában (Jer 38)
Jézus, a "hajléktalan" (Lk 9,58; Mt 21,17; 26,30)
koldusok, köztük Bartimeus (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; ApCsel 3,1-10)
leprások (Lev 13,45-46; 2Kir 7,3-10; Lk 17,11-19)
Pál a börtönben (Filippi levél)
Gondoljuk át

Ismerünk-e hajléktalant név szerint?
Van-e helyes stratégia a hajléktalanokkal, kéregetőkkel való viszonyunkban? El lehet-e dönteni előre, hogy az ember hogyan fog cselekedni?
Az anyagi helyzetemtől függ minden? Vagy a hangulatomtól?
A segítségkérőn múlik, hogy szimpatikus-e nekem?
Spontán alakulnak a dolgok? Mindig a szituáció dönt?
Milyen elkötelezések vannak a világban?

szerződések, szövetségek
iskolakényszer
házassági gyűrű
pecsét, aláírás
eskük, fogadalmak
Elkötelezések a Bibliában:

szövetségek: "a Biblia szövetségkötések története" (Ter 9,9-13; Zsolt 105,8-11; Kiv 24,4-8; Jer 31,31-34; 1Kor 11,25)
a barátság szövetsége (1Sám 18,3; 1Sám 23,18; Jn 15,12-14)
a házasság köteléke (Mt 19,4-6; Róm 7,2; 1Kor 7,27-28)
pecsét (Jer 32,11-12; Eszt 8,7-8; Én 8,6a; Jn 3,33; Ef 1,13)
eskük, fogadalmak (Ter 28,20-22; Lev 19,12; Bír 11,30-31; 1Sám 20,17; Zsolt 50,14; Mt 5,33-37; Jak 5,12)
a "szeretet köteléke" (Oz 11,4; Én 8,6a)
A szem tulajdonságai:

egyik legfontosabb érzékszervünk
az információk 87%-át a szemen keresztül nyerjük
érzékelésben fantasztikus teljesítmény: 50 km-ről egy gyertya lángját már érzékeli a szem a sötét, tiszta éjszakában
szép, kifejező szem (ellentéte: sötét, üres tekintet)
a "lélek tükrének" is mondják
ezen keresztül "engedem be" a másikat (valaki "belém lát")
Tápláló szent kenyér,
Tápláló drága vér,
Betölti szívemet a végtelen.
Békémnek záloga,
Lelkemnek otthona,
Formáld át életem,
Légy velem!
||: Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :||

Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.
||: Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :||

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!
R: Szentlélek jöjj, lobogó láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár,
Szentlélek jöjj viharos szél,
Jöjj, áradj szét!

1. Jöjj el élő vízforrás,
Jöjj, a szívünk téged vár,
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,
Jöjj, úgy várunk rád!
R: Szentlélek jöjj, lobogó láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár,
Szentlélek jöjj viharos szél,
Jöjj, áradj szét!

2. Jöjj, igazság forrása,
Jöjj, imádunk mindnyájan,
Jöjj, a szívünk ébrezd fel,
Jöjj kegyelmeddel!
R: Szentlélek jöjj, lobogó láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár,
Szentlélek jöjj viharos szél,
Jöjj, áradj szét!

3. Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,
Jöjj, az alvót ébreszd fel,
Jöjj, a bűntől tisztíts meg,
Bátoríts minket!
Full transcript