Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of asdfasasdfasd

No description
by

baji baji

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of asdfasasdfasd

Хөрсний нягт ба хатуу хэсгийн нягт
тослох аргаар хөрсний нягтыг тодорхойлов
Нүх сүвийн тоо хэмжээ
Нүх сүвийн тоог дээжийн нийт эзэлхүүн V болон түүний хатуу хэсгийн эзэлхүүн Vk–ийг ашиглан тодорхойлдог.
Хөрсний байгалийн чийг
Хөрсний чийглэгийн хэмжээ хөрсний физик төлөв байдлыг тодорхойлох гол үзүүлэлт
Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн
Хөрсний ширхэглэлийн бүтэц дэх аливаа фракцийн агуулагдах хэмжээ түүний шинж чанарт ихээхэн нөлөө үзүүлнэ
Хөрсний механикын үзүүлэлтүүд
Барьцалдалт(C) ба дотоод үрэлтийн өнцөг(φ)
Овоолгын тогтворжилт хангагдаагүйгээс
гулсалт үүснэ
Үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагаа алдагдах, нүүрсний хаягдал ихсэх
Тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдал, ажиллагсдын амь насанд онц аюултай
Нүүрсэн дээр гал гарах магадлал ихсэх
Үйлдвэрлэлийн зардал нэмэгдэх
Нүүрсний уналын өнцөг их байгаа тохиолдолд
Дотоод овоолгын багтаамж(даац) хэтэрсэн тохиолдолд
Овоолгын ул чулуулаг нь шаварлаг сул чулуулгийн бүтэцтэй
Овоолгын уланд гүний усны илэрцтэй
Багануурын уурхайд нүүрсний давхаргын уналын өнцөг 5-13град хүрдэг
дотоод үрэлтийн өнцөг багатай, чийгшил өндөртэй
ус таталтын ажлаар усны түвшинг 3.5-4.5 метрт барина гэж тооцоолсон байна.
Хөрсний механикын лабораторын ажил
ШУТИС-н хөрсний механикын лабораторит Багануурын уурхайгаас авсан дээжинд лабораторын ажил хийсэн
Дээж авсан газар
Дээжийг 2013 оны 12 сарын 31 өдөр Багануурын нүүрсний уурхайн тооцооны зүсэлт 252 орчмын дотоод овоолгын хөрснөөс 3 ширхэг дээж, дараагийн овоолго байршуулах сууриас 3 ширхэг дээжийг стандартын дагуу авсан.
дээж
Нийт 6 өөр байрлалаас дээж авав.
Лабораторын ажил
Дотоод овоолгын оновчтой багтаамж
Физик механикын шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан овоолгын оновчтой өндрийг гаргав
Хөрс хуулалтанд ажиллах ЭШ-20/90 драглайны технологийн паспортыг үйлдэж эдийн засгийн тооцоолол хийв
Дэвшүүлсэн хувилбар болон одоогийн байдлын харьцаа
АМХуульд заасны дагуу нөөцийг бүрэн гүйцэт ашиглаж
Уурхай төлөвлөгөөний дагуу хэвийн ажиллах
Нүүрсэн дээр гал гарах магадлал
Уурхайчин болон уурхайн тоног төхөөрөмжүүд ХАБЭА дүрэм журмын дагуу ажиллах
Одоогийн байдал 1м3 хөрсийг овоолгод байршуулах зардал 1,408 төгрөгөөр
Гулсалт үүссэн ажлын горим алдагдах
Нүүрсний хаягдал ихсэх
ХАБЭА-н нөхцөл алдагдах
Дэвшүүлсэн хувилбарт 1м3 хөрсийг 1768 төгрөгөөр
Зорилго
Дотоод овоолгын тогтворжилтонд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг нарийвчлан судалж, оновчтой хэмжээсүүдийг тодорхойлохыг
Чулуулгийн шинж чанарын судалгааг хийх
ЭШ-20/90 драглайны ажиллах оновчтой хэмжээсүүдийг тодорхойлох
ЭШ-20/90 драглайны технологийн паспорт гаргах
Хөрсийг овоолгод байршуулах зардлын тооцоо хийх
Хөрсний механикын үзүүлэлтүүд.................................Нэгж.....Овоолгод байршсан хөрс..Овоолгын ул чулуулаг
Хөрсний хатуу хэсгийн нягт...............................(ρs)....гр/см3.....2,60............................................2,62 
Хөрсний нягт.........................................................(ρ)....гр/см3......1,88...........................................1,95 
Хөрсний нүх сүвшилтийн коэффициент.............(e)........ - ........ 0,42............................................0,41 
Хөрсний байгалийн чийг.....................................(W)........ - ........0,030..........................................0,054 
Хөрсний аргалтын хязгаарын чийг....................(Wp)...... - ..........0,29...........................................0,25 
Хөрсний урсалтын хязгаарын чийг....................(Wl)....... - .........0,31........................................... 0,27 
Уян налархайн тоо................................................(Jp)........- ..........0,02...........................................0,02 
Чийглэгийн зэрэг буюу усанд ханалтын зэрэг..(Sr) ........- ..........0,18...........................................0,34 
Барьцалдалтын хүч......................................... ... (C)..... кПа..........6.................................................8 
Дотоод үрэлтийн өнцөг ................................. ......(φ).... град.........36...............................................34 

Дотоод овоолгын тогтворжилт
Овоолгод үүсэх хүчнүүд
Дотоод овоолгын оновчтой өндөр→ Ho=32.66м байхаар байна.
Драглайн ажиллах хөрсний доголын өндөр 25м байна.
nт=3 Тогтворжилтын коэффициент,
сА-Барьцалдалтын эсэргүүцлийн хүч, кН/м
W1-Овоолгын 1-р хэсгийн хүндийн хүч, кН/м
U-Усны даралтын улмаас өргөх хүч, кН/м
V-Усны даралтын улмаас хөндлөн чигт үйлчлэх хүч, кН/м
W2-Овоолгын 2-р хэсгийн хүндийн хүч, кН/м

Одоогийн ажиллаж байгаа паспортын дагуу хөрс хуулалтын ажлыг явуулахад
1 м3 хөрсийг овоолгод 1,408 төгрөгөөр байршуулна
Судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан боловсруулсан паспортын дагуу хөрс хуулалтын ажлыг явууласан тохиолдолд
1 м3 хөрсийг овоолгод 1,768 төгрөгөөр байршуулна
Дүгнэлт
• Багануурын нүүрсний уурхайн тооцооны зүсэлт 249 – 253 блокын хөрсний физик механикийн шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан ЭШ-20/90 драглайны ажиллах оновчтой хэмжээсүүдийг тодорхойллоо.
• Сонгон авсан блокын 218.0 мян.м3 хөрс хуулж, 60.0 мян.тн нүүрс нээх ажлыг явуулахад овоолгын гулсалтаас үүсэх эрсдлийг арилгахын тулд уурхай (1,768-1,408)*218,000 = 78,480,000 төгрөг зарцуулах шаардлагатай.

Баярлалаа...
Full transcript