Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samen Vakbekwaam Opleiden - Ben van Leeuwen

No description
by

Ben van Leeuwen

on 20 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samen Vakbekwaam Opleiden - Ben van Leeuwen

Kritische beschouwing
‘Samen vakbekwaam opleiden’
Presentatie van de interventie
Cursist
Achtergrond en knelpunten
C.I.O.S Haarlem
Sport & Beweging organisaties
SCHOOL
LEERBEDRIJVEN

OPLEIDING

Waarom voldoet het leren in de praktijk niet aan de verwachtingen van eerstejaarscursisten, praktijkopleiders en studieloopbaan docenten van het CIOS ?
De samenstelling van de leerinhouden, vaststellen van leerdoelen en de daaruit voortvloeiende beoordeling van de BPV van eerstejaarscursisten worden niet of nauwelijks in overleg met het CIOS gedaan.
Uit het onderzoek blijkt sprake van een gebrekkige afstemming tussen de slb-docent en praktijkopleider met betrekking tot de begeleiding en opleiding van de eerstejaarscursist in de praktijk.
Conclusies
Ben van Leeuwen
Diagnose huidige situatie BPV eerste leerjaar
Verwachting:
* Eerstejaarscursisten Sport en Bewegen kunnen meer en sneller leerbewijs aan de SLB docent
en praktijkbegeleider aanbieden omtrent de persoonlijke leerdoelen in de beroepspraktijk.
* De praktijkopleider en de slb-docent kunnen beter feedback geven op de geleverde
prestaties van de cursist.
* Doordat de praktijkopleider en de slb-docent op elkaar kunnen reageren en feedback kunnen
geven op het blog (ieder heeft een eigen account) kan er sprake zijn van afstemming m.b.t.
het begeleiden van het leren van de cursist in de praktijk
Interventie:
Internetomgeving (social media) i.p.v. verslag
Cursist blogt leerdoelen en werkzaamheden
Praktijkopleider geeft commentaar/feedback
SLB-docent geeft commentaar/feedback
Terugkoppeling: cursisten bespreken de resultaten middels kenniscafé (1x per maand)
PBworks
Onderzoeksvraag:
Welke interventie maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de effectiviteit van de beroepspraktijkvorming voor eerstejaarscursisten en welke maatregelen verhogen de afstemming tussen Cios en leerbedrijven met betrekking tot begeleiding en het leren van de cursist in de beroepspraktijk.

De analyse:
Om de opbrengst van de interventie op een systematische wijze in beeld te kunnen brengen en overdraagbaar te maken wordt gebruik gemaakt van Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met Redeneerketen Aanpak kortweg OPERA. Voor het opstellen van de redeneerketens is gebruik gemaakt van de CIMO-logica.Verantwoording onderzoek naar het effect van de interventie
Resultaten Interventieonderzoek
Conclusies
* Het beroepenveld en de school moeten goede afspraken maken over
persoonlijke doelen van de eerstejaarscursist en over het gebruik /de
invulling van het blog.
* Laat eerstejaarscursisten wekelijks de stagewerkzaamheden
en opgedane leermomenten bloggen in de beroepspraktijk.
* Structurele terugkoppeling over de verrichtingen van de cursist
door praktijkopleider en slb-docent

is noodzakelijk
* Organiseer periodieke kenniscafé's ter uitwisseling van kennis en
ervaringen.
* Aansturen en bijscholen van de slb-docent m.b.t. invulling blog en
begeleiding cursist.

Aanstellen van een bpv-coördinator
Aanbevelingen
Samen Vakbekwaam Opleiden
AFSTEMMEN
Doel Onderzoek
Conceptueel model

Effectieve beroepspraktijkvorming
CIOS in relatie tot de beroepspraktijkvorming
Leerbedrijven in relatie tot de beroepspraktijkvorming
Betekenisvolle leeromgeving

Rol Studieloopbaanbegeleider

Zinvolle opdrachten

Afstemming leerinhouden vanuit school
Leerresultaat
Betekenisvolle leeromgeving

Rol Praktijkbegeleider

Zinvolle opdrachten

Afstemming leerinhouden vanuit leerbedrijf
Bron: Exmo (2012)
De SLB docent stelt mijn persoonlijke leerdoelen op de stage bij.
Eigen bevindingen voor/tegen
* Tevredenheid vanuit benchmark interventie.
* ICT ondersteuning is noodzakelijk.
* Cursisten moeten worden geschoold in het bijhouden van het blog
* Slb-docent en praktijkopleiders dienen regelmatig te worden aangespoord om
commentaar/feedback te leveren op het blog van de cursist.
* Hoewel resultaten toenemende tevredenheid tonen, zijn sommige opdrachten
niet voldoende uitgewerkt. Controle en sturing is vereist.
* Start in het begin van het schooljaar en continuïteit gedurende het schooljaar is
noodzakelijk.
De stagiair toont zijn werkzaamheden en leervorderingen middels een wekelijks verslag aan.
De Ries, Nieuwenhuis & van der Neut (2012)
dagelijks bloggen
door de cursist
wekelijks feedback van praktijkopleider en slb-docent
Kenniscafé: periodieke terugkoppeling
"Er is te weinig contact met het Cios over het functioneren van de stagiair. Er is geen sprake van afstemming betreffende het leergedrag van de stagiair".
"Het blog is een grote verbetering mbt begeleiding en opdrachten. Er is een betere afstemming tusen CIOS en werkplek t.a.v. het leren van de cursist in de praktijk".
Betekenisvolle leeromgeving en zinvolle opdrachten:

* Leren wordt meer betekenisvol als het leerproces cumulatiever en constructiever wordt toegepast in
praktijksituaties .
* De effectiviteit neemt toe als deelnemers direct ervaren hoe hetgeleerde in de praktijk gebracht kan worden.
* Het brein ontwikkelt zich beter in een rijke leeromgeving waarin directe ervaring en zingeving geworteld zijn.
* Een krachtige leeromgeving behelst o.a. een goede afstemming tussen theorie en praktijk waarbij naast
constructief leren ook reflectief leren belangrijk is.
* In de beroepspraktijkvorming staan zinvolle opdrachten en ontwikkeling van vakmanschap centraal.
Dochy, Heylen & van de Mosselaer (2005). Bolhuis (2009). Blakemore & Frith (2005). Moerkamp, De Bruijn, Van der Kuip, Onstenk en Vonken (2000). Nieuwenhuis et al. (2009).
Rol praktijk opleiders:
* De praktijkopleider ondersteunt het
leerproces van de cursist beter door
vooraf doelen te stellen.
* Coachen is een vorm van begeleiding
waarbij reflectie niet mag ontbreken.
* Het verdient aanbeveling om zowel werk-
als persoonlijke leerprocessen te
bespreken met de stagiair.
Detmar & de Vries (2009). Meijers (2006). Poortman & Nieuwenhuis (2008)
Afstemming:
* Scholen moeten hun programma meer afstemmen op praktijkkennis en
praktijkervaring.
* De school en de beroepspraktijk hebben een gelijke opleidingsverantwoordelijkheid.
* Door middel van betere afstemming tussen school en werkplek kan het praktijkleren
een rode draad vormen in het persoonlijk opleidingsplan van de leerling.
Detmar & de Vries (2009). Klarus (2003). Van der Sanden (2004)
Achterhalen van de knelpunten die eerstejaarscursisten ervaren bij het leren in de beroepspraktijk. Deze gegevens kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuw beleid dat aan de basis zal staan van een effectievere beroepspraktijkvorming
Bron: rapport cursistentevredenheids
onderzoek (bureau kwaliteitszorg, 2010).
Bijhouden van een internetblog als stagevoortgangsinstrument
Na
Voor
"Tot dusverre is er (...) geen enkele communicatie tussen mij en het CIOS geweest. "
"Er is nog nooit een overleg of afstemming geweest met het CIOS dus ik zou niet weten wat ze precies willen."
"Communicatie moet beter!"
"Helaas is er nog nooit iemand van het CIOS langs geweest voor een kennismakingsgesprek, tussenevaluatie oi.d. Er is geen communicatie tussen het BPV bedrijf en CIOS. "
"Prima tool om stagiaires te helpen om hun leerdoelen te ontwikkelen. Erg goed dat zowel praktijkopleiders als cios begeleiders feedback kunnen geven."
"Goed idee dat blog. Na een moeizame opstart was het eindresultaat heel bevredigend."
Ontwikkeling:

* Volgsysteem: De cursist levert dagelijks bewijs over werkzaamheden en
leermomenten.
* Instrument voor beter plannen d.m.v. weekplannen/opdrachten.
* Meer en betere communicatie over de voortgang van de cursist.
* Verbeterde begeleiding en aansturing van de cursist door regelmatig
feedback van praktijkopleider en slb-docent.
* Betere afstemming tussen praktijkopleider en slb-docent over
begeleiding en opleiden van de cursist.
* Meer sprake van kennisdeling en ervaringsuitwisseling door kenniscafé.
Relatie eigen context/eigen school
* De interventie wordt geimplementeerd voor alle eerstejaarscursisten.
* Mijn functie binnen school
* Uitbreiding onderzoek.
* Rol social media
* Syntheseopdracht: "delen is vermenigvuldigen"


Onderwijsvisie
* ROC Nova college
* Focus op vakmanschap
Onderzoeksmethode:
Interventie groep: Voormeting en nameting (d.m.v. enquête van een eerstejaarsklas (24)
hun praktijkopleiders (22)).
Interventieperiode: 8 weken ( 1 schoolperiode)
Interventiebegeleiders: De onderzoeker als administrator, De slb docent en de
praktijkopleiders.
Denyer, Tranfield, & Van Aken ( 2008).
Ries, Nieuwenhuis & van der Neut (2012)
onderzoeken, inspireren en ondernemen
Kritische beschouwing


Dagelijks leerbewijs via blogitems
Feedback SLB-docent en praktijkopleider

Feedback en kennisdeling in kenniscafé
Praktijkopleider en SLB-docent coachen samen cursist


Planmatig werken en resultaat gerichte leerhouding
Meer inzicht eigen ontwikkeling

SLB-docent en praktijkopleider volgen
Interactie SLB-docent en praktijkopleider
Terugkoppeling persoonlijke leerdoelen cursist
Meer afstemming in begeleiding
Bijhouden blog

Redeneerketen:
Full transcript