Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

กิจกรรมบูรณาการ

No description
by

worakamon nokkaew

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of กิจกรรมบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษา และ พลศึกษา

เกมส์และกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา
เกมจับคู่ยากับโรค


เกมประกอบร่าง


กลุ่มสาระที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์

พัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญา
เกมส่งบอล

กลุ่มสาระที่ ๓
การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
พัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและร่างกาย

เกมSoul


กลุ่มสาระที่ ๕
ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
พัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และร่างกาย
เกมเหยียบกระดาษ

กลุ่มสาระที่ ๓
การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
พัฒนาการด้านอารมณ์สังคม ร่างกาย และสติปัญญา

THANK YOU
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระ
สาระ1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

กลุ่มสาระที่ ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถนะและการป้องกันโรค

พัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา
วิธีการเล่น

1 แบ่งเด็กๆทั้งหมดเป็นสองฝ่าย

2 แจกแผ่นป้ายรูปยาสามัญประจำบ้านให้เด็กๆโดยห้ามเปิดแผ่นป้ายก่อน

3 ติดอาการบาดเจ็บหรือป่วยบนกระดาน เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น

4 ให้เด็กๆเปิดแผ่นป้ายพร้อมกันและนำแผ่นป้ายยาไปติดข้างอาการป่วย
และการบาดเจ็บเป็นการจับคู่

5 ทีมไหนติดเสร็จก่อนและถูกต้องฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและรับรางวัลไป

วิธีการเล่น

1
แบ่งเด็กๆทั้งหมดเป็นสองฝ่าย

2
แจกแผ่นกระดาษให้เด็กๆทั้งสองฝ่าย

3
ซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นมีรูปแบบที่ต่างกัน
และสามารถประกอบกันได้ซึ่งในวิชานี้จะเป็นรูปภาพ
เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

4
ให้เด็กๆช่วยกันประกอบจนเสร็จ

5
ฝ่ายไหนประกอบเสร็จเป็นรูปร่างเสร็จก่อน
และถูกต้องฝ่ายนั้นเป็นผู้ชนะและรับรางวัลไป

วิธีการเล่น

1
แบ่งเด็กๆทั้งหมดเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน

2
ให้เด็กทั้งสองฝ่ายเรียงแถวตอนลึก

3
แจกลูกบอลให้เด็กๆทั้งสองฝ่าย

4
ให้เด็กๆส่งลูกข้ามหัวส่งต่อๆกันจนถึงคนสุดท้าย
จากนั้นให้ส่งกลับมาที่หัวแถวโดยการส่งลอดขา

5
ฝ่ายไหนส่งลูกบอลถึงหัวแถวก่อนฝ่ายนั้นเป็น
ผู้ชนะและรับรางวัลไป

วิธีการเล่น

1 ให้เด็กมายืนเรียงแถวตอนลึก

2 จากนั้นเปิดคำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
เช่น ใส่หมวกกันน็อคให้คนแรกดู
โดยที่คนถัดห้ามดูด้วยวิธีการหันหลังไปอีกทาง

3 ให้คนแรกสะกิดคนที่สองให้หันมา
และใบ้ทางท่าให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้น
ให้คนแรกหันหลังกลับแล้วให้คนที่สองสะกิดคนถัดไป
แล้วใบ้ท่าทางต่อไปและทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆ
จนถึงคนสุดท้าย

4 ให้ทายว่าคนคนแรกได้คำว่าอะไร
โดยให้ท้ายตามลำดับจากคนสุดท้ายไล่มาจนถึงคนแรก
หรือคนเฉลย

มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒
ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
สาระที่ ๓
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่ ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑

เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕
ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง


วิธีการเล่น

1 แบ่งเด็กๆเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน

2 จากนั้นแจกกระดาษหนังสือให้ทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายละ1แผ่น

3 ให้ทุกคนสามารถยืนบนกระดาษได้

4 เมื่อสามารถยืนได้ทุกคนจะเพิ่มระดับความยาก
โดยการพับกระดาษให้เล็กลงครึ่งไปเรื่อย

5 หากฝ่ายไหนยืนไม่ได้ก่อนฝ่ายจะถือว่าแพ้ไป

จัดทำโดย

นายวรกมล นกแก้ว 560611024

นายวรากร เดชคำฟู 560611025

นางสาวเมธินี ดวงเพชร 560810257

นายเชาวรินทร์ จันทร์เต็ม 570610206

นางสาวเสาวลักษณ์ สิริประภาสุข 571611173
Full transcript