Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etyka w pracy i w biznesie

No description
by

Ada Mazgal

on 5 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etyka w pracy i w biznesie

Mobbing
Pod pojęciem mobbingu rozumie się systematyczne nękanie psychiczne, mające na celu wykluczenie go z zespołu pracowniczego lub grupy koleżeńskiej.
Nieetyczne zachowania w biznesie
Skutki mobbingu dla firm:
Etyka zawodowa
Etyka zawodowa to zespół norm postępowania(moralnych i prawnych), które wynikają ze specyfiki danego zawodu. Dotyczy w szczególności osób niektórych profesji, np. lekarzy, prawników, politków czy pracowników służby celnej.
Zachowanie etyczne
Za etyczne zachowanie uznaje się postępowanie zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie
regułami moralnymi
i
normami prawnymi
.
Etyka w pracy i w biznesie

zwiększona ilość zwolnień lekarskich,
zmniejszenie wydajności pracownika,
duża rotacja kadry i związane z tym koszty naboru oraz przeszkolenia nowych pracowników,
naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy.
Reguły moralne
są to zasady
opierające się na powszechnie
akceptowanych wartościach
wynikających z tradycji i kultury.
Normy prawne
mają charakter
nakazów i zakazów, które
ustalają odpowiedzialność
za ich nieprzestrzeganie.
Etyka w biznesie
Etyka w biznesie dotyczy relacji między przedsiębiorstwami a jego klientami, partnerami handlowymi, konkurencyjnymi firmami oraz pracownikami. Powinny one opierać się na obowiązującym prawie i być podporządkowane podstawowym wartościom etycznym.
Własność
Jest fundamentem gospodarki rynkowej.
Prawo własności legalizuje dążenie ludzi do gromadzenia i użytkowania dóbr oraz ich pomnażania.
Wolność
np. brak przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej (w ramach obowiązującego prawa).
prawo ludzi m. in. do gromadzenia dóbr materialnych czy zaspokajania potrzeb.
Sprawiedliwość
Przyznanie człowiekowi należnych mu praw, czyli tego, co należy mu się z tytułu jego pracy lub zasług.
Uczciwość
Jedna z ważniejszych zasad etycznych.
Wobec kontrahentów i klientów oznacza ona m.in. produkowanie i sprzedawanie towarów dobrej jakości, wobec odbiorców reklam – podawanie rzetelnych informacji, w stosunku do pracowników – terminowe wypłacanie pensji, natomiast wobec państwa – płacenie podatków.
Odpowiedzialność
To świadome i podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem ich konsekwencji.
W warunkach pełnej dyskrecji oraz gospodarki rynkowej każdy odpowiada indywidualnie za skutki swojej działalności gospodarczej.
Etyka przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo, które przestrzega podstawowych wartości etycznych w relacjach z pracownikami , klientami i innymi podmiotami, podejmuje działania polegające na:
Zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa w pracy (np. stosowanie zasad BHP).
Wypłacaniu pracownikom godziwych wynagrodzeń.
Zapewnieniu odpowiednich relacji między przełożonymi a pracownikami.
Przekazywaniu w reklamach rzetelnych informacji o firmie lub oferowanych przez nią produktach .
Terminowym regulowaniu zobowiązań wobec swoich pracowników i kontrahentów.
kreatywna
księgowość
osiąganie dochodów
z nieujawnionych bądź
nielegalnych źródeł
nieregulowanie zobowiązań,
np. niewypłacanie
wynagrodzeń pracownikom
zanieczyszczanie
środowiska
przyrodniczego
unikanie płacenia
podatków
mobbing

ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się pracownika ,
przerywanie wypowiedzi,
ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy,
zmuszanie do pracy po godzinach,
unikanie przez przełożonego rozmów z pracownikiem,
zabranianie kolegom i koleżankom rozmów z pracownikiem,
ignorowanie,
rozpowszechnianie o pracowniku złych i fałszywych informacji,
rozsiewanie plotek na temat pracownika i jego życia prywatnego,
ośmieszanie, przedrzeźnianie,
zlecanie zadań bez znaczenia,
grożenie przemocą fizyczną.
Przejawy mobbingu
izolacja od społeczeństwa,
lęk,depresja,
pogorszenie stanu zdrowia,
obniżenie samooceny (przede wszystkim w aspekcie zawodowym, jednak później może się to przenieść na grunt prywatny),
pogorszenie stosunków rodzinnych (w skrajnych wypadkach może doprowadzić np. do rozpadu małżeństwa).
Skutki dla osoby dotkniętej mobbingiem
budowanie odpowiednich relacji
interpersonalnych w miejscu pracy,
uświadamianie podwładnym
istoty i zagrożeń, jakie stwarza mobbing,
reagowanie na wszelkie przejawy mobbingu,
zobowiązanie pracowników do informowania o jakichkolwiek przejawach mobbingu,
ograniczenie zhierarchizowanego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia nadużywanie władzy przez zwierzchników,
dążenie do wyeliminowania autokratycznego i liberalnego stylu zarządzania,które mogą sprzyjać mobbingowi,
ograniczenie organizacyjnego nieporządku w pracy.
Sposoby przeciwdziałania
mobbingowi
Etyczny pracownik to taki,
który respektuje
zasady kodeksu etycznego
przedsiębiorstwa.

unika sporów
jest życzliwy dla
współpracowników
odnosi się z szacunkiem
do współpracowników,
przełożonych i klientów
toleruje poglądy i
przekonania
innych ludzi
nie ujawnia postronnym
osobom poufnych
informacji
dotyczących firmy
sumiennie wywiązuje się
ze swoich obowiązków
nie jest obojętny na przejawy
nieetycznego postępowania
innych pracowników
przedsiębiorstwa
Nieetyczne zachowania pracownika
nierzetelna,
niesumienna praca
ujawnianie konkurencji lub osobom postronnym poufnych informacji o firmie
wykorzystywanie bez zezwolenia majątku firmy do prywatnych celów (np. laptopa, drukarek)
oszustwa finansowe
Kodeks etyczny
Działalność przedsiębiorstwa jest etyczna wówczas, gdy etyczne jest postępowanie zatrudnionych w nim osób. Dlatego coraz częściej firmy opracowują własne kodeksy etyczne. Zawierają one wykaz zachowań uznawanych w danym przedsiębiorstwie za właściwe oraz sankcji przewidzianych za niestosowanie się do określonych reguł.
Korupcja
Korupcja jest przejawem
nieprzestrzegania zasad
etycznych w działalności
publicznej i zawodowej.
Obejmuje ona wszelkie
działania polegające na
wykorzystywaniu władzy
lub funkcji publicznej do
osiągania prywatnych korzyści.
Rodzaje korupcji
Łaponictwo
przyjmowanie pieniędzy lub kosztownych prezentów w zamian za podjęcie określonej decyzji
łapownictwo bierne (przyjęcie łapówki) i łapownictwo czynne( wręczenie łapówki)
Płatna protekcja
obsadzenie stanowisk znajomymi bez odpowiednich kwalifikacji w zamian za korzyści majątkowe
Handel wpływami
np. finansowanie partii lub kampanii wyborczej w zamian za polityczne poparcie
Wykorzystywanie środków publicznych dla korzyści osobistych
np. kradzieże lub defraudacja publicznych pieniędzy
Przyczyny korupcji
niska kultura polityczna
nieprzejrzyste i skomplikowane prawo
niesprawnie działający
aparat sprawiedliwości
duża kontrola polityków
nad gospodarką
niskie dochody funkcjonariuszy publicznych
niejasne zasady finansowania partii politycznych
Skutki korupcji
zagraża zamożności państwa
i każdego obywatela
prowadzi do podejmowania
złych decyzji ekonomicznych
narusza zasadę uczciwej
konkurencji
Przykładem osiągnięcia sukcesu, przez postępowanie zgodne z zasadami etyki jest znana korporacja Walt Disney. Swój sukces zawdzięcza ogromnej kreatywności oraz wzorowemu etycznemu działaniu w firmie, tym bardziej, że kierował swoją ofertę głównie do dzieci i młodzieży.
Full transcript