Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт ба стандарт

No description
by

Munkhjargal Gankhuyag

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт ба стандарт

Баримт бичгийн огноо
Албан хэрэг хөтлөх журам
Албан хэргийг нэгдсэн аргазүйгээр хөтөлснөөр
Байгууллагыг бүхэлд нь буюу нэгжүүдэд индексжүүлэн, индексээр илэрхийлсэн баримт бичгийн тогтолцоог бий болгох
Албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд бүх баримт бичигт бүртгэл хөтлөх
Баримт бичгийн эрэл хайлтын ажиллагааг хөнгөн шуурхай зохион байгуулах
Шийдвэрлэгдсэн баримтаар хэрэг бүрдүүлэх ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэх
Байгууллагын баримт бичгийг эмх цэгцтэй байлгаж ажлын бүтээмжийг бий болгоно.

"ЗЭТ ТИ И" ХХК
Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт ба стандарт
Баримт бичиг боловсруулахад анхаарах ерөнхий асуудлууд
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Байгууллагын үйл ажиллагааг бичгээр тэмдэглэж, албан ёсны болгож, баримтжуулж буй процессыг албан хэрэг хөтлөлт гэнэ. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулж байгаа систем юм.
Удирдлагын үйл ажиллагаа нь мэдээлэлтэй ажиллаж, мэдээллийг боловсруулан, дүн шинжилгээ хийж удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах үйл явц юм.
Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зорилт нь байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж бүрийн ажлыг хөнгөн шуурхай, тасралтгүй, үр ашигтай байлгахад оршино.
Албан хэрэг хөтлөлт гэж...
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
Байгууллага, албан тушаалтнаас үйл ажиллагааны тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх, бусад байгууллагатай харилцах явцад үүсэж, хөтлөгдөж буй баримт бичгийг хэлнэ.
Зохион байгуулалтын баримт бичиг нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоох, зохицуулах, журамлах шинжийг өөртөө агуулна.

илгээлт
Төр засгийн удирдлагаас монгол төрийн гадаад, дотоод бодлогын асуудлаар үзэл, бодол байр сууриа илэрхийлсэн буюу байгууллага хамт олонд тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан явуулсан бичиг
ТӨСӨЛ
Ажил үйлчилгээ, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн болон хүний нөөцийг дайчлан тодорхой зорилгод хүрэхээр төлөвлөж батлуулсан баримт бичиг
ЗААВАР
Хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх болон байгууллагын тодорхой чиглэлийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалт, дэс дарааллыг нарийвчлан заасан баримт бичиг
Гэрээ /хэлцэл/
Хэлэлцэгч талууд харилцан тохиролцооны үндсэн дээр хүлээх эрх, үүрэг, хариуцлагаа баталгаажуулан бичгээр үйлдсэн баримт бичиг
ДҮРЭМ
байгууллагын эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, бусад байгууллагатай харилцах зарчмыг тодорхойдсон баримт бичиг
ТАЙЛАН
Тодорхой хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үүргийн биелэлтийг мэдээлэх зорилгоор бэлтгэсэн баримт бичиг
Албан бичиг
тодорхой асуудлаар байгууллага болон иргэд хоорондын харилцсан бичиг
АКТ
Аливаа үйл ажиллагаа, бодит байдлын үнэн зөвийг шалган, нотолгоо, дүгнэлт гаргаж зохих журмын дагуу албажуулсан баримт бичиг
ЗӨВЛӨМЖ
Удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах болон бодлого шийдвэрт тусгуулах санал, зөвлөгөөг хураангуйлан нэгтгэсэн баримт бичиг
ДҮГНЭЛТ
Ажил хэрэг, бодит байдлыг дүгнэн тодорхойлж гаргасан баримт бичиг
ЖУРАМ
Тодорхой үйл ажиллагаанд баримтлах дэг горимыг тогтоосон баримт бичиг
ТЭМДЭГЛЭЛ
Хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, ярианы явц, хурлаас гарах шийдвэрийг хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр тодорхойлон тэмдэглэсэн баримт бичиг
УДИРДАМЖ
Ажил хэрэг гүйцэтгэхэд удирдлага болох зүйлийг тодорхойлсон баримт бичиг
ХӨТӨЛБӨР
Бодлого зорилтоо хэрэгжүүлэх арга зам, хүрэх үр дүнг урьдчилан төлөвлөж батлуулсан баримт бичиг
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
хийж гүйцэтгэх ажил, арга хэмжээ , үүрэг хариуцлагыг хуваарилж, гүйцэтгэх ажлын дэс дараалал, хугацаа, хариуцагч, гүйцэтгэгчийг тогтоосон баримт бичиг
БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТ
ЗАХИРАМЖЛАЛ /7/
Байгууллага, албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд удирдлагын үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор батлан гаргасан баримт бичгийг хэлнэ.
Захирамжлалын баримт бичиг нь дагаж мөрдөх, заавал биелүүлэх шинжийг өөртөө агуулна.
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ /15/
Байгууллага, албан тушаалтнаас үйл ажиллагааны тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх, бусад байгууллагатай харилцах явцад үүсэж, хөтлөгдөж буй баримт бичгийг хэлнэ.
Зохион байгуулалтын баримт бичиг нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоох, зохицуулах, журамлах шинжийг өөртөө агуулна.
МЭДЭЭЛЭЛ-ЛАВЛАГАА /7/
Мэдээлэл лавлагааны зорилгоор бэлтгэсэн, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааны тухай тодорхой мэдээ, мэдээлэл агуулсан баримт бичгийг хэлнэ.
Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг нь байгууллага, иргэдэд мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгыг агуулна.
ИЛТГЭХ ХУУДАС
САНАЛ
ТОДОРХОЙЛОЛТ
МЭДЭГДЭЛ
ТАНИЛЦУУЛГА
МЭДЭЭЛЭЛ
ИЛГЭЭЛТ
ЗАРЛИГ
ТОГТООЛ
ЗАХИРАМЖ
ТУШААЛ
ШИЙДВЭР
АЛБАН ДААЛГАВАР
АЛБАН ШААРДЛАГА
УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ҮҮСЧ ХӨТЛӨГДДӨГ ТҮГЭЭМЭЛ ШИНЖТЭЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ
"СТАНДАРТЧИЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ"-ийн зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор /MNS 5140: 2011/
СТАНДАРТААР

ШИНЭЧЛЭН БАТАЛСАН.
1. /MNS 5140-1: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
2. /MNS 5140-2: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛҮҮД, ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ ШААРДЛАГА
3. /MNS 5140-3: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС, ТЭДГЭЭРТ БҮРДЛҮҮДИЙГ БАЙРЛУУЛАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА


ИЛГЭЭЛТ
АКТ
АЛБАН БИЧИГ
ЗӨВЛӨМЖ
ГЭРЭЭ
ДҮГНЭЛТ
ДҮРЭМ
ЖУРАМ
ЗААВАР
ТАЙЛАН
ТӨСӨЛ
ТЭМДЭГЛЭЛ
УДИРДАМЖ
ХӨТӨЛБӨР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
®Захирамжлалын баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд

2013 оны 08 сарын 14 өдөр

® Албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд
2013.10.05

® Зохион байгуулалт, мэдээлэл лавлагааны бусад баримт бичигт огноог
2009 оны 05 дугаар сарын 15 

® Гадаад хэл дээр явуулах албан бичиг, захидлын огноог
19 Dec 2009

Баримт бичигт орох бүрдлийн код
Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
® Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар нь зохион байгуулалтын нэгжийн индекс, бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ.

® Албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд:
№ 1/115

® Захирамжлалын баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд:
Дугаар 105

® Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж нь индексжээгүй тохиолдолд зөвхөн бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.
№106

® Үндсэн үйл ажиллагааны болон боловсон хүчний чиглэлээр тус тусад нь гаргаж буй захирамжлалын баримт бичгийн бүртгэлийн дугаарыг дараах байдлаар бичнэ.
Дугаар А/103, Дугаар Б/58

® Хэд хэдэн байгууллага хамтран гаргасан баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар нь байгууллага тус бүрийн бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ:
Захирамжлалын баримт бичигт
- Дугаар А-15/А-63,

Албан бичигт
- №106/151

Оршил буюу удиртгал

тухайн баримт бичгийн зорилго
зориулалт
шалтгаан
үйл ажиллагааны хамрах хүрээ
хугацаа
бүрэлдэхүүн
хууль зүйн үндэслэл зэргийг бичих нь зүйтэй.

Бичвэр
Тухайн баримт бичгийн гол агуулгыг илтгэх ба байгууллагын үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоож, түүнийг зохицуулах, журамлах, мэдээ мэдээллээр хангахад чиглэгдсэн байна. Бичвэрийг логик дэс дараалалд оруулж, бүлэг, дэд бүлэг, зүйлд хувааж, тус бүрт нь дугаар өгөх шаардлагатай.

Төгсгөл
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, санал, дүгнэлт, шийдвэр, хүсэлт, зөвлөмж, цаашдын зорилт, чиг хандлага болон шаардлагатай бол бусад зохицуулах харилцааг бичнэ. Тухайлбал, Тайлангийн төгсгөлд хийж гүйцэтгэсэн ажилдаа дүгнэлт өгч, дараа жилийн зорилтоо дэвшүүлэн, түүнд хүрэх арга замаа тодорхойлно. Илтгэлийг хуралд оролцогсод, хамт олныг уриалан дуудсан шинжтэй төгсгөдөг бол илтгэх хуудасны төгсгөлийн хэсэгт хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн, ач холбогдлыг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, тухайн ажлыг сайжруулах, боловсронгуй болгох талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаархи саналаа дэвшүүлнэ.


ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХАД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА
1. /MNS 5140-1: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд нийцүүлэн баталж гаргасан баримт бичиг
АСУУДЛЫГ ХАМТРАН ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮНДСЭН ДЭЭР БАТАЛЖ ГАРГАСАН БАРИМТ БИЧИГ
ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНААС ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСАН ЭРХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ШУУРХАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АСУУДЛААР БАТЛАН ГАРГАСАН БАРИМТ БИЧИГ
Байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжинд заасан эрх хэмжээний хүрээнд байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор батлан гаргасан баримт бичиг
ХАМТРАН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГА ӨӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГТ ТОХИРУУЛАН ЗАРЧМЫН ЧУХАЛ АСУУДЛААР БАТАЛЖ ГАРГАСАН БАРИМТ БИЧИГ
Эрх бүхий албан тушаалтнаас дээд газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор баталж гаргасан баримт бичиг
Хууль, тогтоомжийг чанд мөрдөх, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар шуурхай арга хэмжээ авахыг байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж хүргүүлсэн баримт бичиг
БАРИМТ БИЧИГ 27 БҮРДЭЛ ХЭСГЭЭС БҮРДЭНЭ
01. Төрийн сүлд, соёмбо
02. Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
03. Байгууллагын нэр
04. Баримт бичгийн нэр
05. Байгууллагын хаяг
06. Улсын бүртгэлийн дугаар
07. Огноо
08. Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
10. Хариутай бичгийн огноо, дугаарын тэмдэглэл
11. Баримт бичгийн нууцлалын тухай тэмдэглэл
12. Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
13. Удирдлагын заалт
14. Тэргүү
15. Бичвэр
16. Хавсралтын тухай тэмдэглэл
17. Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
18. Гарын үсэг
19. Тамга, тэмдэг
20. Баталсан тэмдэглэл
21. Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
22.Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
23. Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
24. Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
26. Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
27. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл

Ямар нэг материаллаг тээгчид агуулагдсан баримтжуулсан мэдээлэл юм.
ЦААСАН СУУРЬТАЙ
ГЭРЭЛ ЗУРАГ
ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН
ЦАХИМ БАРИМТ
/CD, Диск гэх мэт/
БУСАД
БАРИМТ БИЧИГ ГЭЖ.....
2. /MNS 5140-2: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ, ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ ШААРДЛАГА
3. /MNS 5140-3: 2011/
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС, ТЭДГЭЭРТ БҮРДЛҮҮДИЙГ БАЙРЛУУЛАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА
Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ Arial, Times new roman зэрэг үсгийн фонтоор, бичвэрийн үсгийн хэмжээ нь 11-14, хүснэгтэн мэдээллийнх 10-12 байна.  
Баримт бичгийг А4 цаасан дээр үйлдэхдээ мөр хоорондын зайг 1,0-1,5, А5 цаасан дээр 1,0-ээр авна.
Баримт бичгийг зохион бүрдүүлж буй компьютер нь Unicode-ийг дэмждэг үйлдлийн системтэй байна.
Баримт бичигт бичвэрээс бусад бүрдлүүд хэд хэдэн мөрөөр бичигдэх тохиолдолд мөр хоорондын зайг 1,0-ээр авна.
Баримт бичгийн тэргүүг бичвэрээс мөр хоорондын зайг 2,0-оор, Гарын үсгийг бичвэрээс мөр хоорондын зайг 3,0-5,0-аар авч бичнэ.
Хоёр ба түүнээс дээш хуудастай баримт бичгийг хоёрдугаар хуудаснаас эхлэн араб тоогоор дугаарлана. Дугаарыг хуудасны дээд захаас 10мм зайд голлуулан байрлуулна. Шаардлагатай тохиолдолд баримт бичгийн хуудас бүрт байгууллагын тэмдэг дарах буюу эсвэл хариуцан боловсруулсан ажилтан гарын үсгээ зурж баталгаажуулна
Full transcript