Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System wykrywania i alarmowania

Prezentacja multimedialna na EDB.
by

Adam Wrona

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System wykrywania i alarmowania

Czym jest ,,System wykrywania i alarmowania"?
Jednym z zadań obrony cywilnej, mającym na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym jest ostrzeganie i alarmowanie. Polega ono na instalowaniu systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza lub skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia ukrycia się.
Systemy wykrywania i alarmowania.
WYKRYWANIE I ANALIZOWANIE ZAGROZEN
OSTRZEGANIE
ALARMOWANIE
UPRZEDZANIE
SRODKI ALARMOWE
PODSTAWOWE
ZASTEPCZE
syreny stacjonarne
syreny przewoźne
syreny ręczne
rozgłośnie radiowe i telewizyjne
dzwony kościelne
gongi
tzw. buczki (parowe, elektryczne, pneumatyczne)
sygnalizatory świetlne
Alarm i ewakuacja
Ogłoszenie alarmu zawsze wywołuje niepewność, a często lęk. Bezwzględnie
należy
jednak
zachować spokój i postępować zgodnie z procedurami
.
Podstawowym sposobem ratowania ludzi z zagrożonych rejonów i obiektów jest
ewakuacja
.
Po usłyszeniu
sygnału alarmowego
bądź
komunikatu ostrzegającego o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
należy:
natychmiast włączyć radioodbiornik lub telewizor, aby wysłuchać komunikatu o zagrożeniu;
zastosować się do zarządzeń i komunikatów organów administracji publicznej;
nawiązać kontakt z sąsiadami;
w razie potrzeby wesprzeć działania ratunkowe.
Po ogłoszeniu
alarmu
należy:
przerwać wykonywane czynności;
wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub bezpiecznikami), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór);
wygasić paleniska w piecach, kuchenkach, kominkach;
zapakować dokumenty osobiste, leki, odzież, żywność;
zamknąć okna i drzwi (na klucz);
sprawdzić, czy alarm usłyszeli sąsiedzi;
bezzwłocznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
Po usłyszeniu
uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami
należy:
zastosować się do instrukcji i wskazówek zawartych w komunikatach ogłaszanych przez media i lokalne służby;
skontrolować stan posiadanych indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry;
skontrolować stan zapasów wody, żywności, pasz i leków;
sprawdzić stan techniczny i szczelność pomieszczeń ochronnych;
udając się do pomieszczeń ochronnych, zabrać radioodbiornik.
Po usłyszeniu
uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami
należy:
zastosować się do instrukcji i wskazówek zawartych w komunikatach ogłaszanych przez media i lokalne służby;
skontrolować stan zapasów wody, żywności, paszy i leków;
wzmóc starania o utrzymanie higieny osobistej i higieny żywienia;
izolować pomieszczenia, w których przebywają ludzie, od owadów i gryzoni.
Odwoływanie alarmu
Po usłyszeniu
sygnału odwołania alarmu
należy:
podjąć działania wskazane przez służby ochronne, rodziców, nauczycieli lub kierujących akcją;
ostrożnie opuścić ukrycie, omijając wszelkie podejrzane przedmioty (zasobniki, kasety, pojemniki, zbiorniki, torby), kałuże, plamy i zagłębienia terenu, w których mogą zalegać niebezpieczne substancje wyzwolone pożarem, wybuchem, celowym atakiem przeciwnika.
System wykrywania i alarmowania
Organizacja
systemu alarmowania w zakładach pracy
jest uzależniona od ich specyfiki (profilu produkcji, rodzaju zabudowy, stanu zatrudnienia itp. W niektórych zakładach syreny włączono do systemu centralnego lub lokalnego, inne mają własne systemy alarmowania.
We wszystkich siedzibach władz samorządowych, w większości dużych zakładów pracy oraz w zakładach o znaczeniu strategicznym prowadzi się nasłuch radiowy i telewizyjny.
Punkty alarmowania
(PAl), zwane także posterunkami alarmowania, przyjmują medialne informacje o zagrożeniach, selekcjonują informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i uruchamiają lokalne środki alarmowe.
Ważne!
Aby zapobiec panice, częstej w sytuacjach zagrożenia, należy:
unikać powtarzania niesprawdzonych informacji pochodzących z niepewnych źródeł,
myśleć racjonalnie,
działać stanowczo,
nie ulegać presji grupy.
Prezentację przygotował Adam Wrona z klasy I ,,E".
Źródła informacji:
http://www.mszana-dolna.eu/
http://pl.wikipedia.org/
Podręcznik ,,Żyję i działam bezpiecznie".
Główne elementy składowe systemu alarmu włamania
Centrala alarmowa
"serce" całego systemu, wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
Klawiatura alarmowa
inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem;
różnego typu czujniki i detektory (patrz niżej)
Sygnalizatory
urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.
Dialer telefoniczny
urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej
Moduł GSM
urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM
Radiopowiadomienie
urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych
Radiolinia
nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego
Blokady
urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę
Różnego typu czujniki i detektory
Detektory ruchu
Istnieją trzy główne typy czujników reagujące na występowanie ruchu w "polu widzenia" urządzenia:
pasywne czujki podczerwieni (PIR)
czujniki mikrofalowe
czujniki ultradźwiękowe
Ponadto czasem do detekcji ruchu wykorzystywane są kamery telewizji przemysłowej w połączeniu z detektorami ruchu w obrazie.
Detektory działalności i inne detektory wtargnięcia
Czujniki mające na celu wykrywanie działalności w jakimś pomieszczeniu lub na jakimś obiekcie, ich szczególnym przypadkiem jest opisana wcześniej czujka stłuczenia szyby i opisane tam problemy dotyczące fałszywych alarmów dotyczą także tych czujników. Wyróżnić można dwa typy:
czujniki inercyjne, zwane także wibracyjnymi - Reagują na występowanie drgań/wstrząsów w miejscu/powierzchni, na której zostały zamontowane.
czujniki akustyczne - Reagują na dźwięki.
W specyficznych systemach zabezpieczeń (np. banki) spotkać można także inne rodzaje czujników - np. czujniki reagujące na zmianę ciśnienia w zamkniętym pomieszczeniu związaną z jego otwarciem, czujniki sejsmiczne reagujące na wybuch, czujniki dostępu do zamków montowane na zamkach sejfów, czujniki światłowodowe rozwieszane na ogrodzeniach reagujące reflektometrycznie na próbę pokonania ogrodzenia itp.
Detektory pożaru
Ze względu na zasadę działania wyróżnić można 4 główne typy detektorów mających na celu wykrywanie pożaru:
optyczne czujki dymu
jonizacyjne czujki dymu
półprzewodnikowe detektory dymu
termiczne
Ze względu na sposób identyfikacji alarmującej czujki istnieje podział na czujki:
konwencjonalne
adresowalne
Detektory gazów
Są to najczęściej czujniki półprzewodnikowe, reagujące na podwyższone stężenia określonego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego), LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających.
Full transcript