Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kentsel Şiddet, Suç ve Güvenlik

No description
by

Kamil ÖZASLAN

on 17 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kentsel Şiddet, Suç ve Güvenlik

İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İçerik...
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve
Kentleşme ve Suç ilişkisi
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler
Türkiye'de Kentleşme ve Suç
İstanbul Özelinde Kent ve Suç
Kaynakça
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Kent;

(1) sanayi, ticaret, hizmet gibi ekonomik etkinliği olan,
(2) tarımsal ürünler de dâhil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı,
(3) sınırları belirlenmiş bir alanda yoğunlaşmış nüfusun sosyal bakımdan tabakalaştığı,
(4) mesleksel rollerin artarak farklılaştığı,
(5) dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu,
(6) çeşitli sosyal grupları barındıran,
(7) sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin arttığı,
(8) merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu,
(9) yerel, bölgesel ya da uluslararası ilişki ağlarına sahip
heterojen bir toplumdur.
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler...
Güvenli Kent Yaklaşımı
Güvenlik;
toplum yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi ve emniyetidir.
Güvensizlik hissi;
Kentsel suçun yaygınlaşması ve suçun kentlerde yaşamı tehdit edecek boyuta ulaşması neticesinde kentlerin güvensiz mekanlar olarak algılanması, toplumda suça maruz kalma korkusunun artmasıdır.
Güvensizlik hissi neticesinde;
Kentliler kentte tedirgin bir yaşam sürmeye, kentlerin yaşam kalitesi düşmeye, kentsel fonksiyonlar kullanılamaz hale gelmeye başlar ve suç oranları artar.
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Kentleşme ve Suç İlişkisi...
Kentsel Şiddet, Suç ve Güvenlik
Başlarken...
ABD’de 1994 yılında yapılan bir araştırmaya göre:
Büyük kentlerde suç oranı küçük kentlerden %79,
Büyük kentlerde suç oranı kırsal alandan %300 daha fazladır.

ABD’de 2006 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre:
Büyük Kentlerdeki (metropolitan) suç oranı toplam suç oranının %95’ine denk gelmektedir.

Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre ise:
Nüfusu 1 milyon üzeri kentlerde işlenen suç oranı nüfusu 100 bini aşmayan kentlere göre 4 kat daha fazladır.
Başlarken...
Başlarken...
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Dar anlamda kentleşme;
Kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır.

Geniş anlamda kentleşme;
Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artmasını ve günümüzdeki kentlerin ortaya çıkmasını sağlayan, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere has değişikliklere neden olan bir nüfus birikimi sürecidir.
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Şiddet;
Aşırı duygu durumu, olgu yoğunluğu, sertlik, kaba ve sert davranış (dar anlamda)

Şiddet;
Saldırgan davranışlar, kaba kuvvet, beden gücünün kötüye kullanılması, yakan, yıkan, yok eden eylemler, taşlı, sopalı, silahlı saldırı, bireye ve topluma zarar veren etkinlikler (geniş anlamda)

Şiddet;
Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, kaba güç, duygu veya davranışta aşırılıktır (TDK)

Şiddet;
Bir grubun veya bireyin başkalarının bedenine ya da kendi bedenine yönelttiği şoka, çürüklere, çiziklere, şişmeye, kırılmış kemiklere, baş ağrısından kalp krizine, kol ve/veya bacakların yitirilmesine ve hatta ölüme kadar uzanan bir dizi sonucun ortaya çıkmasına neden olabilecek nitelikteki, istenmeyen fiziksel ve/veya psikolojik müdahalelerdir.
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Kentli;
kentte yaşayan ve kentin kendine özgü kültürünü benimsemiş olan, kırsal yaşam biçimlerinden farklı bir yaşam biçimi sürdüren, geçimini tarım ve hayvancılık dışı faaliyetlerden kazanan kişidir.

Kentlileşme dar anlamında;
kente göç edenlerin yeniden toplumsallaşma sürecidir.

Geniş anlamda kentlileşme;
geleneksel toplum yaşantısından çıkan eski değer ve normların gelenek ve göreneklerin hâkim olduğu, nüfusu seyrek ve homojen olan kırsal alan bireyini bir değişikliğe zorlayarak yeni davranışlar geliştirme ve benimsetme sürecidir.
M. R. Kesici’ye göre Şiddet
türleri
;

İşkence,
Savaşlarda öne çıkan şiddet,
Sosyo-politik şiddet,
İktidara karşı şiddet veya devrimci şiddet,
İktidar şiddeti,
Terörizm
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Şiddet
Türleri;

Fiziksel Şiddet;
Vurma, Yaralama, Kavga Etme, Dövme, vb.
Sözlü-Duygusal-Psikolojik Şiddet;
Aşağılama, Dalga Geçme, Kişisel Gelişimine Engel Olma, vb.
Cinsel Şiddet;
Taciz, Tecavüz, Ensest (Yasakevi), Zorla Evlendirme, vb.
Ekonomik Şiddet;
Zorla Çalıştırma, Çalışmaktan Alıkoyma, Kişisel Malın İzinsiz Kullanımı, vb.
Suç;
Topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından hukukta belirtilen eylemlerdir.

TDK’ye göre suç;
yasalara aykırı davranıştır.

Adalet Bakanlığına göre suç;
bir toplumun var olma; yaşam koşullarını veya bireylerin ve toplumun temel yararlarını ihlal eden ya da tehlikeye sokan; topluma zarar verdiği, tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen bu yüzden de ceza veya güvenlik tedbiri müeyyidesine bağlanmış fiillerdir.
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Suça İlişkin
Özellikler;

Evrensel bir olgudur (!).
Tarihin en eski devirlerinden itibaren var olan ve ileride de var olacaktır.
Zaman ve mekan boyutunda biçim değişikliği gösterir.
Hangi davranışların suç olduğuna ilişkin değerler görecelidir.
Bireyselden daha çok toplumsal bir olgudur.
İnsan-doğa ve insan-insan ilişkileri bağlamında ortaya çıkan bir olgudur.
Düşünceyle başlayıp eylemle sonuçlanır.
Toplum düzenini bozduğundan birden çok kişiyi etkileyen eylemsel bir süreçtir.
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Adalet Bakanlığına Göre
Suç Türleri:
Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
Mal varlığına karşı suçlar
Hürriyete karşı suçlar
Şerefe karşı suçlar
Kamunun sağlığına karşı suçlar
Kamu güvenliğine karşı suçlar
Kamu idaresinin güvenliğine ve işleyişine karşı suçlar
Genel tehlike yaratan suçlar
Adliyeye karşı suçlar
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
Diğer
Kentsel Suç;
kültür uyuşmazlıklarının ve çatışmalarının var olduğu, bunun yanı sıra doğrudan doğruya çevre kontrolünün olmadığı alanlar olan kentlerde meydana gelen ve kırsal alanlara nazaran kentlerde görülen ya da yalnızca buralarda söz konusu olan suçlardır.
Kısaca
Kentsel Suç;
yalnızca kentlerde görülebilen ya da kırlarda da rastlanabilen fakat kentlerde daha sık gerçekleşen suçlardır.
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Alkol ve uyuşturucu, fuhuş, müstehcen hareketler, tecavüz, meskun mahalde silah taşımak, kız, kadın, erkek, çocuk kaçırma, kumar oynamak ve oynatmak, hırsızlık, vergi kaçırma, trafik suçları, kaçakçılık, gasp, adam yaralama ve öldürme, darp, mala zarar verme, emniyeti suistimal, silahlı çatışma şeklinde olan terör olayları gibi
suçlar kırsal alanlarda da görülmekle birlikte daha çok kentlerde gerçekleşmektedir.

Kapkaççılık, yalancı şahitlik, zimmet, irtikap, yankesicilik, dolandırıcılık, değnekçilik, işçi simsarlığı, bilgisayar suçları, evrakta sahtecilik, porno ve korsan CD çoğaltıp satmak, markaların sahtelerini üretip satmak, zorla çek ve para tahsili yapmak, banka soygunu, haraca bağlamak, oto hırsızlığı, kaçak yapı yapmak, organize suçlar gibi
suçlar yalnızca kentlerde görülebilen suçlardır.

Kent ve Suça İlişkin Kavramsal Çerçeve...
Kent ve Suçu Açıklamaya Çalışan
Yaklaşımlar:

Biyolojik Yaklaşımlar
Psikolojik Yaklaşımlar
Sosyolojik Yaklaşımlar
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Biyolojik Yaklaşımlar
Biyolojik Yaklaşımlara göre;
suçlu, biyolojik ve genetik olarak toplumun genelinden daha aşağı bir durumda olan kişilerden çıkar.

Önemli temsilcileri;
Lombroso, Ferri ve Garofalo’dur.
Lombroso’ya göre;
nasıl bazı hayvanlar vahşi, bazı bitkiler parazit olarak doğarsa, bazı insanlar da suçlu olarak doğar.
Ferri’ye göre;
Suçun antropolojik, çevresel ve sosyal faktörler etkilidir. İçlerinde en önemlisi de antropolojik faktörü, özellikle de «ırk» faktörüdür.
Garofalo’ya göre;
Suçun oluşumunda doğuştan gelen (ırsi) özellikler diğer tüm özelliklerden önemlidir.
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Psikolojik Yaklaşımlar
Psikolojik yaklaşımlara göre;
Suçun nedeni temel olarak zeka geriliği ya da ruhsal sorun ve hastalıklarda aranır. Akıl hastalıkları ya da kişilik bozuklukları suçu açıklamakta en önemli faktörlerdir.

Önemli temsilcileri;
Goddard ve Freud’dur.
Goddard’a göre;
Bütün suçluların en azından yüzde ellisinde zeka geriliği bulunur.
Freud’e göre;
Çocukluk döneminde bastırılan deneyimler, belirli koşullar altında kendilerini suç gibi farklı şekillerde açığa vurur.
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Sosyolojik Yaklaşımlar
Ekolojik Yaklaşım
«Anomi» Yaklaşımı
Sosyal Kontrol Yaklaşımı
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Ekolojik Yaklaşım
Ekolojik yaklaşıma göre;
tabiatta canlıların birbirleriyle çatışması, uyum içinde yaşaması gibi insanlar da kent içinde tabiatın kurallarına benzer kurallar içinde yaşamaktadır. Tabiatta görülen istila, rekabet, birbiri ardına gelme, yoğunlaşma, merkezileşme, ayrılma, yerine geçme gibi eylemler kentsel mekanda insanlar tarafından da tekrar edilir.
Kentlerde kırsal alanlarda olduğu gibi bir geleneksel hayat tarzının bulunmadığı, kentte yaşamın yüzeysel olduğu, insanların birbirlerini tanımadığı, ilişkilerin gelip geçici, akrabalık ve dostluk bağlarının zayıf olduğu noktasında birleşmişlerdir. Yani, geleneksel sosyal ilişkilerin zayıflaması toplumsal olarak örgütlenememeye yol açmakta, bu da suçluluğun oluşmasında en önemli etken olarak görülmektedir.
Anomi Yaklaşımı
Anomi «kuralsızlık» demektir. Yani; bireyin geçirdiği toplumsal değişim ve dönüşüm sonucunda toplumsal kurallar karşısında bocalaması, hangi kurala, nasıl bir toplum yapısına uyum sağlayacağı konusunda kararsız kalması durumudur.
Anomi yaklaşımına göre;
Birey kentte yaşadığı karmaşa ve açmaz sonrasında «anomi» yaşar ve bunun sonucunda suça yönelir.
Önemli temsilcileri;
Durkheim ve Merton’dur.
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Durkheim’e göre;
Birey hangi kuruma ve kurala uyacağını şaşırdığında, toplumla bütünleşmesi zorlaşır. Köyden kente göç eden birey, kırın gelenek ve töreleri ile kentin getirdiği yeni değerler arasında bir bocalama yaşar, toplumdan dışlanabilir, dışlanan birey ise suç işleme eğilimi içine girer.

Anomi yaklaşımını geliştiren
Merton’a göre ise;
Toplumsal yapı ile kültürel yapı arasındaki uyumsuzluk neticesinde birey «normal dışı» davranışlar gösterir ve bu davranışlardan en önemlisi de suç işleme eylemidir.
Sosyal Kontrol Yaklaşımı
Sosyal Kontrol Yaklaşımına göre;
Kentteki sosyal değişim ile suç arasında bir ilişki mevcuttur. Çünkü; sosyal değişim sosyal kontrolü sağlayan cemaat ilişkilerini etkilemekte, böylece toplumsal çözülme ortaya çıkmakta, sosyal kontrol mekanizmasının bozulması ile birlikte suç ve davranış bozukluklarının önü açılmaktadır. Yani; sosyal kontrol mekanizmasının bozulması ile birlikte suç işleme eylemlerinde artış yaşanmaktadır.
Kent ve Suça İlişkin Kuramsal Çerçeve...
Kentleşme ve Suç İlişkisi...
Ampirik Çalışmaların Taranmasına Yönelik Yapılan Çalışmada Suça Etki Eden Faktörler:

Sosyal ve kültürel faktörler;
Sosyal yapı, çete varlığı, eğitimsizlik, silahlara kolay erişim, sosyal dezavantajlı alanlar, eğitim durumu, sosyo-kültürel yapı, politik tercihler-etkenler-değişimler-yeterlilikler, polislenme, ilaç-alkol-madde bağımlılığı gibi faktörler
Ekonomik faktörler;
Ekonomik haklara sahip olmayan çevreler, yoksulluk, ekonomik dezavantajlar, sosyal stres, rutin aktiviteler, işsizlik, mülk sahipliği-kiracılık, gelir düzeyi ve dağılımı, ekonomik değişimler, homojen ekonomik yapı gibi faktörler
Demografik faktörler;
Yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, nüfus, medeni durum, aile, ırksal ve etnik yapılar gibi faktörler
Mekânsal faktörler;
Nüfus yoğunluğu, boş konut birimlerinin varlığı, doğal gözetimin mümkün olması, erişim fırsatları, fiziksel ölçütler, kent büyüklüğü ve tasarımı, aktivite alanlarının ve yolların kulanım yoğunluğu, kat adedi, kent merkezine olan uzaklık, fonksiyonların kent içinde konumlanması, aydınlatma elemanlarının yeterliliği, alkol çıkış noktalarının varlığı, araba park yerlerinin varlığı gibi faktörler
Kentleşme ve Suç İlişkisi...
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler...
Güvenli Kent Yaklaşımı
Kent Güvenliği;
kentleşme süreci içerisinde meydana gelen güvenlik gereksinimi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geliştirilen stratejiler bütünüdür.
Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu
’na göre (madde 1) kentliler suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan mümkün olduğunca arındırılmış emin ve güvenli bir kentte yaşama hakkına sahiptirler.
Güvenli bir kentin oluşmasında/sürdürülebilir kılınmasında sorumlu olanlar kimlerdir?
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler...
Kentin güvenliğini sağlamak sadece polise ait olan bir sorumluluk alanını aşıp, yerleşimciler, kent plancıları, eğitimle ilgili otoriteler,
belediyeler
, aileler ve bireyler gibi pek çok aktörün sorumluluk alanına girmektedir.
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler...
Kaynak: Dünya Ticaret ve Finans Merkezine Doğru İstanbul Kent Güvenliği, 2012
Belediye hizmetleri ve güvenlik algısı
incelendiğinde Belediyeler;
Sokak Işıklandırması,
Kentsel Tasarım ve Planlama,
Alt Yapı Hizmetlerinin Sağlanması,
Doğal Afetlere Karşı Önlemler,
Sokak Temizliği,
Yasadışı Afişler ve Duvar Yazıları,
Sokaklarda Yaşayan Çocuklar,
Toplu Taşıma Araçlarının Güvenliği,
Zabıta Hizmetleri, vb. bir çok alanda görevli ve sorumludur.

5393 S.K./Md. 51’e göre;
Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Buna göre;
Belediye Zabıtası kentte güvenlik için önemli bir yapıdır.
Suçlar;
(1)
bilinen ve
(2)
bilinmeyen suçlardır.

Bilinen suçlar
soruşturmaya yetkili adil ve polis birimlerinin bilgi sahibi olduğu görünen suç olayları ile mahkemelerce hükme bağlanan suçların tamamıdır.
Bilinmeyen suçlar
kayıt altına alınamayan, yani resmi istatistiklerin dışında kalan suçlardır.
(1) Bilinen suçlar
=
nısbi açık alan
: bilinen ancak adli ve kolluk birimlerince kayıt altına alınmayan suçlar
+

açık alan
: adli ve kolluk birimlerince kayıt altına alınan suçlar
(2) Bilinmeyen suçlar
=
mutlak/karanlık alan:
resmi istatistikler dışında kalan suçlar
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Kent Güvenliği ve Yerel Yönetimler...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye’de suçlara ilişkin sayısal verilere üç kurumdan ulaşılabilmektedir:

(1)

Adalet Bakanlığı
,
(2)

Emniyet Teşkilatı
ve
(3)

Jandarma Teşkilatı

Halkın emniyeti ile toplumda asayişi sağlamak ve kamu düzenini oluşturup korumak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak Polis ve Jandarma Teşkilatlarının görevleridir. Bunlardan Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.
1998 suç rakamlarına göre, Türkiye’de suçların
%90,7’si (304.114) polis bölgesinde
,
%9,3’ü (31.494) Jandarma bölgesinde
teşkil eden asıl kırsal alanda işlenmiştir.
1999’da
ise bu rakamlar sırasıyla
%88,4 (280.554)
ve
%11,6 (36.859)
’dur.

Adalet Bakanlığından elde edilen suç sayılarına göre Türkiye’de
2003 yılında 2109011
;
2004 yılında 2300954
;
2005 yılında 2567448
;
2006 yılında 2733767
;
2007 yılında 2899593
;
2008 yılında 2898212
;
2009 yılında 3248722
;
2010 yılında 3274266
;
2011 yılında 3199485
;
2012 yılında 3271165
suç işlenmiştir.
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de;
1927 yılında kentli nüfusu %24,22 iken 2000 yılında %64,9 ve 2010 yılında %76,3’tür.

BM verilerine göre Türkiye'de;
Nüfusun %73'ü (55 milyon) kentlerde yaşamaktadır. Kentsel nüfusun 2050 yılında %84 olması öngörülmektedir.

İstanbul;
1950 verilerine göre ülke nüfusunun %5'ini;
2000 verilerine göre ülke nüfusunun %14,7'sini;
2011 verilerine göre ülke nüfusunun %17,9’unu;
2013 verilerine göre ülke nüfusunun %18,4'ünü barındırmaktadır.
(İstanbul’da) En Önemli Güvenlik Sorunu Nedir?
(İstanbul’da) En Çok Neden Endişe Duyuluyor?
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
Önemli metropollerde suça karışma oranı (2010) nedir?
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
Aksan, Gamze (2011). “Kent, Suç ve Çocuk”. Yardım ve Dayanışma Dergisi. Cilt 2. Sayı 3. ss. 65-74
Aksoy, Erman (2007). “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”. Dosya 06-TMMOB Mimarlar Odası Şubesi. Sayı 55. ss.11-15
Ataç, Ela (2007). “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”. Dosya 06-TMMOB Mimarlar Odası Şubesi. Sayı 55. ss.16-23
Çakır, Erkan ÇAKIR vd. (2014). “Yerel Yönetimlerde Suç Önleme Politikası Olarak Farklılıkların Yönetimi: Seferihisar Belediyesinde Bir Uygulama”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı I). ss. 227-231
Bal, Hüseyin (1999). Kent Sosyolojisi. Ankara: Turhan Kitabevi
Başaran, İsmail (2007). “Kentlerdeki Truva Atları ve Kent Güvenliği”. Yerel siyaset Dergisi. Sayı: 17. Mayıs 2007. ss. 53-61
Başaran, İsmail (2008). Kent ve Yerel Yönetim. İstanbul: Okutan Yayıncılık
Derdiman, R. Cengiz (2010). “Kentleşmenin Suça Etkisi ve kentlilerin Suçla Mücadelesinin Sosyal ve Hukuki Boyutları”. Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt 19. Sayı 3. ss. 49-73
Dünya Ticaret ve Finans Merkezine Doğru İstanbul Kent Güvenliği (2012). USAK-STD. Ankara
Glaeser, Edward (1996). “Why is there more crime in cities?”. Nber working paper series-5430. Januar.
Gökülü, Gökhan (2010). “Kent Güvenliği kentleşme ve Suç İlişkisi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 24. Sayı: 1. ss. 209-226
Gölbaşı, Serkan (2008). Kentleşme ve Suç. İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
Düzgün, Şebnem (2007). “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”. Dosya 06-TMMOB Mimarlar Odası Şubesi. Sayı 55. ss.4-10
İrem, Ayhan ve Çubukçu, K. Mert (2007). “Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 3. Sayı: 5. ss. 30-55.
Işık, Şevket Işık (2005). “Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi. Cilt 14.
Karasu, Mithat A. (2008). “Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt 57. Sayı 4. ss. 283-318
Karasu, Mithat A. (2012). “Kent ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 13. Sayı 2. ss. 175-193
Kaya, Nilay Ç. (2006). “Şiddetin dinamikleri: Yoksulluk, İşsizlik ve Göç”. Toplumsal Bir Sorun Olarak “Şiddet” Sempozyumu, Eğitim Sen. Bildirileri Kitabı. ss. 105-120
Kesici, Mehmet R (2007). “Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı 13. ss. 121-158
Polat, Ahmet (2008). “Suç İstatistiklerine İlişkin Sorunlar ve Öneriler”. Polis Bilimleri Dergisi. Cilt 10 (1)
Toprak, Zerrin (2008). Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Birleşik Matbaacılık
Yirmibeşoğlu, Funda (2007). “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”. Dosya 06-TMMOB Mimarlar Odası Şubesi. Sayı 55. ss.24-29
Yılmaz, Nail (2004). “Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme”. İstanbul Sosyal Siyaset Konferansları. Sayı -. Cilt 48. ss. 249-267
Topbal, A. Kadir (2004). “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir?”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 6. Sayı 1. ss. 276-294
Adalet İstatistikleri: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1070 Erişim Tarihi: 20/11/2014
Adli Sicil İstatistikleri: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ Erişim Tarihi: 20.11.2014
WELT (http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article930913/Die-bevoelkerungsreichsten-Staedte-der-Welt.html) Erişim Tarihi: 28/11/2014
WCD (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=887405) Erişim Tarihi: 29.11.2014
Kamil ÖZASLAN (779414821)
Kent Sosyolojisi
Doç. Dr. Nail YILMAZ

Geçmişte kentin içi güvenliğin kurulduğu, dışı ise şiddetin üretildiği mekanlar olmuştur.
Günümüz kentleri artık suçun üretildiği mekanlar halini almıştır.
Kaynak: Dünya Ticaret ve Finans Merkezine Doğru İstanbul Kent Güvenliği, 2012: 309
Sanayileşme ve modernleşme ile kent sayılarında, kent sayılarına paralel olarak kentlerdeki suç sayısındaki artış nedeniyle kentleşme ve suç arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu kabul edilerek suçun nedenleri incelenmeye çalışılmıştır.
Kentleşme ve suç arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan sosyolojik yaklaşımlara ilişkin ilk çalışmalar 1920'lerde Chicago'da kurulan
Chicago Okulu
'nda başlamıştır. Chicago'da yürütülen proje ile (1932) suçun bölge sözelliklerine vurgu yapılarak suçluların sosyalleşmesine, barınma ve temel gereksinimlerinin iyileştirilmesine çalışılmıştır.
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar:
Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Diğerleri...
Malvarlığına Karşı Suçlar:
Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Dolandırıcılık, Yağmı, Diğerleri...
Hürriyete Karşı Suçlar:
Tehdit, Konut Dokunulmazlığı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, vd.
2003: 2.109.011 - 2004: 2.300.954 - 2005: 2.567.448 - 2006: 2.733.767 - 2007: 2.899.593 - 2008: 2.898.212 - 2009: 3.248.722 - 2010: 3.274.266 - 2011: 3.199.485 - 2012: 3.271.165 - 2013: 3.384.790
En çok işlenen üç suç türüne göre bölgeler arasındaki farklar...
Terör %19,4
Asayiş olayları %17,8
Tinerciler ve Sokak Çocukları %17,3
Trafik %11,9
Göç %11,5
Mafya ve Çeteleşme %10,8
Toplumsal Olaylar %10
Suç oranları %78
Trafik %53
Hayat Pahalılığı %41
Ulaşım %23
İşsizlik %16
Kiralar %11
İnsanların Çeşitliliği %8
Aşırı Kalabalık %6
Berlin %66
Sofya %34
Budapeşte %14
Sofya %8
Viyana %7
İstanbul %6
Kaynakça...
Kaynakça...
Avrupa Kentli Hakları Deklerasyonu
1. Güvenlik
, 2. İstihdam, 3. Konut, 4. Dolaşım, 5. Sağlık, 6. Spor ve dinlenme, 7. Kültür, 8. Kültürler arası Kaynaşma, 9. Kaliteli Mimari ve Fiziksel Çevre, 10. İşlevlerin Uyumu, 11. Katılım, 12. Ekonomik Kalkınma, 13. Sürdürülebilir Kalkınma, 14. Mal ve hizmetler, 15. Doğal zeninlikler ve kaynaklar, 16. Kişisel bütünlük, 17. Belediyelerarası işbirliği, 18. Finansal yapı ve mekanizmalar, 19. Eşitlik
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
Türkiye'de Kentleşme ve Suç...
"İstanbul Kent Güvenliği Projesi" kapsamında İstanbul ilinde 5400 kişiye yapılan anket çalışmasına göre İstanbul halkı kent güvenliğinde öncelikle Polis teşkilatını (%68,4), ardından Valiliği (%23,3) sorumlu aktör olarak görmektedir. İstanbul halkı Belediyeleri ve bireyleri (kendisini) ise güvenlik konusunda önemli bir aktör olarak tanımlamamaktadır.
Kentin Güvenliğinden Kim Sorumludur?
En düşük:
Bakırköy>Adalar>Kadıköy>Kartal>Beşiktaş>Başakşehir>Şişli>Ataşehir>Sarıyer
En yüksek:
Küçükçekmece>Çekmeköy>Esenler>Beyoğlu>Beykoz>Çatalca>Avcılar>Üsküdar>Güngören
En düşük:
Bakırköy>Kadıköy>Adalar>Maltepe>Kartal>Şişli>Ataşehir>Sarıyer>Beşiktaş
En yüksek:
Küçükçekmece>Çatalca>Bağcılar>Arnavutköy>Pendik>Esenyurt>Avcılar>Beykoz>Şile
En düşük:
Adalar>Bakırköy>Başakşehir>Şişli>Kadıköy>Eyüp>Gaziosmanpaşa>Beylikdüzü>Zeytinburnu
En yüksek:
Üsküdar>Beykoz>Küçükçekmece>Çatalca>Ümraniye>Maltepe>Güngören>Silivri>Arnavutköy
En düşük:
Bakırköy>Sarıyer>Adalar>Beşiktaş>Kartal>Kadıköy>Silivri>Tuzla>Başakşehir
En yüksek:
Bağcılar>Arnavutköy>Bahçelievler>Şile>Esenyurt>Beylikdüzü>Sancaktepe>Çekmeköy>Avcılar
İstanbul Özelinde Kent ve Suç...
İstanbul İlçelerinde Suç Sayıları (İEM)
Ortalama:
3,42
Ortalama:
3,11
Ortalama:
3,66
Ortalama:
2,80
Önemli metropollerde suça karışma oranları bakımından İstanbul diğer metropollerin çok uzağında yer almaktadır. 2010 itibariyle İstanbul'da sadece her yüz kişiden 6'sı suçun faili olmuştur. Buna karşın diğer metropollerde bu oran çok daha fazladır.
Kaynak: Bal, Hüseyin (1999). Kent Sosyolojisi. Ankara: Turhan Kitapevi
Kaynak: Ayhan vd. (2007). "Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması". SDÜ Sos.Bil.Ens.D. Y.3,S.5. ss.30-55
Kentsel Suça Etki Eden Faktörler:
Yüksek enflasyon,
Yüksek işsizlik,
Yetersiz sosyal ve güvenlik olanakları,
Düşük ücretler,
Siyasal tutumun kendini yenileyememesinden kaynaklı yetersizlikler,
Etnik nedenler,
Toplumsal yabancılaşma,
Kültür bunalımı,
Yetersiz eğitim ve toplumsal engellerin varlığı,
Kentleşme ve konut politikalarının yetersizliği,
Kültürel ve kentsel bütünleşmeye yönelik aktivitelerin azlığı,
Yasa ve namus anlayışındaki farklılıklar,
Güvenlik hizmetlerinin yetersizliği
Kentsel Suça Yol Açan
Nedenler
;
Yoksulluk
İşsizlik
Aile değerlerinin kaybolması
Kayıtsızlık
Adaletsizlik/Kötüye kullanma
Zayıf devlet ve yönetim anlayışı
Suç korkusu
Gelişmekte olan ülkelerde
Filipinler
Full transcript