Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formy organizacyjne kształcenia

No description
by

Katarzyna Florian

on 21 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formy organizacyjne kształcenia

Formy kształcenia
Kryteria doboru form kształcenia :
cele i zadania kształcenia
właściwości przedmiotu nauczania
wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne
liczba uczniów
miejsce pracy
czas pracy
Podział form kształcenia
Formy organizacyjne kształcenia
Organizacyjna strona kształcenia, która w odróżnieniu od metod nauczania dotyczy sposobu pracy nauczycieli oraz uczniów. Formy kształcenia obejmują zewnętrzne warunki tegoż kształcenia. Są działaniem planowym i celowym a ujęcie ich w pewne ramy czyni je bardziej skuteczniejszym.
Dobór form organizacyjnych kształcenia zależy od wielu czynników takich jak:
Czesław Kupisiewicz do głónych kryterów podziału zalicza:
liczbe uczniów uczestniczących w procesie nauczania-uczenia się ( formy jednostkowe i zbiorowe pracy uczniów)
miejsce uczenia się (zajęcia szkolne i pozaszkolne)
czas trwania zajęć pozalekcyjnych
wycieczki
Najbardziej typowe dla naszego systemu szkolnego formy organizacyjne kształcenia to :
lekcja
praca domowa
koła zainteresowań
Podstawową jednostką formy
organizacyjnej procesu dydaktycznego
jest:
LEKCJA
Podczas lekcji nauczyciel prowadzi
zajęcia z klasą zgodnie z planem
zajęć, stosując różne metody
i środki dydaktyczne
Budowa lekcji wg Sośnickiego składa się z 3 trzęści:
1. Powtarzającej
(przypomnienie, rozszerzenie, powtórzenie opanowanego materiału)
2. Postępującej
( podanie tematu i planu całego zagadnienia oraz jego opracowanie)
3. Zbierającej
( zebranie w całość i uporządkowanie uzyskanych wiadomości)

Struktura lekcji wg. Sośnickiego:
a)

organizacja klasy
b) kontrola pracy domowej i przygotowanie do nowej lekcji
c) przeprowadzenie nowej lekcji
d) podsumowanie nowych wiadomości
e) zadanie pracy domowej

Obok lekcji typu ogólnego Sośnicki wyróżniał także lekcję :
powtórzeniową
ćwiczeniową
wycieczkową
labolatoryjną
Kolejną formą organizacyjną kształcenia jeszt
praca domowa:
Polega na wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciel w toku trwającej lekcji.
Służy wdrożeniu wychowanków do samokształcenia poprzez samodzielną analizę treści zawartych w podręcznikach i encyklopediach, jak również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy, oraz samodzielnością myślenia w posługiwaniu się nią.
Koła zainteresowań
to kolejna forma kształcenia.
Praca w kołach zainteresowań polega na organizowaniu uczniów w kilkuosobowe zespoły do prowadzenia z nimi zajęć przez dłuższy okres,według określonego planu i programu w celu rozwijania ich indywidualnych uzdolnień i zamiłowań. Celem jest :
poszerzenie i pogłębienie wiedzy
wykrywanie i rozwijanie indywidualnych zdolności
organizowanie czasu wolnego
pogłęnianie działania wychowawczego
emocjonalnej
praktycznej
społecznej
intelektuanej
Wycieczki szkolne
to szczególne formy organizacyjne polegające na wyprowadzeniu uczniów ze szkoły w celu bezpośredniego zetknięcia się z rzeczami, zjawiskami i procesami w ich naturalnym otoczeniu.Są punktem wyjścia w tworzeniu racjonalnych pojęć, sądów i uogólnień. Należą do swoistych form aktywności:
Rodzaje wycieczek :

Ze względu na liczbę uczestników:
- indywidualne
- grupowe
- zespołoweZe względu na zagadnienia
-
przyrodnicze
- historyczne
- polonistyczne
- sportowe
- plastyczne
- kulturalne (np. wyjścia do kina , teatru związane z procesem nauczania)
- inne


Ze względu na sposób poruszania się:
- piesze
- rowerowe
- autokarowe
- kolejowe
Katarzyna Florian
Joanna Feliks

Plan zajęć:

1. Czym są formy kształcenia?
2. Kryteria doboru form kształcenia.
3. Podział form kształcenia.
4. Przedstawienie powszechnych form kształcenia w szkole.
5. Podsumowanie.
6. Test sprawdzający wiedze.
Bibliografia.

Czesław Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005
Frańciczek Bereźnicki-Dydaktyka kształcenia
ogólnego, Kraków 2001
Podsumowanie:

Formy kształcenia-
przesądzają o organizacyjnej stronie pracy dydaktycznej, wskazują jak organizować tę pracę stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia.
Wg Kupisiewicza do głównych form kształcenia zalicza się:
liczbę uczniów, czas i miejsce zajęć.
Formy kształcenia

mogą być
szkolne
lub
pozaszkolne
. Oprócz tego szkolne możemy podzielić na
lekcyjne
i
pozalekcyjne.
Najbardziej typowe to:
lekcja, praca domowa, wycieczki, koła zainteresowań.
Lekcja składa się z części:
powtarzającej, postępującej, zbierającej
Praca domowa służy wdrożeniu uczniów do
samokształcenia
Szczególną formą organizacyjną kształcenia są
wycieczki szkolne.
Możemy je dzielić ze względu na
: liczbę uczestników, zagadnienia, sposób poruszania się.
Full transcript