Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ritningar

No description
by

Lars Sundqvist

on 15 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ritningar

Ritningar har används mycket långt tillbaka i tiden men mest på större byggnadsverk, övriga byggnationer uppfördes enligt lokala byggnadstraditioner.

Stockholm stads ritningsarkiv är unikt i världen och ingår i Unesco som Världsminne, det finns bygglovsritningar från 1713 fram till våra dagar.
Ritningar
F
Första bygglovsritningen från 1713
Arkitekter och ingenjörer måste kunna förklara projektet för olika grupper av människor, dels för lekmän och dels för fackmän.

För lekmän redovisas projektet så enkelt och verklighetsnära som möjligt genom skisser, perspektiv eller modeller.

För fackmän redovisas projektet så tydligt och tekniskt rätt genom plan-, fasad-, sektions-, detalj- och uppställningsritningar. Fackmän kan då lämna ett pris och uppföra projektet.
Varför ritningar???
Rita med papper och penna

Skissa........
Skiss perspektiv
Färglagd skiss
(planritning)
Hur skissa hus?
Enpunkts perspektiv

Tvåpunkts perspektiv

Isometriskt perspektiv
Enpunktsperspektiv
Fågel eller grodperpsektiv?
Tvåpunktsperspektiv
Isometriskt perspektiv
http://www.qpab.se/pdf/forum_reklamum/RWv1h7s_7.pdf
Skalenligt modellbygge av trä (eller annat material) för att redovisa en ny byggnad, stadsdel m m.

Dyrare (beroende på material) i förhållande till moderna 3D-program, men ger en väldigt bra bild av byggnaden.
Bygga modeller
Byggnadsritning
Situationsplan
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning
Bygglovsritning
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Bygglov/Exempelritningar/
Skalor
Vanligaste skalorna på byggnadsritningar är = 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 För situationsplaner är skalan = 1:500 (tidigare 1:400)

Skalan 1:100 innebär att ritningen är 100 ggr mindre än verkligheten. Exempel 1:100 = 10 mm på ritningen innebär att det är 1000 mm i verkligheten. Exempel 1:50 = 10 mm på ritningen innebär att det är 500 mm i verkligheten.

Idag är det vanligt med ”halvskala” på ritningarna för en enklare hantering på kontorsarbetsplatsen. Vid förminskning av en A1-ritning med skalan 1:50 blir skalan 1:100 i A3-format.

Skalstocken är väldigt viktig på ritningen för att undvika missförstånd vid skalförändringar.
Ansökan (på en av kommunen tillhandahållen blankett).

Situationsplan i skala 1:500 där tomtgränsen framgår och byggnaden eller tillbyggnaden markeras.

Huvudritningar (ofta kallade bygglovsritningar) i skala 1:100 där måttsatta planer, fasader och sektioner visas.
Bygglov
Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Bygglov utfärdas av kommunerna.

Bygglov regleras idag i plan- och bygglagen (PBL).

Varje kommun ska enligt denna lag ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov. Denna nämnd kallas oftast byggnadsnämnd.
En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra.

På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt markens nivå. Situationsplanen visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten och i förhållande till tomtens gränser. På en situationsplan visas markdispositioner som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande. En situationsplan som ingår bland handlingar för ansökan om bygglov är oftast upprättad på en nybyggnadskarta i skala (1:400 eller) 1:500. Situationsplanen upprättas av byggherren eller av dennes arkitekt.
Innehåller
Ytterväggar
Innerväggar
Dörrar
Fönster
Mått mm
Kan ibland
upplevas som
rörig
Domkyrkan Lund
1100-talet
Trepunktsperspektiv
Full transcript