Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ideas Fly - Free Prezi Template

Free download from Prezibase.com
by

KASIM YILDIRIM

on 11 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ideas Fly - Free Prezi Template

1
2
AJANDA
1. Yol göstermesi açısından kendi deneyimlerim
2. Yabancılara dil öğretiminin ana noktaları
3. Yabancılara dil öğretiminde öğretmenlerden beklentiler
4. Yabancılara dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar
5. Yabancılara dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler
6. Yabancılara dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan teknikler
7. Yabanci dil öğretiminin temel ilkeleri
7. Yabancılara dil öğretiminde konuşma becerisi
8. Kaygı, tutum ve yeterlilik
9. Statejiler (öğretmenler neler yapabilir)
10. Kullanılabilecek kaynaklar
11. Yabancılara dil öğretimi ve Bilgi ve İletişim teknolojileri
12. Destek ve rehberlik alınabilecek kurumlar
Kültür Şoku
Dil Öğrenmede Kendi Deneyimlerim
Dil Öğretiminin Odak Noktaları
Öğretmenlerden Beklentiler
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Hata yapma kaygısı, iletişim kurmaktan korkma, dışlanma algısı, yaşam sıkıntıları, kişisel özellikler
Çevreye adaptasyon problemleri...
3
5
6
7
4
Yabancılara Türkçe Öğretimi: Konuşma, Kaygı, Tutum ve Yeterlilik
1. Dinleme
2. Konuşma
3. Okuma
4. Yazma
Bu becerilerde aynı anda ve aynı düzeyde ilerlemek çok zorudur.
Bireysel farklılıklar
Öğretmen yeterlilikleri
Çevre
Öğrenme ortamı
disiplinlerarası paylaşım (planlama, uygulama ve değerlendirmede eğitimbilimin ve dilbilimin ilişkilendirilmesi)
a) Türkçeye, Türk kültürü ve edebiyatına vakıf olmalı.
b) Yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini bilmeli.
c) Olumlu bir ortam yaratmalı.
d) Değerlendirme yöntem ve becerisine sahip olmalı.
e) Öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları not etmeli.
f) Ders kitapları dışında materyaller geliştirmeli.
g) Dersteki grup ya da kişisel etkinlikleri öğrencilerin daha önce edindikleri bilgiler göz
önünde tutarak tasarlamalı.
h) Dil öğretiminin aynı zamanda kültür aktarımında araç olduğunu ve Türkiyeyi tanıtma,
sevdirme misyonunu kabullenmelidir.
i) Öğretmen, dili öğretme yerine sınavda öğrenciyi başarılı kılmak üzere gerçek
amaçlarından uzak uygulamalara yönelmemelidir.
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Türkçenin dilbilgisini işlevsel açıdan ve her yönüyle betimleyen çalışmaların yeterli olmayışı,
Öğrenenlerin düzeyine göre yapılandırılmış bir program eksikliği
Kaynakların yetersizliği
Öğrenenlerin gereksinimlerine ve düzeylerine uygun programların geliştirilmesi
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil edinimi gereksinimlerinin farklılaşması ve bu farklılığın doğru anlaşılıp öğretim sürecine doğru yansıtılamaması
Çocuklar doğal yolla taklit ederek öğrenirken, yabancı dil öğreniminde ise bu süreç tersine işler. Dil öğrenenlerin gereksinimlerini koşut olarak çeşitli öğretim programlarının uygulanamaması ve öğretmenlerin bu çeşitliliğe uygun donanımda olmaması
lisans programlarının bu sürece katkı sağlayacak donanımda olmaması
Öğretim Ortamları
1. Çok dilli ve çok kültürlü alanlara yönelik eğitmenlerde ortaya çıkan yetersizlikler (öğretmen)
2. Öğretim ortamlarının zengin yabancı dil öğretimine uygun materyallerle desteklenmemesi (sınıf ortamı ve kaynaklar) (Türkçeyi kendi ülkesinde öğrenme ve Türkçeyi Türkiye'de öğrenme farklı öğrenme ortamalrını gerektirmektedir.)

ÖĞRENCİ PROBLEMLERİ
1. Yeni öğrendiğin dilin yapısını kendi anadili ile sürekli karşılaştırması (dilbilgisi, sözük öğrenme, sözcükleri seslendirme vb.)
a) Seslendirme ile ilgili yaşanan sorunlar: Örneğin Arapça'da "ö" sesinin olmaması ve yaşanan problem, Japonca'da "l" sesinin olmaması ve buna yakın kendi dillerindeki "r" sesini kullanmaları.

b) Biçimsel açıdan yaşanan problemler: Eklerin kullanımında yaşanan güçlükler. Özellikle belirtme durumu eki (ı,i,u,ü) ve yönelme durumu eki (a,e) kullanmada yabancı öğrenciler problemler yaşar

c) Tümce kuruluşu açısından yaşanan problemler: Eklerin kullanımında yaşanan problemler doğru cümle kurmaya da yansımaktadır. Bunlar yabancı dil öğreniminde yaşanan doğal durumlardır.

d) Çok fazla dilbilgisi öğretiminin yapılması
e) Anlam bilgisine ilişkin sorunlar: Türkçe dilinde diğer dillerle karşılaştırıldığında daha fazla atasözleri, deyimler ve kalıplaşmış sözler bulunmaktadır. çocukların kendi dillerinde bunların karşılığı olmadığı için problem yaşadıkları gözlenmektedir. Bu kelime gruplarına öğretim sürecinde sıkça yer verilmelidir.
Yaşanan Problemleri Genel Olarak İfade Edersek:
Türkçenin dilbilgisini işlevsel açıdan ve her ynüyle betimleyen çalışmaların yetersizliği
Türkçeyi yabamcı dil olarak öğrenenlerin gereksinimlerine, düzeylerine, çeşitliliğine uygun öğretim programlarının bulunmaması
Uygun ders öğretim araç, gereçleri ve ders kitaplarının yeterli olmaması
Türkçeyi öğrenenlerin çeşitliliğine uygun hazırlanmış "tek tip" program ve materyallerin öğretim ortamını olumsuz etkilemesi
Eğitmelerin yabancı dil öğretimi yaptıkları öğrencilerin kültürlerinin farkında olmaması
Türkçenin sesletimi, biçim bilgisi ve tümce yapısından kaynaklanan çeşitli sorunlar
Özenle oluşturulmuş veya seçilmiş metinlerle derslerin işlenmeyişi
Belli Başlı Dil Öğretim Yöntemleri
1. Dilbilgisi tercüme yöntemi
2. Doğal yaklaşım
3. İletişimsel dil öğretimi
4. İşitsel-dilsel yöntem
5. Reform hareketi
6. Seçmeci yöntem
7. Sesiz yöntem
8. Sözel yaklaşım/durumsal dil öğretimi
9. Telkin yöntemi
10. Toplu Fiziksel tepki
11. Toplulukta dil öğrenme
12. TÖMER dil öğretim yöntemi
13. Bilişsel yöntem
14. Okuma yöntemi
15. Dolaysız Yötem

Sık Kullanılan Öğretim Teknikleri
Yabancı Dil Öğretimin Temel İlkeleri
Dört temel beceriyi geliştirme
Öğretim etkliklerini önceden planlama
Basitetn Karmaşığa, somuttan soyuta
Görsel ve işitsel araçları kullanma
Anadili gerekli durumlarda kullanma
Bir seferde bir tek yapıyı sunma
Günlük yaşama aktarılmayı sağlama
Etkin katılıma yönelik uygulamalar yapma
Bireysel farklılıkları dikkate alma
Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme
Yabancı Dil Öğretiminde Genel İlkeler
Konuşma ve dinleme becerilerine önem verme
Temel cümle kaıplarının öğretme
Kullanılan dilin öğretilmesi
Yeni dil alışkanlıklarını sağlama
Seslerin çıkartılmasının doğru bir şekilde öğretilmesi
Amaç dil ile ana dil arasında sorun olan ses ve yapıların öğretilmesi
Öğretim meteryallerinde kolaydan zora bir süreç takip etme
Yeni cümle kalıplarının bilinen sözcüklerle öğretilmesi
Öğrenilenlere kullanma olanağının sunulması
Bol örnekler ve tekrarlar
başlangıç düzeyinde hataların hemen düzeltilmesi
Bir seferde tek bir sorunla uğraşılması
Dilin e iyi şekilde öğretilmesi
KONUŞMA
çizgisel (karşılıklı etkileşim, jest ve mimikler)
olasılıklara açık
doğal ve hazırlıksız olarak gerçekleşen
hem gerçek zamanlı hemde eşzamanlı işlemleri gerektiren
sosyal ve dilsel bir etknlik
Doğal Konuşma
1. Kavramsallaştırmlar (konuşanın mesajı
2. Formülasyon (mesajın dilin hangi dil anlam/biçemleriyle kurulacağı)
3. Eklemleme (konuşmanın sese dönüştüğü ve konuşmanın ilk işitildiği aşama)
4. Denetleme (düzeltmeye gitme)

Bu ifade edilenler doğru anlatak ve anlaşılmak için gereklidir.
KONUŞABİLME DİLİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİNYANINDA HEDEF DİLİN SOSYAL BAĞLAMLARININ VE KÜLTÜREL ANLAMLARININ DA FARKINDA OLMAYI GEREKTİRİR
Konuşma Öğretimi Uygulamalarını Yönlendiren Temel Kavramlar
Akıcılık:
Dil kullanıcısının takılmadan, uzun sessizliklere yol açmadan konuşmasıdır. Bunu sağlamak için öğretmenlerin öğrencileri konuşmak cesaretlendirmeleri gerekmektedir.
cesaretlendirici tutum sergilemek
yapılan hatalara odaklanmak
öğrencilelrin birbirleriyle konuşmalarını sağlamak
iletişim stratejilerini kullanmalarına yardımcı olmak
yanlış anlamaları düzeltecek materyaller geliştirmek
Öğretmenden Akıcılıkta Beklenenler
hızlı konuşmak akıcı konuşmak değildir
amaçlı duraklamalar yapmak önemlidir
ifadelerin dilbilgisel olarak doğru olması önem arz etmektedir
Doğruluğa odaklanarak çok fazla düzeltme eğiliminde olmamak gerekir (sürekli düzeltme)
dilbilgisi kurallarını kazandıracak ve otamatikleştirmeyi destekleyecek kısa denetimli dil örnekleri sağlayan sözlü ve yazılı metinler üzerinde çalışma
Girdi ve Çıktı:
İnsanların dili, mesajları anlayarak ya da anlaşılır girdi alma yoluya kazandıkları ifade edilir.

Öğretmenin sınıf içerisinde verdiği yönergeler, konu anlatımı, geri bildirimler, düzeltmeler, küçük sohbetler vb. herşey girdi oluşturur.
Aynı zamanda öğrencinin dışardaki faaliyetleri de bir girdidir. Bunlar dili kazanmasına yardımcı olur
Çıktı: Öğrencinin konuşurken ortaya koymuş olduklarıdır.

öğrencinin sahip olduğu bilgiler ile neler yapabileceği ve doğru olup olmadığının denetimi
öğrenciler kendi ürettikleri dile daha fazla dikkat ettiklerinde farkındalıkları artmaktadır.

Öğretmenden Bu aşamada Beklenenler

Girdilerin öğrencinin seviyesine uygun olması gerekir
Metinler düzeye uygun seçilmeli
Düzenli ve sürekli olarak girdi girişi önemlidir
Uygun dil örnekleri sağlanmalıdır
Grup çalışmaları
Etkinliklerde arkadaşlarından ve öğretmenlerinden dönütler
İşbirlikli öğrenme çalışmaları
Öğrencinin daha fazla çıktı ortaya koymasına katkı sağlayacak etkinlikler (bunlar öğrencinin dikkat emesine, farkına vermasına ve farkındalığının yükselmasine yardımcı olacaktır)
Dikkat ve Farkındalık:

Karşılıklı konuşmanın yabancı dil öğrenimini kolaylaştırdığı (diyaloglar), bunda da dikkat, farkına var ma ve farkındalığı yükseltme etkinliklerinin önemli roller üstlendiği ifade edilmektedir.
dikkat ve kavrama/anlamının yolunu açar (kendi Amerika deneyimleri)
dikkat ve farkındalık olmadan yabancı dil öğretimi mümkün olmaz
kullanılan materyallerin özellikleri dikkat ve farkındalık için önem arz eder
Kullanılan etkinlikler, alıştırmalar ve verilen görevler dikkat ve farkındalıkta önemlidir.
Otamatiklik ve Denetleme:
Konuşmada akıcılık ve doğruluk önem arz etmektedir.
Konuşma sürecinin bilinçli bir kontrol olmaksızın gerçekleştirilmesidir.
Sınıf içerisinde yapılan tekrar alıştırmalarının otamatikliğin gelişmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir.
Konuşurken aynı anda hem söylediklerimizi hem de işittiklerimizi denetleriz.
Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri, konuşurken kullanarak söylediklerinin doğruluğunu kontrol eder ve denetim sağlarlar.
Dile ilişkin dil bilgisi kurallarını ne kadar iyi öğrenirlerse o kadar doğru çözümlemeler yaparlar.
Bu Aşamada Öğretmenden Beklentiler
Dilin bilgisi ve yapısı çok iyi öğretilmelidir.
Öğrenci dilin yapısını ne kadar iyi çözümlerse karşılıklı konuşma sırasında dinledileri ve karşılığında söylediklerine yönelik o kadar yüksek bir denetime sahip olur
Öğretmenden Bu Aşamada Beklentiler
dikkatli materyal seçimi
dikkat çekici etkinlikler
bireysel özelikleri göz önünde bulundurma
Etkinlikleri zengilentirme ve çeşitlendirme
İletişim Stratejileri:
a) Sorun yönelimli olma: iletişimi kesintiye uğratacak bir durum oluştuğunda ortaya çıkar
yaşanan sorunlarda iki tür durum ortay çıkar
b) Bilinçli olma: konuşan kişinin iletişimi korumak için yapacağı hamlelerdir.
Yabancı Dil Öğretiminde Becerilerin Bütünleştirilmesi (KONUŞMA)
Öğretim etkileşimle ve anlamlı iletişimle ilişkilendirildiğinde kolaylaşır.
Sınıf içi görevler ve alıştırmalar, öğrencinin çıktı aracılığıyla farkındalık yükselmesi için olnak sunar.
Anlamlı iletişim, öğrencilerin amaçlı, ilginç, motive edici konuyla ilintili içerikle çalışmasıyla oluşur.
İletişim, becerilerin bütünleştirilmesini gerektiren bütüncül bir süreçtir.
Dilbilgisi kuralları, hem açık hem de örtük öğretim aracılığıyla örenilebilir.
Dil öğrenimi, üretici dil kullanımı veya deneme ve yanılma ile ilerleyen bir süreçtir. Nihai hedef, dili akıcı ve doğru bir şekilde kulanmaktır.
Dil öğrenme, her öğrenci için kendine özgü bür süreçtir.
Öğrenme iletişim stratejilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerekir.
Öğretmen etkili bir sınıf ortamı oluşturması gerekmektedir.
Sınıf, işbirlikli öğrenme ve paylaşımın sağlandığı sosyal bir gruptur.
Konuşma Becerisi Edinimi Destekleyen Etkinlikler ve Materyaller
KONUŞMAYI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Öğrencilere konuşma becerisini kazandırmak için başlangıç düzeyinden itibaren en çok kullanılan alıştırmlar,
tekrar alıştırmalarıdır.

Anlama ve iletişme dayalı alıştırmalar önem arz etmektedir.
Sözel olmayan dilin kullanımına yönelik çalışmalar (jest ve mimikler)
Dilbilgisi kurallarının öğretimine yönelik çalışmalar
Telaffuz çalışmaları
Mekanik Alıştırmalar

Dilin kuralllarını ve yapılarını öğretmek için mekanik olarak yapılan alıştırmalardır.
Tekrarlara dayalıdır.
Öğretmen model olarak sunar ve öğrenci de bunu tekrarlar
ilk olarak dinleme ve duyulanı tekrar etmedir.
Grup ve bireysel tekrarlara yer verilmelidir.
önce toplu tekrarlar, sonrasında ise hataları gözlemlemek adına grup ve bireysel tekrarlar yapılır.
Anlamlı Alıştırmalar
Dilin kurallarını ve yapılarını öğretmek için yapılan alıştırmalardır.
Soru-cevap teknği sıkça kullanılır.
İletişimsel Alıştırmalar
Dil kurallarını ve yapılarını öğrendikten sonra yapılan çalışmalardır.
örnek çalışmalrdan sonra öğrencilerin birlikte çalışabilmerine ortam sağlanmalıdır.
a) Diyaloglar
b) Söylevler: Öğrencilerin bir konuda konuşma hazırlayıp sınıfa sunması ve daha sonra konuşma ile ilgili sorulara cevap vermesi.

c) münazaralar

d) Rol yapma, pandomim ve okuma tiyatrosu

e) Doğaçlama: Öğrencileirin verilen sözcük ya da durumla ilgili olarak hazırlık yapmadan en az bir dakika konuşmaları istenebilir.
f) Hikâye anlatma: öğrencilerin kendi dillerinde bildikleri hikyeleri öğrendikleri dilde anlatmaları istenebilir.
g) İletişimsel oyunlar: İletişim becerisini geliştirmeye yönelik oyunlar-drama etkinlikleri kullanılabilir.
Telaffuz Öğretiminde İzlenecek Aşamalar

1. Dinleme: Model selsetimlerin sağlanması
2. Ayırt etme: benzer ve farklı sesleri tanımay ve ayırt etmeye yönelik çalışmalar
3. Tanıma: İki sütun oluşturulur: ilk sütuna sesler. öğretmen seleri söyler ve öğrenci ikincu sütunda söylenen sesi işaretler
4. Sesi telafuz etme: Öğrenci sesi telaffuz eder.
5. Düzeltme: yanlış ifade edildiğinde ğretmen düzeltme yapar.
Telaffuzlarda vurgu ve tonlama yapıları gösterilmelidir (sözcük ve cümle vurgusu)
Telaffuz Oyunları
Kulaktan Kulağa: Öğretmen öğrencilerin kulağına bir kelime, kelime grubu ya da cüme söylenir. Ya da öğretmen bir kağıda yazdığını gösterebilir. En sonra öğrenci duyduğunu sınıfa söyler. yanlış oması durumunda yanlışım kimden kaynaklandığı bulunup düzeltilir.
Bingo
Öğrenciden kart üzerinde gördüğü seslerden sadece farklı olanları işaretlemesini istenir.
Ayırt Etme
Öğretmen iki farklı sesi içeren iki ayrı kart hazırlar. Bu iki sesi, yazı tahtasının iki farklı yerine, sağa ve sola yazar. Bu seslerden birisini içeren bir sözcük söyleyerek bir öğrenciden bunun hangi ses olduğunu bilmesini ve o sesi içeren kartın olduğu kısma gitmesini ister. Sonra başka bir sözcükle başka bir öğrenciye seslenir. Öğrenci bilmezse olduğu yerde durur ve ancak bildiği zaman köşelerden birine gider.
Telaffuz öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmak gerekmektedir. Videolar, filmler, oyunlar, diziler, habeler vb. Öğrencilerin model olarak o dili anadili olarak konuşan kişilerden doğru telaffuzları duymaları sağlanabilir.
Bazı Etkinlik Örnekleri
Soru-Cevap: Sınıf içi uygulamalarda en çok kullanılan tekniklerden biridir. Bazı önemli noktalar:
1. açık ve anlaşılır olmalı
2. hedef kitlenin gelişim düzeyine uyun omalı
3. Hiyerarşik bir düzen içinde sıralanmalı
4. sorular öğrencilerin empati, eleştirel düşünme, dinleme, konuşma, çözümleme, karşılaştırma yapma gibi becerilerini geiştirmeli
5. bilgiye dayalı sorular öğrencileri ezbere yöneltir.
6. Öğrenciler sorular sormaya yönlendirilmeli
7. soru sorulduğunda düşünme zamanı verilmeli
8. yanıt vermeye istekli öğrencilere söz hakkı vermeli
9. yanlış yanıt verildiğinde olumsuz tepkiler verilmemeli
10. Konuşma, gerçekleştirilmesi sürecinde en fazla kaygı duyulan beceridir. Öğrenciler sabırla dinlnmeli, sınıfta bu şekilde yölendirilmelidir.
11. Sadece soru-cevap kaullanılması dersi mekanik ve sıkıcı hale getirir.
Etkinliği Adı: En sevdiğim Hayvan
Etkinliğin Öğrenme Alanı: Konuşma ve yazma
Etkinlik Düzeyi: A1
Etkinlik İçin Gerekli Araçlar: Çeşitli Hayvan Resimleri
Uygulanışı: Çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu bir etkinlik kağıdı hazırlanır. Öğrencilere seçtikleri hayvanı tamlayabilmeleri için aşağıda yer alan sorular yöneltilir. Olabildiğince öğrenci soru ve cevap sürecine dahil edilir.
En sevdiğin hayvan?
Ne ile beslenir?
Hangi renktedir?
Karada mı yaşar suda mı yaşar?
Bir kelebekten küçük müdür?
Hızlı mı yvaş mı koşar?


Gösteri:
Etkinliğin Adı: Yönümüzü Alalım
Etkinliğin Öğrenme Alanı: Konuşma, dinleme ve yazma
Seviye: A2
Etkinlik İçin Gerekli Materyaller
Etkinliğin Uygulanışı: Önceden hazırlanmış ve Bir kroki örneği tahtaya veya duvara yansı kullanılarak yansıtılır. Krokide belirlenen bir yere çeşitli komutlarla (dön, dur, ilerle) ve yön ifadeleriyle (sağ, sol, ön, arka, yan, çapraz) gidiş yolu anlatılır. Ardından başka bir yer için benzer yönergelerle yol tarifine devam edilir. Öğrenciler daha önceden belirledikleri bir yer üzerine defterlerinde yazılı olarak bir tarfi oluşturabilirler. Bu yön tarfini sınıfa sözel olarak aktardıktan sonra "Ben neredeyim?" sorusunu yöneltip sınıftan yanıt alabilirler.
Drama: Dili doğru kullanmak önemlidir. Drama bu bağlamda iletişim için önemli fırsatlar sağlar.

Çalışma kitaplarındaki diyalogların canlandırılması konuşma becerilerinin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.
Diyalogların ezberletilmesi yerine diyologlardan kurulan anlamın doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle sunulması önem arz etmektedir.
Beden dilinin kullanılması özendirilmelidir.
Drama ile deyimler, atasözleri, mecazlı söyleşler en iyi şekilde aktarılır.
telaffuz öğretiminde olumlu ve kalıcı bir etkiye sahiptir (vurgu, tonlama, beden dili)
doğru canlandırmalarla konuşma becerileri gelişir
topluluk önünde konuşma kaygılarını giderirler.
1. Kişisel nedenler (konuşma becerisine yönelik algı, konuşma becerisinde sınıf arkadaşlarından daha kötü olduğu düşüncesi ve değerlendirmelerin olumsuz olacağı düşüncesi),
2. Kişisel beklentilerin yüksek olması (konuşmasının mükemmel olmasını istemesi),
3. Öğrenmeye yönelik inanışlar (konuşurken yanlış yapma, kelime bilgisi vb.),
4. Öğretmenin sınıf yönetimi (öğrencilerin hatalarına yaklaşımı vb.).
Konuşma Kaygısı Nedenleri
Öğrencilerin Türkçe olarak kendilerini ifade edebilme düzeylerinin yükseltilmesi, onların iletişim becerilerini de geliştirecektir. Kendilerini yeteri kadar ifade edemeyen öğrencilerin ise kaygı düzeyi yükselecek; bu durum genelde Türkçeye, özelde ise konuşmaya yönelik olumsuz tutuma neden olacaktır.
Önemli
Full transcript