Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nyman, Katja

Lopputyön esittely ja arviointi
by

Anni Halonen

on 16 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nyman, Katja

ETSIN
näkökulmia valokuvausta opettamalla Nyman, Katja Maria

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Taiteen maisterin opinnäytetyö
Kevät 2012 Työn lähtökohdat https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3939 Tutkimuskysymys Opetuskokeilut: Havainnot ja tutkimustulokset Ansiot Kiinnostus opettamiseen, partiotausta ja ryhmänjohtaminen

Oman opettajuuden tarkasteleminen

Opettamisesta saatava lisäarvo omaan taiteelliseen työskentelyyn, itsestään selvyyksien välttäminen, uudelle avoimena pysyminen ja tuoreus

Oman tiedon päivittämisen "pakko" ja asiakokonaisuuksien hallinta sekä ymmärtäminen kun täytyy jakaa niitä eteenpäin

Taiteilija - valokuvaaja identiteetti, niiden rinnastaminen ja tutkiminen Lopputyö: Tekijän omat sivut: http://www.katjamariaphoto.com/ Aineistot ja niiden hankinta 3 valokuvauskurssia nuorille ja aikuisille:
Kaksi kurssia Alppilan lukiossa Helsingissä ja viikonloppukurssi Helsingin Kameraseurassa.

Taidekasvatukseen ja pedagogiikkaan liittyvä kirjallisuus

Taidekasvatukseen liittyvät seminaarit

Osallistuminen mm.Laajasalon opiston opetukseen seuraajana

Omat oppimiskokemukset ja niiden kuvailu

Opetuspäiväkirja "Kirjallinen työ liikkuu kahdella tasolla, joista toinen kuvaa filosofista pohdintaa valokuvauksen ydinkysymyksistä (omasta näkökulmastani) ja toinen käytännön toimintaa valokuvauksen opetuksen parissa." Mitä opetan, kun opetan valokuvausta?
- Miten valokuvaaminen ja valokuvauksen opettaminen
mahdollistaa kohtaamisen?
- Minkälaisia näkökulmia valokuvaukseen olen löytänyt
valokuvausta opettamalla?

Tarkastelun kohteena opettaminen ja opettaja, ei niinkään oppija. 1. Valokuvauksen opetuspilotti Alppilan lukiossa 29.4.–23.5.2011
Aiheena valaisu

2. Toinen opetusharjoittelu Alppilan lukiossa 17.8.–29.9.2011
valokuvaus 3. - Oma projekti

3. Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssi
Helsingin Kameraseurassa 22.–23.10.2011 Opettamiseen vaikuttaa persoonani, kokemukseni, koulutukseni, tietoni ja taitoni. Koska valokuvaus on hyvin subjektiivista, voin lopulta tarkastella sitä oppimistapahtumana vain oman itseni kautta, pohtien miten olen oppinut valokuvaajaksi. Siksi opettajuuttani leimaavat tekemiseni tavat ja ajatukseni valokuvauksesta. Tutkimus oli selkeäsanaisesti ja hyvällä suomenkielellä kirjoitettu.

Käsitteitä oli avattu ja selitty hyvin.

Oma toiminta oli kuvattu seikkaperäisesti.

Työ keskustelee aiemmin kirjoitetun ja tutkitun kanssa.
Viitteitä ja viittauksia hyvin.

Kirjoittaja reflektoi ja erittelee hyvin itse saamaansa oppia valokuvaajana.

Omien merkityksellisten kuvausprojektien avausta
Oman taiteellisen tuotannon synnyn erittelyä

Päiväkirjoista käy myös ilmi opetuksen haasteet ja ikävät kohdat kuten oppilaiden marina tai työympäristön puutteet Opettamisesta saadut kokemukset suhteessa omaan taiteelliseen työskentelyyn, niiden kuvailu
Valmiit tehtäväideat
Taiteenlajin opettamisessa vaadittava alan syvä tuntemus ja sen syntyminen
Valokuva kohtaamisen välineenä. Erilaisten kohtaamisten kuvailu

Oma opetusprosessin erittely vaiheisiin: inspiroituminen, tekemällä oppiminen ja palaute. Mielenkiintoista lukea erilaisia opetuskokeiluja, opettajalle hyädyllisiä valmiita tehtäviä

Hyvin sanallistettuja ajatuksia opettamisesta taiteen alalla.

Se, että ymmärtää miten itse toimii taiteilijana ja osaa eritellä omia luovia prosessejaan auttaa varmastikin myös asian opettamisessa.

Hyvä esimerkki lopputyöstä, johon voi tarttua myös saaden siitä virikkeitä omaan opetukseen. Työn anti Kirjallisuus Aalto, Jussi 1999. Kohteena ihminen. Muotokuvauksen opas. Helsinki: Kustannus Oy Taide.
Adams, Anselm 1983. Examples. The Making of 40 Photographs. New York: Little, Brown & Company.
Anttila, Eeva (toim.) 2011. Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
Arbus, Diane 1972. Diane Arbus: An Aperture Monograph. Doon Arbus (Ed.). New York: Millerton.
Arnheim, Rudolf 1974. Valokuvauksen ominaisuuksista. Teoksessa Martti Lintunen (toim.) Kuvista sanoin 2. Ajatuksia valokuvasta 1984. Suomen Valokuvataiteen Museon Säätiö, 191-208.
Cartier-Bresson, Henri 1952. Untitled. Teoksessa Charles H. Traub, Steven Heller & Adam B. Bell (Ed.) The Education of a
Photographer 2006. New York: Allworth Press, 12-22.
Dewey, John 2010. Taide kokemuksena. (Alkuperäispainos Art as Experience 1934). Suom. Antti Immonen ja Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: niin & näin.
Karvonen, Kati 2010. Valokuvauskurssin tarkastelua dialogin näkökulmasta (MA opinnäytetyö). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
Kurz, Karina-Sirkku 2011. Lehdistötiedote. Could, Should, Will -valokuvanäyttely 25.2.-13.3.2011, Galleri Sinne.
Lange, Silke & Golding, Andy 2007. The Interactive Photograph, Photography’s Role in the Acquisition of Creative Skills. International Journal of the Arts in Society, vol. 1, no 4, 2007, 133-139.
Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko 1990. Oppimistyyli. Teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kirjayhtymä.
Rand, Glenn & Zakia, Richard 2006. Teaching Photography. Tools for the Imaging Educator. Focal Press.
Rauste - von Wright, Maijaliisa 1998. Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. 2. painos. Jyväskylä: Atena.
Rouhiainen, Leena 2011. Fenomenologinen näkemys oppimisesta taiteen kontekstissa. Teoksessa Eeva Anttila (toim.) Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 75-93.
Saraste, Leena 2004. Valo, muoto vai elämä. Kameraseurat kohti modernia 1950-luvulla. Helsinki: Musta Taide.
Trygg, Tarja & Lundgren, Tapani 1984. Kerro valokuvin. Opaskirja kouluille ja harrastajille. Porvoo - Helsinki - Juva: Werner Söderström
Osakeyhtiö.
Varto, Juha 2011. Taidepedagogiikan käytäntö, tiedonala ja tieteenala: Lyhyt katsaus lyhyen historian juoneen. Teoksessa Eeva Anttila (toim.) Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 17-32.
Weston, Edward 1943. Valokuvallinen näkeminen. Teoksessa Martti Lintunen (toim.) Kuvista sanoin 2. Ajatuksia valokuvasta 1984. Suomen Valokuvataiteen Museon Säätiö, 110-119. Kritiikki Melko kokonaisina mukana olevat päiväkirjat tuovat osin mukana toistoa. Editointia?

Tutkimusmetodit-osuus puuttui tai oli rivien väliin kirjoitettuna.

Osa kuvista oli melko pieniä. Mielestäni voisi hyvinkin käyttää vaikka koko sivun kokoisia kuvia, sillä ne sekä rytmittävät tekstiä että havainnollistavat sitä.
Full transcript