Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tradisyunal na Tula: Laji

No description
by

Kate Dizon

on 25 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tradisyunal na Tula: Laji

Tradisyunal na Tula:
Ano ang Laji?
STRUKTURA
SIMULA
PAKSA
ANYO
Figurative Devices
(Tayutay)
1. Metapora
2. Imahe
3. Simbolismo
4. Personipikasyon
5. "Pun"
6. Pagmamalabis (Hyperbole)
7. "Depersonization"
LAJI
Ito ay awiting-bayan ng mga Ivatan mula sa Batanes
Inaawit sa mga okasyong may kinalaman sa kasalan, kamatayan, at mahahalaga at masasayang pagdiriwang
Pinakamainam na uri ng awiting bayan at tradisyunal na panulaang pambayan
1. Binubuo ng 14 o 15 taludtod
Ang bawat linya ay:
2. May diin na kadalasang matatagpuan sa ikatlo, ika-pito, ika-sampu, at ikalabing-apat na taludtod
4. Walang tugma sa dulo
3. May paghinto pagkatapos ng ikalawang diin
WALA ITONG REGULAR NA SUKAT AT TUGMA
Inaawit ng solo
1. Pag-ibig at kasal

2. Panlipunang protesta, pagkaawa sa sarili,
panawagan

3. Papuri sa isang tao

4. Katalinuhan

5. Panlipunang awit, pamamaalam o
pasasalamat

6. Kamatayan at pagdadalamhati

7. Ritwal

8. Siste o pangangantiyaw

9. Pag-inom

10. Relihiyosong awitin
NANGAYAN MO KAKUYAB
Nangayan mo kakuyab? Pinangalichavus
ko na imo su dumibu a panahehsan ko nimo,
am dichu imo a dali. Madali mo yaken du chinulung du chinulung da yaken da ama kani luyna koy'
du vitas nu dahurapen, as sineseng da yaken
nu vunut nu maunged a ñiuy, as valivaliwangen
aku ava nu dima, as valivaliwangen
aku nu addaw ko nimoy' mo nadinchad ko a lipus
WHERE DID YOU GO YESTERDAY
Where did you go yesterday? I have asked all
the passerby about you,
but in vain. How could you find me?
I was hidden by my father and my mother
in the hollow of a bamboo; they stopped it
with the husk of young coconut; and I may not be opened
with the hands, but I may be opened
by love for you, my beloved
ANU UMLANG AKU DU TULUNGAN
Anu umlaung aku du tulungan du Uvey,
mavuya ko sira u nadkel a kadaisa ko
a naypakadidivaw du nunuk du said nu Iraya
as nu akma diyaken am mavidin a tulpan
da nu luhed nu navahey a naypakachichivaw
WHEN I LOOK DOWN AT THE WATER SPRING
When I look down at the water spring of Uvey,
I behold the multitude of my cousins
who have all grown as tall as the nunuk at the foot of the mountain;
but one like me remains to be spat upon
by all the famous successful ones.
PINAYCHUKUYUNGU DA IMO
Pinaychukuyungu da imo da ama mo kani luyna mo
ta chinayaynep niyo paru u kangay mo a mamanwa
du vanwa auri nu katanuyan
HOW WERE YOU BROUGHT UP?
How were you brought up by your father and your mother?
Did you foresee in your dreams that you would land at a port of perfect calm?
DUMURUD KA NU MASEN
Dumurud ka nu masen as kadurud mo nu pali
as kapamatamatas mo du pitukunan
a mapia su kapaybatas nu laylay mo du pitukunan
COMB YOUR HAIR FINE
Comb your hair fine, comb it well
and walk on the hill,
with your shirt well-lined at the creases.
IBAYBALUGANEN KO ICHAPAYAYU KO
Ibaybaluganen ko ichapayayu ko
ta dudaha ko u takey du balugan
a kaliyusiyuran nu michasiyen a niuy
su michaditnanan na, a kalabngan nu amed,
a kuyaptan nu samuh, as karawat ko na niyay
du nadkel a lipus, du nadkel a lipus
I RUN LIKE ONE FROM VALUGAN
I run like one from Valugan
for I run after the field in the east
where abound nut-laden coconuts
along its lower border, under which is buried lime,
and upon which cling betel leaves, and I will serve this
to so many relatives, to so many relatives
KAPIA NU MAYMUHAMUHA SU NIUY
Kapi nu maymuhamuha su niuy du kabnengan
ta dumidumingguhen mo as vuhavuhanen mo
a yangay a yalugaw, ñia tud a m'payavayu;
mana ya u naymuha su tayau du daku
ta dumidumingguhen mo as vuhavuhanen mo
a yangay a yalugaw, ñia tud dan mipayadan
LUCKY IS THE MAN WHO PLANTS COCONUT
Lucky is the man who plants coconut on the marsh,
for every week and every month
you visit it, and it frows better all the time;
but the on who planted a man on the ground,
though every week and every month
yu visit it, it just grows worse.
ANU KAPIPAHABAS DA NU ADIPASAYAW
Anu kapipahabas da nu adipasayaw
du teyedted nu bahay mana dawyen mo sira
tamanumanuk sira ni Apu ta si Diyos.
Vuhawan du Valugan, vuhawan ku Kadpidan,
miruwa ka mayvidi du adan mo a katachiran,
ta dayasayangen ko imo nu daya,
nu daya nu muhungen, nu daya nu muhungen
WHEN THE ADIPASAYAW PASS
When the adipasayaw pass
under the eaves of your house, serve them wine
for they are birds of our Lord God.
Gold of the East, gold of theWest,
return to your former dwelling place
for I will offer you an offering of blood,
the blood of a piglet, the blood of a piglet
MANA YA AN' PINAYAPU DAPA NU MINANUMA
Mana ya an; pinayapu dapa nu minanuma
ichayakan su tau ta kaydedekeyen
ko imo a hariharipen a pipagaunuten
du chinan ko a mahuto
WOULD THAT THE ANCIENTS HAD INVENTED
Would that the ancients had invented
the means to eat people so that in small pieces
I would slice you to be taken after
each morsel of food I eat
NADIMAN DANA PARUY
SI DACHIEW DU RAHAIN?
Nadiman dana paruy si dachiew du rahain?
Nadiman kunu ava ta nangay a manita
su navudintad a tamek kada dalumiran
a kavayavayatan da piyek du manganen;
vuit, may tauy cha ta kavayavayatay da
nu anak nu vadug ta paypanenngeyan
tas' karang a nanau da diyaten
da dijian a rarakeh.
HAS THE WARBLER ON THE RAHAIN DIED?
Has the warbler on the Rahain died?
No, he has not died, it is said, but he went to look for
an upturned weed and the dalumiran
around whom gather the piyek for food.
Pigeon, pass the wine around so that the children of the doves
will come together and we will listen
to the lofty teaching to be given to us
by the venerable elders.
I RUN AFTER THE ONE WITH THE WHITE HAT
"Give me, my father and my mother ,
your holy blessing, for it will be my refreshment on the way
to my death; for there now is the sun,
and I will be benighted on the way; but on my third day,
you will wait for me at the gate of Jerusalem."
LAKALAKATAN KO SI MAYDAK SU TAVAHUS
"as ituruh niyo na diyaken mo ama as kanimo mo ina
u santa bendisyon ta vahun ko du rarahan
a mangay a madiman, ta tawri dana u araw
am kahpan aku anchi daw; as du ichatduko a ka araw
am nanayahen niyo yaken du pantaw nu Jerusalem."
Tradisyunal na Tula: LAJi
Iniulat ni: Dannah Dizon
WAKAS
Paglalarawan ng setting
Direktang pananalita ukol sa kausap
Tanong
Pagpapahayag ng tagapagsalita ng kanyang nakita
Pagpapahayag ng isang kahilingan
Pagpapaliwanang ng mangaawit sa kanyang aawitin
GITNA
Pagpapahayag ng sanhi o bunga ng sitwasyong nabanggit sa introduksiyon
Sagot sa pambungad na tanong
Pagpapaliwanag sa nakita sa introduksiyon
PAGTATAPOS
Paghingi ng tulong
Pangwakas na payo
Pagpapahayag ng papuri
DALOY NG PAG-UULAT:
1. Ang Laji
2. Anyo
3. Struktura
4. Figurative Devices (Tayutay)
5. Paksa
Full transcript