Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PDI

No description
by

Ana Ceban

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PDI

Plan
de dezvoltare
instituțională
2017-2022

3. Viziunea managerială
4. Priorități
5. Plan operațional
CEBAN ANA

manager
„Să nu îi educăm pe copii pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista cînd ei vor fi mari.”
Maria Montessori
O1 – să studiez documentele oficiale ale învățămîntului în raport cu problema de cercetare;
O2 – să analizez metodele și tehnicile ce dezvoltă creativitatea elevilor;

O3 – să experimentez unele metode și tehnici cu elevii de gimnaziu și liceu;
Metode utilizate:
analizei comparative
observației
experimentul
CONVERSAŢIA vehicularea cunoştinţelor prin intermediul dialogului, discuţiilor, dezbaterilor.


Pînza discuţiei
Interviul în trei trepte
Acvariul
Lectura ghidată
Grila lui Quintilian

CONVERSAŢIA vehicularea cunoştinţelor prin intermediul dialogului, discuţiilor, dezbaterilor.

Pînza discuţiei
Interviul în trei trepte
Acvariull
Lectura ghidată
grila lui Quintilian
R.A.I


DEMONSTRAŢIA cunoaşterea adevărului prin prezentarea, arătarea, observarea obiectelor.

Turul galeriei
PRES
Graficul T
Floarea de lotus
Explozia stelară

Fii realist,dorește-ți mereu
imposibilul.
Paulo Coelho
Master în Management Educațional,
Grad managerial II, Grad didactic I


„ Munceşte pentru a deveni,
nu pentru a dobîndi”

A.Hubbart

IP Gimnaziul
,,Doina și Ion Aldea-Teodorovici”,
Orhei

2. Cultura organizațională
Analiza SWOT
2.1. Dovezi despre progresul școlar obținut
2.2. Dovezi despre preocupările
pentru dezvoltarea profesională
2.3. Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea şi desfăşurarea demersului didactic
2.4. Dovezi despre implicarea în activitatea instituţiei de învăţământ
2.5. Dovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţământ
Cultura organizațională - tip sarcină
Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

Perfecţionare:
Urmărim perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.
Climatul în cadrul instituţiei de învăţămînt este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt colegiale, bazate pe respect şi sprijin reciproc. Sarcinile, responsabilităţile sunt distribuite în raport cu potențialul angajaţilor, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora.
Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare.
Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.

Cooperare şi respect
: Promovarea respectului reciproc şi a cooperării, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, raional şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.
Lucrul în echipă
: Dezvoltarea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.

Analiza P.E.S.T.E

Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei.

am participat la consiliile metodice, la conferinţe, seminare, mese rotunde, trening-uri etc.
am pregătit şi prezentat ore demonstrative atît în cadrul catedrei claselor primare, cît și în cadrul seminarelor raionale

O şcoală în care profesorul nu învaţă, este o absurditate
.”
Nicolae Iorga

utilizez mai multe surse educaționale
selectez strategiile, metodele și conținuturile eficiente, adecvate contingentului de elevi
planific activităţi de motivare a învățării bazate pe nivelul de dezvoltare şi interesele elevilor
asigur echilibrul dintre activităţile planificate şi cele alese de învățăcei
adopt o abordare flexibilă a proiectării, cele planificate fiind uşor ajustabile la condiţiile, interesele elevilor
utilizez TIC-ul în scopul transmiterii calitative a informațiilor
Şedinţa Consiliului Profesoral „Reuşita şcolară-premize, oportunităţi, perspective”
Activităţi de formare organizate la nivel local, 2015-2016
Şedinţa Catedrei claselor primare
„Evaluare criterială prin descriptori: tehnici şi metode de evaluare”
Şedinţa Catedrei diriginţilor „Elevul activ şi creator –oportunitati de implicare in activitati extracurriculare”.
Şedinţa comitetului părintesc
„Motivarea părinţilor pentru participare activa în cadrul procesului educaţional”
Şedinţa catedrei claselor primare
„Bune practici în domeniul evaluării criteriale prin descriptori”


Analiza S.W.O.T.
a) Curriculum
b) Capacităţi instituţionale: resurse umane.
c) Capacităţi instituţionale: resurse materiale şi financiare.
d) Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă.


Misiunea şi viziunea IP Gimnaziul
“Doina şi Ion Aldea-Teodorovici”

Viziunea:

Formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei dezvoltări intelectuale şi profesionale, activ-integrativ în viaţa socială.
Misiunea:
Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei, promovarea ideii de şcoală inclusivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o lume şi o societate în permanentă schimbare.
Cunoașterea și aplicarea metodologiei evaluării criteriale prin descriptori de performanță în învățămîntul primar.
Valorificarea experiențelor pozitive în implementarea ECD
Acţiuni întreprinse
:
Studierea literaturii de specialitate.
-Participarea la 2 cursuri de formare si un simpozion international.
-Organizarea întrunirilor metodice în cadrul catedrei claselor primare, catedrei diriginților, consiliului profesoral, ședințe tematice cu părinții.

Rezultate acumulate
:
-Am selectat din sursele bibliografice, conținuturile specifice ciclului primar.
-Am acumulat cunoștințe și abilități de aplicare a metodelor de evaluare criterială.

Dovezi:
-Lista bibliografică.
-Certificate de participare
-Adeverințe

Concluzii

-Mi-am format competențe în domeniul aplicării eficiente a metodologiei ECD.

Promovarea obiectivității
în evaluareAcţiuni întreprinse
:

-Elaborarea fișelor de autoevaluare, evaluare reciprocă a rezultatelor învățării în clasa I.
-Organizarea și desfășurarea unei expoziții de materiale cu tematica „ECD în clasa I-baza evaluării obiective a rezultatelor învățării”


Rezultate acumulate:
-Cadrele didactice din institutie susțin și implementează evaluarea criterială.
-Colaborez cu colegii în elaborarea fișelor de evaluare.

Dovezi
:
Modele de fișe

Concluzii

-Am valorificat experiențele pozitive în implementarea ECD.


Acţiuni întreprinse:

-Organizarea și desfășurarea concursului celor mai reușite grile de evaluare /autoevalure
pentru elevi.

-Organizarea orei publice „Sunetul si litera „z”. Exploararea textului „Berzele”.Rezultate acumulate
:

-Elevi motivați pentru învățare în urma ECD.

Dovezi
:

Proiectul didactic
Concluzii

-Evaluarea criterială prin descriptori motivează elevii în procesul de învățare oferindu-le posibilitatea să se autoprecieze.
-Elevii participă activ, manifestă curiozitate şi interes, capacităţi de lucru în echipă, perseverenţă în realizarea sarcinilor dificile.

Eficientizarea procesului educațional prin implementarea TIC
Stimularea motivației învățării elevului de vîrstă școlară mică prin intermediul TIC-ului
Acţiuni întreprinse:

-Selectarea si studierea literaturii în domeniul TIC.
-Participarea la cursul de formare
„Tehnologii informaționale”, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (2011).
-Selectarea programelor TIC care pot fi utilizate în cadrul orelor din ciclul primar.

Rezultate acumulate
:
-Din modalitățile recomandate în literatură am extras pe cele ce pot fi aplicate în ciclul primar;
-Mi-am format deprinderi practice de implementare a TIC-ului:
Am elaborat prezentări PPT, scheme, tabele.

Dovezi:
-Lista bibliografica.
- Certificatele de participare le păstrez în portofoliul didactic, copiile sunt anexate raportului.
Prezentări, scheme, tabele, fișe.

Concluzii

Tehnologiile informaţionale sunt un instrument indispensabil educaţiei.
Fiecare cadru didactic trebuie să valorifice la maximum posibilităţile nelimitate ale acestora.

Acţiuni întreprinse
:
-Utilizarea în cadrul actelor didactice TIC-ul prin elaborare de prezentări PPT, proiectari video, audio, tabele, diagrame,histograme.
-Perfectarea portofoliului digital.
-Elaborarea unei baze de date referitor la rezultatele evaluărilor sumative
-proiectarea eficientă a lecției în baza ERRE ,în special extensia
-crearea unei pagini online

Rezultate acumulate
:
-Transmiterea calitativa a informatiilor si motivarea elevilor pentru invatare.
-Sistematizarea tuturor materialelor didactice și metodice.
-Elaborarea proiectelor didactice
-Diseminarea infomatiei cu privire la educarea tinerei generatii.

Dovezi:
Locuri premiante la concursuri raionale și la olimpiadele școlare raionale
Proiect didactic atasat.
(Anexa 3).
https://www.facebook.com/
Scoalamea-bucuriamea

Concluzii

Ridicarea măiestriei profesionale.
Încurajarea inițiativei și menținerea motivației de învățare a elevului de vîrstă școlară mică.
Colaborare fructuoasă învățător-părinte.

 1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare

2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare
3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali
4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi
5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale
6. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern
Consultarea, monitorizarea și evaluarea PDI
Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI:

1) Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2) Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI.
3) Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari.
4) Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
5) Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de comisii, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali ai şcolii.
6) Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea obiectivelor şi priorităţilor.
7) Elaborarea planurilor operaţionale.


Calitate şi eficienţă:
Furnizarea de servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.
DEVIZA ŞCOLII
:
PROFESIONALISM – IMPLICARE- RESPONSABILITATE

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:
 Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;
 Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;
 Cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu instituţiile de la nivel local, raional şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.
Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa managerială prin:

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
• activităţi de control intern;
• corectare periodică și actualizare.

Monitorizarea
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anilor şcolari 2017 – 2022 urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) și non-umane în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv

În procesul de monitorizare se urmăreşte :
• comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
• mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
• analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.

Evaluarea PDI
se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2017- 2018 când se vor inventaria indicatorii de performanţă și se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii.

Instrumente de evaluare
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;
• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările.
Evaluarea
va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele:
• autoevaluare;
• interevaluări;
• declaraţii de intenţii
• interviuri de evaluare;
• observaţii folosind ghiduri de observaţie;
• fişe de apreciere;
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente :
• respectarea misiunii şi a viziunii;
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare prioritate în parte;
• corelaţia dintre resurse și obiectivele alese;
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă și a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei priorități.
Responsabilităţi

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel :


Managerii
- pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate

Responsabilii comisiilor metodice
- pentru creşterea randamentului şcolar.

Directorul adjunct și organizatorul
- pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru activităţile extraşcolare şi extracurriculare.

Indicatorii de performanţă

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim:

• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală;
• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective);
• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare;
• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare se impune acest lucru
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Surse de finanțare. Analiza costurilor.

Implementarea prezentului program de activități de dezvoltate a gimnaziului solicită implicarea echilibrată și motivantă a tuturor factorilor educaționali. În procesul de implementare a lui sunt prevăzute cheltuieli rezonabile care pot fi racordate la posibilitățile materiale ale partenerilor – agenți economici, ONG-uri.
Sunt necesare sursele de finanțare:
Interne:
participări la proiecte de caritate, proiecte comune cu agenți economici, asociația părinților, ONG-uri.
Externe:
participarea în proiecte, sponsorizări din partea agenților economici, surse parvenite din bugetul APL
Odată cu trecerea la noua formulă de finanțare a instituțiilor de învățământ, estimarea cheltuielilor și a surselor de finanțare va deveni una din preocupările de bază a administrației. Transparența cheltuielilor va fi garantul relațiilor bazate pe încredere dintre părțile implicate în proiecte. Echipa managerială va prezenta rapoarte anuale în cadrul Consiliului de Administrație și își va asuma obligațiunea de a alcătui devize de cheltuieli reale, optime și rezonabile pentru părți.

INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL “DOINA și ION ALDEA-TEODOROVICI”

Adresa:
oraşul Orhei, strada Stejarilor 3

Tel:
0 235 30 176.

GSM:
079600504

E-mail:
ceban.ana66@yahoo.com

Site:
http://teodorovici.do.am

Limba de predare:
limba română

Localizare:
1. Context general
Bucuria succesului
2015
- Locul III la competițiile de minifotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
- Locul III la competițiile superfinale de fotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
- Locul II la competițiile superfinale de minifotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
- Locul I la competițiile din cadrul Turneului de fotbal ,,Guguță”
2014
- Locul II la competițiile de minifotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
- Locul II la competițiile din cadrul Turneului ,,Guguță”
- Locul I la competițiile superfinale de fotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
- Locul II la competițiile din cadrul Turneului ,,Cupa Guvernului”
- Locul I la concursul ,,Cea mai reușită prezentare artistică” organizată în cadrul ,,Săptămânii mobilității europene”
2013
- Locul I la competițiile de minifotbal din cadrul jocurilor Sportive între elevii din instituțiile de învățământ din or. Orhei
- Locul II competițiile la competițiile superfinale de minifotbal din cadrul Jocurilor Sportive ale elevilor
2012

- Locul III la volei feminin
2011
- Locul II la Turneul raional de fotbal ,,Cupa Guvernului”

Perspectivele de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană au generat noi oportunităţi, dar şi numeroase cerinţe şi rigori în domeniul educaţiei şi formării continue. Este nevoie de un sistem educativ competitiv care să stimuleze diversitatea, mobilitatea, incluziunea, cooperarea la toate nivelurile.
Pe lîngă aceasta, avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă.
Pezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu noile cerinţe ale Codului Educaţiei. Procesul educaţional trebuie să se înscrie în limitele accesului, relevanţei şi calităţii, pentru a asigura progresul și performanţa.
În acest context, progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul, care parcurge învăţământul general, învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent și sigur în societate şi în orice tip de comunitate.
Conştientizând importanţa educaţiei în dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii, creşterea durabilă a economiei și bunăstarea poporului, dezideratul scolii pe care o reprezint este:

COMPETENŢĂ-IMPLICARE-RESPONSABILITATE
.
IP Gimnaziul „Doina și Ion Aldea-Teodorovici” are o suprafaţă totală de 2474 metri patraţi, fiind constituită din 4 blocuri a cîte 2 etaje, găzduind 20 de clase , cu capacitatea de 320 locuri.
Şcoala dispune de următoarele săli cu destinaţie specială:

 cabinet de informatică cu calculatoare legate în reţea și conectate la internet;
 sală mică de sport;
 cabinet medical;
 birou al directorului cu calculator conectat la internet, imprimantă și Xerox;
 birou al directorului adjunct cu calculator conectat la internet și imprimantă;
 birou al directorului adjunct pe educaţie;
 birou al administratorului de patrimoniu;
 bibliotecă cu calculator conectat la internet;
 sală de dans de 55 metri patraţi;
 cabinet metodic cu notebook conectat la internet;
 birou de contabilitate cu calculator conectat la internet;
 cantină (cu destinaţie de sală festivă) cu capacitatea de 60 de locuri;
 grupuri sanitare;
 Centru de Resurse pentru elevii cu CES;
 cazangerie autonomă cu 3 cazane.
Full transcript