Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Đường lối

4/2013
by

Vietanh Nguyen

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Đường lối

Công nghiệp hóa -
Hiện đại hóa thời kì đổi mới Các khái niệm Quan điểm công nghiệp hóa
và hiện đại hóa Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế, nguyên nhân Ở Tây Âu:
Ở Liên Xô :
Hiện nay, Công nghiệp hóa được hiểuChào mừng cô và các bạn
đã đến với bài thuyết trình của nhóm 11 Thành viên Hương Trang Hoàng Gấm Thanh Vân Minh Chi Ngọc Anh Huyền Trang Lý Ngoan Thảo Chủ đề: Hiện đại hóa (HĐH) là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội, để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Khái niệm CNH - HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. (theo Đại hội VII của Đảng) Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức,bảo vệ tài nguyên môi trường. - Kinh tế tri thức là gì?
- Lợi thế của Việt Nam:
- Công nghiệp hóa,hiện đại hóa
- KT thị trường định hướng XHCN là gì? Hai là,công nghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì ?
+ CNH – HĐH trong nền KT thị trường (XHCN), nhiều thành phần
+ CNH là việc toàn dân, mọi TPKT, KT NN chủ đạo
Khai thác mọi nguồn nhân lực
- Hội nhập KTQT là gì?
+ Bối cảnh: toàn cầu hóa hội nhập KT -> tất yếu
+ Mục đích: thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lí, khai thác thị trường TG Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững.

Con người là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế.
Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo. Bốn là, khoa học,công nghệ
là nền tảng và là động lực của
công nghiệp hóa. Năm là, phát triển nhanh và bền ,tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức a) Nội dung(4) b) Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KTTT: (6) Nội dung Phát triển các ngành và sản phẩm kinh tế có
giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển ở từng vùng từng địa phương Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và
lãnh thổ Giảm chi phí trung gian,
nâng cao năng suất lao động Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KTTT: (6) 2) Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.(2) 3, Phát triển kinh tế vùng (2) 4, Phát triển
kinh tế biển (2) 5, Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ (4)
1) Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.(3)
- Về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn
- Về quy hoạch phát triển nông thôn.
- Về giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn. - Đối với công nghiệp và xây dựng
+Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm...
+ Tích cực thu hút vốn trong và ngoài nước
+ XD đồng bộ kết cấu hạ tầng kĩ thuật KT-XH
- Đối với dịch vụ
+ Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ
+ Đổi mới cơ chế quản lí và phương thức cung ứng - Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và hợp tác quốc tế.
- Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển, vận tải biển, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác chế biến hải sản, phát triển du lịch biến đảo. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển, đồng thời hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. - Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đến năm 2020 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao, tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 30-35% lực lượng lao động xã hội.
- Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển công nghệ cao, công nghệ sử dụng nhiều lao động; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ.
- Kết hợp chặt chẽ hoạt động khoa học, công nghệ với giáo dục và đào tạo, tạo động lực đẩy nhanh CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức; thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài.
- Đổi mới cơ bản cơ chế quản lí khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài chính. 6, Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên. (4) Tăng cường quản lí tài nguyên quốc gia, đầu tư cho
lĩnh vực môi trường; Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thủy văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xử lí tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường,
bảo đảm phát triển bền vững. Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lí tài nguyên thiên nhiên, chú trọng lĩnh vực quản lí, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. a) Kết quả, ý nghĩa Hạn chế, nguyên nhân The end! edited by: SW Một là, có cơ chế chính sách phù hợp .
Hai là, xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam. - Một là, cơ sở vật chất kĩ thuật được tăng cường đáng kể, khả năng độc lập tự chủ của nền KT được nâng cao
- Hai là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH,HĐH đã đạt được những kết quả nhất định.
Ba là, đưa nền KT đạt tốc độ tăng trưởng khá cao.
- Nguyên nhân:
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tốt
+ Nhiều chính sách chưa đủ mạnh
+ Sự yếu kém của KTTT,chất lượng nhân lực,KCHT
+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém. -Hạn chế:
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thập so với nhiều nước trong khu vưc
+ Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao.
+ Cơ cấu KT chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH còn chậm
+ Các vùng KTTĐ chưa phát huy được hết thế mạnh
+ Cơ cấu TPKT phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
+ Cơ cấu đầu tư chưa hợp lí
+ Kết cấu hạ tầng còn lạc hậu,thiếu đồng bộ. Khái niệm hiện đại hóa Khái niệm công nghiệp hóa
Full transcript