Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KARMA ARASTIRMA YÖNTEMI

No description
by

Çiğdem Demir Çelebi

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KARMA ARASTIRMA YÖNTEMI

KARMA ARASTIRMA YÖNTEMI
Yöntem
Değerlendirme
Sonuç
Giris
Çigdem DEMIR ÇELEBI
R. Samil TATIK

Felsefi Temelleri ve Tarihçe
Tanım
Gerekçe
Örneklem
Veri Toplama
Karma Arastırma Asamaları
Arastırma Tasarımları
Çoklu Yöntem- Karma Yöntem
Veri Analizi
Raporlastırma
Etik
Güçlü ve Zayıf Yanları
Pozitivizm
Post-pozitivizm / Yapılandırmacılık
Faydacılık
Karma yöntem, birden fazla araştırma yöntemine yer verilen ve nicel ile nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir metottur.
Üçgenleme (Triangulation)
Tamamlayıcılık (Complementarity)
Gelişim (Development)
Başlangıç (Initiation)
Genişletme (Expansion)
I. Olasılıklı Örneklem
II. Amaçlı Örneklem
II. Uygunluk Örneklemi
IV. Karma Yöntem Örneklemi
Temel karma yöntem örneklemi
Sıralı ve eşzamanlı karma yöntem örneklemi
Çok düzeyli karma yöntem örneklemi
Örneklem Türleri
Kendini Anlatma Teknikleri
Görüşmeler
Anketler
Tutum ölçekleri
Kişilik testleri
Projektif testler
Gözlem Yöntemleri
Katılımcı gözlem, dışarıdan gözlem
Sosyometri
Sosyal ağ analizi
İkincil veri analizi
Arşiv tarama
Meta analiz
Çoklu veri toplama tipleri
Çok Yöntemli Araştırma (multible methods) tek bir araştırmada farklı veri toplama ve analiz yöntemlerini uygulamak olarak ifade edilebilir.

Karma araştırma ise nitel ve nicel araştırmaların veya paradigmaların karışımını içeren bir araştırmadır (Johnson ve Christensen, 2008).
Karma araştırmanın aşamaları Johnson ve Onwuegbuzie (2004) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

(1) Araştırma problemine karar vermek,
(2) Araştırmanın karma desene uygun olup olmadığına karar vermek,
(3) Karma yöntem veya karma model araştırma desenini seçmek,
(4) Verileri toplamak,
(5) Verileri analiz etmek,
(6) Verileri yorumlamak,
(7) Verilerin yerinde olup olmadığına bakmak,
(8) Sonuçları ve sonuç raporunu yazmaktır.

Creswell (1994) üç tür tasarım oluşturmuş ve her türe örnek teşkil eden çalışmalar sunmuştur.

Morgan (1998) kullanılacak tasarım türünü belirlemek için bir karar matrisi ortaya koymuş;

Tashakkori ve Teddlie (1998)’nin kitabı karma yöntemin çerçevesini belirlemeye çalışmıştır.

Görüldüğü gibi birçok yazar, değerlendirme (Greene vd. 1989), hemşirelik (Morse, 1991), halk sağlığı (Steckler vd. 1992) ve eğitim araştırmalarında (Creswell, 2003) kullanılan yaklaşımlardan hareketle karma yöntem araştırma tasarımları için tipolojiler oluşturmaya çalışmıştır.
Araştırmacıların model seçimini kolaylaştırmak için çeşitli araştırmacılar; Patton (1990); Morse (1991); Cresswell (1994, 2002); Grene ve Caracelli (1997); Johnson ve Onwueqbuzie (2004); Leech ve Onwuegbuzie (2007) ve benzeri gibi farklı tipolojiler geliştirmişlerdir.
Karma yöntemle uygulama yapan araştırmacı nitel ve nicel verileri sırayla (sequentially) veya aynı anda (concurrently) toplayabilir.
Bir diğer husus ise, önceliğin nitel mi yoksa nicel yaklaşıma mı verileceğidir.
Balcı (2009)’nın ortaya koyduğu tipolojiye göre,
Karma yöntemli araştırmalar;
(1) zaman sıralı (aynı anda ya da birbirini izleme) ve
(2) paradigma vurgulu (eşit statüde ya da baskın statüde) olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflandırma (tipoloji) Çizelge 1‟de görülmektedir.
Leech ve Onwuegbuzie (2007), karma yöntemli araştırmalarının üç boyutlu tipolojisini ortaya koymuştur. Bu tipolojileri;

(1) karma düzeyine göre (kısmi karmaya karşı tamamen karma);
(2) zaman yönelimli oluşuna göre (eş zamanlıya karşı sıralı) ve
(3) vurgu yaklaşımlarına göre (eşit statüye karşı baskın statü) şeklinde isimlendirmiştir.
Johnson ve Onwuegbuzie (2004) karma yöntemle tasarım yaparken, araştırmacının başlıca iki karar alması gerektiğini belirtmektedir:
(a) kişi araştırma safhalarını aynı anda mı, sırayla mı yürütmek istiyor?
(b) kişi bir baskın paradigmaya daha çok yer vererek mi araştırma yapmak istiyor?
Johnson ve Onwuegbuzie (2004); karma yöntemli araştırmaları
(1) zaman odaklı (aynı anda ya da sıralı) ve
(2) vurgu odaklı (baskın statü ya da çekinik statü) şeklinde isimlendirmişlerdir.
Creswell (2003), karma yöntem araştırmacılarının seçebilecekleri en sık kullanılan altı temel tasarım olduğunu söylemektedir. Bunların üçü eşzamanlı, üçü ise sıralı yapılan tasarımlardır.
a) Sıralı açıklayıcı tasarım: (NİCEL→nitel)
b) Sıralı araştırıcı tasarım: (NİTEL→nicel)
c) Sıralı dönüşümsel tasarım: (NİCEL→nitel veya NİTEL→nicel)
d) Eşzamanlı üçgenleme
e) Eşzamanlı iç içe geçmiş
f) Eşzamanlı dönüşümsel
Creswell'in Tasarımı
Morse (2003)’e göre karma araştırma tasarımları, nitel ve nicel yöntemlerin sıralı ve baskın olma durumuna göre sunulabilir.
Morse’un tasarımına göre yöntemlerin sırası ok işaretiyle, eşzamanlılığı + işareti ile hangi yöntemin baskın olduğu ise büyük harfle gösterilmektedir.
Morse'un Tasarımı
Johnson ve Onwuegbuzie (2004) literatürde yer alan diğer tipolojileri (özellikle Creswell, 1994; Morse, 1991; Patton, 1990; ve Tashakkori ve Teddlie, 1998) ve bir karma araştırma çalışması planlarken düşünülmesi gereken çeşitli boyutları dikkate alarak kendi karma araştırma tipolojilerini ortaya koymuşlardır.
Morgan (1998) ve Morse (1991)’e göre bir kişi karma yöntemle tasarımda paradigmaya olan vurguyu (yani karma araştırmanın nicel veya nitel bileşenlerine eşit ağırlık mı verileceği, yoksa bir paradigmaya daha fazla mı ağırlık verileceği) göz önünde bulundurabilir. Nitel ve nicel aşamaların zaman sıralaması ve aşamaların sıralı veya eşzamanlı yürütülmesi ise bir diğer önemli boyuttur.
Johnson ve Onwuegbuzie'nin Tasarımı
Johnson ve Onwuegbuzie (2004)’nin karma yöntem tasarımı paradigmaya olan vurgu ile nicel ve nitel aşamaların zaman sıralamasının çaprazlanmasıyla oluşturulmuştur.
Karma yöntem araştırmalarında üzerinde durulun bir başka boyut ise karma yapmanın derecesidir ki bu tek yöntemden tamamen karma yönteme giden süreç içinde yer alır. Ayrıca, karma yapma yani birleştirme işinin nerede (amaç, veri toplama yöntemi, veri analizi, veri yorumlanması gibi) yapılacağı da önemlidir.
Leech ve Onwuegbuzie'nin Tasarımı
P1: Kısmen karma Eşzamanlı Eşit Statülü Tasarım (Partially mixed concurrent equal status design)

Bu tasarımda iki aşamadan oluşan nitel ve nicel bileşenlerin eşit ağırlığa sahip olduğu eşzamanlı uygulanan bir çalışma yürütülmektedir.
P2: Kısmen karma Eşzamanlı Baskın Statülü Tasarım (Partially mixed concurrent dominant status design)

Bu tasarımda eşzamanlı uygulanan iki aşamadan oluşan ve nitel veya nicel bileşenlerden birinin daha baskın konumda olduğu bir çalışma kastedilmektedir.
P3: Kısmen karma Sıralı Eşit Statülü Tasarım ( Partially mixed sequential equal status design)

Bu tasarım iki aşamadan oluşan nitel ve nicel bileşenlerin eşit statüde olduğu ve sıralı biçimde uygulandığı çalışmaları içerir.
P4: Kısmen karma Sıralı Baskın Statülü Tasarım (Partially mixed sequential dominant status design)

Bu tasarımda iki aşamadan oluşan sıralı şekilde uygulanan ve nitel veya nicel bileşenlerden birinin daha baskın olduğu bir çalışma kastedilmektedir.
F1: Tamamen karma Eşzamanlı Eşit Statülü Tasarım (Fully mixed concurrent equal status design)

Nitel ve nicel aşamaların eşit ağırlıkta olduğu ve bunların araştırmanın bir ya da birden fazla bileşeninde (yani araştırma amacı, veri toplama araçları, verilerin analizi ve yorumlanması) aynı anda karma yapıldığı bir çalışmanın yürütüldüğü tasarımdır.
F2: Tamamen karma Eşzamanlı Baskın Statülü Tasarım (Fully mixed concurrent dominant status design)

Bir araştırmada nitel ve nicel aşamaların çalışmanın yukarıda değinilen bir ya da birden fazla bileşeninde veya bu bileşenler arasında (yani amaç, veri toplama araçları, veri analizi ve yorumlanması) karma yapıldığı tasarımdır.
F3: Tamamen karma Sıralı Eşit Statülü Tasarım (Fully mixed sequential equal status design)

Bu tasarımda, nicel ve nitel safhalar bir ya da birden fazla araştırma bileşeninde veya bileşenler arasında sıralı biçimde yürütülür. Burada nitel ve nicel aşamalar hemen hemen eşit ağırlıklı olarak düşünülür.
F4: Tamamen karma Sıralı Baskın Statülü Tasarım (Fully mixed sequential dominant status design)

Bu tasarımda, nicel ve nitel safhalar bir ya da birden fazla aşamada veya aşamalar arasında sıralı biçimde yürütülür. F3’deki tasarıma benzerdir, ancak burada nicel ya da nitel aşamalardan birine daha fazla ağırlık verilmektedir.
Ancak Leech ve Onwuegbuzie (2007)’ye göre diğer araştırmacılar tarafından ortaya konan bu tipolojilerin çoğu ;
(1) gereksiz yere sayısız karmaşık modelleri kapsamakta,
(2) karma araştırma yapacak araştırmacılar için önemli kriterleri içermemekte ve onlar için oldukça basit kalmakta,
(3) tutarlı bir sistemi yansıtmamaktadır.
Nicel verinin nicel analizi
Nitel verinin nitel analizi
Nitel verinin nicel analizi
Nicel verinin nitel analizi
Nitel ve nicel verinin nicel analizi
Nitel ve nicel verinin nitel analizi
NİTEL + NİCEL = Birleştirici Analiz (sonuçları birleştirici)
NİCEL  nitel = Sıralı açıklamalı analiz (Sonuçları açıklayıcı)
NİTEL  nicel = Sıralı araştırıcı analiz (Bulguları genelleştirici)
NİCEL (+nitel) = İç içe geçmiş analiz (Veri zenginleştirici)
DÖNÜŞÜMSEL ANALİZ (Bir sosyal olgu ya da değişimi savunmak adına bir teorik persperktifin kullanılması)
ÇOKLU ANALİZ (Birden çok araştırmayı içeren araştırma programı)

Örneklem büyüklüğü
Yeterlilik
Katılımcı isimleri
Deneysel çalışmalar
Araştırmacı aynı çalışma içerisinde bir yöntemin zayıf yönlerini kapatmak için başka bir yöntemin güçlü taraflarını kullanabilir.
Araştırmacı tek bir yöntemle sınırlanmadığı için daha geniş ve eksiksiz bir biçimde araştırma sorularını cevaplayabilir
Kelime, resim ve olaylar sayısal verilere anlam katmak için kullanılabilir.
Sayısal veriler kelime, resim veya olaylara açıklık getirmek için kullanılabilir.
Sonuçların genellenebilirliğini artırmak için kullanılabilir.
Yalnız tek yöntemin kullanıldığı bir çalışmada gözden kaçabilecek farklı görüş ve anlayışları açığa çıkarır.
Geniş çaplı ve karmaşık araştırma sorularına cevap aramak için uygundur
Bulguların yakınlığına ve doğruluğuna bakarak, sonuçlar için güçlü deliller sunabilir.
Nitel ve nicel araştırmaların birlikte kullanımı, teori ve uygulamaya ilişkin daha kesin ve tam bilgiler üretir.
Tek bir araştırmacı için nicel ve nitel çalışmayı birlikte kullanmak, özellikle her iki yöntem aynı anda kullanılacaksa zor olabilir ve takım çalışması gerektirir.
Araştırmacı, birden fazla yöntem ve yaklaşım hakkında bilgi edinmek ve bunları nasıl uygun biçimde karıştıracağını bilmelidir.
Çok pahalıdır ve hem yazılı, hem de sayısal verileri analiz etmek fazla zaman alır.
Yöntembilimciler (methodological purists) bir kişinin yalnızca nicel veya nitel araştırma paradigması ile çalışması gerektiğini ileri sürmektedir.
Karma araştırmalar hakkındaki bazı detaylar tamamen yöntembilimciler tarafından çalışılmak üzere bırakılmıştır.(Bunlar, karma paradigmanın sorunları, nitel verinin nicel olarak nasıl analiz edileceği ve çelişen sonuçların nasıl yorumlanacağıdır)
Full transcript