Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projektování v andragogice

OA/ÚdA
by

Vitek Docekal

on 30 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projektování v andragogice

Projektování v andragogice
analýza
potřeb

sběr, vyhodnocení a interpretace dat o:
znalostech
schopnostech
dovednostech
výkonnosti (jednotlivců, týmů a podniku)
definice požadované úrovně
znalostí
schopností
dovedností
...nutných k požadovanému výkonu
= mezera ve výkonnosti, kterou je možné odstranit vzděláváním
ideální stav
současný stav
potřeba
-
=
interpretace
správně
stanovený cíl
vyplývá nám z něho obsah,
je měřitelná změna znalostí, dovedností, postojů
usnadní nám evaluaci
má usměrňující, dynamizující a integrující funkci pro vzdělávací akci
Jaký tedy má cíl být a proč?
profil
účastníka
soubor požadovaných vstupních znalostí, dovedností, schopností, kompetencí

umožňuje nastavit obsah odpovídající potřebám a požadavkům daného účastníka
= ideální cílová struktura vědomostí, dovedností, event. i osobnostních parametrů absolventa
inventář
studijní plán
je sestaven „bez ladu a skladu“
podchycení celého souboru požadavků
založen na profilu absolventa
spojení mezi cíli vzdělávací akce a procesem výuky
logicky uspořádaný systém disciplín stanovující:
časové dotace disciplín
posloupnost nasazení disciplín
způsob zakončení (certifikace)
personální zabezpečení
formy a metody vzdělávání
osnovy
účelové a logicky uspořádaný obsah vzdělávání
konkretizace stanovených cílů do jednotlivých tematických celků
stanovujeme:
dílčí, usnadňující cíle
obsah, rozsah
kvalita předávaných souborů poznatků a souborů činností
vzdělávací postupy a prostředky
výsledků analýzy
co to pro nás znamená?
je potřeba řešitelná vzděláváním?
kým
kdy
kde
za kolik
metody
outsourcing
formy
cíl
čeho chceme dosáhnout?
výkonnostní
učební/studijní
umožňující
vázaný na hlavní úkol
dosažení organizačního cíle
vázaný na vzdělávací akci
co by měl účastník znát, umět, vědět...
orientován na dílčí etapy vzdělávání
jeho dosažení umožňuje nastoupit do další fáze
behaviorální
expresivní
„na konci kurzu budou účastníci schopni“
vzdělávání shora - pevné řízení
nespecifikuje výsledné chování
popisuje intervenci
nabádá
vzdělávání sobě rovných
dělení
cíl vs. záměr
záměry
široce filozofické
obsahují i ideologické aspekty
cíle
stručnější, specifické a konkrétnější
vs.
požadavek
konkretizovaná, vyslovená, transformovaná potřeba
následné kroky po analýze vzdělávacích potřeb
zásady
SMART
(smysluplný, měřitelný, akceptovatelný, reálný, terminovaný)
KARAT
(konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný)
RPDEL
(reálný, praktický, dosažitelný, efektivní, legitimní)
proč?
koho
...
profil
absolventa
hluboký a úzký
široký a mělký
obsah
didaktická transformace
= převedení cílů vzdělávací akce do obsahu
mezera zaplněná obsahem
uspořádání
předmětové
modulové
projektové
formální vzdělávání
spojování předmětů s obory
roztříštěné vědění
spojuje obsah s praxí
cíle jsou formulovány jako činnosti
využíváno při firemním vzdělávání na pracovišti
ztrácí se teoretický systém
blokové uspořádání
integrace teorie a praxe
stavebnice - umožňuje kombinovat části
obtížně udržovatelný systém probíraného obsahu v rámci více modulů
ekonomická výhodnost
přesně identifikovat mezipředmětové vztahy
eliminovat duplicity
ověřit, zda odpovídá profilu absolventa
umožňuje
formy
metody
prostředky
organizační rámec výuky
relativně trvalý, ustálený komplex didakticko-organizačních opatření,
realizuje se jimi vzdělávání ve vymezeném čase, prostoru a ve vztahu k didaktickým systémům živým (lektor – účastník) a neživým (metody, pomůcky, technika)
přímá výuka
osobní kontakt
kombinovaná
výuka
korespondeční
prezenční
= kombinace prezenční
a distační formy
nebo také distanční
nebo také e-learning
formy volíme podle kritéria
didaktického
finančního
= postup k určitému cíli
naplňují vzdělávací cíle
prostředek osvojení obsahu vzdělávání
realizují se v rámci formy
cílů
obsahu
formy
složení účastníků
stupně aktivizace
fáze učebního procesu
podmínek
didaktické připravenosti
a schopnosti lektora
volíme dle
plní úlohu didaktické transformace
napomájahí k demonstraci učiva, simulaci
zvyšují pozornost a aktivizaci
znázorňují souvislosti
shrnují informace
kalkulace
ekonomický projekt vzdělávací akce
odhad nákladů a příjmů
ROI - Return on Investment
realizace
příprava
realizace
transfer
podmínek pro vzdělávání
zahájení
přenos obsahu
hodnotí se po skončení
závěrečné zprávy, dokumentace
motivace k transferu z učení do chování
evaluace
+ neustálá kontrola
a organizace
důvody
byla naplněna potřeba?
identifikace silných a slabých stránek VA
určení nákladů a přínosů
byl naplněn cíl?
byl obsah správně uspořádán?
vhodné formy, metody
a prostředky?
byly zvoleny
bariéry
lektor
obava z výsledku hodnocení
neochota věnovat hodnocení čas
zadavatel
nebyly stanoveny cíle vzdělávání
úspory (čas+peníze) - nerealizace evaluace
strach z negativního výsledku
nezájem
účastník
cítí se být ohrožen
ponížení, vliv na pracovní hodnocení
necítí potřebu
zásady
plánovat evaluaci už na začátku projektu VA
měřit vícekrát a na více úrovních
validita - měříme všechno a to, co máme?
reliabilita - evaluace má být opakovatelná
příklady?
přednáška
seminář
workshop
trénink
hraní rolí
hry a simulace
diskuze
výcvik na pracovišti
podle času
podle účelu
studie proveditelnosti a očekávaných, zamýšlených dopadů
podle etap
podle hodnotitele
podle úrovní hodnocení
finální, souhrnné hodnocení,
úzce souvisí s konkrétními požadavky
viz analýza vzdělávacích potřeb
testy, pozorování, dotazníky
nejjednodušší a nejčastější
(ne)líbílo?
povrchní - často hodnotí "zábavnost"
měření množství získaných znalostí, dovedností, postojů
ideální je provést na začátku a po skončení programu
nástroje:
test, zkouška
simulace, hraní role
hodnocení návratnosti investic (Return on Investment)
porovnávají se finanční přínosy s vynaloženými náklady
průběžné hodnocení
posuzuje, zda a kolik se účastníci naučili, zda jsou spokojeni s VA
posuzuje lektory, komunikaci, vztah s účastníky, posuzuje prostředí,
přesně určuje potíže účastníků vzdělávací akce
umožňuje nápravu
zvyšuje motivaci účastníků
testy, dotazníky, příp. rozhovory, hospitace, pozorování
zjišťování toho, zda naučené bylo přeneseno na pracoviště, jak jsou nově naučené dovednosti a znalosti aplikovány
provádí se obvykle až za určitou dobu
nástroje:
hodnocení pracovního výkonu před a po
360° zpětná vazba
před realizací nebo na jejím začátku
v průběhu vzdělávání
na konci realizace
po určité době
evaluace ex ante
evaluace ex post
dodatečné hodnocení dosažených výsledků
formativní
sumativní
reakce
učení
chování
výsledky
anticipace využitelnosti
externí
interní
většinou u vzdělávání mimo pracoviště
nebo formou naplňování standardů
u interního vzdělávání
nebo při vlastních standardech organizace
doplňuje emocionální složku reakce
ze vzdělávání nemusíme mít radost, abychom ho hodnotili pozitivně
pokud předpokládáme využití naučeného, můžeme hodnotit pozitivně
x
dělení
označováno také jako blended learning
+ úspory ze snížení fluktuace
+ zvýšená produktivita
+ zvýšení prodeje
+ menší zmetkovitost
+ dlouhodobé obchodních vztahy
+ úspory ze snížení počtu zrušených objednávek.
+ snížení počtu stížností zákazníkůNáklady
Možné přínosy vzdělávání
ROI (%) = Přínosy – Náklady


jakou metodu byste (ne)zvolili pro:
rozvoj soft skills
jazykové vzdělávání
distanční formu
strukturovaný obsah
heterogenní skupinu
nízkou aktivizaci účastníků
u začínajícího lektora
https://elbo.in/evaluationlevels
Full transcript