Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ny Fredericia 2015

No description
by

Thomas Arnoldi

on 20 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ny Fredericia 2015

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(LAB-loven)
Lov om kompensation
til handicappede
i erhverv
(Kompensationsloven)
Indsæt de slides I ønsker her
Denne animation er et eksempel, hvor
I kunne have vist en film etc, men vælger
at springe det over. Derfor fortsætter manden
med at gå lige ud.

Når han stopper, klikker I på de slides I nu ønsker
at gå videre med.
Eksempel på en af de baggrunde vi har lavet
til jeres egne slides.
Specialfunktionen Job & Handicap

Ny tekst
Dagens temaer:

Lovgrundlag
Grundprincipper
Centrale begreber

Personlig assistance
Hjælpemidler
Isbryderordningen
Fortrinsadgang
Mentor

Arbejdet

Isbryder
(job med Løntilskud)

Mentor

Personlig assistance
i erhverv

Personlig assistance
til efter- og videreuddannelse

Fortrinsadgang

Slide baggrund til jeres tekster.
Barrierer

Problemfrit trods
funktionsnedsættelsen

Hjælpemidler,
Arbejdsredskaber,
Arbejdspladsindretning

Isbryder
(job med Løntilskud)

Mentor

LAB-lov

Personlig assistance
i erhverv

Personlig assistance
til efter- og videreuddannelse

Fortrinsadgang

Kompensations-lov
Barrierer

Problemfrit trods
funktionsnedsættelsen

Hjælpemidler,
Arbejdsredskaber,
Arbejdspladsindretning

Kompensationsmuligheder

Formål med LAB-loven


Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende
arbejdsmarked ved at

1) Bistå arbejdssøgende med at få arbejde,

2) Give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller
som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,

3) Bistå kontanthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og
effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig
selv og deres familie, og

4) Støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige
behov for hjælp til at få arbejde

Personkreds LAB-lovenLov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Case: Line - folkeskolelærer

Line er født uden arme og med omfattende spasticitet i begge ben.
Hun er klasselærer for 3. klasse.


Har i jobbet vanskeligt ved:
At anvende tavlen – skriver ved hjælp af munden
At flytte materialer mv. mellem klasseværelser
Praktisk deltagelse i aktiviteter på lejrskoler

Børnene hjælper hende rigtig meget med de praktiske opgaver


Hvilke overvejelser bør jobcentermedarbejderen have ?
Kan jobcentret kompensere for Lines vanskeligheder ?

Arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretning


Personkreds iflg. LAB:

Ledige personer i tilbud efter (kap. 14, §§ 76 og 77)
Førtidspensionister i job med løntilskud (kap. 14, § 76)
Beskæftigede – incl. selvstændige erhvervsdrivende (kap. 18, § 100)
Fleksjobansatte (kap. 13, § 74)
Sygemeldte under afklaring ( kap. 14 § 76)
Revalidender (kap. 14, § 76, stk. 4)
Ressourceforløb – (kap. 14, § 76, stk. 4)


Arbejdsredskaber - arbejdspladsindretning

Mentor


Mentor

Case: Line - folkeskolelærer

Line er født uden arme og med omfattende spasticitet i begge ben.
Hun er klasselærer for 3. klasse.


Har i jobbet vanskeligt ved:
At anvende tavlen – skriver ved hjælp af munden
At flytte materialer mv. mellem klasseværelser
Praktisk deltagelse i aktiviteter på lejrskoler

Børnene hjælper hende rigtig meget med de praktiske opgaver


Hvilke overvejelser bør jobcentermedarbejderen have ?
Kan jobcentret kompensere for Lines vanskeligheder ?

Løntilskud til ansættelse af nyuddannede personer - “Isbryderordningen”

Betingelser:

Personen skal have:
Gennemført faglig, teoretisk uddannelse af min. 18 måneders varighed og som giver ret til optagelse i a-kasse
Mangle erhvervserfaring
En uddannelse, der er højst 2 år gammel

Der er:
Intet krav om forudgående ledighed
Overenskomstsmæssig løn, også i offentlig ansættelse

Isbryderordning

Mentor

Mentor

Støtte til:
at komme op om morgenen
at møde på arbejdspladsen / uddannelsesinstitutionen
at kontakte jobcentret
at koordinere indsatsen fra anden off. forvaltning
kontakt til læge mv.
jobsøgning
besøg på virksomheden forud for ansættelse
at benytte offentlig transport og lign.

(fra bemærkningerne til lovforslaget)


Grundprincipper og formål med at kompensere


Formål med kompensationsloven

“Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.”

(LBK nr. 727 af 7/7/2009 om kompensation til handicappede i erhverv)

Personkreds

Case: Sygedagpengemodtager – SOSU assistent


Hanne er 50 år. Hun er ansat på det lokale plejehjem, men nu sygemeldt på 20. uge. Hanne arbejder skiftevis dag, aften og nat.

Plejehjemmet er veludstyret med lifte mv. til tunge arbejdsopgaver.

Hanne har smerter i skuldre og nakke. Der er tale om slidskader. Forløbet og sygemeldingen har været psykisk meget belastende for Hanne.

Lægen anbefaler, at hun går ned i tid og samtidig fritages for tunge løft og situationer, hvor hun er nødt til at vride ryggen.

Hun er startet med psykologsamtaler pga. depression.

Såvel Hanne som hendes arbejdsgiver håber at hun snart kan vende tilbage i arbejde igen.


Personlig assistance
Personlig assistance

Personkreds:

BEK. § 10.
Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en
varig og

betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
har behov for særlig personlig bistand.

Personlig assistance - personkreds

Varig og betydelig –
i Kompensationslovens forstand?


En funktionsnedsættelse betragtes som:


Varig, når den ikke forventes helbredt eller bedret
inden for en overskuelig tidshorisont

Lovgrundlag

Personlig assistance i erhverv
Personlig assistance i erhverv

Personlig assistance i erhverv
bevilling og omfang (Bek. § 13-15)

Personlig assistance i erhverv


Udgangspunkt: Tilskud i op til 20 timer pr. uge – kan ikke overstige den faktiske lønudgift til den personlige assistent

Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i arbejdsopgaverne (assistancen må ikke have karakter af medhjælp)

Bevilling for en bestemt periode eller indtil viderePersonlig assistance & flexjob

Personlig assistance til personer,
ansat i fleksjob ?


Af
”Vejledning om fleksjob”
afsnit 4 (om etablering af fleksjob) fremgår:

”Jobcentret skal, ved etablering af et fleksjob, foretage en vurdering af den fleksjobvisiteredes arbejdsevne i forhold til det konkrete job, herunder de konkrete skånebehov”

”Når jobcentret vurderer den
bedst mulige udnyttelse af arbejdsevnen
, kan jobcenteret
samtidig tage stilling til, om der er kompenserende muligheder,
herunder fx mulighed for hjælpemidler, mindre arbejdspladsindretninger efter § 74 i loven og mulighed for personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv,
som kan bidrage til, at arbejdsevnen kan udnyttes endnu bedre, end det ellers ville være muligt”.

Lad os skille tingene ad!

Den personlige assistents ansættelse
(LBK §§ 6 og 7– BEK § 12)


Ansættes i virksomheden på almindelige vilkår

Rekvireres hos vikarbureau

Tegnsprogstolk (skrive-, MHS- og videotolk)

Personlig assistance i erhverv
Dokumentationskrav


Ingen faste formkrav

Enhver sag skal være dokumenteret og belyst sådan, at der er et forsvarligt grundlag for at kunne træffe en afgørelse

Fra Bemærkninger til Lovforslaget til Lov nr. 293 af 14/05/1998, §2:

Afgørelsen kan træffes af jobcentret uden inddragelse af sagkyndige,
herunder læger, men med en vurdering af den pågældendes muligheder på arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag
Personlig assistance i erhverv

Lønmodtagere (i arbejdstiden, betalt af arbejdsgiver)

Selvstændige (indenfor branchen)

Ledige (forud for et konkret ansættelsesforhold)

Under efteruddannelse (Bek. § 16):
Personlig assistance i erhverv
Udbetaling af tilskud (Bek. §§ 25 til 29)


Tilskud udbetales til virksomheden

Ændrede forhold skal oplyses til jobcentret

Lovgrundlag – personlig assistance

Krav om jobskifte?


Man kan ikke pålægges jobskifte, idet formålet med kompensationsloven er at skabe lige muligheder via kompensation

Der skal tages stilling ifm. det konkrete job

Man skal kunne udføre det fagligt indholdsmæssige i jobbet

Praksis
Årlig opfølgning/genansøgning

Vælg form på opfølgningen. Det kan være personligt i form af et virksomhedsbesøg, en telefonisk opfølgning eller skriftligt via et genansøgningsskema

OBS på evt. ændringer i stillingsindhold / funktionsnedsættelse

Ændringer i behov for kompensering?

Kan borgeren forsat udføre det fagligt indholdsmæssige i stillingen?

Ved stop af bevilling: Pligt til at vurdere og oplyse om og evt. iværksætte andre relevante hjælpeforanstaltninger (retssikkerhedsloven)

§15,4

Praksis
Mentor eller Personlig assistance?

Mentor

Midlertidig støtte

Rettet mod betingelserne for at kunne komme i job og uddannelse

Mulighed for mentoruddannelse og supervision

Støtten ydes, hvor der er behov

Ikke krav om funktionsnedsættelse

Frikøb


Personlig Assistance

Varig støtteordning

Rettet mod opgavevaretagelsen

Uddannelse og supervision ikke mulig

Støtten ydes på arbejdet og i arbejdstiden (inkl. forberedelse ved uddannelse)

Krav om funktionsnedsættelse

Løntilskud


Case: Sygedagpengemodtager –
SOSU assistent


Hanne er 50 år. Hun er ansat på det lokale plejehjem, men nu sygemeldt
på 20. uge. Hanne arbejder skiftevis dag, aften og nat.

Plejehjemmet er veludstyret med lifte mv. til tunge arbejdsopgaver.

Hanne har smerter i skuldre og nakke. Der er tale om slidskader. Forløbet
og sygemeldingen har været psykisk meget belastende for Hanne.

Lægen anbefaler, at hun går ned i tid og samtidig fritages for tunge løft og situationer, hvor hun er nødt til at vride ryggen.

Hun er startet med psykologsamtaler pga. depression.

Såvel Hanne som hendes arbejdsgiver håber at hun snart kan vende
tilbage i arbejde igen.

Personlig assistance

Personlig assistance
under, efter- og videreuddannelse

Personlig assistance under uddannelse


Kapitel 3:

Uddannelse i arbejdstiden og betalt af arbejdsgiver (og dermed betragtes som arbejde)

Kapitel 4:

Uddannelse udenfor arbejdstiden

6 ugers jobrettet uddannelse

Vejledning og opkvalificering
efter LAB kap. 10

LAB § 99, opkvalificering af nyansatte

Ressourceforløb og revalidering


Beskæftigelseslovgivningen – personlig assistance under uddannelse

Fortrinsadgang

Kompensationslovens Kap. 2
LBK §§ 2-9Fortrinsadgang for
personer med funktionsnedsættelse

Fortrinsadgang


Borgeren har ret til ansættelsessamtale

Arbejdsgiver har pligt til forhandling med jobcentret ved afslag

Arbejdsgiver skal give begrundet afslag (Forvaltningsloven)

Jobcentret skriver referat af forhandlingen

Omfatter opslåede ledige stillinger/bevillinger
i den offentlige sektor.

Indstilling sker via jobcentret eller på eget initiativ.


Praksis
Dialogskema

Virksomhedsbesøg

Hurtig handling

NB!
Praksis - husk!

Dialogskema

Virksomhedsbesøg

Hurtig handling

Praksis
www.bmhandicap.dk
I job med psykisk funktionsnedsættelse
Velkommen til grundkursus
Job & handicap
Grundprincipper i dansk handicappolitik


Ligebehandlingsprincippet
Sektoransvarsprincippet
Kompensationsprincippet
SolidaritetsprincippetGrundprincipper, centrale begreber og formål med at kompensere


Ligebehandlingsprincippet
Sektoransvarsprincippet
Kompensationsprincippet
Solidaritetsprincippet

Det miljørelaterede handicapbegreb

Grundprincipper i dansk handicappolitik

LAB-lov
Kompensations-lov
§ 2. Målgrupper:

1) Dagpengemodtagere
2) Kontanthjælpsmodtagere, jobparate
3) Kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate
4) Revalidender
5) Sygedagpengemodtagere
6) Førtidspensionister
7) Fleksjobbevilgede
8) Nyuddannede personer med funktionsnedsættelse
9) Unge under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
10) Selvforsørgende
11) Personer i ressourceforløb
12) Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som eruddannelsesparate
13) Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate
14) Personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kap.12 b modtager ressourceforløbsydelse efter kap. 6b i
Lov om en Aktiv Socialpolitik

Hjælpemidler / arbejdsredskaber

Film
Personkreds
Kriterier
Bevilling

Arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretning


Personkreds iflg. LAB:

Fleksjobansatte
Førtidspensionister i job med løntilskud
Sygemeldte under afklaring
Revalidender
Ressourceforløb
Ledige personer i tilbud efter LAB kap. 10-12
Beskæftigede – incl. selvstændige erhvervsdrivende

Arbejdsredskaber - arbejdspladsindretning

Arbejdsredskaber
– kriterier og bevillingAfgørende betydning samt kompenserer for funktionsnedsættelsen
- Reel barriere
- Besøg virksomheden for billede af behovet

Må ikke være almindeligt forekommende

Udgiften skal ligge ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution forudsættes at afholde


Arbejdsredskaber - arbejdspladsindretning
Job med løntilskud
for nyuddannede personer med handicap

”Isbryderordning”
LAB Kap 12
Betingelse
Andre forhold
Løntilskud til ansættelse af nyuddannede personer med handicap - “Isbryderordningen”

Betingelser:
Gennemført faglig, teoretisk uddannelse af min. 18 måneders varighed, som
giver ret
til optagelse i a-kasse
Mangle erhvervserfaring
Uddannelsen højst 2 år gammel

Andet:
Intet krav om forudgående ledighed
Overenskomstsmæssig løn - også i offentlig ansættelse


Isbryderordning

Mentor

LAB Kap. 9b, §§ 31 b til 31 f
Formål
Funktion

Mentor

Formål:

Fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse

Ret til
udskrivningskoordinator
ved udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse

Mulighed for
udslusningskoordinator
(samarbejde mellem kommune og Kriminalforsorgen)

Ret til
studiestartskoordinator
for enlige forsørgere på uddannelseshjælpStøtte til:
At komme op om morgenen
At møde på arbejdspladsen / uddannelsesinstitutionen
At kontakte jobcentret
At koordinere indsatsen fra anden off. forvaltning
Kontakt til læge mv.
Jobsøgning
Besøg på virksomheden forud for ansættelse
At benytte offentlig transport og lign.

(fra bemærkningerne til lovforslaget)

Barrierer

Problemfrit trods
funktionsnedsættelsen

LAB-lov

Kompensations-lov
Isbryder
(job med Løntilskud)

Personlig assistance
til efter- og videreuddannelse

Fortrinsadgang

Hjælpemidler,
Arbejdsredskaber,
Arbejdspladsindretning

Mentor

Personlig assistance
i erhverv

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(LAB-loven)
Lov om kompensation
til handicappede
i ehverv
(Kompensationsloven)
Personkreds


§ 2.
Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have
vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter
denne lov.”

(LBK nr. 727 af 07/07/2009 om kompensation til handicappede i erhverv)


Personlig assistance i erhverv
Kompensationslovens kap.3
Personkreds
Kriterier
Opgaver
Timetal
Opfølgning


Personlig assistance i fleksjob
Ansættelsesform
Dokumentationskrav
Opfølgning
Personlig assistance og mentor

Opgaver:
Støtte til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, der følger af beskæftigelsen, herunder til arbejdsbetingede rejser og kurser

Særlig støtte, fx til strukturering, fastholdelse i
arbejdsfunktioner eller til at indgå i sociale sammenhænge

Tegnsprogs-, skrive- og fjerntolkning
Lovgrundlag

Uddannelse i arbejdstidenBetingelser for ansættelsessamtale
Forhandling
Stillinger, hvor fortrinsadgang kan benyttes

Det miljørelaterede handicapbegreb
Uddannelse uden for arbejdstiden
Denne slide skal slettes
Betydelig, når den medfører barrierer for opgave-
varetagelsen i jobbet (- hvor personen i øvrigt kan
udføre det fagligt indholdsmæssige)
Senest et år efter at bevillingen er givet, skal jobcenteret
tage stilling til, om bevillingen kan fortsætte.
Ansættelse:
Ansættes i virksomheden på almindelige vilkår

Rekvireres hos vikarbureau

Tegnsprogstolk (skrive-, MHS- og videotolk)
Fredericia, den 22. oktober 2015
Full transcript