Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Presentatie Beroepsoriëntatie

No description
by

Peter Vink

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Presentatie Beroepsoriëntatie


¹² Vergouwen Overduin. Leerstijlentest Kolb. Ontleend op 25-11-2012 aan http://www.vergouwenoverduin.nl/test-uzelf/test-leerstijlen.
Denker


¹⁰ Stichting Het Spectrum. (2012). Concept functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist (interne publicatie).
¹¹ Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg. (2012). Praktijkleerplan Verpleegkundig Specialist Chronische Zorg (interne publicatie).
Vergelijking met Praktijkleerplan
Financiering Geriatrische Revalidatiezorg > tot 01-01-2013 vanuit AWBZ > vanaf die datum via Zorgverzekeringswet, met DBC´s > de Zorgverzekeringswet verzekert op herstel gerichte zorg > nominale premie, zorgtoeslag en eigen risico
Financiering
zorgaanbod instelling
> Behandeling complexe cliënten met meervoudige problematiek en polifarmacie
> Bespreking over beleid bij levenseinde met bewoners/familie
> Bepaalde acute zorgvragen, zoals CVA/hart
> Beslissingen omtrent overplaatsing cliënt naar huis/ziekenhuis
> Schouwen van overledenen
> Beschikbaarheidsdiensten
> Overleg over medisch beleid in de organisatie⁸
Taken voorbehouden aan SOG/arts
> Opnames (anamnese, LO, diagnose, medicatie); doorgaans wel verschillende verantwoordelijkheden
> Opstellen van zorg-/behandelplannen en deelnemen aan MDO
> Visites lopen
> Contacten met familie
> Wondenrondes
> Behandelen van acute zorgvragers
> Uitvoeren verpleegtechnische/medisch-technische handelingen (bij complicaties/afwezigheid)⁸
Gedeelde taken SOG/arts en VS


⁸ Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker, A. (2009). Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. Utrecht: Prismant.
Taakverdeling SOG / VS
Voor de VS chronische zorg bij somatische aandoeningen betreft het:
> het verrichten van heelkundige handelingen
> het verrichten van endoscopieën
> het verrichten van catheterisaties
> het geven van injecties
> het verrichten van puncties
> het voorschrijven van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Geneesmiddelenwet (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept mag worden ter hand gesteld) ⁵ ⁶
Voorbehouden handelingen
1997 > eerste master advanced nursing practice start in Groningen:
> doel: goede verpleegkundigen krijgen de kans zich verder te ontwikkelen in de patiëntenzorg, in tegenstelling tot management, onderwijs, wetenschap²

Ontwikkelingen in Nederland
> Wie ik ben
> Wat mijn beroep is
> Hoe dat beroep is ontstaan
> Wat ik kom doen
> Wat ik kan
> Wat ik kom leren
> Wat ik (straks) mag en niet mag
Belangrijkste punten om mee te nemen
> Wie ik ben
> Wat mijn beroep is
> Hoe dat beroep is ontstaan
> Wat ik kom doen
> Wat ik kan
> Wat ik kom leren
> Wat ik (straks) mag en niet mag
Belangrijkste om mee te nemen
> Ik kom optimaal tot mijn recht waar een groep/team veiligheid biedt en indien er naar de ander geluisterd wordt
Consequenties voor studie/beroep
Mijn talenten liggen minder in “het praktisch en doelmatig uitwerken van ideeën en concepten“ en in “het brengen van creatieve en vernieuwende impulsen in uw team”
Uitslag teamroltest
Teamrollen passen bij
bepaalde basisbehoeften: doen,
denken, willen, voelen
Bij mij past het beste: voelen en denken
Uitslag teamroltest
Uitslag teamroltest

Talenten liggen bij:
1. kritisch en objectief analyseren van ideeën en concepten
2. gevoel voor details en kwaliteit
3. creëren van gezamenlijkheid en verbondenheid in het team
Uitslag teamroltest Belbin
Optimale leeromgeving:
> ruimte om ervaringen en gevoelens te uiten;
> tijd om de ervaringen te verwerken;
> mogelijkheden om de groep te leren kennen en gedachten uit te wisselen;
> confrontatie met verschillende visies;
> veilige benadering;
> visuele presentatie van de leerstof.
Dromer
Functieomschrijving De Sterrenlanden >
Kern van de functie:

Ondersteunen SOG bij verlenen medische zorg aan cliënten; VS werkt onder supervisie SOG, is medebehandelaar en heeft eigen verantwoordelijkheid voor geprotocolleerde behandeling bepaalde cliëntencategorieën

Deskundigheidsbevorderend verplegend en
verzorgend personeel bij complexe zorgsituaties

Bijdrage leveren aan ontwikkeling medisch beleid, zorginnovatie en kwaliteitsverbetering ¹⁰
Functiebeschrijving VS
Het ministerie van VWS heeft een subsidieregeling voor de instelling waar een student het praktijkgedeelte van de opleiding MANP volgt¹⁴
Vanaf het moment dat de student als VS i.o. is geregistreerd ontvangt de instelling €1.750 per maand in subsidie(€21.000 per jaar, dus €42.000 voor de totale opleiding van twee jaar)¹⁴ > met terugwerkende kracht na publicatie van de studenten in de staatscourant
De Hogeschool Rotterdam ontvangt van het ministerie van OCW subsidie voor de binnenschoolse kosten.¹⁵
Financiering
eigen functie
¹³ De Bekker, P. (2012). Financiering van de Zorg. Zorgvuldig Advies.
Financiering zorgaanbod¹³
Verpleegkundigen reageren over het algemeen positief op functie van VS; merk wel dat deze tot nu toe erg hangt aan mijn collega, hetgeen logisch is, aangezien zij de eerste in deze functie in dit huis is, aan mij de taak om met haar een team te vormen en net zo bekend te raken (als VS);
SWOT-analyse
(bedreigingen)

> Een (landelijk) tekort aan SOG, biedt mogelijkheden aan de VS chronische zorg om, met behoud van de eigen positie, ten volle de bevoegdheden en bekwaamheid te benutten;
SWOT-analyse
(kansen)

> Verbeterd zou kunnen worden dat de verpleegkundig specialist in voorkomende gevallen ook kan worden gevraagd de rol van het daghoofd op zich te nemen; het gevaar hiervan is dat je terug in de rol van verpleegkundige geduwd wordt; aan de andere kant over de invulling van deze rol is overleg;

> Het niveau van de verzorgenden/helpenden is anders dan het niveau van verpleegkundigen in het ziekenhuis; het is soms moeilijk aansluiting te vinden bij de belevingswereld van anderen die niet zelf een vervolg aan een bepaalde redenering (kunnen) geven, tegelijkertijd ligt hier (deels) een scholingskans (bijv. scholing in herkennen vitalefunctiestoornissen)
SWOT-analyse
(zwakten)

> Eerste VS werkt sinds 2010 in De Sterrenlanden; in 2012 afgestudeerd (niet helemaal pionieren)
> Er is sprake van samenwerking op basis van vertrouwen tussen SOG en VS (vertrouwen is in de afgelopen jaren al kunnen ontstaan);
> Men heeft een idee waarom men een verpleegkundig specialist opleidt, SOG zich op kerntaken kan toespitsen;
> Men staat achter de functie van verpleegkundig specialist, en ziet deze als partner in de zorg;
> Men heeft een duidelijk idee wat men met de verpleegkundig specialist wil, namelijk werkzaam binnen verpleeghuisafdelingen, op consultbasis in verzorgingshuizen/extramuraal, zelfstandig onder supervisie SOG;
> Functieomschrijving is geschreven door VS zelf, niet door een andere beroepsgroep (uiteraard in samenwerking);
> Verpleegkundig leermeester is zelf ook Verpleegkundig Specialist
SWOT-analyse
(sterkten)

> Dagelijks: overdracht 7.30 met ANW-hoofd
> Dagelijks: overdracht 8.30 met SOG/arts/praktijkverpleegkundige
> Aantal maal per maand: MDO (voor verschillende bewoners)
> Tweewekelijks: vakgroepoverleg
> Zes keer per jaar: intervisie VS/VS i.o.
> Acht keer per jaar: Farmacotherapeutisch overleg
> Overleg bij komst specialisten: geriater, psychiater, revalidatiearts
> Commissies/projectgroepen
Relevante overleggen VS i.o.
⁹ Stichting Het Spectrum. (2012). Organogram Het Spectrum. Op 25-11-2012 ontleend aan http://hetspectrum.nl/wp-content/uploads/2012/07/organogram-DOC1508125.pdf.
Plaats van VS i.o. in de instelling
> Plaats van VS i.o. in de instelling
> Relevante overleggen voor VS i.o.
Functie VS i.o. in instelling
Allereerst: afgelopen decennium grote ontwikkelingen geweest > moet ook tijd zijn voor uitkristalliseren taakherschikking en bewijzen van de toegevoegde waarde en werkbaarheid van zelfstandige bevoegdheid VS > evaluatie 2017.

Veranderingen in AWBZ leiden tot grotere complexiteit in verpleeghuizen > hoe verhoudt dit zich tot functie Verpleegkundig Specialist?
In de toekomst tekort aan SOG nog groter dan nu > hoe verhoudt dit zich tot verantwoordelijkheid VS en veiligheid die geboden kan worden?
Toekomstige ontwikkelingen
2: SOG/arts en VS verzorgen medische zorg samen; vaak waar SOG en VS samen één dag per week aanwezig zijn en dan (bijv.) samen grote visite doen; VS zorgt voor continuïteit medische zorg bij afwezigheid arts; ook kunnen cliënten verdeeld zijn op basis van complex/niet-complex
Taakverschuiving

⁸ Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker, A. (2009). Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. Utrecht: Prismant.
Taakverschuiving
November 2012 > samenwerking tussen KNMG, V&VN en NAPA > handreiking om te komen tot verantwoorde invoering van door taakherschikking toegekende bevoegdheden (aan onder meer VS) onder een nieuwe wettelijke regeling
Taakherschikking is breder dan voorbehouden handelingen, ook hier niet toe behorende taken kunnen herschikt worden > taalherschikking is het herverdelen van taken waarbij meer routinematige handelingen worden overgelaten aan bijv. VS, zodat artsen zich meer kunnen richten op specialistische handelingen.⁷
Implementatie taakherschikking
Tot de deskundigheid van de VS chronische zorg behoort het zelfstandig verrichten van handelingen die betrekking hebben op de behandeling, ondersteuning en begeleiding van patiënten met een chronische somatische ziekte of een lichamelijke handicap.
Specifieke competenties voor de VS chronische zorg op het gebied van het klinisch handelen zijn:
Deskundigheid VS chronische zorg
Voorwaarden:
> nog steeds geldt: bekwaam is bevoegd;
Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid VS
Wettelijke basis?
Nieuw beroepenhuis voor verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkeld door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (concept) > beter gebruik maken van kwaliteiten bij schaarste
Plaats in het beroepenhuis
2009 > vijf deelgebieden worden als specialisme aangewezen:
preventieve zorg, acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg bij somatische aandoeningen en geestelijke gezondheidszorg²
2009 > de eerste MANP afgestudeerden worden als verpleegkundig specialist geregistreerd²
2012 > op 01-01-2012 treedt de AMvB “tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten” in werking, evaluatie na vijf jaar²
2012 > meer dan 1500 VS geregistreerd²

Ontwikkelingen in Nederland
Tijdens verschillende oorlogen breiden taken van verpleegkundigen zich uit:
Ontstaansgeschiedenis VS
Van oorsprong Nurse Practitioner, een beroep dat zich in de VS ontwikkelde gedurende de twintigste eeuw.
Ontstaansgeschiedenis VS
> Toekomstige ontwikkelingen
Verpleegkundig Specialist?
2005 > start HBO-V duale opleiding bij Hogeschool Inholland Amsterdam en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam

Wie ben ik?
Functie VS i.o. in instelling
> Plaats van VS i.o. in de instelling
> Relevante overleggen VS i.o.
> SWOT-analyse
> Financiering zorgaanbod instelling
> Financiering eigen functie
Inhoud
Verpleegkundig Specialist?
> Ontstaansgeschiedenis Verenigde Staten
> Ontwikkelingen in Nederland
> Plaats in het beroepenhuis
> Wettelijke basis
> Deskundigheid VS chronische zorg
> Taakverdeling tussen SOG / VS
> Toekomstige ontwikkelingen
Inhoud
M ANP 2012-2014
Jaap Kappert
Presentatie beroepsoriëntatie
Vragen/discussie?
Volgens de leerstijlentest ben ik meer een denker en een dromer dan een beslisser of een doener
Hierin kan ik me goed herkennen!
Uitslag leerstijlentest Kolb¹²
> Er zijn twee niveaus binnen de verpleegkunde
> Verpleegkundig specialist (hbo masteropleiding)
> Verpleegkundige (hbo-bacheloropleiding)
> Er zijn vier niveaus binnen de zorgkunde
> Zorgkundige (allround – associate degree)
> Zorgkundige (specifiek)
> Verzorgende/kraamverzorgende
> Helpende³
³ Van Merwijk, C., Lambregts, J. & Grotendorst, A. (2012). V&V 2020 Deel 1 Leren van de toekomst. Utrecht: Stuurgroep Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020.
⁴ Simons, H.J., & Hirsch Ballin, E.M.H. (1993). Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (geldend op 25-11-2012). Op 25-11-2012 ontleend aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/geldigheidsdatum_25-11-2012.
Artikel 36a > Bij wijze van experiment kan voor vijf jaar de bevoegdheid om
bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten worden toegekend aan
beroepsbeoefenaren die een opleiding hebben afgerond die in de AMvB wordt
aangewezen.⁴
Wet BIG – artikel 14 > een organisatie van beroepsbeoefenaren als bedoeld in
artikel 3 van de wet BIG en aan de voorwaarden voldoet kan de minister
verzoeken een titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel
⁵ Schippers, E.I. (2011). Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (geldend op 25-11-2012). Op 25-11-2012 ontleend aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0030980/geldigheidsdatum_25-11-2012.
⁶ Hoogervorst, J.F. (2007). Geneesmiddelenwet (geldend op 25-11-2012). Op 25-11-2012 ontleend aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/geldigheidsdatum_25-11-2012.
⁵ Schippers, E.I. (2011). Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (geldend op 25-11-2012). Op 25-11-2012 ontleend aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0030980/geldigheidsdatum_25-11-2012.
Verpleegkundig Specialist i.o. (VS i.o.)
chronische zorg bij somatische aandoeningen
13 december 2012

¹ Hamric, A.B., Spross, J.A. & Hanson, C.M. (2009). Advanced Practice Nursing. An Integrative Approach. St. Louis: Saunders Elsevier.
Verpleegkundigen die eerstelijnszorg gaven in afgelegen gebieden met een tekort aan artsen (onder supervisie op afstand – soms alleen sprake van protocollering – Medical routines)
Verpleegkundigen die wilden zorgen voor patiëntencategorieën met minder toegang tot medische zorg (armen, minderheden)¹
¹ Hamric, A.B., Spross, J.A. & Hanson, C.M. (2009). Advanced Practice Nursing. An Integrative Approach. St. Louis: Saunders Elsevier.
² Van Merwijk, C. et al. (2012). V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist. Utrecht: Stuurgroep Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020.
2002 > taakherschikking > Raad voor de Volksgezondheid en Zorg > wordt gezien als mogelijkheid om beroepen interessant te houden, als oplossing voor artsentekort en uit kostenbesparing²
² Van Merwijk, C. et al. (2012). V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist. Utrecht: Stuurgroep Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020.
> met goed gevolg de opleiding advanced nursing practice afgerond;
> handelingen vinden plaats binnen de uitoefening van het deelgebied van het beroep waarvoor zij een erkende specialistentitel mogen voeren;
> het betreft handelingen van beperkte complexiteit;
> het betreft routinematige handelingen;
> het betreft handelingen waarvan de risico´s zijn te overzien;
> handelingen worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.⁵
⁷ Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland & Nederlandse Associatie Physician Assistants. (2012). Handreiking implementatie taakherschikking.
⁷ Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland & Nederlandse Associatie Physician Assistants. (2012). Handreiking implementatie taakherschikking.
Resultaten uit praktijkonderzoek Prismant (2009) in opdracht van Capaciteitsorgaan Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen
Taakverschuiving vindt plaats naar verschillende beroepsbeoefenaren: verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundigen 24-uurs teams, ANW-hoofden, verpleegkundigen en verzorgenden op afdelingen⁸
VS runt zelfstandig afdeling(en) met SOG als achterwacht
Drie varianten taakverschuiving SOG / VS
VS voert ter ondersteuning arts aantal specifieke taken uit⁸
VS runt afdeling(en) samen met SOG
⁸ Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker, A. (2009).
Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis.
Utrecht: Prismant.
1: VS en SOG/arts verdelen afdelingen in verpleeghuis onderling; globaal dezelfde taken (met zekere grens) > SOG heeft regie over medische zorg gedelegeerd aan VS > SOG blijft hoofdbehandelaar; VS medebehandelaar
3: VS vervult minder rol van medebehandelaar, meer die van expert; arts voert regie over medische zorg en heeft naast zich vervangende arts ⁸
⁸ Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker, A. (2009). Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. Utrecht: Prismant.
⁸ Bloemendaal, I., Albers, D., De Kroon, S. & Dekker, A. (2009). Taakverschuiving bij de medische zorg vanuit het verpleeghuis. Utrecht: Prismant.
> SWOT-analyse met betrekking tot ontwikkeling functie VS in De Sterrenlanden
> Kansen die bijdragen aan ontwikkeling functie VS is de recent verbeterde formatie (door het aannemen van een ANIOS en VS i.o.); hierdoor kan de VS zich richten op specifieke afdelingen/onderzoek- en scholingstaken, en hoeft de arts in mindere mate bij het verlichten van de werkdruk ondersteund te worden doordat de ANIOS een deel van die taken op zich neemt
Zelfstandige bevoegdheid VS is nu wettelijk verankerd voor komende vijf jaar; kans bestaat dat bij evaluatie dit experiment niet wordt doorgezet;
Vanwege drukte het overnemen van taken die primair tot de arts behoren, daarbij je grenzen overschrijdende
In het huis is ook een praktijkverpleegkundige werkzaam; kans bestaat dat praktijkverpleegkundige en VS in één adem genoemd worden, en dat verschillen onvoldoende zichtbaar zijn; het gevaar bestaat bijvoorbeeld in de toekomst bij beschikbaarheiddiensten;
¹³ De Bekker, P. (2012). Financiering van de Zorg. Zorgvuldig Advies.
Financiering intramurale zorg > via AWBZ > ZZP (juli 2007) voor chronische (niet-verzekerbare) zorg > inkomensafhankelijke bijdrage voor gebruikers
10 ZZP's voor verpleging en verzorging > beschrijving van de groep, benodigde uren zorg, beschrijving zorg, verblijfskenmerken¹³
¹⁴ Hoogervorst, J.F. (2006). Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (geldend op 25-11-2012). Op 25-11-2012 ontleend aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0020517/geldigheidsdatum_25-11-2012#Artikel2.
¹⁵ Van Dommelen, R. (2011). Informatiebrochure voor zorginstellingen Master Advanced Nursing Practice. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
¹⁰ Stichting Het Spectrum. (2012). Concept functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist (interne publicatie).
Vergelijking met Praktijkleerplan Chronische Zorg

> Praktijkleerplan Chronische Zorg komt erg overeen met functiebeschrijving waar het gaat om beperking aan bevoegdheden: afgebakende groepen cliënten, bepaalde complexiteit, de integratie van cure and care (in de functieomschrijving terug te vinden als bevorderen deskundigheid verplegend en verzorgend personeel bij complexe zorgsituaties)¹¹

> Goed dat de functieomschrijving expliciet het effect van het handelen op de cliënt beschrijft, bijvoorbeeld: “bij het maken van keuzen moet rekening gehouden worden met complexe gevolgen voor de cliënt die vaak pas duidelijk worden in de loop van de behandeling“ ¹⁰
¹² Vergouwen Overduin. Leerstijlentest Kolb. Ontleend op 25-11-2012 aan http://www.vergouwenoverduin.nl/test-uzelf/test-leerstijlen.
Optimale leeromgeving:

> duidelijke doelen en helder programma;
> gelegenheid om naar achtergronden te vragen;
> confrontatie met complexe vraagstukken (worden als uitdaging ervaren);
> orde en rust;
> tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen.
“Een denker legt de nadruk op de logische samenhang tussen zaken. Hij wil bezig zijn met het vormen van begrippen en zijn grootste kracht is het maken van theoretische modellen. Logica, nauwkeurigheid en denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Denkers proberen vanuit theoretische modellen naar de werkelijkheid te redeneren.“
¹² Vergouwen Overduin. Leerstijlentest Kolb. Ontleend op 25-11-2012 aan http://www.vergouwenoverduin.nl/test-uzelf/test-leerstijlen.
“Een dromer is iemand die de nadruk legt op concrete ervaringen en een groot voorstellingsvermogen heeft. Zijn sterkte is de verbeeldingskracht en fantasie waarmee hij een concrete situatie vanuit verschillende gezichtshoeken kan bekijken en snel verbanden kan leggen tussen een aantal observaties. Het zijn vaak creatieve mensen, die ook ruimte nodig hebben voor het creëren van ideeën.“
Vragen/discussie?
Ontwikkeling van eigen functie
> Functiebeschrijving VS
> Vergelijking met Praktijkleerplan chronische zorg
> Uitslag leerstijlentest Kolb
> Uitslag teamroltest Belbin
> Relevantie voor studie/beroep
Inhoud van de presentatie
Belangrijkste punten om mee te nemen
Voorstellen
Jaap Kappert
2012 > start MANP bij Hogeschool Rotterdam en Stichting Het Spectrum – De Sterrenlanden te Dordrecht
2011 > oncologieverpleegkundige
2010 > start opleiding specialisatie tot oncologieverpleegkundige bij het Nederlands Kanker Instituut en het OLVG
2009 > BIG-geregistreerd als verpleegkundige
> Ontstaansgeschiedenis Verpleegkundig Specialist
> Plaats in het beroepenhuis
> Welke wettelijke basis heeft de functie?
> Functie in de chronische zorg/het verpleeghuis
> Voorbeelden van taakverdeling tussen SOG en VS
> in afwezigheid van een arts breidde de verpleegkundige rol zich uit van care naar cure, van zorgen naar behandelen
> bij beschikbaarheid van een arts was de verpleegkundige rol beperkt tot de zorg¹
> Adequate kennis en vaardigheden overeenkomstig de stand van kennis binnen het verpleegkundig specialisme chronische zorg bij somatische aandoeningen

> Binnen het verpleegkundig specialisme chronische zorg bij somatische aandoeningen toepassen van het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal, waar mogelijk evidence-based, hierbij gebruikmakend van een combinatie van verpleegkundige en medische methodieken en zo nodig het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen⁷
Dit deelspecialisme het meest geschikt voor De Sterrenlanden.
> Ik hou van de mogelijkheid om me te verdiepen in de theorie voordat ik ga oefenen (oefenen voelt als experimenteren)
> Ik vind gesprekken voeren met studieloopbaancoach en leermeesters belangrijk omdat ik denk dat je in deze gesprekken vertrouwen kunt krijgen en verdienen, en dat dit je helpt in de beroepspraktijk/studie
> Ik ben vaak tot laat bezig met studie/werk, omdat ik me blijf bedenken wat anders/beter kon > dit helpt ook om het daadwerkelijk anders en beter te kunnen doen een volgende keer
> Ik bedenk van alles de voor-/nadelen, ben erg voorzichtig en controleer alles liever een keer extra dan een keer te weinig
Full transcript