Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formy pieniądza. Geneza i ewolucja pieniądza.

No description
by

Kacper Furs

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formy pieniądza. Geneza i ewolucja pieniądza.

Formy pieniądza
Pieniądz gotówkowy - w formie pieniądza papierowego (banknotów) i monet zdawkowych jest we wszystkich krajach prawnym środkiem płatniczym, emitowanym przez banki centralne oraz będącym w posiadaniu przez gospodarstwa domowe i przedsiebiorstwa
Formy pieniądza
Pieniądz bezgotówkowy - forma pieniądza występująca wyłącznie w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych, płatnych na żądanie, dokumentujących otrzymywanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli tych rachunków
Formy pieniądza
Pieniądz
Pieniądz - powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług oraz miernik ich wartości
Formy pieniądza. Geneza i ewolucja pieniądza.

Pieniądz elektroniczny - istota tej formy płatniczej polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są ruchy związane z naszymi finansami
Kacper Furs
Wojciech Przeździecki

Geneza pieniądza
Pieniadz powstał i rozwinał się jako jako skutek gospodarki towarowej, w której spełniał fukncję miernika wartości wymiennej, a następnie funkcję środka płatniczego
Rozwój pieniądza
Historia pieniadza w pigułce
-wymiana naturalna
-metal szlachetny
-monety
-banknoty
-pieniądz bezgotówkowy
- pieniądz elektroniczny
Źródła:
http:// youtube.pl

http:// media2.pl

S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, Wyd. PWE, Warszawa 2002.

D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Pieniądz bezgotówkowy
Pieniadz gotówkowy
Pieniadz gotówkowy dzielimy na :
-Pieniądz kruszcowy
to jedna z form pieniądza, która pojawiła się w początkowej fazie jego rozwoju i zastąpiła inną z form, pełniących funkcję płatniczą - towary powszechnego użytku. Pomysł zastąpienia towarów konsumpcyjnych metalami znacznie usprawnił wymianę handlową. Na początku rolę pieniądza pełniły metale nieszlachetne, takie jak żelazo, miedź oraz brąz, natomiast w toku dalszej ewolucji zastąpiły je metale szlachetne - złoto i srebro, a także platyna.

-Pieniadz metalowy
przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.

-Pieniadz papierowy(banknoty)
Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota.
Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze.
Pieniadz bezgotówkowy
Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego
Weksel – rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel)
Pieniadz bezgotówkowy
Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych
Bon pieniężny - to papier wartościowy emitowany przez bank centralny. Jest emitowany przez NBP w celu realizacji zamierzeń polityki pieniężnej
Full transcript