Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kompetencie pre 21. storočie (podľa ISTE) vo vyučovaní geografie

Príklady učebných aktivít a metód rozvíjajúcich kompetencie dôležité pre 21. storočie (Podľa ISTE - Medzinárodnej spoločnosti pre technológie vo vyučovaní.)
by

Stefan Karolcik

on 29 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kompetencie pre 21. storočie (podľa ISTE) vo vyučovaní geografie

vedecké myslenie a práca s informáciami
digitálne občianstvo a odhodlanie celoživotne sa vzdelávať
kritické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie sa
use overview to show relations
tvorivosť a zmysel pre inovácie
tvoriť originálne diela, vyslovovať a overovať hypotézy (modely, simulácie)
pozitívny postoj k technológiám pre kolaboráciu, tvorbu a učenie sa,
použitie technológií bezbečne, legálne a eticky, niesť osobnú zodpovednosť
za vlastné učenie sa
pomenovať problémy a otázky spojené s riešením, zber potrebných údajov pre zodpovedné rozhodovanie sa
plánovať výskum, vyhľadávať, organizovať, hodnotiť a spracovávať informácie z rôznych zdrojov
Kompetencie pre úspešný život v 21. storočí
komunikácia a spolupráca
práca v tímoch, rôznorodá prezentácia informácií, medzikulturálne porozumenie
digitálna gramotnosť
je odolnosť hornín voči zvetrávaniu v rôznych bioklimatických pásmach rovnaká?
je v čase splnu Mesiaca na severnej pologuli, na južnej pologuli nov?
akým smerom by prúdili pasáty, ak by sa Zem točila od východu na západ?
priemerné mesačné teploty vzduchu sú vyššie v Ekvatoriálnom pásme, alebo v pásme tropickom?
najvyššie prietoky majú rieky mierneho pásma na svojom dolnom toku?
majú všetky druhy pôd humusovú vrstvu?
aké bude počasie na Slovensku a strednej Európe? (vyhodnoť animácie a snímky z webovej stránky http://www.shmu.sk/sk/?page=978&cid=6
porovnaj výšku hornej hranice lesa v Tatrách (Karpaty) a Nízkych Tauroch (Alpy). Vysvetli príčiny rozdielov.
1. Popíš (zhodnoť, posúď, vysvetli spolužiakom) priebeh teplotných zmien na Zemi prostredníctvom zobrazených grafov!
2. Pomocou obrázkov a grafov popíš zmeny v zalesnení Zeme a štáty s najväčšou rozlohou lesa a mierou odlesňovania! Pokús sa vysvetliť spolužiakom príčiny zistených skutočností.
Práca s odborným textom
Zdroje článkov: www.sme.sk, www.tyzden.sk, www.inzine.sk
- počas čítania
označenie kľúčových a nezrozumiteľných slov
dôvody autorského členenia textu, dôležité výrazy, spojky
- po prečítaní
identifikácia témy, hlavnej myšlienky textu
prerozprávanie obsahu textu vlastnými slovami
popísať autorove zámery, ciele a jeho postoj k téme
Úlohy 1:
pomenujte tému a hlavnú myšlienku textu
vyberte kľúčové slová
všeobecne zhodnoťte odborný text (čo sa mi páčilo, nepáčilo, či bol zaujímavý, komu je určený a pod.)
uveďte nové a zaujímavé informácie, neznáme pojmy,
posúďte kvalitu a odbornosť textu, jeho náročnosť na pochopenie,
čo textu, podľa Vás chýba, je čitateľovi umožnené, aby sa o téme dozvedel viac z iných zdrojov zverejnených v texte
spracujte si stručné a prehľadné poznámky
Úlohy 2:
navrhnite nový, vlastný a výstižný nadpis pre článok
vysvetlite konkrétne časti textu a tvrdenia
formulujte hypotézy
navrhnite konkrétne opatrenia a pod.
Geografia a jej špecifiká
priestorovosť
dynamika
realita
a dopady
Dostupné digitálne technológie
prezentačné nástroje
komunikačné nástroje a instant messaging
nástroje na tvorbu a úpravu informácii (obrázky, videá, audio, texty, tabuľky a pod.)
lokalizačné nástroje, nástroje na tvorbu a úpravu podkladových máp a GIS (GPS, Google Maps, Google Earth, Marble, Editor máp...)
modelovanie, virtualizácie a simulácie
...
Znaky žiackeho projektu
samoorganizovanosť
zodpovednosť
orientácia na cieľ
orientácia na produkt
medzipredmetovosť
dôraz na praktickú činnosť
orientácia na záujmy
situačný aspekt
sociálne učenie sa
Návrh zadania projektu
Názov projektu:
Starnutie obyvateľov Slovenska
Informačné zdroje: http://portal.statistics.sk/, http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/zoznam_liniek/starnutie-obyvatelstva, http://www.infostat.sk/vdc/pdf/StarnutieVDC.pdf
Úlohy:

1. Popíšte vývoj počtu obyvateľov na Slovensku od roku 1950!
2. Ktoré z oblastí (okresy, kraje, regióny) Slovenska vykazujú najvyšší priemerný vek obyvateľov? Aké sú príčiny tohto stavu?
3. Čo vyjadruje Index stárnutia?
4. Ktoré z oblastí (okresy, kraje, regióny) Slovenska vykazujú najvyšší index starnutia obyvateľov?
5. Aká je prognóza ďalšieho vývoja počtu a štruktúry obyvateľov Slovenska?
6. Aké opatrenia je potrebné v najbližších rokoch urobiť, aby bol zabezpečený ekonomický rast Slovenska?
7. .....
8. Svoje zistenia a závery prezentujte na konferencii.
Hodnotenie projektu
úroveň splnenia zadania a úloh
správnosť a korektnosť výsledkov
originálnosť riešení, tvorivosť, pracovné nasadenie
kľúčové kompetencie (Európsky referenčný rámec pre celoživotné vzdelávanie - EK)
Full transcript