Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

No description
by

Payom Kunsong

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
โครงสร้างระยะเวลาเรียน 4 : 3 : 3: 2 (:3)
แบ่งการศึกษาเป็น 4 ระดับ
1) อนุบาลศึกษา
2) ประโยคประถมศึกษา
3) ประโยคมัธยมศึกษา
4) อุดมศึกษา


แบ่งหลักสูตรที่ต่อเนื่องกันเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ประโยคประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ประโยคมัธยมศึกษา
ตอนที่ 1 หลักสูตรประโยคประถมศึกษา
แบ่งเป็น หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี ได้แก่ ชั้น ป.1 - ป.4 และหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ได้แก่ ป.5 - ป.7
ตอนที่ 2 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
แบ่งเป็น หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ได้แก่ ม.ศ.1 – ม.ศ.3 และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นสายสามัญ 2 ปี (ม.ศ.4 - ม.ศ.5) และสายอาชีพ 3 ปี (เทียบเท่า ม.ศ.4 - ม.ศ.6)
โดยแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2503ไม่ได้กำหนดการศึกษาภาคบังคับที่ระดับชั้นใดแต่กำหนดอายุเป็นเกณฑ์การเข้าเรียนและ บังคับเรียนจนอายุครบ 15 ปีเป็นอย่างน้อย
จุดมุ่งหมายเพื่อให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษา ตามควรแก่อัตภาพได้รับการศึกษาอยู่ในโรงเรียนจน อายุครบ 15ปีตามเกณฑ์เป็นการจัดการศึกษานั้น เพื่อสนองความต้องการของสังคมและบุคคลโดยให้ สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครอง ประเทศหลักสูตรประถมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีความเจริญแห่งตนมีมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถในการครองชีพและมีความรับผิดชอบ ตามหน้าที่พลเมือง

จุดหมาย
เนื้อหาสาระ
กำหนดเนื้อหาเป็นองค์สี่ได้แก่ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ใช้ทฤษฎีการสอนที่ยึดเนื้อหา วิชาและกำหนด เนื้อหาเป็นหมวดวิชาต่างๆ
ประโยคชั้นประถมศึกษา (4 : 3)
ประโยคชั้นประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี แบ่งเนื้อหาเป็น 6 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์
3) สังคมศึกษา 4) ภาษาไทย
5) ศิลปศึกษา 6) พลานามัย
ประโยคชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี แบ่งเนื้อหาเป็น 8 หมวด ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ 3) สังคมศึกษา 4) ภาษาไทย 5) ศิลปศึกษา 6) พลานามัย 7) ภาษาอังกฤษ 8) หัตถศึกษา

เนื้อหาสาระ (ต่อ)
ประโยคชั้นมัธยมศึกษา 3 : 2, (:3)
แบ่งเป็นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (ม.ศ.1 – ม.ศ. 3) และประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นสายสามัญและสายอาชีพ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.ศ.1 – ม.ศ.3) แบ่งเป็นสายสามัญ และสายอาชีพโดยทั้งสายสามัญและสายอาชีพต้องเรียนเลขคณิตและ พีชคณิตในเนื้อหาเดียวกัน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 3 ปี และเรียนวิชาเฉพาะสายอีก 2 ชั่วโมง
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบ่งเป็น สายสามัญและสายอาชีพ โดยสายสามัญเรียน 2 ปี (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5) แบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกทั่วไปและแผนกศิลปะ ส่วนสายอาชีพเรียน 3 ปี (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 6)

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบ่งการเรียนเป็นปีละ 3 ภาคเรียน ได้แก่
ภาคต้น ภาคกลางและภาคปลาย จัดการเรียน การสอน ตามเนื้อหาสาระตามกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการสอนที่ยึดเนื้อหาวิชาและใช้รูปแบบ การสอนตามแบบตะวันตก
การวัดผลประเมินผล
ตัดสินผลการเรียนด้วยการสอบวัดผลรายปี จัดการสอบ วัดผล 2 ครั้ง ได้แก่การสอบระหว่าง ปี 1 ครั้ง และสอบไล่ปลายปีแล้วนำคะแนนรวมกับ การสอบกลางปีตัดสินผลการเรียนเป็นร้อยละ นักเรียนต้องสอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงถือ ว่าสอบได้ ถ้าได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ สอบตก ต้องเรียนซ้ำชั้น

สรุปหลักสูตรพุทธศักราช 2503 (หลักสูตรรายวิชา)
โครงสร้างเวลา
4:3:3:2 บังคับเรียนถึงอายุครบ 15 ปี ระยะเวลาที่ใช้ 2503 - 2520
หลักการ/แนวคิด
สนองความต้องการของสังคม เป็นหลักสูตรแบบเน้นวิชา
จุดมุ่งหมาย
เรียนตามเอกัตภาพ ตามอัธยาศัย
เนื้อหา
เน้นองค์สี่ (พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา) กำหนดเป็นหมวดวิชา ส่วนกลางเป็นผู้กำหนด
การจัดประสบการณ์
ปรัชญาสารัตถนิยม เน้นเนื้อหาวิชา เน้นการสอนแบบบรรยาย
การประเมินผล
วัดผลรายปี คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 สอบตกต้องเรียนซ้ำชั้น
หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2521

และฉบับปรับปรุง 2533

การเปลี่ยนแปลงระบบชั้นเรียน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกำหนดการเปลี่ยนระบบชั้นเรียน และการใช้ หลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ เวลาเรียนตอนละ 3 ปี ตามแผนการศึกษาชาติ 2520 เรียก หลักสูตรพุทธศักราช 2521 เป็นการเปลี่ยนใหม่ ทั้งระบบ ให้มีระดับประถมศึกษา 6 ปี ยกเลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่7 ระดับมัธยมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาใช้อักษรย่อว่า “ม.”

การจัดระบบชั้นเรียน

เป็นหลักสูตรซึ่งกำหนดมาจากส่วนกลาง แบ่งเวลาเรียน เป็นปีละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ เปิดสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 7 คาบ ใช้เวลาเรียนคาบละ 50 นาที และมีกิจกรรม ใน เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ ต้องผ่าน วิชาบังคับภาษาไทยและสังคมศึกษา ไม่มีตกซ้ำชั้นสอบตกวิชาใดเรียน ซ่อมวิชานั้น ๆ กำหนดการเรียนเป็นหน่วยการเรียน ซึ่งมีน้ำหนัก สัมพันธ์กับเวลาเรียน

โครงสร้างระยะเวลาเรียนคือ 6 : 3 : 3
จุดมุ่งหมาย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
หลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาวิชาที่จัดให้เรียน ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
เนื้อหาสาระที่เรียนมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทักษะ (ไทย-คณิต)
2) กลุ่มประสบการณ์ชีวิต
3) กลุ่มลักษณะนิสัย
4) กลุ่มการงาน

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุง 2533 )


ได้จำแนกเนื้อหาสาระที่เรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มวิชาบังคับแกน มีวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา พลานามัย และศิลปศึกษา
2) วิชาบังคับเลือก มีวิชาเลือกเสรี และกิจกรรม


เนื้อหาสาระ(ต่อ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 แบ่งเนื้อหาสาระเป็น 5 กลุ่มวิชา แต่ละกลุ่มมี ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ได้แก่
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4) กลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
5) กลุ่มวิชาการงานและอาชีพ

การวัดผลประเมินผล
วัดผลเป็นรายจุดประสงค์ ตัดสินผลการเรียน เป็นรายภาค แต่ละวิชามีผลการเรียน 4 3 2 1 0 นำผลการเรียนแต่ละวิชาคูณด้วยน้ำหนักของหน่วย การเรียน แล้วรวมหาค่ายเฉลี่ย 0 – 4 กำหนดเกณฑ์ การจบในแต่ระดับชั้นโดยใช้จำนวนหน่วยการเรียน ตามเกณฑ์ ต้องสอบผ่านวิชาบังคับภาษาไทยและ สังคมศึกษา ไม่มีการเรียนซ้ำชั้น สอบไม่ผ่าน รายวิชาใด สามารถสอบแก้ตัว

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


the end
Full transcript