Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leiar i ein flat struktur

No description
by

Øyvind Glosvik

on 16 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leiar i ein flat struktur

Innlegg på medlemsmøte i Utdanningsforbundet
Er barnehagar utan struktur?
Finnst truleg fleire strukturar enn vi eigentleg tenkjer over.
Flat struktur er vidare ei utfordring pga forventingar frå
Rollekonflikt for leiar?
Den kommunale leiarrolla: formell, upersonleg, ein av mange einskapsleiarar i kommunenDen interne leiarrolla: Tett samspel mellom kollegaer, nære relasjonar og liten avstand mellom styrar og alle andre
Kva meiner vi med flat struktur?
To ulike oppfatningar som heng saman, men må først handsamast kvar for seg
Flat struktur som kommunal styringsmodell
«”Flat struktur”, ”tonivåmodell” og ”enhetsmodell” er tre upresise begreper som skal fange opp et meget viktig fenomen i kommunal organisering de siste 10 årene. Stadig flere kommuner har delegert stadig mer myndighet nedover i organisasjonen. Makten flyttes fra sektorsjefer (”etatssjefer”) til lederne for de naturlige tjenesteenhetene: rektor, sykehjemsstyrer og arnehagestyrer. Sektorsjefene får mindre makt eller tas bort. Antall ledernivåer reduseres fra tre til to (rådmann og enhetsleder), derav begrepet ”tonivåmodell”.» (Agenda Kaupang, 2010, for KS)

Flat struktur i barnehagen
«De fleste barnehagene i Norge arbeider etter en flat struktur. Flat struktur avspeiler demokratiske ideer om likestilling og likhet. Disse idealene virker så innarbeidet og automatisert at de er tatt for gitt (Aas, 1995). Det kan virke som om likhet og likeverd er to begreper blir synonyme i en barnehagesammenheng. Forvekslingen av likhet i roller og funksjoner med personlig likeverd anerkjenner ikke arbeidslagsmedlemmenes ulike formelle roller og kompetanse (Aasen, 2000)


Formell struktur
Lover og forskrifter
Kommunale instruksar
Eigne reglar og vedtak
Planar og retningslinjer
Stillingshierarki?
Styrar
Ass.styrar
Førskulelærar
Assistent
Fagarbeidar
Ufaglært
Trainee/studentar
Kommunen
Den formelle arbeidsgjevarrolla skal ivaretakast av nokon

Økonomistyring og forvaltning i tråd med budsjett og reglement

System for fagleg nivå og kvalitet i tenesteytinga

Foreldra?
Ein stad der ein veit ungane er trygge og glade

At nokon står fram som «ansvarleg» - tek ansvar – dersom dette ikkje er tilfelle


Det handlar ikkje om
"leiing verkar eller ikkje"

Det handlar om at vi trur det er viktig, og det blir det viktig
Vurdering av spredning av ideen om ledervirkning (Strand, 2007)
Samfunnet
Frå golvet?
Bli handsama skikkeleg, med respekt?

Ein trygg og sikker jobb?

Godt kollegafellesskap?

Bli synt tillit?

Høve til personleg vekst og utvikling?
Kven spør dei.?
Og borna..
Sterke og svake stemmer?
Personlegdom?
Leiarar utan tittel?
Uformell struktur
Personalansvar
Økonomiansvar
Dagleg drift

Faglege beslutningar

Empati og relasjonelle
tilhøve
Fagleiar
Leie faglege dialogar, ta initiativ til forbetringsarbeid

Leie planlegginga av drifta


Korleis handtere rollekonflikten?
Fagleg ansvar
Den
interne
leiar-
rolla
"Leiing i ein flat struktur"
Førde, 15 nov 2013
Øyvind Glosvik
Dr.polit

HiSF
Kombinasjonen av svake, formelle og sterke, uformelle strukturar er konfliktfremjande
Oppskrift på problem:
Skape likeverd
Handsame alle på ein skikkeleg måte
Planleggjaren
Leggje opp til realistisk driftsnivå
Personalutviklar
Formidle faglege standarder og forventningar til den einskilde

Gje tilbakemelding som arbeidsgjevar
Den kommunale leiarrolla
Arbeidsleiar
Fordele arbeidsoppgåver

Organisere arbeidsdeling og fagstruktur
"Dommar"
Rettferdig fordeling av goder og byrder
Utviklar av fagkunnskap
Tilsetjingar og etter- og vidareutdanning

Utvikle interne opplærings- og fagutviklingsprosjekt
Trenaren
Alle er ikkje like, eller skal gjere dei same tinga
Økonomiforvaltar
Forvalte handlingsrommet

Forhandle om nye ressursar

Hushalde med tildelte midlar
Den interne leiarrolla
som teamleiing
Om team:
Verkelege team kan ikkje skapast gjennom vedtak

Høgtytande team er svært sjeldne

Team utfordrar ikkje hierarki eller formelle strukturar, snarare tvert i mot!

Team over tid gjer organisasjonar til lærande organisasjonar

Team er svaret på aukande utfordringar

Grunnleggjande om team
..er også formell struktur
Fysisk struktur
Fire nøkkelspørsmål – er vi eit verkeleg tema, eller eit liksom-team?
Fire spørsmål
Kva er det den einskilde er flink til?

Kva rolle er det ein har på laget?

Kva rolle har leiaren?

Kva er målet med aktiviteten?


Liksom-team
Spelar ikkje noko rolle, alle berre gjer det same om att og om att

Uklare roller, flytande grenser

Administrator – møteleiar

Å bli ferdig med arbeidsdagen

Verkeleg team
Ser kunnskapen og dugleiken sin i lys av andre.

Ser rolla i lys av andre roller

Spelande trenar

Å skape noko

Takk for meg!
Ha ein hyggeleg kveld, og god fagleg dialog!
Aftenposten, 14.nov. 2013
Leik - eller læring? Timplanen..?
Full transcript