Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DRZB2015 - Motivacijske odrednice lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti

Prezentacija doktorskog rada (Maša Tonković Grabovac)
by

Maša Tonković Grabovac

on 18 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DRZB2015 - Motivacijske odrednice lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti

IPIP-100-FF (Goldberg, 2006)
5-faktorski upitnik ličnosti: Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost i Savjesnost
mjera stupnja lažiranja = razlikovni rezultat (izračunat regresijom) između dvije situacije primjene upitnika

Skale namjere za lažiranjem, pred- i post- (McFarland, 2000)
VIE upitnik motivacije za lažiranjem (po uzoru na VIEMS, Sanchez i sur., 2000)
uglavnom korišteni gotovi instrumenti s prethodno utvrđenim dobrim psihometrijskim karakteristikama
manji dio mjera konstruiran za potrebe ovog istraživanja
Maša Tonković Grabovac i Željko Jerneić


Motivacijske odrednice lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti
Uvod
Cilj istraživanja
Metodologija
Rezultati i rasprava
Postupak
Instrumenti
prigodni uzorak studenata i alumna mlađih od 30 godina s različitih studija Sveučilišta u Zagrebu
N(1)=489; N(2)=395 (-19%)
M(dob)=22,9; SD=2,54
60%

47% studenti viših godina studija i apsolventi; 11% alumni
regrutirani putem društvene mreže studenata psihologije i doktorandice te putem oglasa
povratna info + 5 nagrada od 1000kn
Sudionici
Podložnost upitnika ličnosti lažiranju odgovora
Modeli odrednica lažiranja odgovora u selekcijskom kontekstu
Snell, Sydell i Lueke (1999)
Zaključak
upitnici ličnosti - najšire primjenjivana metoda mjerenja ličnosti
kandidati mogu (značajno) iskriviti svoje odgovore ako se žele prikazati "boljima"
u lažiranje se upuštaju samo neki (oko 30% kandidata)

potencijalno narušava konstruktnu i prediktivnu valjanost upitnika ličnosti
smanjuje kvalitetu selekcijskih odluka
McFarland i Ryan (2000, 2006)
Goffin i Boyd (2009)
Zaključak pregleda modela lažiranja odgovora
modeli su u pravilu slabo empirijski evaluirani
često se ne referiraju jedan na drugoga
motivacija za lažiranje = ključna neposredna odrednica lažiranja
koje su relevantne odrednice lažiranja odgovora?
koje su odrednice motivacije za lažiranje?
objediniti odrednice lažiranja specificirane u različitim modelima i na cjelovit način provjeriti koje su od njih ključne za pojavu lažiranja na individualnoj razini
1. točka mjerenja
2. točka mjerenja
2 točke mjerenja s razmakom od mjesec dana
grupna testiranja na Filozofskom fakultetu
pristanak na istraživanje + kreiranje šifri

upitnik ličnosti u situaciji iskrenog odgovaranja
mjere osobina ličnosti i moralnog sklopa
demografski podaci
upitnik ličnosti u simuliranoj selekcijskoj situaciji za posao "suradnika/-ice u promidžbi PsihoFesta"
5 onih čiji profil ličnosti bude najviše odgovarao idealnom profilu umjesto posla dobiva nagradu
mjere moralnog sklopa, doživljene sposobnosti za lažiranje te kontekstualnih čimbenika
provjera manipulacije
informacije o podjeli nagrada
i povratnih informacija
Mjere motivacije i stupnja lažiranja odgovora
Mjere osobina ličnosti
IPIP-300 (Goldberg, 2006): facete savjesnosti, emocionalne stabilnosti te otvorenosti iskustvima
Skala eksternalnosti (Bezinović, 1988)
Skala javne svijesti o sebi (Fenigstein i sur., 1975)
Revidirana skala samomotrenja (Lennox i Wolfe, 1984)
Skala makijavelizma MM-1 (Milas, 2004)
Skale isticanja djelotvornosti i zajedništva EM-SPO (Parmač Kovačić, Jerneić i Galić, 2011)
Mjere moralnog sklopa
Skala stavova prema lažiranju odgovora (McFarland, 2000)
Skala subjektivnih normi o lažiranju odgovora (McFarland, 2000)
Hrvatski test integriteta (Tonković i Jerneić, 2012)
Upitnik moralnih temelja (Graham i sur., 2011)
Revidirana intrinzična skala religioznosti (Gorsuch i McPherson, 1989)
Mjera doživljene sposobnosti lažiranja
Skala percipirane bihevioralne kontrole (McFarland, 2000)
Mjere kontekstualnih čimbenika
Skala percepcije da se lažiranje može otkriti i da će završiti negativnim posljedicama (6)
Mjere doživljene potrebe za lažiranjem
Želja za uspjehom u selekcijskom postupku (3)
Potreba za pozitivnim ishodom selekcijskog postupka (3)
Doživljena razlika između idealnog i vlastitog profila ličnosti (3)
Provjera manipulacije
* veličina učinka razlike rezultata u selekcijskoj situaciji u odnosu na situaciju iskrenog odgovaranja
Ograničenja
ograničena mogućnost generalizacije sa studentskog uzorka na kandidate u selekciji
simulirana selekcija - potencijalna razlika u motivaciji za ispunjavanjem upitnika ličnosti te u prirodi i količini lažiranja odgovora
Doprinos istraživanja
rijetko empirijsko istraživanje u području odrednica lažiranja odgovora te prvo koje je sveobuhvatno ispitalo potencijalne motivacijske odrednice
dobiveni nalazi mogu poslužiti kao osnova za postavljanje sveobuhvatnog modela lažiranja odgovora
unutar svake pretpostavljene kategorije utvrđene su značajne odrednice motivacije za lažiranje ili stupnja lažiranja odgovora
osobine ličnosti: sklonost pustolovinama, depresivnost
moralni sklop: stavovi i subjektivne norme o lažiranju
doživljena sposobnost lažiranja
kontekstualni čimbenici: doživljena sličnosti između idealnog i vlastitog profila
Univarijatna provjera -korelacijska analiza
Multivarijatna provjera - regresijska analiza
Multivarijatna provjera - hijerarhijska regresijska analiza
Multivarijatna provjera - strukturalno modeliranje
korelacije svake pretpostavljene odrednice s latentnim mjerama motivacije i stupnja lažiranja odgovora
multipla regresijska analiza za kriterije motivacije i stupnja lažiranja
unutar svake kategorije odrednica zasebno
regresijska analiza značajnih odrednica iz prethodnog koraka obrade
za kriterij stupnja lažiranja odgovora motivacija uvedena kao prediktor
provjera mjernih modela CFA
strukturalni model postavljeni na temelju prethodnog koraka obrade
Kako smanjiti stupanj lažiranja odgovora u selekcijskoj praksi?
ublažiti pozitivne stavove i subjektivne norme o lažiranju odgovora
provjeriti odgovore kandidata sklonih lažiranju alternativnim metodama
Odsjek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Zagrebu

22. DRZB
Full transcript