Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Állam és polgár I. – Nemzet, állampolgárság

No description
by

dalma dojcsak

on 6 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Állam és polgár I. – Nemzet, állampolgárság

Kulturális és politikai nemzet
Nemzetállamok szövetségei
Nemzetállamok létrejötte Európában
18-19. század
multikultrualizmus
Állam és polgár I. – Nemzet, állampolgárság
Dojcsák Dalma

birodalomtól
elszakadás
kis egységekből
nagy egész
etnikai és országhatárok
integráció
szegregáció
asszimiláció
állampolgárság
állam és egyén
viszonyának szabályozása
szuverenitás személyi hatálya alatt állók
államhatalom külföldön is
védelem
kötlezettségek - (státusz)jogok
népszuveneritás
az állampolgárok részesei a hatalomnak
jog az állampolgársághoz
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
15. cikk

Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.
hontalanság
megszerzés: nem alanyi jog
állampolgárság megszerzése:
megtartás: alanyi jog
At. G cikk (3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani.
leszármazás elve
ius sanguinis
egyenjogúság elve
- jogcímek egyenlősége
a család egységének elve
családtagok azonos állampolgársága
közérdekűség elve
az államok diszkrecionális jogköre a honosítás során
a hontalanság kiküszöbölésének elve
- garanciák: lemondás esetén, honosítási kedvezmények nyújtása, automatikus vesztési címek mellőzése
visszamenőleges hatály tilalmának elve
- minden új törvénynek el kell ismernie a fennálló állampolgárságot
állampolgárság szabályozásának alapelvei
ex lege
ius soli (kigészítő)
- gyermekek egyenlősége
- pozitív mekülönböztetés (kedvezmények)
- ius soli: ország területén született hontalan gyermek
akkor is, ha a jogcímet nem tartja fenn
alkalmazandó jog
visszamenőleges hatály tilalma miatt mindig az alkalmazandó jog változik (az egyes törvények időbeli hatálya szerint)
magyar állampolgárság keletkezése
születéssel
ex lege
családjogi tények alapján
- elsődleges ius sanguinis, másodlagosan ius soli
G) cikk
(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár.
(3) Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét,
b) az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.
vélelem
A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára
visszaható hatállyal
keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti leszármazáson alapuló
egyenes ági rokoni kapcsolat

a gyermek születését követően jön létre.
apaság - anyaság bírósi elismerése
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
szülők házasságkötése
honosítás
- nem alanyi jog, a feltételek fennállása estén nem automatikus
visszahonosítás
Kérelmére visszahonosítható az (1) bek. b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, akinek
magyar állampolgársága megszűnt
, és
magyar nyelvtudását igazolja
.
nyilatkozat
A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával, a nyilatkozattétel napjától
házasság útján
- első és második Ápt.
magyar állampolgárság megszerzése
- csak kérelemre
- szigorú feltételek
a) a kérelem előterjesztését megelőző
nyolc éven
át folyamatosan Magyarországon lakott;
b) a magyar jog szerint
büntetlen előéletű
és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;
c)
megélhetése és lakhatása
Magyarországon biztosított;
d) honosítása Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát
nem sérti;
e) igazolja, hogy
alkotmányos alapismeretekből
magyar nyelven eredményes vizsgát tett
kedvezmények
a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
c) magyar állampolgár fogadta örökbe,
d) magyar hatóság menekültként elismerte vagy
e) hontalan.
határon túli magyarok
Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - kérelmére - kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek
felmenője magyar állampolgár
volt vagy
valószínűsíti
magyarországi származását, és magyar
nyelvtudását
igazolja.
családegyesítés
-
tíz éve
érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
-
öt éve
érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és
közös gyermekük
született,
öt év helybenlakás
- az ország területén született
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet
honosításához Magyarországnak fontos érdeke fűződik
+ (1) bek. b) és d) pont
3 év helybenlakás
b) és d) pontoknak megfelel, és
magyar nyelvtudását igazolja
alapesetben és kedvezmények esetén kiskorú esetében a helybenlakástól el lehet tekintetni, ha szülőjével együtt kéri a honosítást vagy szülője már magyar állampolgár
+
magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú lakóhelytől függetlenül honosítható
akit megfosztottak tőle, vagy elbocsátották
aki
Magyarország területén született
és születésével
nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát
a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján
szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek
és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább
öt éve Magyarország területén lakik
aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá
ma már kedvezményes honosítási ok
magyar állampolgárság megszűnése
lemondás
köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha
a)
külföldi állampolgárság
gal is rendelkezik vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja,
és
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.
visszavonás
A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a
jogszabályok megszegésével
, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg. Nincs helye a visszavonásnak a magyar állampolgárság megszerzésétől számított
tíz év
elteltével.
A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.
dojcsakdalma@gmail.com
- konzuli védelem
- állampolgárságtól való
megfosztás tilalma
- kiutasítás tilalma
- külföldről bármikor hazatérhet
- ex lege
- kérelemre
+ (1) bek. b) és d) pontji
+ (1) bek. b) és d) pont
EFFEKTIVITÁS
ELVE
hontalanság
kiküszöbölése
visszaállítás
Kérdése van?
Full transcript