Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pierwsze algorytmy w szkole

No description
by

Weronika Kujawa

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pierwsze algorytmy w szkole

Algorytm
Algorytmy na co dzień
Z algorytmami spotykasz się przy różnych okazjach, w różnych sytuacjach.
Czasem występują one jawnie, czasem pod inną nazwą.
W języku potocznym mówimy wtedy, że działamy zgodnie z jakimś schematem, rytuałem lub procedurami.
WARUNKI
Zatem, aby jakieś działanie nazwać algorytmicznym,
muszą być spełnione następujące warunki:
1. musi być dokładnie i jednoznacznie określony spodziewany
rezultat
2. potrzebne nam są
dane
, dzięki którym osiągniemy cel
3. potrzebna jest
lista poleceń
, która doprowadzi nas do wyniku
4. zawsze po wprowadzeniu tych samych danych uzyskujemy ten sam rezultat
ALGORYTMY NA MATEMATYCE
Za pomocą algorytmu można opisać np. podstawowe działania matematyczne
na dwóch liczbach.
1. pobieramy dane: liczby, na których będziemy wykonywać działanie
2. ustalamy działanie, które mamy wykonać, np. mnożenie
3. zapisujemy liczby razem z odpowiednim znakiem działania
4. zapisujemy wynik: liczba będąca wynikiem pomnożenia dwóch liczb przez siebie.
5. Lista poleceń: kolejne czynności, które wykonujemy podczas mnożenia lub innych działań matematycznych na liczbach.
Jeżeli będziemy korzystać z tych samych danych, to uzyskamy za każdym razem ten sam wynik przy tym samym działaniu.
Poznałeś sposób mnożenia liczby liczby dziesiętnej przez potęgę liczby 10,
czyli przez 10, 100, 1000, 10000 itd. oraz sposób dzielenia liczby dziesiętnej przez takie liczby.

W klasie IV szkoły podstawowej poznałeś opisy algorytmu pisemnego dodawania
i pisemnego mnożenia dwóch liczb i to było zapewne pierwsze spotkanie ze słowem algorytm w szkole.
W potocznym znaczeniu algorytm jest opisem,
krok po kroku, sposobu rozwiązania podstawowego problemu lub osiągnięcia jakiegoś celu.
Zgodnie z pewnym schematem postępujemy, gdy:
rano się ubieramy
przechodzimy przez jezdnię
przygotowujemy potrawę według przepisu kulinarnego
kupujemy bilet i wchodzimy do kina na seans filmowy
używamy telefonu komórkowego, żeby porozmawiać z kolegą lub koleżanką

Mając do wykonania jakieś zadanie, staramy się zaplanować jego przebieg lub wykonać je według określonych zasad tak, aby zajmowało nam jak najmniej czasu, pracy,
pamięci procesora itd. starając się przy tym osiągnąć stojący przed nami określony cel.

Planując wykonanie jakiegoś zadania, rozkładamy go na szereg prostszych czynności, wykonanie których doprowadzi nas do celu.

Mówimy wtedy, że każde zadanie możemy podzielić na wiele innych prostych
do wykonana zadań, z którymi sobie łatwiej radzimy lub po prostu zadanie ma być wykonane w prostej kolejności.
37x15 = (30+7)x(10+5) = 300+150+70+35=450+105=555
37
x15

35 5x7
150 5x30
70 10x7
300 10x30
555
Aby przeliczyć liczbę z sytemu dziesiętnego na system dwójkowy należy konwertowaną liczbę podzielić przez 2 (dzielenie całkowite) oraz wyznaczyć resztę
z dzielenia przez 2 konwertowanej liczby. Daną czynność wykonujemy tak długo,
jak długo liczba dziesiętna jest większa od 0.

Następnym krokiem jest spisanie reszt (z dołu do góry), czyli
Aby przeliczyć liczbę z danego systemu liczbowego na dziesiętny,
należy zapisać ją w postaci sumy liczb, z których każda jest iloczynem kolejnej cyfry, przez kolejną potęgę podstawy systemu. Na przykład:

ALGORYTM ZAMIANY LICZB W SYSTEMIE DZISIĘTNYM NA LICZBY W SYSTEMIE DWÓJKOWYM

ALGORYTM ZAMIANY LICZB W SYSTEMIE DWÓJKOWYM NA LICZBY W SYSTEMIE DZIESIĘTNYM

ZNAJĄC ALGORYTM
ZAMIANY LICZB ZAPISANYCH W SYSTEMIE DZISIĘTNYM NA LICZBY BINARNE ZAPISZ SWOJE IMIĘ UŻYWAJĄC LICZB BINARNYCH
Odczytaj kody ASCII liter tworzących Twoje imię
zamień liczby w systemie dziesiętnym na system dwójkowy
LICZBY BINARNE
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
umowa dotycząca sposobu przypisywania znakom numerów

W myśl tej umowy np. litera A ma numer (kod) 65,
natomiast litera a – 97.
87 101 114 111 110 105 107 97
Weronika
01010111 01100101 01110010 01101111 01101110 01101001 01101011 01100001
Jeśli algorytm jest opisem sposobu osiagnięcia jakiegoś celu, to ten cel powinien być dokładnie określony.
W każdym postępowaniu, w którym będziemy stosować algorytm, można wyróżnić :
dane
, które służą do osiągnięcia celu oraz
cel, czyli
wynik
działania
ALGORYTM PISEMNEGO MNOŻENIA DWÓCH CYFR
JEST TO POPRAWNY SPOSÓB MNOŻENIA DWÓCH DOWOLNYCH LICZB, CZYLI NADAJE SIĘ DLA KAŻDYCH DWÓCH LICZB,
NIE TYLKO DLA LICZB SPECJALNEJ POSTACI, TAKICH JAK 100 CZY 10000
DLACZEGO ALGORYTM?
opis słowny algorytmu
DEFINICJA
PRZYKŁADY Z ŻYCIA WZIĘTE
W obu przypadkach wynik otrzymuje się po przesunięciu przecinka w prawo lub w lewo o odpowiednią liczbę miejsc,
zależną od liczby zer w mnożnej lub dzielniku.

opis słowny algorytmu
Algorytm przechodzenia przez jezdnię
1. Stań na krawędzi chodnika
2. Popatrz w lewo.
a) Jeśli jedzie auto to poczekaj. Wróć do punktu 2.
b) Jeśli nic nie jedzie z lewej strony przejdź do punktu 3.
3. Popatrz w prawo.
a) Jeśli jedzie auto to poczekaj. Wróć do punktu 3.
b) Jeśli nic nie jedzie z prawej strony przejdź do punktu 4.
4. Przejdź przez jezdnię.
lista kroków
W algorytmice ten układ : dane i wyniki nazywa sie specyfikacją problemu,
który mamy rozwiązać, lub celu który mamy osiągnąć.
jest to precyzyjna instrukcja wykonania działań na dwóch liczbach
Specyfikacja czynności przyrządzania budyniu
Dane
: składniki spożywcze, opisane w przepisie na budyń
Wynik
: budyń - potrawa otrzymana zgodnie z przepisem podanym na ilustracji
Aby zająć się pisaniem programów, należy nabyć pewnych umiejętności, do których na pewno trzeba zaliczyć:

zdolność logicznego myślenia,
jasnego formułowania problemów do rozwiązania,
podawanie czytelnych i jednoznacznych odpowiedzi.
Zanim jednak poznacie konkretny język programowania
i zaczniecie pisać jakikolwiek program, należy nauczyć się posługiwania się algorytmami.
Komputer jest tylko maszyną, którą wykorzystujemy do własnych celów, bo komputer nie myśli, lecz tylko wykonuje polecenia.
Dlatego krok po kroku trzeba mu podać czynności, jakie ma wykonać.
Algorytmy
od algorytmów do programowania
Algorytm posiada następujace cechy:
Jest
poprawny
-dla każdego przypisanego zestawu danych, po wykonaniu czynności, algorytm prowadzi do poprawnych wyników.
Jest
jednoznaczny
- w każdym przypadku zastosowania algorytmu dla tych samych danych otrzymamy ten sam wynik.
Jest
szczegółow
y
- wykonawca algorytmu musi rozumieć opisane czynności i potrafić je wykonywać.
Jest
uniwersaln
y
- służy do rozwiązywania pewnej grupy zadań, a nie tylko jednego zadania.
Każdy program komputerowy realizuje jakiś algorytm zapisany w zrozumiałym dla niego języku.
Istnieją zadania niealgortmiczne, dla których nie można opracować algorytmu rozwiązania.
Na przykład do namalowania obrazu konieczna jest wyobraźnia i twórcze działanie, a na to nie istnieje żaden przepis.
Każda twórczość artystyczna np. malarska, muzyczna czy literacka jest działaniem niealgorytmicznym.
Opracuj algorytm telefonicznego wezwania
lekarza do chorego
Rozwiązanie
1. Podnieś słuchawkę
2. Wybierz cyfrę 9
3. Wybierz cyfrę 9
4. Wybierz cyfrę 9
5. Przekaż informacje
6. Odłóż słuchawkę
Źródła:

Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.: Informatyka. WSiP, Warszawa 2010.
Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Wyczółkowski M.: Lekcje z komputerem. WSiP, Warszawa 2007.
Koba G.: Informatyka. WSiP, Warszawa 2009.
Mordaka M.: Informatyka 2000. Wydawnictwo CZARNY KRUK, Bydgoszcz 2003
Dziękuję :-)
(przyjmij, że nic nie utrudni realizacji połączenia)
Jest to algorytm liniowy
ma prostą strukturę
wszystkie kroki można ustawić jeden po drugim i w takiej właśnie kolejności są wykonywane
Opracowany poprzednio algorytm rozbuduj tak,
aby uwzględniał sytuację, że po wybraniu numeru telefonicznego pogotowia słychać w słuchawce
sygnał zajętości linii lub połączenie okazało się błędne
1. Podnieś słuchawkę
2. Wybierz cyfrę 9
3. Wybierz cyfrę 9
4. Wybierz cyfrę 9
5. Czy połączyłeś się z pogotowiem ratunkowym?
5A. Jeśli tak, to przejdź do kroku 6
5B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 7
6. Przekaż informacje
7. Odłóż słuchawkę
Rozwiązanie
Jest to algorytm warunkowy
Algorytm, w którym występuje rozgałęzienie, czyli miejsce w algorytmie,
w którym sprawdzany jest warunek i na podstawie wyniku tego sprawdzenia jest podejmowana decyzja, którą drogą mają przebiegać dalsze kroki.
Rodzaje algorytmów
Algorytm wzywania pomocy do chorego zmodyfikuj w ten sposób, aby sekwencję jednakowych czynności (trzykrotne wybieranie cyfry 9) zastapić pętlą.
Rozwiązanie
1. Podnieś słuchawkę
2. Wykonaj czynność trzy razy
2 A. Wybierz cyfrę 9
3. Czy połączyłeś się z pogotowiem ratunkowym?
3A. Jeśli tak, to przejdź do kroku 4
3B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 5
4. Przekaż informacje
5. Odłóż słuchawkę
Algorytm powtórzeń
Algorytm, w którym występuje powtarzanie pewnej czynności, liczba powtórzeń może być ustalona przed wykonaniem instrukcji powtórzenia lub może zależeć od spełnienia pewnego warunku.
...wielokrotne powtarzanie instrukcji nazywa się petlami
Zadanie
stwórz algorytm, za pomocą którego obliczymy objętość każdego prostopadłościanu

Specyfikacja zadania
Dane:
dowolne liczby rzeczywiste dodatnie:
a, h (a – długość boku trójkąta, h – długość wysokości trójkąta opuszczonej na ten bok)
Wynik:
wartość pola trójkąta P

Lista kroków:
1. zacznij algorytm
2. wprowadź wartość boku a i wysokości h
3. zmiennej P przypisz wartość wyrażenia: P:=0,5 x a x h
4. wprowadź wynik: P
5. zakończ algorytm
Przedstaw specyfikację zadania oraz listę kroków algorytmu obliczania pola trójkąta.
Przykład
opis słowny:
aby obliczyć objętość, należy pomnożyć przez siebie długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka
lista kroków:
START
1. podaj długość pierwszej krawędzi; a:=
2. podaj długość drugiej krawędzi; b:=
3. podaj długość trzeciej krawędzi; c:=
4. wykonaj obliczenie V:= a*b*c
5.podaj wynik; V:=
STOP
Dlatego krok po kroku trzeba mu podać czynności, jakie ma wykonać.
Najprościej mówiąc: algorytm jest to pewien ciąg czynności,
który prowadzi do rozwiązania danego problemu.

Stwórz algorytm (dokładną instrukcję) dodania numeru telefonu Twojego kolegi do książki kontaktów w Twoim telefonie komórkowym
Full transcript