Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Käsityön suunnittelu ja ideointi

Multisidoksia ja somesaranoita -koulutus, 6.11.2015 & 18.3.2016
by

Kaiju Kangas

on 14 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Käsityön suunnittelu ja ideointi

Käsityön suunnittelu ja ideointi
Multisidoksia ja somesaranoita -koulutus
Kaiju Kangas
18.3.2016

prezi.com
https://www.facebook.com/HYY.HUS
Tutkivan yhteisöllisen suunnittelun lähtökohtia
Learning by Collaborative Designing (LCD, Seitamaa-Hakkarainen, 2001; 2010)
Suunnittelukontekstin luominen
Suunnittelutehtävän ja -rajoitteiden määrittely
Visuaalisten ja käsitteelisten suunnitteluideoiden luominen
Suunnitteluideoiden ja -rajoitusten arviointi
Yhteydet asiantuntijoihin ja informaation kerääminen
Ideoiden kokeileminen ja testaaminen (luonnostelu ja prototyyppien/ mallien rakentaminen
Prototyyppien/mallien toimivuuden arviointi
Suunnitteluideoiden tarkentaminen ja edelleen kehittely
Jaettu
asiantuntijuus
Kuva: Timo Pitkänen
Esimerkkinä Valaisinsuunnitteluprojekti
Laajasalon alakoulun 5. lk
11 suunnittelusessiota, kaksi kuukautta
Luonnostelu, piirtäminen ja mallien rakentaminen pienryhmissä
Ohjaajana ammattisuunnittelija
Knowledge Forum
verkko-oppimisympäristö
Kuva: Timo Pitkänen
Visuaalinen (muoto, kuviointi, väritys)
ja tekninen suunnittelu (mitoitus, rakenne, materiaalit)
Horisontaalinen (useita ideoita)
ja vertikaalinen (ideoiden syventäminen) suunnittelu
Vuorovaikutusta useilla eri tasoilla:
- ihmisten välillä
- ihmisen ja työvälineen, materiaalin tai ympäröivän tilan välillä
- mielen ja kehon välillä
Oppilaille haasteellista: Mikä on mahdollista, olennaista ja tuottavaa? Mihin huomio pitäisi keskittää? Kuinka kuvitella ja kuvata jotain, jota ei vielä ole?
Suunnittelun käytäntöihin, työvälineisiin, materiaaleihin ja kieleen tutustumista
Oppiminen tekemällä ja kokeilemalla
Valitse ympäristöstäsi jokin valaisin, joka on joko hyvä tai huono. Perustele miksi? Mikä lampussa on hyvää tai huonoa?

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota valaisimen arvioinnissa?
- mitä ominaisuuksia valaisimella on
- kuinka paljon se valaisee
- suunnattavuus
- valon laatu
- hinta
- ulkonäkö
- Suomen erityisasema (valaistusolot muuttuvat)
- käyttötarve
- liikutettavuus

Valmistaudu kertomaan tutkimuksestasi muille. Valaisin esitellään kuvalla. Kerro myös, mistä valaisin on löytynyt, mikä sen käyttötarkoitus on ja minkä näköinen se on. Piirrä kuva lampusta ja sen valosta. Jos näet sen kaupassa, pyydä esittelemään.
Valaisintehtävä 1
Suunnittelua on kaikkialla
- kaiken on joku suunnitellut

1
Suunnittelun perusta

2
Suunnittelun käytännöt

3
Suunnitteluyhteisön rakentaminen

Luonnollinen maailma
Kolme maailmaa
Suunnittelun avulla
kehitetään tapoja
muuntaa erilaiset resurssit (materiaalit, työvälineet ja koneet, ihmiset, informaatio, energia, pääoma, aika...) tuotteiksi, palveluiksi ja järjestelmiksi.
Suunnittelun laatu = elämänlaatu
Suunnittelun ymmärtäminen = parempia päätöksiä
Suunnittelukasvatus = ymmärryksen kasvua kokemisen ja tekemisen kautta
Mitä suunnittelun avulla voi oppia?
Ideointia ja luovaa ongelmanratkaisua
Tiedon etsimistä, arviointia, soveltamista, luomista ja jakamista
Suunnittelun käytäntöjä, kieltä ja työvälineiden käyttöä
Suunnittelun vaikutuksista ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön
Oman esine- ja rakennetun ympäristön havainnointia, tutkimista ja kehittämistä
Eettistä, ekologista, esteettistä, ergonomista, ekonomista (5E) ja kulttuurista ajattelua
Puheen, tekstin, kuvien ja esineiden tuottamista, ymmärtämistä ja arviointia
Omien ideoiden, ajatusten ja tietojen esittelyä ja perustelua
Toisten kuuntelua, kommentointia ja rakentavan palautteen antamista
ym....
Suunnittelulla luodaan tietoa
Suunnittelu tähtää jonkin uuden luomiseen
-> samalla syntyy uutta tietoa
Suunnittelu sisältää tietoa siitä
a) miten suunnitellaan
b) miten luodaan sellaista uutta tietoa, jota suunnittelu vaatii
Suunnittelun hiljainen tieto näkyy työvälineissä, käytännöissä ja tuotoksissa
Koko prosessin perusta, lähdettiin luomaan alussa ja tarkennettiin useaan otteeseen prosessin kuluessa
Luotiin suunnittelijan esitelmien ja yhteisten keskustelujen kautta

Oppilaat tutkivat ja arvioivat olemassaolevien valaisinten ominaisuuksia
Suunnittelun rajoitteita kartoitettiin ja tehtiin näkyviksi yhteisellä keskustelulla
Tutkimukset ja yhteinen pohdinta auttoivat
- tehtävän ja rajoitteiden jäsentämistä
- huomion keskittämistä olennaisiin asioihin
- tehtävän tarkastelua eri näkökulmista
-> ääretön suunnitteluavaruus muuttui hallittavaksi
Haastavat suunnitteluongelmat vaativat
- asiantuntijuuden jakamista
- erilaisen osaamisen arvostusta
- yhteistä reflektointia ja arviointia
Luotiin oppilaiden presentaatioiden,
yhteisten keskustelujen ja tietokannan avulla
Tukea tarvitaan oman kehittyvän suunnittelutiedon tunnistamiseen, esittämiseen ja jakamiseen
Suunnittelukasvatus edellyttää
Aikaa
Monitieteisyyttä
Välittyneisyyttä ja kehollisuutta
Suunnittelun
opiskelu on merkityksellistä kaikille!
Suunnittelukontekstin luominen
Suunnittelija kertoo
valaisinsuunnittelun keskeisistä asioista
ja omasta suunnitteluprojektistaan
Idea valaisinsuunnitteluun
projektin aikaisemmista vaiheista
Viitaukset oppilaiden aiempiin tutkimuksiin tukivat osallistumista
Suunnittelutehtävän
ja -rajoitteiden määrittely

Suunnitteluideoiden luominen, tarkentaminen, kokeileminen ja testaaminen
Kellot romukoppaan!
Ajan puute kutistaa suunnittelun koristeluksi ("Saat valita värit")
Yhteisöllisyyttä
Suunniteltu maailma
Sosiaalinen maailma
???
Tukea tarvitaan!
Suunnittelun käytäntöjen taustalla vaikuttavien perusteiden ymmärtämiseen
Oman kehittyvän suunnittelutiedon reflektointiin ja jakamiseen
Suunnittelun käytäntöihin osallistumiseen
Suunnittelutehtävät
monimutkaisia, avoimia, hankalasti määriteltäviä
viheliäisiä (wicked problems)
ei yhtä oikeaa vastausta ->"50 erilaista vastausta 50:een erilaiseen ongelmaan"
Ongelma muotoutuu yhtä aikaa ratkaisun kehittymisen kautta
1
2
3
Luonnontieteet
Ihmistieteet
Hyvä suunnittelu
Kehollinen ajattelu
Koulun rajojen
rikkominen
Sosiaalinen välittyneisyys
Materiaalinen välittyneisyys
+
=
Jaettu asiantuntijuus
Moninaisuus
[L1] Ajattelu ja oppimaan oppiminen
[L2] Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus
ja ilmaisu
[L3] Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
[L4] Monilukutaito
[L5] Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
[L6] Työelämätaidot ja yrittäjyys
[L7] Osallistuminen, vaikuttaminen
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
OPS2016: Laaja-alaiset
oppimisen tavoitteet

Mutku - muotoilukasvatusta peruskouluun.
http://www.muotoilukasvatus.info/opetusmateriaalit/

Muotoiloa - opettajan opas muotoilukasvatukseen
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/muotoilukasvatus

Luova lanka - luovan käsityön idealainaamo
https://luovalanka.wordpress.com/

Heikkilä, P. & Salonen, N. (2016). Muoto ja käsityö.
Muotoilua käsityön opetukseen. (tulossa Punomoon/FB-ryhmään)

Kangas, K. (2014). The Artifact Project. Promoting
design learning in the elementary classroom.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136526

Laamanen, T-K. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2014). Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi.
Teoksessa A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko &
H. Lahti (toim.)
Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen
ja opetuksen vuoropuhelua
. Helsingin yliopisto, Kotitalous ja käsityötieteiden julkaisuja 36.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
Materiaalia
ideoinnin ja suunnittelun tueksi

Suunnittelun rajoitteet
rajoittavat ääretöntä suunnitteluavaruutta
sisäiset rajoitteet
-> joustavia ja muuntuvia
-> vain abstrakti yhteys suunnittelun kohteeseen
ulkoiset rajoitteet
-> käyttäjän tarpeet, ympäristön vaatimukset, resurssit jne.
-> määrittävät koko prosessia
Suunnittelu ongelmanratkaisuna
Analyyttinen päättely
MIKÄ + MITEN = TULOS (havainnoitava)
Deduktio
Induktio
MIKÄ + MITEN = ???
MIKÄ + ??? = TULOS
Luova päättely
MIKÄ + MITEN = ARVOT (tavoitellut)
??? + MITEN = ARVOT
Suunnittelupäättely
MIKÄ + MITEN = ARVOT (tavoitellut)
??? + ??? = ARVOT
Ideoi ja suunnittele säilytin,
joka voidaan valmistaa ompelemalla.
HS 27.9.2015
Luova ja kekseliäs saa paikan

Näissä tehtävissä ihmistä tarvitaan vuonna 2030
Intuitio, luovuus ja keksiminen
Sosiaalinen vuorovaikutus
Motivointi, opetus ja viihde
Aistit ja motoriikka
Etiikka, moraali ja politiikka
Tekniikka
Full transcript