Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Presentatie 30 januari 2013

Nazorg
by

Ilse Onderzoek

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Presentatie 30 januari 2013

De aanleiding Theoretisch kader - Aanleiding
- Theoretisch kader
- Probleemstelling en Doelstelling
- Onderzoeksmethodiek
- Resultaten
- Discussie
- Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid
- Conclusie
- Aanbevelingen
- Afsluiting 1. Vroege en gecoördineerde beoordeling van zorgbehoefte en thuissituatie

2. Vroege planning van de benodigdheden toekomstige zorg

3. Multidisciplinaire aanpak

4. Effectieve communicatie Organisatie rondom nazorg op de afdeling Longrevalidatie in Beatrixoord Hoe is het nazorgtraject vormgegeven
en hoe kan dit efficiënter worden ingericht? Inhoud presentatie Probleemstelling en Doelstelling Probleemstelling:
“Hoe is het nazorgtraject van de afdeling Longrevalidatie voor de klinische patiënten vorm gegeven en op welke manier kan dit traject efficiënter worden ingericht?”


Doelstelling
"Het nazorgtraject voor de klinische longpatiënten in kaart brengen en daarbij de knelpunten te inventariseren, om zo verbeteringen aan te kunnen brengen ter optimalisereing van de organisatie van de nazorg, zodat in week acht de nazorg is georganiseerd." Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek Onderzoeksmethodiek Resultaten - Resultaten afkomstig uit de interviews en enquêtes:
- Onderzoeksdesign
- Onderzoekspopulatie
- Steekproef
- Dataverzameling
- Data-analyse
- Ethische verantwoording - Onderzoeksdesign: interviews

- Onderzoekspopulatie: alle disciplines van het longrevalidatie team

- Steekproef: selectief

- Dataverzameling: literatuur van de afdeling, observatieonderzoek, gesprekken met begeleiders-> half gestructureerde interviewvragen

- Data-analyse: opgenomen dmv spraakrecorder, analyseren, in tabel samengevat

- Ethische verantwoording: anoniem, verantwoord omgaan met gegevens, informed consent Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Enquête

Respons van 62%

Stellingen

Resultaten (%) zijn in een tabel weergegeven Nazorg inventariseren,
Organisatie rondom nazorg,
Overdracht naar nazorg adres,
Nazorg bespreken tijdens IPO's en KIPO's,
TEAMWORK,
Tabblad pre/ontslag checklist,
Weekendverlof evalueren,
CIZ aanvraag,
Afstemming en communicatie,
Verantwoordelijkheid. Discussie Betrouwbaarheid, Validiteit en Generaliseerbaarheid - Nazorg bij de anamnese bespreken

- Eén duidelijke nazorg checklist (verpleging)

- Meer aandacht voor nazorg bij het IPO en KIPO

- Meer aandacht voor het rapporteren in TEAMWORK

- Weekendverlof structureel evalueren

- Wegnemen onduidelijkheden indicatie aanvragen

- Het revalidatieproces evalueren na ontslag KIPO Conclusies Deelvraag 1 : Hoe verloopt het nazorgtraject in de
huidige situatie en welke processtappen doorlopen de disciplines? Aanbevelingen - Betrouwbaarheid: bij herhaling van het onderzoek worden dezelfde uitslagen verkregen

- Validiteit: bepaalt in welke mate het onderzoek geldig is, de mate waarin het onderzoek meet wat het zou moeten meten

- Generaliseerbaarheid: de mate waarin de resultaten ook van toepassing zijn op de gehele populatie Afsluiting Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen? Ilse Koops & Nienke Oosterwoud
30 januari “Soms krijgt een patiënt ook verlenging, omdat de nazorg nog niet geregeld is.” Effectief ontslagproces (Grummels e.a., 2003) Engelshoven, Beker & Reurslag (2007): Patiënt moet langer in de instelling verblijven omdat nazorg niet tijdig geregeld is
Niet alles is tijdig en goed geregeld met betrekking tot nazorg - Kennistekort over ontslag en nazorgmogelijkheden - Geen goede coördinatie van ontslag en nazorg Belangrijkste resultaten Resultaten vervolg Resultaten afkomstig uit de enquêtes: Niet iedereen heeft in de eerste week in kaart gebracht wat nodig is
1ste KIPO nazorg niet structureel aan bod
Weekendverlof evalueren
TEAMWORK

2e KIPO nazorg georganiseerd Resultaten enquête vervolg Bij de verpleging en de overige disciplines wel eenduidig en bij de casemanagers niet:
- Ik vind dat het revalidatieproces na het ontslag geëvalueerd moet worden.

Bij de casemanagers wel eenduidig en bij de verpleging en bij de overige disciplines niet:
- Bij het 2de KIPO moet nazorg geregeld zijn

Bij de verpleging eenduidig en bij de casemanagers en overige disciplines niet:
- Bij het organiseren van nazorg, zorg ik eerst voor afstemming met collega’s zodat bepaalde zaken niet dubbel geregeld worden

Bij de verpleging en overige disciplines eenduidig en bij de casemanager is deze stelling niet van toepassing:
- Ik lever tijdig overdrachten aan de casemanager - Verschillend per discipline

- Het ene nazorgadres vereist meer organisatie dan het andere

- Situatie van de patiënt kan veranderen in de loop van de revalidatie Deelvraag 2: Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij welke discipline? -Iedereen is verantwoordelijk voor eigen vakgebied

-Waar dit niet vast ligt komen onduidelijkheden voor Deelvraag 3: Bestaat er eenduidigheid in het nazorgtraject? - Veel vrijheid eigen manier - Voor de 'ene discipline is dit niet erg, voor de ander wel Deelvraag 4: Welke knelpunten kunnen er bij de organisatie van nazorg worden geconstateerd? 1. Onverwachte en ongeplande gebeurtenissen 3. Nazorg wordt niet structureel besproken bij IPO en KIPO 4. Soms niet genoeg informatie in KIPO - Discipline is niet aanwezig
- Niet gerapporteerd in TEAMWORK Informatie voor overdracht ontbreekt 5. Weekendverlof wordt niet structureel besproken Meer zicht in de behoeften in de thuissituatie 6. Onduidelijkheden in taken en verantwoordelijkheden Bij dagbesteding- of behandeling, thuiszorg, verzorging- of verpleeghuis aanvragen "Hoe is het nazorgtraject van de afdeling Longrevalidatie voor de klinische patiënten vorm gegeven en op welke manier kan dit effeciënter worden ingericht?" Centrale vraagstelling Drie stappen (inventariseren - organiseren - overdracht) Uitvoering is verantwoordelijkheid van eigen discipline Casemanager heeft
inzicht en overzicht
- Verschil bij disciplines in processtappen

- Nazorg wordt niet meteen besproken

- Nazorg niet structureel aan bod in IPO en KIPO

- Niet genoeg informatie in KIPO

- Verantwoordelijk voor eigen vakgebied

- Weekendverlof wordt niet structureel geëvalueerd. Beperkingen van het onderzoek Interviews Selectieve steekproef Enquête Niet voor iedereen toepasbaar Knelpunten volgens literatuur (Engelshoven & Rensen, 2005): - Taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk

- Onderlinge samenwerking kan verbeterd worden

- Er wordt niet standaard gerapporteerd 2. Pre/ontslag checklist Een geïnterviewde zei:
Full transcript