Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibliografické citace

No description
by

Kamila Fabiánová

on 14 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibliografické citace

Způsoby odkazování:
citace musí jednoznačně identifikovat citovaný dokument

jednotný styl, formát a interpunkce

údaje, v citaci obsažené, by měly být převzaty z citovaného dokumentu

povinné vs nepovinné údaje
Harvardský způsob odkazování (forma jméno-rok)
Příklady
při psaní závěrečné práce
Bibliografické citace:
Jak na tvorbu citací?
Původce díla (tvůrce, autor)
Název celku (knihy, časopisu, webového sídla)
[online]
Dokumenty převzaté z internetu musí vždy obsahovat:
Základní pojmy
Při psaní odborného textu je třeba postupovat
v souladu s autorským zákonem a použité informační zdroje v textu řádně označit a citovat tak, aby byla možná jejich jednoznačná identifikace.
přímá citace ("...")

parafráze (samostatný odstavec)

obecně známé informace
Citace v textu
Informace, které použijete do své práce, převzaté z jiných informačních pramenů.

V rámci normy ČSN ISO 690 jsou definovány tři možné způsoby odkazování:

forma jméno-datum (Harvardský systém)

forma číselného odkazu

průběžné poznámky
Vyznačení informace, převzaté odjinud,
v textu Vaší práce.
Odkaz ODKAZUJE na bibliografickou citace použitého informačního pramene.
Odkaz
Bibliografická citace
Popis použitého informačního pramene podle předem daných pravidel.
[b.r.]
Číslem v hranatých závorkách odkazujeme
na informační zdroje
v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé.

Následné odkazy určitého informačního zdroje obdrží stejné číslo jako první.
Forma číselného odkazování
Strany, ze kterých jste čerpali uvádějte pouze v případě použití přímé citace.
Odkazy
Pravidla
[cit. RRRR-MM-DD]
Dostupnost
1 autor - PŘÍJMENÍ, Jméno
2 autoři - PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno PŘÍJMENÍ
3 autoři - PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ
a Jméno PŘÍJMENÍ
více než tři autoři - PŘÍJMENÍ, Jméno et al.
Píšeme vždy
kurzívou
.
Další pravidla
Příklady
Kniha

TVŮRCE.
Název díla

[typ nosiče]
. Vydání (pokud je jiné než první). Místo vydání: Vydavatel, datum vydání
[cit. RRRR-MM-DD]
. Identifikátor.
Dostupnost
.
Závěrečná práce
GRMELA, Mojmír.
Optimalizace využití vozového parku
[online]. Zlín, 2013 [cit. 2014-10-23]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Dostupné z: http://dspace.k.utb.cz/handle/10563/25759
Části dokumentů

TVŮRCE ČÁSTI. Název části.
(In:)
TVŮRCE.
Název díla

[typ nosiče]
. Vydání (pokud je jiné než první). Místo vydání: Vydavatel, datum vydání,
ročník
,
číslo
,
rozsah stran části

[cit. RRRR-MM-DD]
. Identifikátor (ISBN, ISSN, DOI).
Dostupnost.
Novotný
,
Radek
.
Vánoční sezona se plánuje i rok dopředu.
Logistika
[online]
.
Ekonomia, 17.10.2014 [cit. 2014-10-23]
.
Pro předplatitele dostupné z: http://logistika.ihned.cz/c1-62952160-vanocni-sezona-se-planuje-i-rok-dopredu
Článek
Webová stránka
Neznáte-li autora, začněte citaci názvem.

Jakýkoliv údaj v bibliografické citaci pocházející z jiného zdroje, dejte do hranatých závorek.

Používejte poznámky.
Další pravidla a doporučení:
TRANSPARENCY INTERNATIONAL. EU Office.
The European Integrity System
[online]. © 2014 [cit. 2014-10-23]. ISBN 978-2-9601484. Ke stažení dostupné z: http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2014/04/EU_Integrity_System_Report.pdf
Příspěvek na webu
Požár - jeho definice, rozdělení, fáze a pásma hoření. In:
Hasiči Domažlice
[online]. Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, 14.2.2007 [cit. 2014-10-23]. Dostupné z: http://www.hasicido.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=196
Doprovodné služby.
In:
Riscon
[online].
© 2014 [cit. 2014-10-23]. Dostupné z: http://www.riscon.cz/start/f?p=9550:2050:0:::::
Legislativní dokument
Další příklady

ČESKO. Vyhláška ze dne 4. února 2013 o náležitostech nabídky pojištění důchodu.
In:
Sbírka zákonů České republiky
. 2013, částka 18, s. 274-275. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.

Norma
Statistická ročenka
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.
Statistická ročenka České republiky 2013
[online]. 2013 [cit. 2014-10-23]. ISBN 978-80-250-2386-0. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/0E002418FB/$File/000113.pdf
Užitečné odkazy:
iva.k.utb.cz
www.citacepro.com
fabianova@k.utb.cz
E-publikace
Full transcript