Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AK h3 / 3e pww'13

No description
by

Mo Reintjes

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AK h3 / 3e pww'13

§4 t/m 7 Aardrijkskunde H3 Ontbossing Oorzaken Menselijke rampen en beleid Eerst groeien en dan het milieu luchtverontreiniging grens overschrijdend -> houdt zich niet aan landsgrenzen • Regenwoud -> grondstoffen. Wanneer welvaart stijgt, neemt de vraag naar grondstoffen ook toe
• Regenwoud moet plaats maken voor plantages
• Aanleg wegen Nadelen: • deel mogelijke medicijnen verdwijnt
• evenwicht wordt aangetast -> rw zorgt voor neerslag, wanneer groot stuk gekapt neemt neerslag af en verdroogt een gebied. Ook neemt watervasthoudend vermogen af -> snelle verdroging in droge periode
• door kappen mangrovebossen -> kracht tsunami niet
meer gebroken + malaria meer kans in
achterblijvende poelen Andere oorzaken: • inheemse volkeren: zwerflandbouw ontaard in roofbouw
• aantal sedentaire boeren groeit:
bevolkingsgroei -> grote 'landhonger' kleine boeren. Willen permanente akkers en gebruiken hout als brandstof
• commerciële houtkap:
10% totale ontbossing. Corrupte bestuurders in soft states (Laos, Myanmar, Indonesië) verlenen hout-consessies aan buitenlandse ondernemingen -> onder mom 'aflossen staatsschuld'
• projectontwikkelaars:
bos moet verdwijnen voor plantages, garnalenkwekerijen en toeristenresorts het steeds op een andere plaats uitoefenen van akkerbouw door stukken oerwoud plat te branden zodanig gebruik maken van het natuurlijke milieu dat de kringlopen beschadigd raken Gevolgen: Rw -> hoogste biodiversiteit
Door kap bomen sijpelt water
rechtstreeks grond in waarna het in rivieren komt -> infiltratiewater
Bovenste laag bodem onverzadigd, dieper wel verzadigd -> grondwater
Water zakt bodem in -> neemt deeltjes als ijzer mee bij infiltratie, wanneer dit neerslaat -> harde laag: laterietlaag Door ontbossing waterbalans verstoord(-> ontstaan aardverschuivingen en overstromingen), bodemvruchtbaarheid & kwaliteit achteruit (alle vruchtbare deeltjes worden meegenomen) -> landdegradatie, verlaging biodiversiteit en bodemerosie.
Door landdegradatie -> koraalriffen en viskwekerijen aangetast door toename hoeveelheid slib waardoor kustwater troebel. Evenwicht zo erg verstoord -> duurzaamheid gaat verloren. Industrialisatie Industrialisatie in aantal delen snelle verstedelijking tot gevolg. Industrie en verkeer zorgen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast. Je hoeft niet alleen straat op om ziek te worden -> in veel kleine bedrijfjes mensonterende arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden vaak erger in informele sector dan in formele. Maar in formele sector ook arbeids- en milieuomstandigheden die in centrum landen verboden zijn. Japan en Singapore plaatsen hun vervuilende bedrijven in Zuidoost-Azië om aan dure milieu-investeringen te ontsnappen. Bosbranden Projectonwikkelaars steken het oerwoud in de fik er van uitgaand dat de regen het wel weer dooft maar soms blijft de moesson uit en ontstaat er een grote bosbrand. De nadelen voor het milieu van het verbouwen van palmolie worden door het Westen ruimtelijk afgewenteld op de arme landen in Zuidoost-Azië. Schade bosbranden: • lokaal wordt de leefomgeving van inheemse volkeren en dieren onherstelbaar beschadigd
• Op het schaalniveau van Zuidoost-Azië -> door luchtverontreiniging schade voor de volksgezondheid. Er is verband tussen platbranden bossen en klimaatverandering
• luchtverontreiniging ook gevolgen mondiale kringlopen -> nevel reikt tot 3 km hoog en
maakt in 2 weken rondje aarde. Rookgassen leveren bijdrage aan versterkte
broeikaseffect waardoor andere regio's er ook last van hebben Ander effect bosbranden: door branden op Borneo liepen Maleisië en Singapore veel geld mis door negatieve berichtgeving in media waardoor toeristen wegbleven. Vogelgriep en bodem- + waterverontreiniging hebben met elkaar te maken Agrochemische vervuiling: modernisering en ermee samenhangende intensivering -> nadelige gevolgen voor de landbouw:
• intensief bodemgebruik -> put bodem uit. Leidt tot versnelde verwering, gevaar voor verzilting en chemische verontreiniging bodem en opp.water. Argochemicaliën komen in voedselkringlopen en uiteindelijk weer op bord consument.
• het uitspoelen van alle stoffen -> rivieren vervuild -> zeewater vertroebelt -> koraalriffen nemen af in tropische kustzone + vissen verliezen natuurlijk ecosysteem
• toegenomen monocultuur in akkerbouw -> grotere gevoeligheid voor plantenziekten. Oplossing is er maar dood ook natuurlijke vijanden van ziekte verspreiders.
• Houden grote aantallen vee op kleine opp. leidt tot uitbraak dierziekten. Gevaar is dat bij ziekte veel uitgeroeid wordt en ziekte snel verspreidt. Kan ook overspringen op mensen -> vrees wereldwijde epidemie. Het zouter worden van de bodem. Komt door irrigatie -> het water dat
eraan toegevoed wordt lost
natuurlijke zouten op + neemt
het dieper mee bodem in.
Wanneer zon schijnt ->
bovenste bodemwater
naar boven getrokken,
water verdampt en
zoutlaagje blijft
achter op land. (opp.water -> drinkwater, planten -> eten) Economisch gezien: intensivering landbouw op korte termijn succes, lange termijn grote schade duurzaamheid ecosystemen. Erg want nog onbekende planten kunnen grote rol spelen in ontwikkeling nieuwe medicijnen en gewassen. Chemische oorlogsvoering Tijdens Vietnamese Oorlog -> bommentapijt + 80 miljoen liter chemische producten gesproeid. Bijna helft -> Agent Orange: vloeistof op basis dioxine -> giftigste stof ter wereld. Tot op dag van vandaag sterven hier mensen aan. Fabrikant + VS zijn aangeklaagd maar die is niet
ontvankelijk verklaard. Bodem- en verontreiniging in de stad Bodem- en verontreiniging niet alleen op platteland. Steden in Zuidoost-Azië vaak geen adequaat vuilverwerkings- en rioleringssysteem -> ernstig vervuilde bodems + verhoogd risico voor volksgezondheid. Nu in Zuidoost-Azië voorrang economische groei ipv milieu. Typisch voor landen in ontwikkeling. Aanpak zou simpel zijn: stop met ontbossing en bosbranden, bodemsanering,
waterzuiveringsinstallaties aanbrengen, minder verontreinigde brandstoffen
gebruiken, filters op schoorstenen energiecentrales, etc.
Maar hoe betaal je dat en krijg je alle partijen zo ver? Problemen bij partijen zijn: door grote armoede voorkeur economische groei. VB: Thailand 1975-1988 BNP/hoofd: factor 2, milieuverontreiniging: factor 10 • onverschilligheid en gebrek aan kennis bij boeren
• eigenbelangen grootgrondbezitters
• explosieve bevolkingsgroei
• onmachtige soft state
• ruimtelijke afwenteling milieuproblemen door centrum landen. Milieubeheer van overheden: een kentering? In soft state -> houtsector vrijwel volledige controle over kapitaal, kennis en politieke macht.
Soms vindt er kentering plaats in beleid overheid, dan gaan landen bijv samenwerken zoals nu met de Mekong gedaan wordt. Ook ASEAN heeft overeenkomst gesloten om einde te maken
aan bosbranden. Speerpunten
Lower Mekong Organisatie • ecosystemen zijn cruciaal voor lokale economische en sociale systemen en moeten dus intact blijven
• ook waarde van gezondheid en tevredenheid moeten gekwantificeerd worden en in risicoanalyses meegenomen worden, met name relatie tussen water en welzijn
• er moet gekozen worden voor duurzame productieprocessen, omdat anders de biodiversiteit dramatisch afneemt
• ecobeheer moet ten goede komen aan de lokale bevolkingsgroep (bijv banen als natuurgids)
• sommige ecosystemen en kringlopen zijn grensoverschrijdend, dus moet het beheer dat ook zijn Milieubeweging, nieuwe strategie? Grote milieuorganisaties gaan de kleinere (lokale) organisaties helpen. Internationale milieugroepen gaan de multinationals aanpakken die de problemen aanpakken. RAN (Rainforest Action Network) maakte Equator Principles, pakket afspraken over het redden van de wereld. Steeds meer landen ontertekenen het onder druk publieke opinie (aka westerse consument)
Full transcript