Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI SEKOLAH

No description
by

michelle james

on 13 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI SEKOLAH

Program Sekolah Selamat
Mendedahkan tatacara mengenai keselamatan di sekolah
Untuk meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi isu keselamatan, kecemasan, kemalangan dan malapetaka

Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Untuk mewujudkan suasana yang dapat menjamin keselamatan dan kesihatan kepada pelajar, guru dan pekerja serta mereka yang berada dalam lingkungan kawasan sekolah
Pendekatan
Pengenalpastian
Pencegahan Risiko
Garis Panduan KKP
Untuk menyediakan satu sistem pengurusan yang koheren untuk melindungi pelajar, guru dan pekerja
menggalakkan integrasi elemen PKKP sebagai kompenen penting seluruh polisi dan rancangan penyusunan pengurusan untuk melaksanakan prinsip sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (SPKKP) untuk meningkatkan prestasi PKKP sekolah
Garis Panduan SPKKP
Diperkenalkan pada 2003, iaitu MS1722:2003
Dibangunkan berdasarkan garis panduan OSHMS/ILO 2001 dan diselaraskan dengan kesesuaian AKKP 1994 (Akta 514)
Berdasarkan pendekatan pengurusan sistematik dan dinamik yang bersifat sukarela
2005, JSM membuat penambahbaikan, MS1722:2005
Model PKKP
Menekankan aspek penyelesaian analisis sebab-akibat berdasarkan prinsip Rancang-Laksana-Semak-Tindakan oleh Deming (1986)
Bagi pemantauan pencapaian
Memastikan peningkatan pencapaian sistem ini secara berterusan

PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI SEKOLAH
Polisi
Pengorganisasian
Perancangan dan Implementasi
Penilaian
Tindakan untuk Peningkatan
Peningkatan berterusan
elemen utama spkkp
PENGERUSI
Guru Besar/Pengetua
SETIAUSAHA
Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan
Wakil Pengurusan
Wakil Sekolah, Wakil Pelajar, Ahli Jawatankuasa PIBG dan lain-lain
Wakil Masyarakat
PIBG, Bomba & Penyelamat, Polis, Jawatankuasa Masjid, NGO dan lain-lain
POLISI
PENGORGANISASIAN
PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENILAIAN
TINDAKAN UNTUK PENINGKATAN
POLISI
PENGORGANISASIAN
PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENILAIAN
TINDAKAN UNTUK PENINGKATAN
Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Penyertaan Pekerja
Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Polisi KKP perlu melibatkan perundingan antara semua pihak yang berkepentingan
perlu ikut kesesuaian sekolah yang terlibat serta keadaan persekitaran dalam organisasi terlibat
perlu diedarkan kepada setiap pelajar, guru dan pekerja
perlu dimasukkan dalam agenda latihan induksi
Penyertaan
Penyertaan pelajar, guru dan pekerja penting untuk menjayakan setiap elemen dan program KKP (Akta 514, Seksen 24)
termasuklah mematuhi arahan majikan atau langkah-langkah KKP
Tanggungjawab dan Akauntabiliti
Kompetensi dan Latihan
Dokumentasi dan Rekod
Komunikasi
Tanggungjawab dan Akauntabiliti
Pihak pengurusan sekolah perlu bertanggungjawab sepenuhnya setakat yang dapat dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan serta kebajikan pelajar, guru dan pekerjanya (Akta 514, Seksyen 17)
Pihak pengurusan juga perlu membangunkan, melaksanakan dan mengukur prestasi PKKP serta mempromosikan KKP kepada pihak di bawah penyeliaannya
Berdasarkan AKKP 1994, tanggungjawab pihak yang terlibat termasuklah dikehendaki memberikan kerjasama kepada pihak pengurusan
Kompetensi dan Latihan
Dokumentasi dan Rekod
Semua bahan yang berkaitan KKP termasuklah laporan, kod amalan, tatacara dan data perlu didokumentasikan dan disimpan dalam tempoh waktu yang tertentu
Guru, pekerja dan pelajar mempunyai hak untuk menggunakan rekod mengikut keperluan tanpa menjejaskan kerahsiaanya
Komunikasi
Setiap PKKP perlu membangunkan dan melaksanakan sistem komunikasi KKP yang berkesan dan meliputi semua peringkat dalam organisasi sekolah dan pihak lain yang berkepentingan seperti guru, pekerja, pelajar, kontraktor dan juga pelawat (Akta 514, Seksyen 32)
Semakan Awal
Objektif Sistem
Sistem Perancangan , Pembangunan dan Pelaksanaan
Pencegahan Bahaya dan Kawalan
Semakan Awal
Objektif Sistem
Sistem Perancangan, Pembangunan dan Pelaksanaan
Pencegahan Bahaya dan Kawalan
Pengukuran dan Pemantauan Prestasi
Penyiasatan Kemalangan atau Insiden dan Laporan
Pengauditan
Semakan Pengurusan
Pengukuran dan Pemantauan Prestasi
Penyiasatan Kemalangan atau Insiden dan Laporan
Pengauditan
Semakan Pengurusan
Tindakan Pencegahan dan Pembetulan
Peningkatan Berterusan
Individu yang kompeten sahaja yang boleh dipertanggungjawab untuk menjalankan tugas dalam aspek keselamatan dan kesihatan (Akta 514, Seksyen 29)
Perlu ada penyediaan sumber dan latihan KKP yang mencukupi untuk membolehkan guru dan pekerja melaksanakan PKKP
Dijalankan oleh idividu kompeten dalam KKP secara perundingan dengan pihak pengurusan sekolah, guru, pekerja atau wakilnya
menentukan statistik kemalangan, kemalagan nyaris berlaku, kejadian berbahaya, keracunan dan penyakit yang berkaitan dengan aktiviti atau pekerjaan yang berlaku di sekolah
Mengenal pasti aplikasi perundangan, garis panduan, kod amalan dan keperluan lain yang bersesuaian
Objektif sistem perlu
realistik an menepati objektif KKP
selaras dengan perundangan KKP, garis panduan dan kod amalan industri pada peringkat kebangsaan
Dilakukan oleh pengurusan sekolah dan guru sebelum bahaya dan risiko sampai ke sekolah dan mendatangkan kemudaratan (Akta 514, Seksyen 20 dan 21)
Proses yang berterusan mesti dilakukan untuk mengenal pasti bahaya, menilai dan mencegahnya dari semasa ke semasa dan menguruskannya
Pihak pentadbiran sekolah perlu mengadakan dan menyelenggara sesuatu sistem pengurusan yang baik untuk mengawal apa-apa kemalangan besar yang berlaku
Membantu organisasi sekolah memberikan tumpuan kepada elemen berdasarkan keutamaan dalam penyediaan objektif
Mempromosi peningkatan penyertaan pelajar, guru dan pekerja dalam setiap program KKP yang dilaksanakan
Setiap kemalangan yang berlaku perlu dikawal, dipantau, direkodkan dan perlu diperiksa supaya kejadian tidak berulang lagi (Akta 514, Seksyen 31 dan 32 serta Akta Mesin dan Jentera 1967)
Audit KKP mempunyai ciri seperti pemeriksaan yang sistematik, penentuan sama ada aktiviti menepati perkiraan yang dirancang dan objektif yang ditetapkan serta aktiviti mematuhi keperluan undang-undang piawaian dan amalan yang berkaitan
Setiap proses dan pelaksanaan program KKP perlu dinilai dan diperiksa secara teliti untuk menentukan keberkesanan dalam pencapaian matlamat
Kesimpulan
elemen utama SPKKP penting utuk memastikan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan pelajar, guru dan pekerja dijamin sewajarnya
TERIMA KASIH :)
Full transcript