Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PODATKI W KULTURZE

No description
by

maria mariamaria

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PODATKI W KULTURZE

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
Różne sposoby rozliczania przychodów autorskich:

Artysta prowadzący
działalność gospodarczą
Wykonywanie przez twórcę działalności w sposób ciągły i zorganizowany w celu zarobkowym
Podatek liniowy w wysokości
19%
lub podstawowa forma opodatkowania czyli na poziomie
18% lub 32%

Osiąganie przychodów z
praw majątkowych
Przychód z praw autorskich i innych praw (dzieło na zamówienie)
Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów
Roczny limit to 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty
42 764 zł

Dochód osiągany z
działalności wykonywanej osobiście
Twórca przenosi prawa majątkowe lub udziela licencji na korzystanie z dzieła uprzednio stworzonego
Opodatkowanie według skali
18% lub 32%

Umowa o pracę
Przychody ze stosunku pracy
Dochody wtedy opodatkowane są według skali
18% lub 32%
(ang. Personal Income Tax) – podatek bezpośredni obejmujący
dochody
uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Przychody
artystów
i
twórców
mogą być opodatkowane w zróżnicowany sposób, w zależności od sposobu wykonywania działalności twórczej.

Inaczej opodatkowany będzie dochód z pracy gdzie obowiązuje zawsze skala podatkowa i określone kwotowo koszty uzyskania przychodu, bądź dochód z działalności gospodarczej gdzie dochód może być opodatkowany według skali – czyli podatkiem
18%
lub
32%
albo jednolitą stawką podatkową – w wysokości 19%.


Dochód 60 000 zł odliczy maksymalnie 3 600 zł,

Jeśli jego dochód wyniósł 90 000 zł nie może odliczyć więcej niż 5 400 zł

Przy dochodzie 250 000 zł można odliczyć nawet 14 400 zł

Łukasz Pernal
Maria Żurawska
PODATKI
W SEKTORZE KULTURY

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI KULTURY
Odliczenia od dochodów w ramach "wydatków z tytułu darowizn"
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
STAWKA 5% VAT
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
BIBLIOGRAFIA
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.m o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 362).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Chróścielewski Wojciech, Koperkiewicz-Mordel Katarzyna, Polskie prawo podatkowe – podręcznik akademicki., Difin, Warszawa 2006.


Strony internetowe:
http://rynekartystow.pl/userfiles/files/raport_rynek_pracy.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/
http://www.pit.pl/

CIT
(ang. Corporate Income Tax) - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Stawka podatku od osób prawnych w Polsce wynosi obecnie 19%.

Zgonie z ustawą, działalność kulturalna jest tytułem do
zwolnienia przedmiotowego
z podatku CIT.

ZAKRES ZWOLNIEŃ PRZEDMIOTOWYCH:

zwolnienia z podatku dochodów podatników, których celem statutowym jest określona, wskazana w ustawie działalność. Zwolnienie dotyczy jednak tylko tej części dochodów, która jest przeznaczona i wydatkowana na te cele statutowe. (m.in.
działalność kulturalna
)
dochody organizacji pożytku publicznego
, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej
dotacje
otrzymane z budżetu państwa, subwencje
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem
środków europejskich

Instytucje kultury (czyli osoby prawne) są zwolnione z podatku od
spadków i darowizn.

Darowizny dla Instytucji kultury stanowią dochód, który podlega podatkowi dochodowemu.
Dochód ten, po spełnieniu wymaganych warunków, jest
zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego oraz organizacji pożytku
publicznego, w ramach limitu 6% dochodu.

Darowizna dla instytucji kultury (6%) nie koliduje z odliczeniem 1% na Organizacje pożytku publicznegoJest to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. W Polsce jest
podatkiem lokalnym
, pobieranym przez samorządy gminne.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków
, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

grunty i budynki we władaniu
muzeów rejestrowanych
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Definicja:

“VAT to podatek od towarów i usług,
który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).”

źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/

Rozliczenie podatku
polega z jednej strony na obliczeniu należnego podatku od czynności opodatkowanej, z drugiej, na prawie odliczenia podatku zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, związanych z działalnością opodatkowanych.
Zwolnione z podatku VAT są usługi kulturalne świadczone przez:

a)
podmioty prawa publicznego
lub inne podmioty uznane na podstawie
odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub
rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem
tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami
związaną,

b)
indywidualnych twórców i artystów wykonawców
, w rozumieniu
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie
honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub
praw do artystycznego wykonania utworów;

Jaka jest stawka vat na książkę drukowaną?
Książki drukowane
wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych
przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi,
wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a

Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISBN

Czasopisma specjalistyczne

Nuty w formie drukowanej


Jaka jest stawka vat na bilet do kina, teatru, itp.?
STAWKA 8% VAT
Usługi twórców i artystów
wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

Usługi kulturalne i rozrywkowe
wyłącznie w zakresie wstępu:
1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe
2) do obiektów kulturalnych

Usługi związane z rozrywką i rekreacją
wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
wyłącznie w zakresie wstępu

Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych
w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie

Czasopisma inne niż specjalistyczne

Pozostałe usługi związane z rekreacją
wyłącznie w zakresie wstępu

Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

Wstęp na imprezy sportowe

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
Jaka jest stawka vat na E-booki?
STAWKA 23% VAT
Książki
bez oznaczeń ISBN

E-booki
(traktowane jako usługi świadczone drogą elektroniczną)
PROTEST "DZIEŃ BEZ SZTUKI"
24 maja w wielu galeriach i muzeach w całej Polsce odbył się Strajk Artystów.

Chodziło o zwrócenie uwagi rządu na złą sytuację artystów, którzy nie są w stanie odprowadzać składek na ubezpieczenia zdrowotne i socjalne. Chodziło też o
zachowanie prawa do 50% odpisu od podstawy opodatkowania
(koszt uzyskania przychodu) przy najczęściej stosowanych wobec tej grupy umów o dzieło.


Choć inicjatywa ta miała duży oddźwięk w mediach, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie podjęły żadnych kroków w kierunku stworzenia rozwiązań systemowych w przypadku ubezpieczeń emerytalnych czy zdrowotnych.


http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/artysci-sa-biedni-dzis-zamkneli-muzea-i-galerie,253423.html
Full transcript