Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

shaken not stirred

profielwerkstuk geschiedenis femke en eline
by

Femke van Duijnhoven

on 12 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of shaken not stirred

Vijandbeeld Spanningsmomenten uit de Koude Oorlog Term voor gewapende vrede tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
Het gaat hier om
Verschil in ideologie : kapitalisme vs. communisme

VS is bang dat de SU een communistische wereldrevolutie gaat uitvoeren

Wapenwedloop tussen de VS en de SU: continu proberen om in het bezit te zijn van de meeste wapens

Geen sprake van een echte oorlog tussen de VS en SU zelf, maar er was wel oorlog in andere landen die verband hielden met de ideologische verschillen van de VS en de SU James Bond
&
de werkelijkheid Wat is de Koude Oorlog Een vijandbeeld is de voorstelling die je van je vijand hebt.

Vijandbeelden kunnen snel veranderen en in de Koude Oorlog gebeurt dat ook meer dan eens.

Een vijandbeeld ontstaat vaak door militaire dreiging, in de Koude Oorlog dreigde er continu een nucleaire oorlog uit te breken.

Een vijandbeeld wordt vaak gebruikt om een oordeel over een groep te krijgen. De belangrijkste functie van het Westerse vijandbeeld in de Koude Oorlog was de rechtvaardigingsfunctie: Als je verwijst naar het gedrag of de bedoelingen van een ander, rechtvaardig je zo je eigen gedrag. Als je verwijst naar de vijand, wordt een oorlog gerechtvaardigd en dan lijkt een sterke bewapening noodzakelijk. Juist daarom kan een vijandbeeld zo gevaarlijk zijn. Vijandbeeld Westerse wereld Het vijandbeeld dat de Westerse wereld had van de SU en haar bondgenoten werd gevoed door de propaganda.
De leiders van de Westerse landen waren bang dat het communisme uiteindelijk de hele wereld zou overheersen. ze probeerden daarom de mensen bang te maken zodat ze hun bewapeningsprocessen konden verantwoorden.
Deze propaganda werkte echt, de mensen waren bang dat de wereld overheest zou worden door het communisme. Uiteraard waren er ook tijden dat het vijandbeeld niet zo sterk was, dat was tijdens de ontspanningsperiodes als de dreiging van de SU afnam Ontstaan vijandbeeld Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de belangen van de VS en de SU tegenover elkaar te liggen. Deze twee supermachten hadden beiden de helft van Duitsland bevrijd en wilde daar hun invloed blijven uitoefenen, zodat Duitsland niet weer zo'n supermacht kon worden.
Duitsland werd in vier delen verdeeld, elk land dat Duitsland had bevrijd kreeg een eigen invloedssfeer.
De VS wilden juist dat alle landen in Europa zelfstandig werden en Duitsland weer opgebouwd zou worden, maar de SU wilde juist een veiligheidscordon voor zichzelf opbouwen, zodat ze beschermd zouden worden tegen een nieuwe Duitse inval.
Toen de SU de landen in Oost-Europa communistisch maakte, geen verkiezingen liet plaatsvinden en zich na verloop van tijd niet terugtrok, waren de VS bang dat de SU verder zou gaan met haar expansiepolitiek. Daaruit ontstond het vijandbeeld van de VS en die probeerde dat door middel van propaganda over te brengen naar andere landen. Vijandbeeld in de media In de Koude Oorlog gebruikten de twee machtsblokken allebei propaganda, om hun acties tegenover de vijand te rechtvaardigen. Zo zijn de vijandbeelden ontstaan. De propaganda was erop gericht het vijandige land zwart te maken.

Het communisme werd in de media zo voorgespiegeld alsof het de hele wereld zou veroveren. Als één land communistisch zou worden, volgden de buurlanden binnen geringe tijd. Dit werd ook wel de dominotheorie genoemd.

Het communistisch worden van China had grote impact op de Verenigde Staten. Ze waren nu bang geworden dat de Sovjet-Unie en China samen een machtsblok zouden vormen tegen het westen. Deze angst kwam natuurlijk ook naar voren in de media. Het versterkte zo het vijandbeeld van de ‘gewone Amerikaan’ tegenover de Sovjet-Unie.

In de Verenigde Staten was de propaganda echt gericht op de vijand en de ideologie van de vijand. Die moest verslagen en verdreven worden. Deze spanningsmomenten hebben invloed gehad op het vijandbeeld van de Westerse wereld. In het kort 1947: Trumandoctrine 1949: SU atoombom, China communistisch 1954: Vietnam 1956: Chroestsjov 1963: Cubacrisis Ontspanning Inval in Afghanistan Ronald Reagan Gorbatsjov Einde van de Koude Oorlog De aanleiding voor de Koude Oorlog was in 1947 toen de Trumandoctrine werd uitgeroepen door de VS.
Dit hield in, dat elk land dat zich bedreigd voelde door het communisme hulp kon vragen bij de VS. Deze hulp was onderdeel van de containmentpolitiek. Deze doctrine was een uithaal naar de communistische expansie van de SU, daardoor voelde de SU zich aangevallen door de VS.

Hier begon de Koude Oorlog dus officieel. De spanningen tussen de VS en haar bondgenoten en de SU en haar bondgenoten liepen hoog op. Er was echter nog geen reden om over te gaan tot een daadwerkelijke aanval, want alleen de VS beschikte op dit moment over een atoombom, de SU had dus geen schijn van kans tegen de VS. De VS beschikten al vanaf 1945 over een atoombom en gebruikten dit wapen vooral om te laten zien hoe machtig ze waren.
De SU reageerde hierop door zelf ook een atoombom te ontwikkelen, dit was de eerste schok voor de VS in 1949.
Daarnaast werd China ook nog eens communistisch. Dit was een tegenslag voor de VS in hun strijd tegen het communisme. De VS probeerde namelijk te voorkomen dat landen communistisch zouden worden.

Doordat de SU nu ook een vernietigingswapen had en China communistisch was geworden, liepen de spanningen tussen de VS en SU in deze periode zeer hoog op. Het ijzeren gordijn dwars door Europa De Duitse deling na WOII Bondgenootschappen tijdens de Koude Oorlog In 1954 werd Vietnam verdeeld in twee landen. Noord-Vietnam, dit deel was communistisch en werd gesteund door de SU en China, en Zuid-Vietnam, het kapitalistische (niet democratische) deel dat door de VS werd gesteund in de strijd tegen het communisme. In 1959 begon de oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam. De Amerikanen probeerden te voorkomen dat Zuid-Vietnam communistisch werd.

Nadat de VS jarenlang steun had gegeven aan Zuid-Vietnam om het communisme daar te bestrijden, werd het uiteindelijk toch communistisch. De VS zag dit weer als een grote nederlaag. Gedurende de hele Vietnam-oorlog waren er spanningen tussen de VS en SU. Echter, deze spanningen waren niet altijd even groot. Er waren ook tijden dat de spanning wat minder hoog opliep. Er was geen directe oorlog tussen de VS en de SU, maar door de oorlog in Vietnam streden ze wel tegen elkaar. In 1956 kwam Chroestsjov, de opvolger van Stalin, aan de macht in de SU
Onder zijn bewind nam de spanning tussen de SU en de VS af. Dat kwam omdat de dictatuur van Chroestsjov niet zo sterk was. Onder zijn leiding waren er veel meer vrijheden voor het volk. Cuba was na een guerrillaoorlog communistisch geworden en de VS zagen het communisme nu zeer dichtbij komen. Dat Cuba communistisch was geworden was voordelig voor de SU, want dan kon de SU de VS direct aanvallen vanaf Cuba.
Nadat de VS kernraketten had geplaatst in Italië en Turkije reageerde de SU hierop door het plaatsen van kernraketten op Cuba. Toen de VS hier achter kwamen begonnen zij met het blokkeren van Cuba.

De Cubacrisis zorgde voor een zeer hoog oplopende spanningsperiode. De angst dat er nu echt oorlog tussen de VS en de SU zou uitbreken was enorm groot. De gedachte dat hierbij de hele wereld vernietigd kon worden versterkte de spanning alleen maar meer. De periode tussen 1969 en 1975 is de periode van ontspanning. De Sovjetleider en de Amerikaanse president waren allebei voorstander van de ontspanning.
In deze periode zwakte het vijandbeeld af. De communisten werden gezien als mensen die ook wel bereid waren tot compromissen en samenwerking. Ze waren niet meer door en door slecht. In 1967 kwam er in Afghanistan een linkse democratische partij aan de macht, die werd gesteund door de SU. deze partij keerde zich tegen de manier waarop het volk de islam beleed. Hierdoor ontstond er protest onder het volk.
Toen dit protest uit de hand liep, viel de SU binnen in Afghanistan om de communisten daar aan de macht te houden.

De inval in Afghanistan is een moment in de Koude Oorlog waarvan je kan zeggen dat de spanning toe nam. In het jaar 1981 kwam Ronald Reagan aan de macht in Amerika. Zijn politiek was vooral gericht op de confrontatie. De spanning tussen de twee vijandige blokken steeg dus weer. Tijdens de regeerperiode van Reagan begon de SU steeds verder achter te raken op de VS. Vooral op technologisch gebied.
De angst in Amerika voor een echte oorlog steeg wel. Reagen zocht liever de confrontatie op en daarom steeg de angst dat de SU uiteindelijk zou reageren met een oorlog. Maar doordat de SU steeds verder achter lag op de VS konden ze geen oorlog beginnen.

In 1985 kwam Gorbatsjov aan de leiding in de Sovjet-Unie. Hij zag dat al het geld was uitgegeven aan wapens en militair materieel. De rest van de economie lag in puin. Hij besloot om in te grijpen. Hij wilde sowieso op defensie bezuinigen, omdat hiervoor veel te veel uitgaven begroot waren. Als hij dit wilde uitvoeren moest hij wel de militaire confrontatie met Amerika verminderen. Er werden eenn aantal afspraken gemaakt om de bewapening te verminderen.
Uiteindelijk werd op 8 december 1987 het INF-akkoord getekend. Dit akkoord verplichtte de VS en de SU het aantal kernwapens te verminderen en het overschot ook werkelijk te vernietigen. Gorbatjov gaf Oost-Europa steeds meer vrijheid. Op 9 november 1989 viel de muur van Berlijn. Oost- en west Berlijn werden weer herenigd. De val van de muur staat symbool voor het einde van de Koude Oorlog. Het gaf aan dat de Sovjet-Unie niet langer in staat was om Oost Europa te beheersen. Het was Gorbatsjov niet gelukt om de economie te redden door het communisme wat minder streng door te voeren.
Op 26 december 1991 werd de SU officieel opgeheven. De Russische Republiek werd uitgeroepen. Deze gebeurtenis wordt gezien als het officiële einde van de Koude Oorlog. Nu gaan we kijken of de films het vijandbeeld en de spanningsmomente van de Westerse wereld volgen zoals het in de werkelijkheid is From Russia with love (1963) conclusie Deze James Bondfilm speelt zich af in de tijd van de Cubacrisis. Op dit moment was er dus een hoge spanning tussen de VS en de SU. Dit is in de film deels terug te vinden.
Hoewel er tijdens deze film in de werkelijkheid een enorme spanning optrad in de Koude Oorlog is dat niet overduidelijk terug te zien in de film.

Deze film klopt dus niet geheel met de werkelijke spanning die er op dat moment in de echte wereld was. Hiervoor is een logische verklaring te geven, namelijk dat de film en het script al voor 1963 (dus ook voor de Cubacrisis) gemaakt zijn. De film is daadwerkelijk uitgekomen in 1963, toen was de Cubacrisis wel gaande, maar tijdens het maken van de film nog niet. The spy who loved me (1977) Het bijzondere aan deze Bondfilm is dat de Russische agente samenwerkt met James Bond. De Russen en de Engelsen hebben een gezamenlijke vijand. Dit staat symbool voor de tijd van de ontspanning. De Russen en Amerikanen durfden weer met elkaar te onderhandelen.
De SU en de VS waren in het echt natuurlijk nog wel vijanden, dit wordt ook wel weergegeven in de film door de Russen af te schilderen als onbetrouwbaar, de Russische agente blijkt gespioneerd te hebben en ze bedriegt James Bond ook.

We kunnen zeggen dat deze film het vijandbeeld volgt, zoals het in werkelijkheid ook was op dat moment.
Goldeneye (1995) De film begint in 1986. Dan is de Koude Oorlog nog bezig. James en z’n partner gaan met z’n tweeën een Russisch gebouw binnen.
Het mooie aan de film Goldeneye zijn de begintitels. Dit laat duidelijk zien dat er een einde gekomen is aan het communistische bewind.
Al deze begintitels verwijzen naar de val van de Sovjet-Unie en het communisme.

Deze film komt dus overeen met de werkelijkheid op dat moment. Want na de val van de muur was ook de Koude Oorlog voorbij. In de film wordt verwezen naar het gevallen communisme, dat klopt met hoe het echt was. Na al onze deelvragen te hebben beantwoord, zijn we tot de conclusie gekomen dat onze hypothese niet helemaal juist was. We dachten namelijk dat de vijandbeelden van de James Bond films overeen zouden komen met de vijandbeelden in de werkelijkheid. Dit blijkt maar gedeeltelijk waar te zijn.

De 1e film (From Russia with love, 1963) klopt niet met het vijandbeeld dat er op dat moment in de werkelijkheid ook was.
De 2e film (The spy who loved me, 1977) klopt wel met het vijandbeeld dat er op dat moment in de werkelijkheid was.
De 3e film (goldeneye, 1995) klopt ook met het beeld dat er in de werkelijkheid was. De Koude Oorlog was namelijk voorbij en in de film is dit ook te zien. communisten (gesteund door SU+China) kapitalisten (gesteund door VS) President Truman verkondigt zijn doctrine atoomproeven SU China communistisch Chroestsjov zorgde voor ontspanning Ronald Reagan Gorbatsjov Val van de Berlijnse muur Het vijandbeeld uit de Koude Oorlog vergeleken met
het vijandbeeld uit James Bond-films
Full transcript