Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Master's Thesis

Entrepreneurial climate in Macedonia 2010
by

Elena Klisarovska

on 3 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Master's Thesis

Почетоци на претприемништвото во Македонија Мајндсет, економија, култура, родители, образовен систем..... Кој е виновен? Самоуправување во Југославија Приватизација во
Македонија Претприемачка клима во Македонија? Што велат експертите? Недостаток на стопански комори - Сашо Шиндиловски Заклучоци за 2009 •Скоро 11% од исптаниците се сопственици на веќе етаблирани бизниси.
•Економска потреба како главен мотивациски фактор за претприемачка активност кај 48.9% од испитаниците наспроти 51.1% од испитаниците кои биле мотивирани од можност/прилика.
•Претприемништво мотивирано од можност/прилика е три пати повеќе водено од желба за независност од зголемен приход.
•Осумнаесет проценти од сите компании очекуваат раст во наредните 5 години. Македонија е рангирана 23-та во категоријата „започнување бизнис“ во 2008 во извештајот на Светска банка, но во 2009 се искачува на 12 место 1 2 3 • време на радикални промени, кога врските малку попуштаат и некои одлуки се пренесуваат на колективот 1952-1960 1961-1970 1971-1980 На крајот на
1980 •време на пазарен социјализам кога економските фунции од државата ги превземаат претпријатијата •кога пазарниот механизам се заменува со планирање и југословенските републики и автономни покраини добиваат поголема улога и одговорост Југославија се распаѓа, и Макдонија како една од социјалистичките републики, е исто така социјалистичка земја со децентрализирано стопанство со горе-споменати карактеристики Трансформација на сопственост Закон за трансформација на јавни претпријатија Приватизација Состојбата во Македонија во пост-реформниот период како позадина за климата денес 1 II III IV ? Каква е претприемачката клима во Македонија Дали македонците преферираат да бидат самовработени или вработени Дали желбата е поврзана со приход Дали се зголемува бројот на жени претприемачи Која е разликата во перцепција на претприемачите во ЕУ и Македонија Да се започне бизнис или да се превземе постоечки Каква е претприемачката
активност во Македонија прашалник спроведен во 2010 примерок од 271 1.420.736 работоспособни жители во Македонија (15-65 години) 1 2 3 4 5 Х1: Македонците преферираат да бидат самовработени повеќе од вработени Х2: Да се биде претприемач во Македонија не е посакувано Х3: Бројот на жени претприемачи ќе се зголемува во однос на бројот на мажи претприемачи Х4: Односот помеѓу претприемништо мотивирано од можност и од потреба се движи во корист на можност во Македонија Х5: Доколку македонецот има средства да започне бизнис, ќе започне нов и нема да превземе веќе постоечки 47.7% 38.3% 15-24 г 44.5% 55.6% вработен/а 58.3% вработени 51% 59.2% 15-24г 52.9% 54.9% вработен/а самовработен/а/вработен/а 27.3% 28.6% 25-39 32.9% 31.6% вработен/а двајца вработени можност/потреба 15-24г потреба
25-39г можност
40-54г двете уште се школуваат
-можност двајцата вработени 71.3% 66.3% 15-24г 69.9% Во споредба со САД и ЕУ Заклучоци 1. Со индекс од 22.4 % (индекс на претприемачка активност во рана фаза), Македонија е на повисоко место според ТЕА индексот во споредба со изминатите години. 7. Доколку македонецот има средства за започне бизнис тој попрво би започнал нов отколку да превземе веќе постоечки. 6. Односот на претприемништво водено од можност и потреба се зголемува во корист на можноста. 5. Бројот на жени претприемачи се повеќе се зголемува во однос на бројот на мажи. 4. За македонците претприемништвото е примамливо. 3. Се повеќе македонци преферираат да бидат самовработени. 2. На крајот на 2010 е исто толку добро/лошо да си вработен колку и самовработен. *Под 2.000$ БДП
*3.000-9.000$ БДП
*До и над 1.000 БДП 100.000 или 0,004% за 2010
Слаба претприемачка клима - Македонка Димитрoва „миновации“
Full transcript