Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Předmět andragogiky

OA
by

Vitek Docekal

on 2 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Předmět andragogiky

Předmět
andragogiky

velké množství definic
mobilizace lidského kapitálu
v prostředí permanentní sociální změny
kapitál
vs.
potenciál
zásoba vrozených a získaných znalostí, schopností, dovedností, talentu a invence
soubor dispozic a předpokladů člověka, které umožňují organizaci/společnosti postupovat vpřed

vs.

stupeň kvality příslušníků určité skupiny
indikátorem je funkční gramotnost
nejobecnější pojetí - zaměřeno makrosociálně
lidský kapitál jako nejvýznamnější a zároveň nejzranitelnější determinanta vývoje postindustriální společnosti
sociální kapitál
kulturní kapitál
dovednost využívat informace
nástroj přivlastňování symbolického bohatství
síť společenských kontaktů
lidský kapitál je třeba mobilizovat, abychom jej dokázali přeměnit v lidský potenciál a ten rozvíjet
záměrné zasahování sociálních institucí nástroji vzdělávací, sociální či personální politiky do systému lidského potenciálu
andragogika
příklady?
= věda o sociální intervenci při identifikování a ovlivňování úrovně lidského kapitálu
řešení personální politiky organizace na základě identifikace možností trhu práce a demografické struktury potenciálu pracovních sil
rekvalifikace
abilita práce
vlastnost trhu práce
vyjadřuje vztah mezi:
kvalifikací/kvalifikovaností práce
kvalifikací pracovní síly
nezaměstnaností
propojení obsahu, charakteru a dělby práce s konkrétním prostředím a kvalitou lidského kapitálu
pokud není vyrovnaná, není vyrovnaný ani trh práce
určuje zaměstnatelnost
pracuje s
staré příběhy vyprávějí, že definic je několi stovek
...a pouze několik z nich nepochází od prof. Šimka
orientace člověka
v kritických uzlech životní dráhy
východiska - ekonomie a sociologie
či při problémovém průběhu jeho životní dráhy
psychologizující pojetí
souvisí s rozvojem kompetencí jedince, nutných pro orientace v kritickém bodě
musí být kritické uzly negativní?
dimenze životní dráhy?
kritické body = všechny, které v jedinci vzbuzují nejistotu
resocializace - nápravná zařízení
práce s drogově závislými
profesní poradenství
rekvalifikační poradenství
působení andragogiky
souvislosti změn syntetického statusu
sociologizující pojetí
= souhrn práv a povinností
= jak nás ostatní vidí
vrozený - pohlaví, rasa
připsaný - rodina, sociální dědictví
získaný - sociálně-ekonomický status, dá se popsat propojenými ukazateli syntetického statusu
objektivní charakteristika profese
prestiž dané profese
dosažená kvalifikace
vliv, moc, kterou člověk disponuje
příjmy, kterých dosahuje
životní způsob, který vykazuje
ukazatele syntetického statusu
manuální, intelektuální, řídící, jednoduchá, složitá
vážnost přisuzována profesi veřejným míněním
vzdělání/kvalifikace
jak bydlí, jak tráví volný čas, jaké zájmy má
co se stane, když se změní jeden ukazatel
změna se promítne do ukazatelů ostatních
úloha andragogiky
zabývá zkoumáním odrazu změn v ostatních dimenzích
hledá cesty k minimalizaci negativních důsledků pro člověka
komplexní, systémový a integrální přístup k řešení problémů
individuální a sociální
proč je tu tento obrázek?
animace dospělého
normy a vztahy, které určují naše standardní chování ve standardních situacích
sociokulturní vzorce můžeme rozlišit dle typu sankce za jejich porušení
zdůrazňuje pouze a jen vlivy prostředí, které mohou eliminovat i vrozené dispozice
postupné zařazování člověka do sociálně ekonomické struktury společnosti
napojení na kariérovou dráhu, adaptační proces, změnu zaměstnání, změnu profesní dráhy, motivaci...
jedna z vrcholných fází socializačního procesu
vrůstání jedince do norem chování a mezilidských vztahů
zajišťována sociální kontrolou a systémem sankcí
vrůstání člověka do kultury dané společnosti
přejímání, zvnitřňování kulturních norem a hodnot
jazyk, mýty, umění, náboženství, vědeckotechnické poznatky...
nejobecnější pojetí předmětu
oduševňování, nikdy nekončící humanizace člověka
enkulturace
(re)socializace
profesionalizace
intencionální vs. funkcionální
edukativní úroveň
vs. akulturace
přizpůsobování se jiné kultuře, než má jedinec zvnitřněnu
obecná vs. speciální
přizpůsobení se jedince širšímu kulturnímu prostředí (spíše enkulturace)
přizpůsobení prostředí a povaze malých vztažných skupin
represivní vs. participační
nedostatečný rozvoj JÁ
špatná adaptibilita
slabá sebedůvěra - submisivita vs. siláctví
nerozhodnost
intolerance, afekt
horší adaptabilita
podceňování symbolické a budoucí odměny
nízká představivost
autentické JÁ
adekvátní sebedůvěra
tolerance, racionalita
sociální přizpůsobivost
potřeba tvořit
orientace na satisfakci v budoucnosti
dominance trestů
tresty - materiální a fyzické
vyžadována disciplína vůči autoritě
převládá neverbální komunikace
převaha jednosměrné komunikace
dominance odměn
odměny a tresty spíše symbolické
podpora autonomie
převaha verbální komunikace
dialog
důsledky
geneticizmus vs. enviromentalizmus
žádné vlivy prostředí nemohou měnit genetické dispozice
vlivy na výsledek socializačního procesu
sociogenetická vs. ontogenetická
člověk se přizpůsobuje subkulturám, v nichž žije
směřuje k personalizaci
směřuje ke kulturnímu přenosu na další generace, je „socializací lidstva“ v historickém čase
o jakou socializaci se zde jedná?
primární
sekundární
terciární
internalizace vzorců stability, vztahů v rámci rodiny
změna vnější regulace na vnitřní – vrstevnické skupiny, škola, masmédia
pronikání do širší sítě sociálních vztahů, vč. resocializačních procesů
socializační instituce: rodina, vrstevnická skupina, pracovní skupina, masmédia
sociokulturní vzorce
obyčeje
zvyky
morálka
právo
tabu
překročení se docela toleruje, sankce jsou neformální („je dobré“ – „není dobré“)
normy dodržování jsou poměrně závazné, sankce – výrazné pohrdání, výrazný odsudek, vyloučení ze společnosti („je mravné“ – „není mravné“)
formalizované normy i sankce, dodržování je jednoznačně závazné
specifický sociokulturní systém nejrůznějších „zápovědí“; zahrnuje prvky iracionální (náboženské) a prvky morálky i práva se všemi důsledky;
sankce při překročení jsou velmi výrazné a tvrdé.
negativní sankce mohou být citelnější – odsudek, pohrdavý pohled, projev zřetelného nesouhlasu („sluší se“ – „nesluší se“)
celoživotní vzdělávání/učení
intencionální vzdělávání
incidentní
učení
předpoklad vyrovnávání se s nároky a se změnami života
organizované někým jiným
organizované dospělým samým
plánované, kde ale učení není hlavním účelem (cestování)
jednotlivé události (úraz)
součást životní rutiny (stárnutí)
je vzdělávání součástí učení nebo naopak?
rozvoj kompetencí
kompetence jako vnitřní kvalita, ne jako pravomoc
= trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností
viditelný projev kompetence
oblast přístupná rozvoji
základna kompetence
hierarchický model struktury kompetence
vyrovnávání se člověka se sociálními institucemi
lidé nezvládají řešení nové situace na základě dřívějších zkušeností
příležitost zvládat a organizovat svůj život oproti dřívějšku lépe anebo jenom jinak
je zdrojem pravidelnosti sociálního světa
dává řádnost (očekávatelnou pravidelnost) sociálním světům
proces sociálního konstruování institucí
= způsoby jednání, které chrání skupinu či společnost před fyzickým zánikem, před nedostatkem, vnější i vnitřní agresí, před ztrátou pocitu smysluplnosti
Institucionalizace
jednání
habitualizace
institucionalizace
objektivace
reprodukce
institucionalizace
institucionalizace
sociální instituce
nahrazují chybějící biologické dispozice
člověk je „bytostí nedostatku“
není schopen existovat v nepřizpůsobeném prostředí
musí si své životní prostředí vytvářet
probíhá, když:
předmět andragogické analýzy a intervence
dva rozměry vyrovnávání se
tvorba sociální instituce
instituce jako historická objektivní realita
zúžení možností volby
nemusíme znovu definovat situaci
vlastnosti sociální instituce (historie, pravidla...)
způsoby předávání sociální instituce
způsoby její legitimizace (ospravedlnění a vysvětlení)
způsoby sociální kontroly
jazyk sociální instituce
slovní zásoba a soubor návodů, kterému je třeba se naučit
institucionální prostředí
předmět sociologické analýzy
viz červené body ve schématu
požadavky na kvalifikaci pracovníka na dané pozici
souhrn vlastností pracovní síly pro výkon povolání na pracovní pozici
současnost
budoucnost
je vázáno na instituce
je součástí vzdělávání
vzdělávání není nutnou součástí učení
formální
neformální
informální
ukončeno titulem
může být ukončeno certifikátem
nezvyšuje stupeň vzdělání
učení ze zkušenosti, života, okolí
celoživotní učení
celoživotní vzdělávání
objevuje se i termín lifewide learning
všeživotní učení
rozšíření časové dimenze o dimenzi sociálně-demografického kontextu
Čas (biografický, historický)
Horizontální dimenze
(sociálně-demografický prostor)
Vertikální dimenze
(nahoře/dole, vzestup/pád)
Význam, hodnocení životní dráhy (dobrý život, těžký život)
načrtněte svou životní dráhu
https://goo.gl/x8FrEL

https://goo.gl/3aiTJ7
Full transcript