Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nauka Administracji

No description
by

Sebastian Dziadzio

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nauka Administracji

NAUKA ADMINISTRACJI
Nauka
społeczna
, oparta na
metodach empirycznych
, której przedmiotem jest wszechstronna
wiedza
o istniejącej w danym ustroju
administracji publicznej
.
Funkcjonowanie
aparatu
administracyjnego
Kontrola
funkcjonowania
administracji
Publiczna
administracja
i jej otoczenie
Struktura
organów
administracji
(teoria sprawnego działania)
Prakseologia
Statystyka
Socjologia
Prawo

administracyjne
administracyjna
Psychologia
Polityka
NAUKA
ADMINISTRACJI

Nauka prawa administracyjnego bada
przepisy regulujące zadania, struktury i formy działania

administracji.

Nauka administracji zajmuje się z kolei
rzeczywistą administracją i mechanizmami
jej funkcjonowania.
Nauka administracji wykorzystuje dorobek psychologii do badań osób zatrudnionych w administracji publicznej pod kątem
osobistych celów, sposobu podejmowania decyzji, motywacji, reakcji na konflikty, stres, sukces lub porażkę.
Związek prakseologii

z nauką administracji polega na dążeniu do stworzenia struktur umożliwiających
efektywne funkcjonowanie
administracji.

Rozgraniczenie między tymi dziedzinami może być trudne ze względu na
ten sam przedmiot badań i analogiczną metodykę.
Polityka administracyjna, opierając się na dorobku nauki administracji, zajmuje się
oceną różnych zjawisk w obrębie administracji i wysuwaniem postulatów, jak należy ją zmieniać i uprawniać.
Nauka administracji czerpie z dorobku socjologii w zakresie badania
stosunków międzyludzkich.
Wykorzystuje również stosowane w socjologii metody badawcze, takie jak
badania ankietowe, wywiad ankietowy, obserwacja.
Nauka administracji wykorzystuje aparat statystyczny podczas badań mających na celu
uzyskanie liczbowego i ilościowego obrazu administracji
, na przykład ukazanie w liczbach ilości i terminowości spraw, rodzajów rozstrzygnięć, ilości odwołań czy skarg do sądu
METODY BADAWCZE
w nauce administracji
METODA
BADAWCZA
TECHNIKA
BADAWCZA
METODA BADAWCZA
to świadomy i powtarzalny sposób naukowego badania administracji.
TECHNIKA BADAWCZA
to celowy, racjonalny i oparty na teorii sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie.
Nauka administracji nie wypracowała własnych metod badawczych!
POSTĘPOWANIE BADAWCZE
ZBIERANIE DANYCH
ANALIZA DANYCH
WNIOSKOWANIE
PRÓBA STATYSTYCZNA
Próba powinna być
reprezentatywna
dla badanego zjawiska lub faktów.
OBSERWACJE MIGAWKOWE
Rejestracja
czasu pracy i czynności
wykonywanych przez pracowników.
MATERIAŁY URZĘDOWE
Mogą być naznaczone
urzędowym optymizmem
i zbyt

fragmentaryczne.
TECHNIKI SOCJOLOGICZNE
METODA STATYSTYCZNA
Opiera się na liczbach, nie daje odpowiedzi na temat
jakości pracy.
METODA PORÓWNAWCZA
Porównywanie

tych samych zjawisk

w wielu organach o
zbliżonych cechach.
METODA HISTORYCZNA
Porównanie zjawisk
w czasie
i określenie ich charakteru

(trwały lub przejściowy).
METODA NORMATYWNA
Odwołanie się do
norm prawa,
zwłaszcza administracyjnego.
OPIS STANU FAKTYCZNEGO
USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ANKIETA
WYWIAD
EKSPERYMENT
OBSERWACJA
anonimowa/imienna
rozmowa/kwestionariusz
uczestnicząca/nieuczestnicząca
ADMINISTRACJA
MINISTRARE
AD
+
działalność służebna

w celu spełnienia
cudzej woli
zróżnicowana
działalność wykonywana
systematycznie

DEFINICJE
PRZEDMIOTOWE
OPISOWE
PODMIOTOWE
NEGATYWNA
OTTO MAYER 1895
Administracja to funkcja państwowa nie będąca
ustawodawstwem i sądownictwem.
W praktyce nie da się określić zakresu powyższych pojęć!
Administracja składa się z organów o
hierarchicznej strukturze
oraz wyróżniającej formie i organizacji wykonujące zadania państwa i
podlegające prawu.
ADOLF MERKEL 1927
Pozwalają odróżnić administrację od ustawodawstwa i sądownictwa.
USTAWODAWSTWO
stanowienie prawa
SĄDOWNICTWO
ADMINISTRACJA
konkretyzacja prawa
konkretyzacja prawa
SĘDZIA
URZĘDNIK
niezawisły
podlega ustawie
podlega przełożonemu osobowo i służbowo
podlega prawu
Czym administracja nie jest?
Jakie są podmioty administracji?
Jakie są istotne elementy administracji?
KRYTERIUM INTERESU
Administracja państwowa spełnia zadania leżące w interesie
publicznym
, podczas gdy sądy rozstrzygają sprawy
prywatne.
ULPIAN, II wiek n.e.
Nie ma jednoznacznego rozgraniczenia między interesem prywatnym i publicznym, zwłaszcza współcześnie!
NIERÓWNOŚĆ PODMIOTÓW
Rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach drugiego podmiotu stosunku administracyjnoprawnego należy zawsze do organu administracji - ma ona
dominującą pozycję w relacjach z innymi podmiotami.
BEZWZGLĘDNOŚĆ NORM
Normy wchodzące w zakres prawa administracyjnego obowiązują bezwzględnie.
Ani organ administracyjny, ani obywatel nie mają możliwości samodzielnego kształtowania stosunku administracyjnoprawnego.
Przykład: wzór dowodu osobistego.
Prawo cywilne charakteryzuje z kolei
względna obowiązywalność norm
prawnych, strony stosunku prawnego mogą go do pewnego stopnia kształtować samodzielnie.
WSPÓŁCZESNE DEFINICJE
Administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego niezawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego,
zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli
.
JERZY BOĆ
Jakie potrzeby
ma zaspokajać administracja?
Czy inne podmioty państwa
nie zaspokajają potrzeb obywateli?
Administracji nie można zdefiniować!
EUGENIUSZ OCHENDOWSKI
HARTMUT MAURER
INNA LITERATURA PRAWNICZA
Administracja:
jest zjawiskiem społecznym
cechuje się aktywnością, inicjatywą
nie wykonuje tylko ustaw, lecz zadania
podejmuje środki do uregulowania spraw jednostkowych
Administracja:
w sensie organizacyjnym:
złożona z podmiotów, instytucji
w sensie materialnym:
działalność państwa w celu załatwienia spraw administracyjnych
w sensie formalnym:
całokształt wykonywanej pracy administracyjnej
Administracja:
jest związana prawem:
może wykonywać tylko to, do czego upoważnia ją ustawa
jest równocześnie strukturą i działaniem
zabiega o dobro wspólne:
ograniczają ją przepisy ustaw i konstytucji wyznaczające dobro wspólne
NAUKA ADMINISTRACJI
Full transcript