Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

edukasyon sa pagpapakatao g7 third quarter

edukasyon sa pagpapakatao g7 third quarter
by

Laurence Mcquarrie F. Marbella

on 1 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of edukasyon sa pagpapakatao g7 third quarter

Mga Pagpapahalaga at Birtud para sa Aking Pagpapakatao
Third Quarter: Araling Panlipunan
Aralin 15: Pagpapahalaga at Birtud, Mayroon Ka ba Nito?
•Bakit may mga taong malayo sa pagpapahalaga at mabuting gawi o birtud?

•Anu-ano ang mga Panloob na Salik ng Tao para makaiwas sa Tukso sa Paggawa ng mga mali o masamang Gawain?
Aralin 17: Mga Panloob Kong Kapangyarihan para sa Aking Pagpapakatao
Bukod sa mga panloob na salik, ang panlipunang kapaligiran ay mga panlabas na salik sa paghubog ng mga pagpapahalaga at pagkatao. Bahagi ng buhay ng tao ang makitungo at makihalubuli sa kaniyang kapwa. Ito ay pagpapatunay na nilika ng Diyos ang tao na likas na panlipunang nilalang na may pangunahing pangangailangang makipagkwa.
Aralin 18: Mga Panlabas na Impluwensiya sa Aking Pagpapakatao
Aralin 19: Sa Problema Ko, Magiging Matatag Ako
Aralin 20: Katapangang Moral- Patutunayan Ko!
Aralin 21: Katapatan sa Katotohanan- mahalga sa kaganapan
Ano ang kahulugan ng Pagpapahalaga?
Ang salitang pagpapahalaga o value sa wikang Ingles, ay nag-ugat sa salitang Latin na

valere
na ang ibig sabihin ay
“maging malakas o matatag.”
Ang isang bagay ay mahalaga o may halaga para sa isang tao kung malakas at matatag ang epekto nito sa kaniyang pagiging tao.
Anu-ano ang mga Uri ng Pagpapahalaga?
•May dalawang pagpapahalaga ayon kay Esther Esteban (1991)
1.Ganap na pagpapahalagang moral
Ito ay nagmumula mismo sa katothanan- sa Diyos, Tnatanggap na totoo ang mga moral na pagpapahalaga kaya’t tinatanggap ng gma tao saan man sa mundo.
Katangian ng Ganap na Pagpapahalagang Moral
1.Obhetibo-
Obhetibo ang katotohanan kung nanggagaling sa tunay na katotohanan na walang iba kundi ang Diyos. Totoo ang katotohanan noon sa kasalukuyang panahon, at sa hinaharap pa sa mga panahong
2.Unibersal
ang ganap na pagpapahalagang moral ay unibersal sapagkat ito ay nag-uugat sa mga likas na batas o natural law
3.Eternal-
eternal ang ganap na pagpapahalagang moral sapagkat ito ay umiiral nang walang katapusan
2.Pagpapahalagang panggawi o pangkultura
Pagpapahalagang panggawi o pangkultura ay personal sapagkat galing sa loob na pananaw ng tao. Ang pagpapahalagang paggawi ay cultural at ayon sa mga paniniwala, pagkilos o pag-uugali na impluwensiya ng pangkalahatang kultura.
Mga katangian ng Paggawing Pagpapahalaga
1.Subhetibo
subhitiboang pagpapahalagang paggawi sapagkat ito ay personal sa indibwal.
2.Panlipunan-
malaking impluwensiya ang lipunan sa pagkakaroon ng mga subhetibong oagpapahalaga ng tao
3.Sitwasyonal
ang mga pagpapahalagang panggawi ay mga konsepto at pamantayan na ipinapatupad ayon sa kasalukuyang sitwasyon o pangyayaring kinahaharap ng mga tao sa lipunan
Ano ang kahulugan ng Mabuting Gawi o Birtud
• Ang Mabuting Gawi o Birtud sa salitang ingles ay galing sa salitang Latin na virtus na ang ibigsabihin ay “pagiging tao, kalakasan, at kakayahan”.

• Ang birtud ay pagpapahalagang naisasabuhay nang may katangiang moralo pagiging matuwid sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon.
Upang mabuhay na may birtud, kinakailangan niyang gawin ang sumusunod:
1.Maliwanag sa kaniyang isipan ang tama sa mali
2.Piliting isabuhay ang tama
3.Maging determinado na iwasto ang mga kamalian o kasalanan
May apat na Kardinal na Birtud:
1.Maingat na pagpapasiya (Prudence)
2.Katarungan (Justice)
3.Katatagan ng loob (Fortitude)
4.Hinahon o pagtitimpi(Temperance)
Ang salitang cardinal ay galing sa salitang cardo na ang kahulugan ay hinge , kawing o pinagkakabitan. Ang apat na cardinal na birtud ay iniayos ni Saint Thomas Aquinas ayon sa pagkakasunod at pagkakaugnay ng mga ito:
1.Maingat na pagpapasiya (Prudence)
Ito ay nagsisimula sa paggamit ng isip o dunong ng tao na maging maingat sa paggawa ng tama at sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan. Ang pagiging ganap ng tao, kung susuriin, ay tunay na nagsisimula sa kaniyang isip.
2.Katarungan (Justice)
Ang katarungan ay ang birtud na maging matapat sa determinasyon na igalang at ibigay ang nararapat sa kapwa ayon sa kaniyang mga karapatan. Ang katarungan para sa kapwa ay paggalang sa mga karapatang pantao ng lahat ng tao, mayaman o mahirap.
3.Katatagan ng loob (Fortitude)
Ang kattagan ng loob ay ang birtud na nagtutulak sa tao para manaig sa kaniya ang lakas at katatagan ng loob na harapin ang mabibigat na problema. Ang birtud na ito ay bunga ng maliwanag na pag-iisip na nagtutulak na gumawa ng mga aksiyong mga kahit na sa harap ng peligro
4.Hinahon o pagtitimpi (Temperance)
Ang hinahon at pagtitimpi ay ang huli sa apat na cardinal na birtud. Ayon kay st. Thomas Aquinas huli ang birtud na ito sapagkat nakakawing o nakabatay ito sa pagsasabuhay ng unang tatlong cardinal na birtud na

1.Pagkamaingat
2.Katarungan
3.Katatagan ng loob.
Ikalawang Antas- Interpersonal na Pagpapahalaga
•Sakop ng pagpapahalaga na ito ang mga pagpapahalaga na lilinang ng mga katangian ng tao para sa pagpapatuloy at pagpapabuti ng isang sibilisasyon. Ang toon ng interpersonal na pagpapahalaga ay ang bahaging sikolohikal n gating pagkatao.
Ikatlong Antas- Espiritwal na Pagpapahalaga
•Ang mga pagpapahalaga espiritwal ay may mataas na antas kaytsa sa dalawang naunang antas. Ang dalawang nauna ay kaugnay sa pisikal at sikolohikal na dimensiyon ng sarili. Samantala, ang mga espiritwal na pagpapahalaga ay kaugnay sa kabutihang panlahat.
Ikaapat na Antas- Banal na Pagpapahalaga
•Ang espirtwal at banal na mga pagpapahalaga ay kapwakaugnay sa pagpapakatao bilang kabuuan ng katawan at espiritu. Ang pagkabanal ay siyang rurok ng pagiging ganap ng tao.
Paano Malilinang ang mga Pagpapahalaga sa Bawat Antas ng Herarkiya
1.Pagpapatibay ng mga Pandamang Pagpapahalaga sa Unang Antas

2.Paglinang ang mga Pagpapahalagang Interpersonal sa Ikalawang Antas

3.Paglinang ng mga Pagpapahalgang Espiritwal sa Ikatlong Antas

4.Pagsasabuhay ng mga Pagpapahalagang Banal sa Ikaapat na Antas
Bakit Kailangang Piliin at Isabuhay ang Pinakamataas na Antas ng mga Pagpapahalaga
•Ang Diyos ang simula at Siya rin ang hangganan ng buhay ng bawat tao. Ang pagsisikap na maabot ang mga banal na pagpapahalaga ay patungo sa mithiing makapiling an gating Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na banal ay ang buhay na may kaganapan.
Marami ang naniniwala na ang atao ay likas na mabuti nang siya ay sislang. May nakatanim sa kalikasan ng tao para sa mga pagpapahalagang espiritwal at banal. Ang mga nakatanim sa ating pagkatao ay tinatawag na panloob na salik para sa kabutihan at kaganapan.
1.Makatuwirang Isip
2.Mapanagutang Kalayaan ng Kilos-loob
3.Lakas ng Loob na umiwas sa paggawa ng mali at masama
4.Pagsasabuhay ng mga mabubuting gawi o birtud
5.Disiplinang Pansarili
Tinukoy at ipinaliwanag ni Pavilina ang sumusunod na mga pundasyon ng disiplinang pansarili:
6.Moral na integridad
Ang moral na integridad ay pagsasabuhay ng mga katotohanang unibersal at pagpapahalagang moral. Ang pagkakaroon nito, ayon kay Carter S. Ay bunga ng pagsasama ng sumusunod:
•Maususing pag-iisip batay sa moral na pamantayan
•Matibay na pagkapit sa sariling paniniwala
•Hayagang paninidigan
Tulad ng ating mga panloob na salik, may panlabas na salik sa ating kapaligiran na nakaiimpluwensiya sa ating pagpapahalaga, asal, at pagkatao. Ang mga panlabas na salik ay ang pamilya, ang paaralan, mga kaibigan, ang media, at ang uri ng pamumuhay sa lipunan.
Ang Pamilya ng Pag-aaruga ng mga Anak
Ang Paaralan
Ang Relihiyon
Ang mga Kapwa Kaibigan
(cc) image by rocketboom on Flickr
(cc) image by quoimedia on Flickr
Impluwensiya ng Lipunan at Lagay ng Pamumuhay
Mga Uri ng Media
Ang bawat tao ay nahaharap sa iba’t ibang problema sa iba’t ibang panahon ng kaniyang buhay. Bagamat siya ay may kalayaang makapamili ng kaniyang gagawing solusyon, mahalaga ang katatagan ng loob at mapanuring pag-iisip para sa mga matalinong desisyon at pagkilos sa paglutas sa mga ito. Makakatulong din ang pag-sasaalang alang sa kapakanan at interes ng iba at hindi lamang ng sarili. Higit sa lahat, ang pananalangin at paghingi ng patnubay sa Diyos ay magbibigay sa atin ng angkop na kaalaman para sa pagharap sa problema na may liwanag ng isip at katatagan ng loob.
Mga Paalala para sa Katatagan ng Loob sa Pagharap sa Problema
Naririto ang mga paalala na makakapagbigay ng direksiyon sa mga desisyon at pagkilos sa pagharap sa mga problema na maykatatagan ng loob.
1.Laging isaisp at isapuso ang lahat ng problema ay may solusyon
2.Sikaping magkaroon ng kapayapaan ng loob na tanging ang problema
3.Tuloy-tuloy na ipanalangin ang problema at ang lahat ng gagawin sa paglutas sa mga ito.
Limang Hakbang sa Proseso ng Paglutas sa Problema
1.Tukuyin ang tiyak na problema. Ilarawan at isulat ito sa isang pangungusap lamang
2.Ano ang posibleng dahilan?
3.Anu-ano ang mga posibleng solusyon?
4.Alin ang pinakamabisang solusyon sa problema?
God
Full transcript